Expressing love — Song lyrics


បទចម្រៀង កំពង់ធំជំរុំចិត្ត
នេះគឺសំណាងយ៉ាងចំណាន ដែលវាសនាបាននាំឲ្យរូបខ្ញុំ ចាប់ចិត្តគិតផ្សងបំណងលើមុំ កំពង់ធំថ្លើមជីវិត
រៀមសូមសច្ចាចំពោះមុខអើយ មានភ្នំសន្ទុកជាសាក្សី បើខ្ញុំមិនស្មោះចំពោះស្រី សូមអ្នកប្រល័យខ្ញុំចោលទៅ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បទ bɑt 1. leg, foot
2. footprint
3. road, way
4. stanza, verse, phrase
5. piece of music, hymn, song
6. (musical) note
7. metre
8. clf. for musical compositions
9. law, decree, (legal) act, action
10. (judicial) instance
11. place (of work), institution
12. trick, scheme, stratagem, strategy
13. cause
ចម្រៀង cɑmriəŋ song
Notes: root: ច្រៀង; also written ចំរៀង
កំពង់ធំ kɑmpʊəŋ tʰom Kampong Thom (province in north central Cambodia)
ជំរុំចិត្ត cum rum cət [poetic] beloved, dear
Notes: ជើង ត
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
សំណាង sɑmnaaŋ 1. chance, luck
2. fate, destiny
3. good fortune, blessing, success
យ៉ាង yaaŋ 1. kind, type, way, manner
2. clf. for kinds, types
3. pre-adjectival particle forming adverbial phrases {យ៉ាងខ្លី = briefly}
4. pre-adjectival particle, similar to ដ៏, used to connect an attributive to a noun, it often has a slight emphatic meaning: very
ចំណាន cɑmnaan to be capable, expert, skilled, good at
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
វាសនា viehsnaa, viesaʔnaa fate, destiny, luck, fortune
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
នាំឲ្យ noam ʔaoy to cause to, to bring about, to provoke, to enable
រូប ruup 1. image, picture, body, figure, shape, portrait, statue
2. clf. for respected people, monks, pictures, statues
ខ្ញុំ kɲom I
ចាប់ចិត្ត cap cət 1. to admire
2. to satisfy completely, give full satisfaction
3. to fascinate, captivate
4. to attract the attention (of)
5. to be attracted (to), be interested (in)
6. to like something or someone very much, fall in love (more intense than ចូលចិត្ត)
Notes: ជើង ត
គិត kɨt 1. to think, to realize
2. to calculate
3. to charge
4. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
5. to come to a conclusion, realize, understand
ផ្សង psɑɑŋ 1. to pray, wish for, invoke supernatural aid
2. to risk
3. to pin one's hopes on
បំណង bɑmnɑɑŋ wish, desire, intention, aim
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
មុំ mum 1. angle, corner
2. she (a sweet way to refer to/call a girl who one loves)
ʔao oh (exclamation of complaint, surprise, wonder)
ថ្លើម tlaəm 1. liver (regarded as a seat of emotions)
2. [figurative] mind, spirit, soul
ជីវិត ciivɨt life, living, existence
រៀម riəm 1. [royal] elder sibling
2. I (poetic way to refer to oneself (male))
សូម soum 1. to request, ask for
2. to beg, entreat
3. polite term used to introduce a sentence, meaning 'please, would you...', 'would you please'
សច្ចា saccaa 1. to vow, swear
2. to promise
3. to confess
4. to consent
5. to pray
ចំពោះ cɑmpʊəh toward, to, about, as for
មុខ muk 1. face, front
2. in front of
3. type, kind, variety
4. dish, kind of food
5. head, chief, chairman, president
6. mouth or opening of a stream
7. (sharp) edge (of a knife blade)
អើយ ʔaəy, ʔəəy 1. familiar vocative particle used after names of persons, titles, kinship terms and certain other words to indicate affection, pity, depression, or despair
2. in some cases, with inanimate words, it may serve to personify them
3. it may also be used in calling someone or trying to attract someone's attention
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ភ្នំសន្ទុក pnum sɑntuk Phnom Santuk (hill and cultural site in the province of Kampong Thom)
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
សាក្សី saaksəy witness
បើ baə 1. if, may be
2. although
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ស្មោះ smɑh 1. to be honest, sincere, frank, straightforward, direct
2. loyal, faithful
3. emphatic final particle
ស្រី srəy woman, female
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ប្រល័យ prɑlay 1. to destroy, ruin, kill
2. to die
3. extermination, destruction, devastation, annihilation
4. death
ចោល caol 1. to throw (away), to discard
2. to abandon, to desert, to reject
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}