Expressing fatigue — Additional dialogue


ពិសិដ្ឋដារិន ឃើញស្ងាបរហូតអីចឹង? យប់មិញអត់បានដេកមែន?
ដារិនហ្នឹងហើយខំប្រឹងរៀបចំឯកសារតាំងពីម្សិលម្ង៉ៃ យប់មិញអត់បានដេកហើយ នៅធ្វើអត់ទាន់ទៀតហ៊ើយ ងុយដេកអា៎ពេលណាបានចប់អេ៎នៀក បើនៅច្រើនអីចឹង
ពិសិដ្ឋប្រញាប់មែន? បើអត់ប្រញាប់ទេ ធ្វើបណ្ដើរទៅ ចាំបាច់បង្ខំធ្វើអី?
ដារិនចង់សម្រុកធ្វើឲ្យហើយហ្នឹងណាឥឡូវ ទោះជាចង់ធ្វើក៏ធ្វើលែងកើតដែរបើកភ្នែកអត់រួចអេ៎សម្រាកតិចសិន ចាំតិចទៀតចាំធ្វើបន្ត

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ពិសិដ្ឋ piʔsət male Cambodian name
ដារិន daarɨn male Cambodian name
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ស្ងាប sŋaap 1. to yawn
2. to gape
រហូត rɔhout 1. until, up to, all the way to, as far as, through
2. to the very end, for ever
3. all the time
4. without intermission
5. from then on, permanently
6. to fall out
7. to become loosened or detached
8. to escape
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
យប់ yup night, evening
មិញ mɨɲ 1. to be very recent, just past (of a very recent and usually rather short period of time), just referred to {យប់មិញ = last night}
2. colloquial form of អម្បាញ់មិញ = just now, just a moment ago
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ដេក deek 1. to lie down
2. to sleep, to rest, to take a nap
មែន mɛɛn 1. to be real, true, accurate, to be right, correct, it is true
2. really, actually, indeed
3. as a question tag: [...], really? [...], right?
ហ្នឹងហើយ nɨŋ haǝy 1. yeah, yes, right, correct, that's correct
2. ok, all right
Notes: colloquial
ខំប្រឹង kʰɑm prəŋ to try hard, to make every effort
រៀបចំ riəp cɑm 1. to organize, prepare
2. to put in good order, arrange
ឯកសារ ʔaekaʔsaa 1. document
2. message
3. essential
តាំងពី taŋ pii since, from, starting with
ម្សិលម្ង៉ៃ msəl mŋay the day before yesterday
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
អត់ទាន់ ʔɑt toan not yet
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
ហ៊ើយ hǝǝy 1. exclamation to express boredom, frustration, or not wanting to do something
2. exclamation expressing relief
Notes: BCF
ងុយដេក ŋuy deek to be sleepy
Notes: colloquial
អា៎ ʔaa 1. final particle used for emphasis {ខ្ញុំសង្ឃឹមថាឈ្នះហើយហ្នឹងអា៎ = I had hoped they would win!} {សៀវភៅចាស់ៗហ្នឹងអា៎ = Just old books!} {ម្នាក់ឯងធ្ងន់អា៎ = It's too heavy for one alone!} {ម៉ោពិសាសិនម៉ោបង មានច្រើនអា៎ = Come and eat, there's more than enough!}
2. spoken form of ហើយ {អស់ចាខ្វៃអា៎? = You don't have any youtiao anymore?}
3. spoken form of ណាស់ = very, very much {ខ្ញុំឃ្លានអា៎ = I’m very hungry}
4. spoken form of ណា = particle to soften a statement, command or request
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
ចប់ cɑp 1. to finish, cease, complete, end, conclude
2. to be complete, full, concluded
3. clf. for complete actions, cycles
អេ៎ ʔee 1. spoken form of the question particles ... អត់? or ... ទេ?
2. spoken form of the negation particle ទេ
3. hey!
Notes: colloquial
នៀក niək spoken forms of នេះ = this
Notes: colloquial
បើ baə 1. if, may be
2. although
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ប្រញាប់ prɑɲap 1. to hurry, to be in a hurry
2. quickly, promptly
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
បណ្ដើរ bɑndaə 1. to accompany, escort (by walking), conduct, take for a walk
2. (bicycle, motorbike) to push
3. to go together, go out with
4. to be simultaneous with
5. to keep on doing, continue
6. a little at a time, gradually
7. simultaneously, at the same time
8. while
Notes: ជើង ដ
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ចាំបាច់ cam bac 1. necessary, essential, indispendable
2. to need to
បង្ខំ bɑŋkʰɑm to force, compel, urge
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
សម្រុក sɑmrok 1. to penetrate violently
2. to do many things totally and quickly in order to finish it as soon as possible
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
ហ្នឹងណា nɨŋ naa 1. just
2. it's just, it's just that
Notes: BCF; colloquial
ឥឡូវ ʔləv, ʔiʔləv, ʔəyləv now, at the present time, at this time
Notes: also written ឥលូវ
ទោះជា tʊəh cie even though, although
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
លែងកើត lɛɛŋ kaət to become unable to {ទៅលែងកើត = I can't go on/continue}
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ភ្នែក pnɛɛk 1. eye
2. cell on the skin of a pineapple
3. future
4. to be next, forthcoming
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
សម្រាក sɑmraak 1. to rest, to relax, to cause to relieve
2. break {សម្រាកថ្ងៃត្រង់ = lunch break}
Notes: root: ស្រាក; also written សំរាក
តិច təc 1. to be few (in number), small (in size or extent), less
2. a little bit, somewhat
3. phrase-final: makes a request more polite {ចង់ពឹងឲ្យជួយលើកអីវ៉ាន់តិច = Can you please help me carrying these things?} {ខ្ញុំសុំលអាវនេះតិចបានអេ៎? = Can I try on this shirt here, please?}
4. phrase-initial: expressing concern {តិចមានបញ្ហាអីទៅ បង? = Will this be a problem?}
សិន sən 1. [phrase-final] for now, for the time being, for a moment
2. [phrase-final] first
Notes: polite final hortatory particle
ចាំ cam 1. to wait (for)
2. to remember, to memorize, to know by heart
3. phrase-initial: I will [do ... for you very soon/now] {ចាំខ្ញុំយកឲ្យវិញបង = I’ll get it back for you} {ចាំខ្ញុំពន្យល់ពីរបៀបប្រើ = I’ll explain you how it works} {ចាំមើលណា = Let me see...}
តិចទៀត təc tiət shortly, in a few minutes
Notes: BCF
បន្ត bɑntɑɑ 1. to continue (something), to keep on (doing something)
2. to add, to join
Notes: root: ត