Expressing hunger — Dialogue 3


មិត្តភក្តិ
ធីតាអ៊ូយ ឃ្លានអា៎ចរិយាឃ្លានអត់? ទៅញ៉ាំអីសិនអី?
ចរិយាញ៉ាំអី? ទៅញ៉ាំភីហ្សាតស់!
ធីតាអឹម ខ្ញុំអត់ចង់ញ៉ាំភីហ្សាអេ៎ឃ្លានមីឆា
ចរិយាមីឆាក៏បានតិចទៀតបានទៅ ឬក៏ទៅឥឡូវ? ទើបតែម៉ោងដប់ហ្នឹង
ធីតាទៅឥឡូវទៅឃ្លានសឹងងាប់ហើយ
ចរិយាម៉ោពីធីតាឯងអត់បានញ៉ាំអីពេលព្រឹកហ្នឹងអា៎តស់ទៅអីចឹង ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានតិចដែរហ្នឹងអា៎
...
ចរិយាធីតាឯង ញ៉ាំយឹតមើលមើលតែអត់ឃ្លានតាំងពីឆ្នាំណា
ធីតាលេបដំរីទាំងមូលក៏បានដែរនៀក

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
មិត្តភក្តិ mɨt pʰeaʔ friend
Notes: ជើង ត (twice)
ធីតា tʰiidaa female Cambodian name
Notes: irregular pronunciation: ធីដា
អ៊ូយ ʔouy 1. exclamation of pain and other uncomfortable feelings
2. ouch!
ឃ្លាន klien 1. to be hungry
2. to be hungry for
អា៎ ʔaa 1. final particle used for emphasis {ខ្ញុំសង្ឃឹមថាឈ្នះហើយហ្នឹងអា៎ = I had hoped they would win!} {សៀវភៅចាស់ៗហ្នឹងអា៎ = Just old books!} {ម្នាក់ឯងធ្ងន់អា៎ = It's too heavy for one alone!} {ម៉ោពិសាសិនម៉ោបង មានច្រើនអា៎ = Come and eat, there's more than enough!}
2. spoken form of ហើយ {អស់ចាខ្វៃអា៎? = You don't have any youtiao anymore?}
3. spoken form of ណាស់ = very, very much {ខ្ញុំឃ្លានអា៎ = I’m very hungry}
4. spoken form of ណា = particle to soften a statement, command or request
ចរិយា caʔreʔyaa female Cambodian name
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
សិន sən 1. [phrase-final] for now, for the time being, for a moment
2. [phrase-final] first
Notes: polite final hortatory particle
ភីហ្សា piisaa pizza
តស់ tɑh exhortative particle: well, let's go, come on, let's ...
Notes: colloquial
អឹម ʔəm 1. filler word (umm...)
2. yes
Notes: colloquial
ខ្ញុំ kɲom I
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
អេ៎ ʔee 1. spoken form of the question particles ... អត់? or ... ទេ?
2. spoken form of the negation particle ទេ
3. hey!
Notes: colloquial
មី mii 1. lo-mein vermicelli
2. dish prepared with lo-mein vermicelli
3. you (derogatory or intimate term of reference for a female corresponding to អា​ for a male, it may be used within the family as an intimate form, but it is very rude when used by an outsider)
ឆា cʰaa 1. to stir-fry (usually meat mixed with vegetables)
2. to try to do (something), to experiment, practice (doing something)
3. to break (up), crack, chip, splinter
4. to be cracked, chipped
5. to wipe the slate clean, to stop (e.g., a game, one's life) and begin again
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
តិចទៀត təc tiət shortly, in a few minutes
Notes: BCF
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ឥឡូវ ʔləv, ʔiʔləv, ʔəyləv now, at the present time, at this time
Notes: also written ឥលូវ
ទើបតែ təəp tae just
ម៉ោង maoŋ 1. hour
2. o'clock
3. clock, time {សប្បាយពេកភ្លេចមើលម៉ោង = it was so much fun that I forgot to watch the clock} {គាត់សល់ម៉ោងច្រើនដែរ = she still has a lot of time}
ដប់ dɑp ten
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
សឹង səŋ 1. almost (all), nearly, just a little, slightly
2. net for catching rabbits
ងាប់ ŋoap 1. of animals: to die
2. of a machine: to stop/cease functioning, to die
3. dead
4. of plants: to dry up, to wither
5. as an exclamation: gosh, damn, oh no (expressing surprise and disappointment)
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ម៉ោពី mao pii 1. because of
2. to result from
Notes: spoken form of មកពី
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
ពេលព្រឹក peel prɨk morning, in the morning
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
អារម្មណ៍ ʔaarɑm feelings, mood, attitude, impression
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
តិច təc 1. to be few (in number), small (in size or extent), less
2. a little bit, somewhat
3. phrase-final: makes a request more polite {ចង់ពឹងឲ្យជួយលើកអីវ៉ាន់តិច = Can you please help me carrying these things?} {ខ្ញុំសុំលអាវនេះតិចបានអេ៎? = Can I try on this shirt here, please?}
4. phrase-initial: expressing concern {តិចមានបញ្ហាអីទៅ បង? = Will this be a problem?}
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
យឹត yɨt 1. to pull down (as the limb of a tree)
2. to stretch, draw (out), pull towards oneself
3. to bend (a bow to string it)
4. to hit, beat
5. to do something to extremes, overindulge in something
6. to eat greedily
7. to intoxicate
8. to ruin, destroy
9. to scold, chastise
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
អត់ឃ្លាន ʔɑt klien 1. to suffer from hunger, to be without food, starved
2. to starve
3. to be greedy
តាំងពី taŋ pii since, from, starting with
ឆ្នាំ cnam year
ណា naa final particle to soften a statement or request
លេប leep 1. to swallow, gulp down
2. to absorb, assimilate, incorporate
3. to cover up, hide, mask
ដំរី dɑmrəy 1. elephant
2. often used adjectively to indicate a very large species of some animal
ទាំងមូល teaŋ muul all of, the whole
នៀក niək spoken forms of នេះ = this
Notes: colloquial