Expressing dislikes 2B — Cultural note


នៅពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរជិតមកដល់ ទាំងនៅទីក្រុងនិងនៅតាមខេត្ត ប្រជាជនតែងចាក់ចម្រៀងប្រពៃណីរាំច្រៀងដោយបើកសំឡេងខ្លាំងរហូតដល់យប់ជ្រៅក៏មានតាមផ្ទះមិនសូវប្រកាន់ប៉ុន្មានទេសម្រាប់ឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរ ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលធម្មតាគឺគ្មានអ្នកណាចូលចិត្ត ទ្រាំនឹងសំឡេងខ្លាំងនោះទេ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
ពិធីបុណ្យ piʔtʰii bon festival, ceremony
ចូលឆ្នាំខ្មែរ coul cnam kmae Khmer New Year
ជិត cɨt 1. to be close, near
2. tight
3. close-set, dense, thick
4. closely, tightly
5. almost
6. about to, on the point of (doing something)
7. to cover completely, be completely/firmly covered
8. command used by elephant drivers to make an elephant to move closer
មកដល់ mɔɔk dɑl to arrive at, come to
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
ទីក្រុង tii kroŋ city, town
និង nɨŋ and
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ខេត្ត kʰaet 1. province
2. region, territory
Notes: ជើង ត; irregular pronunciation: ខែត
ប្រជាជន prɑciecʊən the people, the population
តែង taeŋ 1. constantly, always, used to {អតិថិជនតែងគិតថា […] = customers always think that […]}
2. to arrange, decorate, beautify
3. to compose, create, draft, write {តែងសេចក្ដី = essay}
4. to set up, erect, establish
ចាក់ cak 1. to stab, pierce (with a pointed instrument)
2. to pour (a liquid)
3. to play (a record or tape)
ចម្រៀង cɑmriəŋ song
Notes: root: ច្រៀង; also written ចំរៀង
ប្រពៃណី prɑpeynii tradition, custom
រាំច្រៀង roam crieŋ dancing and singing
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
សំឡេង sɑmleeŋ voice, sound
Notes: also written សំលេង
lɨɨ 1. to hear
2. independent vowel representing the Sanskrit vowel លឭៃ (words spelled with ឮ may also be spelled with លឺ)
Notes: also written លឺ
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
រហូតដល់ rɔhout dɑl until, up to, as far as
យប់ yup night, evening
ជ្រៅ crɨv 1. deep
2. profound
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
មិនសូវ mɨn səv 1. not so much
2. rather not
ប្រកាន់ prɑkan 1. to claim, to maintain, to adopt, to uphold
2. to count on, to take for granted
3. to take offense easily, to be very sensitive
4. to claim first, to put one's claims first, to reserve
ប៉ុន្មាន ponmaan 1. how much, how many
2. (in an affirmative context) some, several, a few, a certain number
3. (in a negative or indefinite context) (not) many, to any (great) extent
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ឱកាស ʔaokaah 1. occasion, chance, opportunity, time
2. free time, permission, agreeing
3. cause, situation
4. polite word used to begin a conversation or to ask someone for something: please, may I have your attention
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ធម្មតា tʰoam meaʔ taa 1. to be natural, habitual, usual, ordinary
2. usually, ordinarily
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
គ្មាន kmien 1. not to have
2. there is not, there are not
អ្នកណា neak naa 1. who, which one
2. someone, anyone
ចូលចិត្ត coul cət to like, to prefer
Notes: ជើង ត
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
ទ្រាំ troam 1. to bear, endure, put up with, withstand, resist
2. to treat (medically), care for, attend to (an illness)
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then