Expressing likes 2 — Dialogue


កញ្ញាធារី ថ្ងៃអាទិត្យនេះ មកផ្ទះខ្ញុំលេងអត់? ចង់ញ៉ាំអី ខ្ញុំធ្វើឲ្យ
ធារីអូ កញ្ញាចេះធ្វើម្ហូបអ៎?
កញ្ញាខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើម្ហូបតាសឲ្យតែថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យ ខ្ញុំធ្វើម្ហូបនៅផ្ទះហើយ
ធារីឧស្សាហ៍មែនទែនខ្ញុំវិញ ខ្ជិលណាស់ ជាពិសេសធ្វើម្ហូបហ្នឹងម៉ងខ្ជិលរៀបចំ ខ្ជិលសម្អាត
កញ្ញាមានអី តាម៉ាភ្លែតហ្នឹងចុះធារីឯងចូលចិត្តធ្វើអីគេពេលទំនេរ?
ធារីខ្ញុំចូលចិត្តលេងតេនីស
កញ្ញាអូ ខ្ញុំអត់ចេះសោះ អារឿងកីឡាអីហ្នឹង

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
កញ្ញា kaɲɲaa female Cambodian name
ធារី tʰierii female Cambodian name
ថ្ងៃអាទិត្យ tŋay ʔaatɨt Sunday
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
ខ្ញុំ kɲom I
លេង leeŋ 1. to play
2. to do something for fun or pleasure
3. to joke
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
អូ ʔou oh, aha (exclamation expressing sudden realization, or loss of doubt)
ចេះ ceh 1. to know (how to do something), to be able to
2. to be used to, accustomed to
3. to keep on doing something
4. constantly, always, incessantly
5. to be learned, intelligent, smart, cunning
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ម្ហូប mhoup food, meal
អ៎ ʔɑɑ 1. particle used to form a yes/no question, similar to ឬ
2. exclamation indicating satisfaction or surprise
3. indicating something like surprise on part of the speaker that the listener might not be aware of some fact or past event {ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខូចតាំងពីម្សិលមិញអ៎។ = [Didn’t you know that] the A/C has been broken since yesterday!}
Notes: colloquial
ចូលចិត្ត coul cət to like, to prefer
Notes: ជើង ត
តាស taah 1. particle in final position when giving a positive answer to a yes/no question {កន្លែងនេះអង្គុយបានអេ៎? ចា៎ស បានតាស។ = Can I sit here? Sure!}
2. particle in final position used to affirm the preceding {ល្អតាស! = Sounds good!}
3. particle in final position after a negative response: expresses that the preceding is a correction of what the other person has said {ធារីមែន? អត់ទេ ខ្ញុំកញ្ញាតាស។ = You’re ធារី, right? No, I’m កញ្ញា!} {ឯងទៅសាលាមែន? អត់ទេ ខ្ញុំទៅផ្សារតាស។ = You’re going to school, right? No, I’m going to the market!}
Notes: colloquial; spoken form of ទេតើ
ឲ្យតែ ʔaoy tae 1. whenever
2. provided that, so long as
ថ្ងៃសៅរ៍ tŋay sav Saturday
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ឧស្សាហ៍ ʔussaa 1. often, frequently
2. diligent(ly), hard-working
3. to try hard, to work hard, to study, to persevere
មែនទែន mɛɛn tɛɛn 1. really, truly, surely, in fact, as it should be, certainly
2. seriously, actually
វិញ vɨɲ again, back, instead
ខ្ជិល kcɨl 1. lazy
2. careless
ណាស់ nah very, very much
ជាពិសេស cie piʔseeh especially
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
ម៉ង mɑɑŋ 1. immediately, at once, right away
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: spoken form of តែម្ដង
រៀបចំ riəp cɑm 1. to organize, prepare
2. to put in good order, arrange
សម្អាត sɑmʔaat 1. to clean {ដើម្បីសម្អាតវាឲ្យបានស្អាត = in order to clean it} {បោកសម្អាតខោអាវ = to wash the clothes clean}
2. to clean up, to sweep
3. to groom
Notes: root: ស្អាត; also written សំអាត
មានអី mien ʔəy 1. what things, why not, of course, O.K., all right, yeah, well...
2. you're welcome
3. but, however (contrasts one statement with another)
4. no problem
Notes: colloquial
តា taa 1. grandfather
2. respectful term for addressing an old man
3. ancestor (often used in the names of spirits)
4. spoken form of តែ {តាម៉ាភ្លែតអេ = តែមួយភ្លែតទេ = [it's] just a few minutes!}
ម៉ា maa one
Notes: spoken form of មួយ (contraction)
ភ្លែត plɛɛt clf. for moments, instants {ចាំមួយភ្លែត = just a moment!/wait a moment!}
ចុះ coh 1. phrase-initial particle: And how about ...?
2. phrase-initial particle: As for ...
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
អីគេ ʔəy kee 1. what {អីគេ? = Pardon?/What?} {អីគេហ្នឹង? = What is this?} {ជប់លៀងអីគេ វុទ្ធី? = What party, វុទ្ធី?}
2. something, anything {តែដូចភ្លេចអីគេម្យ៉ាង … = But it’s as if I’ve forgotten something …}
Notes: colloquial
ពេលទំនេរ peel tumnee (during) spare time, leisure time
តេនីស teeniih tennis
Notes: also written តែន្និស
សោះ sɑh 1. final particle: (in negative clauses) at all, in the least, completely, utterly, absolutely, finally
2. to be completely out of
3. to be empty, devoid of content
4. to be tasteless, insipid, flavorless, lifeless
5. tired, exhausted
6. pale, anemic
7. it’s just … {សំឡេងទូរស័ព្ទសោះ = it’s just the sound of the phone}
អា ʔaa 1. preceding nouns, noun phrases or adjectives in colloquial speech {អាមួយនោះមែន? = This one, right?} {អាពណ៌បៃតង = the green one} {មានតែអាទុំអេ៎ហ្ន៎? អត់មានអាខ្ចីអេ៎? = Do you only have ripe ones? You don’t have green ones?}
2. used preceding nouns, noun phrases or adjectives giving them a pejorative, derogatory or familiar meaning
3. the vowel [a] when spelling
រឿង rɨəŋ 1. story, novel
2. cause, case, event, conflict
កីឡា kəylaa sports