Expressing disappointment at another’s misfortune — Cultural note


អសន្តិសុខនៅប្រទេសកម្ពុជា ធ្វើឲ្យមានរឿងទាក់ទងនឹងចោរកម្ម គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាច្រើនកើតឡើង ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយការតាមដានព័ត៌មានទាំងនេះទាក់ទងនឹងហេតុការណ៍មិនល្អរបស់អ្នកដទៃ តាមទូរទស្សន៍និយាយគ្នា គឺជាទម្លាប់របស់ជនជាតិខ្មែរ គោលបំណងគឺដើម្បីដឹងពីមូលហេតុ និងបង្ការកុំឲ្យកើតឡើងចំពោះខ្លួនឯងមិត្តភក្តិក្រុមគ្រួសារ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
អសន្តិសុខ ʔaʔsɑnteʔsok 1. lack of security, insecurity
2. insecure, to be unsafe
Notes: ជើង ត
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ប្រទេស prɑteeh country, nation
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
រឿង rɨəŋ 1. story, novel
2. cause, case, event, conflict
ទាក់ទង teak tɔɔŋ 1. in relation to, concerning
2. to contact, communicate (with), keep/be in touch (with), maintain relations (with)
3. to connect (with)
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ចោរកម្ម cao kam theft, banditry
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ krʊək tnak cɑraacɑɑ 1. road accident
2. to have a road accident
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance
កើតឡើង kaət laəŋ to happen, occur
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
រៀងរាល់ថ្ងៃ riəŋ roal tŋay every day, always
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
តាមដាន taam daan 1. to keep track of, follow a situation
2. to spy on
ព័ត៌មាន poadɑɑmien news, information {សួរព័ត៌មាន = to make an enquiry, to ask for information}
Notes: also written ពត៌មាន
ទាំងនេះ teaŋ nih all of these
ហេតុការណ៍ haet kaa event, incident, circumstance, situation
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ល្អ lʔɑɑ 1. good, nice, beautiful, pretty
2. correct, proper
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
អ្នកដទៃ neak dɑtey strangers, others, other people
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ទូរទស្សន៍ tuureaʔtʊəh TV
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
tɑɑ 1. to connect, to link, to join together, to attach
2. to continue
3. one after another, from one to another {និយាយតៗគ្នា = to spread information by talking to each other}
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ទម្លាប់ tumloap 1. habit, custom
2. to make a habit of, to be accustomed to
ជនជាតិ cɔɔn ciet 1. citizen, people {ជនជាតិខ្មែរ = Khmer people}
2. nationality
ខ្មែរ kmae Khmer, Cambodian
គោលបំណង kool bɑmnɑɑŋ objective, purpose, goal
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
ពី pii from, since, of, about, at
មូលហេតុ muulhaet 1. cause
2. origin, source
និង nɨŋ and
បង្ការ bɑŋkaa 1. to defend, to protect
2. to prevent {បង្ការកុំឲ្យ ... កើតឡើង = to prevent ... (from happening)/so that ... doesn't happen}
3. to be cautious, to take precautions
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
ចំពោះ cɑmpʊəh toward, to, about, as for
ខ្លួនឯង kluən ʔaeŋ 1. oneself
2. personally, on one's own, by oneself
មិត្តភក្តិ mɨt pʰeaʔ friend
Notes: ជើង ត (twice)
ក្រុមគ្រួសារ krom kruəsaa family, family members