Expressing fatigue — Cultural note


ពាក្យខ្មែរមួយគឺ ហត់កាយ កុំឲ្យតែហត់ចិត្តហត់កាយ មានន័យថា អស់កម្លាំងខាងផ្លូវកាយ ដោយសារតែមានការងារច្រើនត្រូវទៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះធ្វើឲ្យរវល់ខ្លាំងរីឯហត់ចិត្ត មានន័យថា មិនសូវចំណាយកម្លាំងកាយប៉ុន្មានទេ ប៉ុន្តែ ដោយសារមានបញ្ហាខាងទំនាក់ទំនងមនុស្ស ការព្រួយបារម្ភជាច្រើន ធ្វើឲ្យចិត្តមិនអាចសប្បាយរីករាយបានគេប្រើពាក្យនេះនៅពេលគេចង់និយាយថា គេសុខចិត្តរវល់និងប្រើកម្លាំងកាយច្រើន ប៉ុន្តែគេមិនចង់ទទួលការមិនសប្បាយចិត្ត មន្ទិល ការព្រួយបារម្ភអ្វីជាប់ក្នុងចិត្តនោះទេ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ពាក្យ piek word, term, expression, phrase
ខ្មែរ kmae Khmer, Cambodian
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ហត់ hɑt 1. to be tired, weary
2. to be breathless, out of breath, to be panting, puffing
កាយ kaay 1. to scrape, scratch
2. body (formal)
កុំឲ្យតែ kom ʔaoy tae so long as one does not ..., so long as there is even ...
ចិត្ត cət feeling, heart (as the seat of emotion), will (power), intention, thought, opinion
Notes: ជើង ត
មានន័យ mien ney to mean
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
អស់កម្លាំង ʔɑh kɑmlaŋ to be tired, exhausted, weak
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
ផ្លូវ pləv 1. road, street, route
2. way, style, cause, matter
ដោយសារតែ daoy saa tae because
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ការងារ kaaŋie job, work, profession, duty, task
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
រវល់ rɔvʊəl busy, occupied
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
រីឯ rii ʔae as for, regarding
មិនសូវ mɨn səv 1. not so much
2. rather not
ចំណាយ cɑmnaay 1. expenditure, expenses, spending
2. to spend
កម្លាំង kɑmlaŋ force, power, strength, energy, vigor, authority, influence
Notes: root: ខ្លាំង; also written កំឡាំង
ប៉ុន្មាន ponmaan 1. how much, how many
2. (in an affirmative context) some, several, a few, a certain number
3. (in a negative or indefinite context) (not) many, to any (great) extent
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ដោយសារ daoy saa 1. because of, thanks to
2. depending on
បញ្ហា baɲhaa, paɲhaa problem, difficulty, matter, question, issue
ទំនាក់ទំនង tumneak tumnɔɔŋ 1. relation(ship), liaison
2. correlation
3. appearance
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
ព្រួយបារម្ភ pruəy baarɑm to be worried, sad
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
សប្បាយ sapbaay 1. happy, pleasant, fun
2. kind, beneficial, healthy
រីករាយ riik riey to be happy, glad, enthusiastic
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ប្រើ praə to use
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
សុខចិត្ត sok cət 1. to be willing, satisfied
2. to agree/consent to
3. to prefer to
4. would rather
5. willingly, with pleasure
Notes: ជើង ត
និង nɨŋ and
ទទួល tɔtuəl 1. to receive, to take
2. to accept, to agree
3. to meet (e.g., at an airport or station)
សប្បាយចិត្ត sapbaay cət 1. to be content, satisfied, happy
2. to enjoy
3. happy feeling
Notes: ជើង ត
មន្ទិល mʊəntɨl 1. to suspect, doubt, be suspicious
2. doubt, suspicion
3. impression
4. garbage, refuse
5. baseness, vileness
6. impurity
អ្វី ʔvəy 1. what?
2. anything, something, nothing
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)