Expressing frustration — Dialogue 1


Note: the three examples are unrelated, the first one relates to the picture

និយាយម្នាក់ឯង
និមលខុសទៀតហើយម៉េចធ្វើអត់បានអីចឹងហ្ន៎? ត្រូវអានេះខុសអានោះហ៊ើយ! បានហើយ ឈប់លេងហើយអត់ប្រយោជន៍ ខាតតែពេលចង្រៃយោ!
និមលស្អីគេ? ម៉េចអីចឹង? ការងារហ្នឹងទៅជាឯងអ្នកធ្វើវិញឆ្កួតអេ៎ៗ? ធ្វើការឡប់ៗអីចឹង
និមលមនុស្សក្រឡេចក្រឡុចនិយាយម្ដងអញ្ចេះម្ដងអញ្ចុះ យកតែឈ្នះ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
ម្នាក់ឯង mneak ʔaeŋ alone, by oneself
និមល niʔmʊəl female Cambodian name
ខុស kʰoh 1. different
2. wrong, incorrect
3. mistake, fault, defect
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ម៉េច məc what (following a verb of saying), why, in what way/manner, how {ម៉េចហើយ?/ម៉េចអី? = What's up?} {[…] ម៉េចទៅ? = In what way […]?} {ថាម៉េចចៅ? = What are you saying, grand-daughter?} {បងចង់បានម៉ូតម៉េច? = What kind of design/fashion do you like?}
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
ហ្ន៎ nɑɑ final particle to soften a statement or request, similar to ណា
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
អានេះ ʔaa nih this one, this
Notes: less polite, used in casual conversation; see also អាហ្នឹង
អានោះ ʔaa nuh this thing, that thing
Notes: less polite, used in casual conversation; see also អាហ្នឹង
ហ៊ើយ hǝǝy 1. exclamation to express boredom, frustration, or not wanting to do something
2. exclamation expressing relief
Notes: BCF
ឈប់ cʰup 1. to stop, halt, cease {ឈប់ធ្វើការ = to quit one's job} {ឈប់ពីការងារ = to quit one's job} {ឡានពេទ្យបានឈប់ខាងមុខខ្លោងទ្វារមន្ទីរពេទ្យ = the ambulance stops in front of the hospital}
2. to stop, wait, hold on {ឈប់សិន = wait a moment!}
លេង leeŋ 1. to play
2. to do something for fun or pleasure
3. to joke
ប្រយោជន៍ prɑyaoc 1. benefit, use(fulness)
2. importance
3. fruits, good result, consequences
4. purpose
5. utility
6. interest
ខាត kʰaat 1. to lose, to suffer a loss, to squander, to waste
2. loss
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ចង្រៃយោ cɑŋray yoo spoken form of ចង្រៃយក! = shit!
ស្អី sʔǝy colloquial form of អី or អ្វី
Notes: colloquial
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ការងារ kaaŋie job, work, profession, duty, task
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
វិញ vɨɲ again, back, instead
ឆ្កួត ckuət 1. to be crazy, insane
2. drunk, intoxicated
3. foolish
4. rabid
5. in a frenzy
6. to have a passion for, be crazy about
7. insanity, mental illness
8. rabies
អេ៎ ʔee 1. spoken form of the question particles ... អត់? or ... ទេ?
2. spoken form of the negation particle ទេ
3. hey!
Notes: colloquial
ធ្វើការ tvəə kaa to work
ឡប់ៗ lɑp lɑp 1. hurriedly, hastily, in a fast-talking manner, over and over quickly
2. to be absent minded, forgetful
3. (emotionally) troubled, confused, uncertain
4. stupid, foolish
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
ក្រឡេចក្រឡុច krɑləc krɑloc to be untrustworthy, insincere, wily, shifty
ម្ដង mdɑɑŋ 1. one time, once
2. for a change
Notes: ជើង ដ; contraction of មួយដង
អញ្ចេះ ʔɑɲceh 1. like this
2. this, this much
អញ្ចុះ ʔɑɲcoh like that
Notes: colloquial
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ឈ្នះ cneah to win