Expressing joy at someone’s success — Additional dialogue


មិត្តភក្តិតារាតារាឯងធ្វើម៉េចបានពូកែម្ល៉េះ? ប្រណាំងរត់ជាប់លេខដល់ទៅឆ្នាំជាប់គ្នា
តារាខំហាត់រាល់ថ្ងៃតែសំខាន់នោះគឺចូលចិត្ត
មិត្តភក្តិតារាត្រូវហើយ បើមិនចូលចិត្តពិតជាមិនអាចតស៊ូបានទេតារាឯងហាត់រាល់ថ្ងៃមែន?
តារា៖ ១ អាទិត្យថ្ងៃ ទុកពេលសម្រាកសាច់ដុំមួយថ្ងៃ
មិត្តភក្តិតារាត្រូវញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនឲ្យបានច្រើនទៀត ត្រូវអត់?
តារាហ្នឹងហើយតែក៏ញ៉ាំបន្លែច្រើនដែរ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
មិត្តភក្តិ mɨt pʰeaʔ friend
Notes: ជើង ត (twice)
តារា taaraa male Cambodian name
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ម៉េច məc what (following a verb of saying), why, in what way/manner, how {ម៉េចហើយ?/ម៉េចអី? = What's up?} {[…] ម៉េចទៅ? = In what way […]?} {ថាម៉េចចៅ? = What are you saying, grand-daughter?} {បងចង់បានម៉ូតម៉េច? = What kind of design/fashion do you like?}
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ពូកែ puukae clever, skilfull, good at (doing something)
ម្ល៉េះ mleh thus, so, in this way, this much
ប្រណាំង prɑnaŋ to compete, to race, to rival
រត់ rʊət 1. to run (away), flee, escape
2. to run/function well
3. to coincide
4. to work out
5. to work as a runner/motorcycle taxi/rickshaw driver
6. to be fast
7. to be fluent
ជាប់លេខ coap leek to win, place (e.g., in a competition)
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ឆ្នាំ cnam year
ជាប់គ្នា coap knie 1. to be joined, attached, linked, locked (together)
2. next to, consecutive {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
ខំ kʰɑm to make an effort, try hard
ហាត់ hat 1. to practice, train, drill, exercise
2. to learn, study, be in training
រាល់ថ្ងៃ roal tŋay every day
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
សំខាន់ sɑmkʰan 1. to be important, essential, crucial, principal
2. magnificent, superb, remarkable, excellent, exemplary, model
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ចូលចិត្ត coul cət to like, to prefer
Notes: ជើង ត
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
បើ baə 1. if, may be
2. although
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ពិតជា pɨt cie 1. certainly, surely
2. will certainly, will surely
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
តស៊ូ tɑɑ suu 1. to strive, struggle, fight, resist fiercely
2. to persist, to continue bravely
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
មែន mɛɛn 1. to be real, true, accurate, to be right, correct, it is true
2. really, actually, indeed
3. as a question tag: [...], really? [...], right?
អាទិត្យ ʔaatɨt 1. sun
2. week
3. Sunday, as in ថ្ងៃអាទិត្យ = Sunday
ថ្ងៃ tŋay 1. day, daytime
2. sun
ទុក tuk 1. to put, set, place, arrange
2. to set aside, keep, retain, save, preserve, maintain, conserve, hold (in reserve) {ទុកញ៉ាំ = to keep for eating later}
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
សម្រាក sɑmraak 1. to rest, to relax, to cause to relieve
2. break {សម្រាកថ្ងៃត្រង់ = lunch break}
Notes: root: ស្រាក; also written សំរាក
សាច់ដុំ sac dom muscle
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
ប្រូតេអ៊ីន prouteeʔiin protein
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ហ្នឹងហើយ nɨŋ haǝy 1. yeah, yes, right, correct, that's correct
2. ok, all right
Notes: colloquial
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បន្លែ bɑnlae vegetable
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless