Expressing dislikes 2B — Dialogue 1


កញ្ញាហ៊ើយ ស្ទះទៀតហើយម៉ោងហ្នឹងដឹងតែស្ទះម៉ងធុញមែនទែន!
ណារីធុញមែនហ្នឹងអា៎ហើយក្ដៅទៀតខ្ញុំអត់ចូលចិត្តជិះទុកទុកអីចឹងអា៎ហុយក៏ហុយ ក្ដៅក៏ក្ដៅ
កញ្ញាមែនហ្នឹង គ្រាន់តែបែកញើស ក៏អស់កម្លាំងដែរដូចគេធ្វើផ្លូវនៅមុខ
ណារីមែនក៏អី? ដឹងថាស្ទះម៉ាម៉ោង ពីរម៉ោងហើយអីចឹងយ៉ាប់មែនទែន!

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
កញ្ញា kaɲɲaa female Cambodian name
ហ៊ើយ hǝǝy 1. exclamation to express boredom, frustration, or not wanting to do something
2. exclamation expressing relief
Notes: BCF
ស្ទះ steah 1. to obstruct, block, close up, stop up {ស្ទះចរាចរណ៍ = traffic jam} {ស្ទះផ្លូវ = traffic jam}
2. to brick up, cork, shut, plug
3. to jam, foul
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ម៉ោង maoŋ 1. hour
2. o'clock
3. clock, time {សប្បាយពេកភ្លេចមើលម៉ោង = it was so much fun that I forgot to watch the clock} {គាត់សល់ម៉ោងច្រើនដែរ = she still has a lot of time}
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ម៉ង mɑɑŋ 1. immediately, at once, right away
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: spoken form of តែម្ដង
ធុញ tʰuɲ 1. to be bored/fed up with, to be sick and tired of
2. to be boring
មែនទែន mɛɛn tɛɛn 1. really, truly, surely, in fact, as it should be, certainly
2. seriously, actually
ណារី naarii female Cambodian name
មែន mɛɛn 1. to be real, true, accurate, to be right, correct, it is true
2. really, actually, indeed
3. as a question tag: [...], really? [...], right?
អា៎ ʔaa 1. final particle used for emphasis {ខ្ញុំសង្ឃឹមថាឈ្នះហើយហ្នឹងអា៎ = I had hoped they would win!} {សៀវភៅចាស់ៗហ្នឹងអា៎ = Just old books!} {ម្នាក់ឯងធ្ងន់អា៎ = It's too heavy for one alone!} {ម៉ោពិសាសិនម៉ោបង មានច្រើនអា៎ = Come and eat, there's more than enough!}
2. spoken form of ហើយ {អស់ចាខ្វៃអា៎? = You don't have any youtiao anymore?}
3. spoken form of ណាស់ = very, very much {ខ្ញុំឃ្លានអា៎ = I’m very hungry}
4. spoken form of ណា = particle to soften a statement, command or request
ក្ដៅ kdav hot, warm
Notes: ជើង ដ
ខ្ញុំ kɲom I
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ចូលចិត្ត coul cət to like, to prefer
Notes: ជើង ត
ជិះ cih to ride (in or on a car, horse, boat, plane, train)
ទុកទុក tuk tuk tuk tuk (auto rickshaw)
Notes: also written តុកតុក
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
ហុយ hoy 1. to whirl/swirl/rise up (in a cloud, like dust or smoke) {ហុយក៏ហុយ ក្ដៅក៏ក្ដៅ = it’s dusty and hot}
2. to spread (e.g., of smoke or a smell)
3. to fume
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
បែកញើស baek ɲəəh to sweat
អស់កម្លាំង ʔɑh kɑmlaŋ to be tired, exhausted, weak
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
ដូច douc alike, similar, like, as
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ផ្លូវ pləv 1. road, street, route
2. way, style, cause, matter
នៅមុខ nɨv muk 1. in front, ahead, further ahead
2. in front of
3. in the presence of
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ម៉ា maa one
Notes: spoken form of មួយ (contraction)
ពីរ pii, pɨl two
យ៉ាប់ yap 1. very difficult, strenuous (of a job or task), deplorable (of a situation)
2. annoying