Expressing hunger — Cultural note


ឃ្លាន មានន័យថា មានអារម្មណ៍ចង់ញ៉ាំអ្វីមួយប៉ុន្តែ ប្រសិនបើអ្នកចង់និយាយថាអ្នកចង់ញ៉ាំអ្វីមួយឲ្យច្បាស់លាស់ ដូចជា នំប៉័ង ហេមប័រហ្គឹរ គុយទាវ ជាដើម អ្នកក៏អាចនិយាយថា ឃ្លាននំប៉័ង ឃ្លានហេមប័រហ្គឹរ ផងដែរមនុស្សដែលឧស្សាហ៍ឃ្លានហើយញ៉ាំច្រើន គេហៅថា មនុស្សពូកែញ៉ាំ មេញ៉ាំ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ឃ្លាន klien 1. to be hungry
2. to be hungry for
មានន័យ mien ney to mean
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
អារម្មណ៍ ʔaarɑm feelings, mood, attitude, impression
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
អ្វីមួយ ʔvǝymuǝy 1. what?
2. any, some, a certain one
3. anything, nothing, something
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ប្រសិនបើ prɑsən baə if
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ច្បាស់លាស់ cbah loah 1. very clear, very sure
2. clearly, surely
3. distinct, precise, accurate
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
នំប៉័ង num paŋ bread
Notes: in [Headley] wrongly spelled នំបុ័ង
ហេមប័រហ្គឹរ hemboakɨ hamburger
Notes: BCF
គុយទាវ kuy tiev kind of noodle soup
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ឧស្សាហ៍ ʔussaa 1. often, frequently
2. diligent(ly), hard-working
3. to try hard, to work hard, to study, to persevere
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ពូកែ puukae clever, skilfull, good at (doing something)
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
មេ mee 1. female animal (that has given birth)
2. mother
3. woman
4. term of address to a younger woman or to a woman of lower status
5. chief, commander (company level and higher), leader, head, master, owner
6. guard, supervising officer
7. (in gambling) the dealer/house
8. principle, rule, guideline, theory
9. to be the main, largest, most important, leading
10. name given to any consonant combined with all the vowels or all the vowels and a final consonant
11. female elephant
12. clf. for bee/wasp stings
13. for different kinds or sites of pain/illness
14. clf. for heavy rain showers
15. exclamation of anger