Expressing frustration — Cultural note


ដោយសារជនជាតិខ្មែរមិនសូវគោរពពេលវេលានៅពេលណាត់ជួបគ្នា ដូច្នេះពួកគេមិនសូវមានអារម្មណ៍មួម៉ៅទេនៅពេលត្រូវរង់ចាំក្រោម ៣០ នាទីជនជាតិខ្មែរខ្លះមិនសូវអាចទ្រាំរង់ចាំយូរនៅពេលឈប់ភ្លើងស្តុបស្ទះចរាចរណ៍ទេ ហើយអ្នកខ្លះក៏សម្រេចចិត្តបំពានច្បាប់ចរាចរណ៍ជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនទម្លាប់ធ្វើការយឺតយ៉ាវ មួយដូចជា ធ្វើការបណ្ដើរ ជជែកគ្នាលេងបណ្ដើរ ដើរយឺតធ្វើឲ្យអ្នករង់ចាំមានអារម្មណ៍មួម៉ៅដោយសារខាតពេលវេលា

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ដោយសារ daoy saa 1. because of, thanks to
2. depending on
ជនជាតិ cɔɔn ciet 1. citizen, people {ជនជាតិខ្មែរ = Khmer people}
2. nationality
ខ្មែរ kmae Khmer, Cambodian
មិនសូវ mɨn səv 1. not so much
2. rather not
គោរព koorup 1. to respect, obey, honor
2. respect
ពេលវេលា peel veelie time
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ណាត់ nat 1. to determine, fix (a time for something), set/schedule (an appointment) {ខ្ញុំមានណាត់ហើយ = I’ve got an appointment already}
2. to promise, stand by (an agreement), commit oneself
3. clf. for gunshots
ជួបគ្នា cuəp knie to meet each other
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ពួកគេ puək kee they
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
អារម្មណ៍ ʔaarɑm feelings, mood, attitude, impression
មួម៉ៅ muə mav 1. to be angry, furious, enraged
2. frustrated
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
រង់ចាំ rʊəŋ cam, rɔɔŋ cam to wait (for, until)
ក្រោម kraom 1. below, beneath, under
2. to be located below, under
3. to be located to the south/downstream
នាទី nietii 1. minute
2. domain, scope, jurisdiction
3. role, function, duty, area of concern, business
4. rank
ខ្លះ klah some (serves as a plural marker with ណា​​ and អ្វី)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ទ្រាំ troam 1. to bear, endure, put up with, withstand, resist
2. to treat (medically), care for, attend to (an illness)
យូរ yuu 1. slow
2. (of time) long
3. late
ឈប់ cʰup 1. to stop, halt, cease {ឈប់ធ្វើការ = to quit one's job} {ឈប់ពីការងារ = to quit one's job} {ឡានពេទ្យបានឈប់ខាងមុខខ្លោងទ្វារមន្ទីរពេទ្យ = the ambulance stops in front of the hospital}
2. to stop, wait, hold on {ឈប់សិន = wait a moment!}
ភ្លើងស្តុប pləəŋ stop traffic light
Notes: ជើង ត
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
ស្ទះចរាចរណ៍ steah cɑraacɑɑ traffic jam
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
សម្រេចចិត្ត sɑmrac cət to decide to, to make up one's mind
Notes: ជើង ត; also written សំរេចចិត្ត
បំពានច្បាប់ bɑmpien cbap to obstruct, abuse or evade the law
ចរាចរណ៍ cɑraacɑɑ traffic
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity
ទម្លាប់ tumloap 1. habit, custom
2. to make a habit of, to be accustomed to
ធ្វើការ tvəə kaa to work
យឺតយ៉ាវ yɨɨt yaav to be slow, late (especially in terms of work)
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
បណ្ដើរ bɑndaə 1. to accompany, escort (by walking), conduct, take for a walk
2. (bicycle, motorbike) to push
3. to go together, go out with
4. to be simultaneous with
5. to keep on doing, continue
6. a little at a time, gradually
7. simultaneously, at the same time
8. while
Notes: ជើង ដ
ជជែក cɔcɛɛk 1. to chat, talk (with), discuss
2. to debate
3. talk, conversation
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
លេង leeŋ 1. to play
2. to do something for fun or pleasure
3. to joke
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
យឺត yɨɨt 1. to be slow, late
2. to stretch, to be elastic
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ខាត kʰaat 1. to lose, to suffer a loss, to squander, to waste
2. loss