Expressing fear — Dialogue 2


ខ្លាចខ្មោច
បងថីហ្នឹង?
ប្អូនកំពុងមើលរឿងខ្មោចរឿងហ្នឹងគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនហាក បងឯងទៅណា?
បងទៅបន្ទប់ដេក
ប្អូនកុំអាល ខ្ញុំទៅដែរអត់ហ៊ាននៅម្នាក់ឯងអេ៎ចាំម៉ាភ្លែតណា
បងដឹងថាខ្លួនឯងខ្លាចខ្មោចហើយ នៅតែខំមើលរឿងខ្មោចទៀត
ប្អូនអ៊ូយ! ស្អីគេហ្នឹង? សំឡេងទូរស័ព្ទសោះ ខំតែភ័យដឹងអីចឹងអត់មើលអេ៎អា៎

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ខ្លាច klaac to fear, to be afraid of
ខ្មោច kmaoc 1. corpse
2. ghost, spirit
3. the late …, the deceased
4. to be useless
បង bɑɑŋ 1. elder sibling
2. you (addressing an acquaintance, friend, elder sibling, or husband), or I (if elder than the addressee)
3. you (politely addressing a stranger who's not too much younger than oneself)
ថី tʰəy why? {ថីហ្នឹង? = What's up? What's going on?}
Notes: variant: ថ្វី
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
ប្អូន pʔoun 1. younger sibling (the opposite of បង)
2. form used to address a younger sibling or younger friend
កំពុង kɑmpuŋ to be in the process of (doing something)
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
រឿង rɨəŋ 1. story, novel
2. cause, case, event, conflict
គួរឲ្យ kuə ʔaoy 1. worthy of, ...-able
2. one should
មែនទែន mɛɛn tɛɛn 1. really, truly, surely, in fact, as it should be, certainly
2. seriously, actually
ហាក haak exclamation expressing surprise
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
បន្ទប់ bɑntup room
ដេក deek 1. to lie down
2. to sleep, to rest, to take a nap
កុំអាល kom ʔaal 1. don't be in a hurry to, don't rush to
2. wait, wait a minute
ខ្ញុំ kɲom I
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ហ៊ាន hien 1. bold, courageous
2. to dare, risk
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ម្នាក់ឯង mneak ʔaeŋ alone, by oneself
អេ៎ ʔee 1. spoken form of the question particles ... អត់? or ... ទេ?
2. spoken form of the negation particle ទេ
3. hey!
Notes: colloquial
ចាំ cam 1. to wait (for)
2. to remember, to memorize, to know by heart
3. phrase-initial: I will [do ... for you very soon/now] {ចាំខ្ញុំយកឲ្យវិញបង = I’ll get it back for you} {ចាំខ្ញុំពន្យល់ពីរបៀបប្រើ = I’ll explain you how it works} {ចាំមើលណា = Let me see...}
ម៉ា maa one
Notes: spoken form of មួយ (contraction)
ភ្លែត plɛɛt clf. for moments, instants {ចាំមួយភ្លែត = just a moment!/wait a moment!}
ណា naa final particle to soften a statement or request
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ខ្លួនឯង kluən ʔaeŋ 1. oneself
2. personally, on one's own, by oneself
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
នៅតែ nɨv tae 1. still, as before
2. to be left, remain
ខំ kʰɑm to make an effort, try hard
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
អ៊ូយ ʔouy 1. exclamation of pain and other uncomfortable feelings
2. ouch!
ស្អី sʔǝy colloquial form of អី or អ្វី
Notes: colloquial
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
សំឡេង sɑmleeŋ voice, sound
Notes: also written សំលេង
ទូរស័ព្ទ tuureaʔsap 1. telephone
2. to call (by phone)
Notes: also written ទូរសព្ទ
សោះ sɑh 1. final particle: (in negative clauses) at all, in the least, completely, utterly, absolutely, finally
2. to be completely out of
3. to be empty, devoid of content
4. to be tasteless, insipid, flavorless, lifeless
5. tired, exhausted
6. pale, anemic
7. it’s just … {សំឡេងទូរស័ព្ទសោះ = it’s just the sound of the phone}
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ភ័យ pʰey 1. to be scared, afraid
2. fear, fright, terror, dread
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
អា៎ ʔaa 1. final particle used for emphasis {ខ្ញុំសង្ឃឹមថាឈ្នះហើយហ្នឹងអា៎ = I had hoped they would win!} {សៀវភៅចាស់ៗហ្នឹងអា៎ = Just old books!} {ម្នាក់ឯងធ្ងន់អា៎ = It's too heavy for one alone!} {ម៉ោពិសាសិនម៉ោបង មានច្រើនអា៎ = Come and eat, there's more than enough!}
2. spoken form of ហើយ {អស់ចាខ្វៃអា៎? = You don't have any youtiao anymore?}
3. spoken form of ណាស់ = very, very much {ខ្ញុំឃ្លានអា៎ = I’m very hungry}
4. spoken form of ណា = particle to soften a statement, command or request