Expressing pain — Additional dialogue


លក្ខិណាកើតអីហ្នឹងរតនា?
រតនាខ្ញុំឈឺពោះតាំងពីព្រឹក អត់បាត់សោះអត់ដឹងមកពីអី
លក្ខិណាញ៉ាំអីខុសដឹង?
រតនាអត់ដឹងដែរតែប្រហែលមកពីខ្ញុំញ៉ាំម្ហូបសល់ពីម្សិលមិញហើយមើលទៅ
លក្ខិណាមានរាកអត់?
រតនាដូចជាអត់ផង
លក្ខិណាអញ្ចឹងមិនមែនមកពីញ៉ាំអីខុសទេមើលទៅប្រហែលរតនាឯងឈឺក្រពះហើយ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
លក្ខិណា leakkʰəʔnaʔ female Cambodian name
Notes: pronunciation to be verified
កើត kaət 1. to be born, created
2. to be, become
3. to come into existence, arise, appear
4. to rise (of the sun)
5. to happen, occur
6. to give birth to
7. to have/suffer (from a disease), contract (an illness)
8. to be affected (by an emotion)
9. to succeed
10. to be possible
11. to be able
12. (the) east
13. eastern
14. period (or day) of the waxing moon (the days in the 15-day period between the new moon and the full moon)
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
រតនា reaʔtaʔnaa male or female Cambodian name
ខ្ញុំ kɲom I
ឈឺពោះ cʰɨɨ pʊəh to have a stomach ache
តាំងពី taŋ pii since, from, starting with
ព្រឹក prɨk morning
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
បាត់ bat 1. to lose, to disappear
2. to stop, to be finished
3. already
4. sentence-final: expressing disappointment or that something is unfortunate
សោះ sɑh 1. final particle: (in negative clauses) at all, in the least, completely, utterly, absolutely, finally
2. to be completely out of
3. to be empty, devoid of content
4. to be tasteless, insipid, flavorless, lifeless
5. tired, exhausted
6. pale, anemic
7. it’s just … {សំឡេងទូរស័ព្ទសោះ = it’s just the sound of the phone}
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
មកពី mɔɔk pii 1. because of
2. to result from
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
ខុស kʰoh 1. different
2. wrong, incorrect
3. mistake, fault, defect
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
ម្ហូប mhoup food, meal
សល់ sɑl 1. to remain, be left over {នៅសល់ = to remain, be left over}
2. to be in excess
3. remainder, surplus
ពី pii from, since, of, about, at
ម្សិលមិញ msəl mɨɲ yesterday
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
មើលទៅ məəl tɨv maybe, perhaps, probably, it seems that {គិតមើលទៅ = [after] thinking [for a while], it seems that/I can say that/maybe}
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
រាក riek 1. to come out so fast or suddenly as to be impossible to stop (used with special reference to bodily functions)
2. to have diarrhea
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this/that
3. this/that much
មិនមែន mɨn mɛɛn no, not, is not
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
ឈឺ cʰɨɨ to be sick, to hurt, to be in pain
ក្រពះ krɑpeah stomach, belly