Expressing joy at someone’s success — Dialogue 1


តើអ្នកបង្ហាញសេចក្តីរីករាយចំពោះជោគជ័យរបស់អ្នកដទៃដោយរបៀបណា?
រូបភាពទី
វុទ្ធីម៉ាក់! ខ្ញុំប្រឡងគណិតបានពិន្ទុ ១០០។ មានតែខ្ញុំទេបាន ១០០!
ម៉ាក់វុទ្ធីអូ! ពូកែមែនទែនកូនម៉ាក់ឃើញកូនឯងរៀនដល់យប់ណាស់ ប្រយ័ត្នឈឺណា
វុទ្ធីអត់អីទេម៉ាក់ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើលំហាត់គណិតណាស់
ម៉ាក់វុទ្ធីមកញ៉ាំបាយមកកូនហត់ហើយ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
តើ taə 1. indicating an indirect question, it may often be translated as 'if' or 'whether'
2. phrase-final: used for emphasis
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
បង្ហាញ bɑŋhaaɲ 1. to show, exhibit, reveal, to indicate
2. to demonstrate, to teach
3. to introduce (someone to someone)
សេចក្តី səckdəy 1. affair, matter, case
2. subject, meaning, concept
3. reason, cause
4. nominalizing particle, forms abstract nouns from verbs and adjectives
5. these derivative nouns generally have the meaning of: the condition or state of … {សេចក្តីល្អ = goodness}
Notes: ជើង ត, pronunciation: ជើង ដ
រីករាយ riik riey to be happy, glad, enthusiastic
ចំពោះ cɑmpʊəh toward, to, about, as for
ជោគជ័យ cook cey 1. victory, success
2. to be successful
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
អ្នកដទៃ neak dɑtey strangers, others, other people
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
របៀប rɔbiəp 1. method, system, order, arrangement, organization
2. style, way
3. rules
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
វុទ្ធី vutʰii male Cambodian name
ម៉ាក់ mak mom, mommy
Notes: colloquial
ខ្ញុំ kɲom I
ប្រឡង prɑlɑɑŋ 1. examination, test
2. to take a test
គណិត keaʔnet mathematics
Notes: short form of គណិតសាស្ត្រ
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ពិន្ទុ pɨntuʔ 1. numerical grade (in an examination), score
2. point (in a game)
3. mark, period, dot (.), round sign (ំ), circle
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
អូ ʔou oh, aha (exclamation expressing sudden realization, or loss of doubt)
ពូកែ puukae clever, skilfull, good at (doing something)
មែនទែន mɛɛn tɛɛn 1. really, truly, surely, in fact, as it should be, certainly
2. seriously, actually
កូន koun 1. child (of someone, as opposed to ក្មេង = child in general)
2. animal baby, young
3. small member of a class or set, small object {កូនថង់ = small bag}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
រៀន riən to study, to learn, to practice
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
យប់ yup night, evening
ណាស់ nah very, very much
ប្រយ័ត្ន prɑyat careful, to take care
ឈឺ cʰɨɨ to be sick, to hurt, to be in pain
ណា naa final particle to soften a statement or request
អត់អីទេ ʔɑt ʔəy tee 1. it doesn't matter, it's all right
2. surely, certainly
Notes: see also មិនអីទេ
ចូលចិត្ត coul cət to like, to prefer
Notes: ជើង ត
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
លំហាត់ lumhat 1. exercise, drill
2. homework
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
បាយ baay 1. cooked rice
2. food, meal
ហត់ hɑt 1. to be tired, weary
2. to be breathless, out of breath, to be panting, puffing
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that