Expressing concern for other people's welfare — Dialogue 2


តារាអាឡូ លីដា ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានទៅជប់លៀងខួបកំណើតលីដាអេ៎ណាសុំទោស
លីដាម៉េចចឹង? តារារវល់អ៎? ឬក៏ឈឺ?
តារាហ្នឹងហើយ លីដា ខ្ញុំអត់សូវស្រួលខ្លួនរៀងចង់ក្អួត ហើយក្ដៅខ្លួនអស់កម្លាំង
លីដាហ្នឹងអ៎? ទៅពេទ្យនៅ?
តារាចាំមើលម៉ាសន្ទុះទៀតសិនបើនៅអត់បាត់ ចាំទៅហ្វាម៉ាស៊ីទិញថ្នាំ
លីដាអត់ទេ! កុំចាំ ត្រូវទៅឥឡូវហ្នឹងទុកយូរអត់បានអេ៎កុំសម្ងំអីចឹង
តារាអត់មានកម្លាំងទៅអេ៎រកឲ្យគេជួយកោសខ្យល់ចេញសិន

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
តារា taaraa male Cambodian name
អាឡូ ʔaalou hello (answering the phone)
Notes: colloquial
លីដា liidaa female Cambodian name
ថ្ងៃនេះ tŋay nih today
ខ្ញុំ kɲom I
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ជប់លៀង cup liǝŋ 1. party
2. to hold a party
ខួបកំណើត kʰuəp kɑmnaət birthday
អេ៎ ʔee 1. spoken form of the question particles ... អត់? or ... ទេ?
2. spoken form of the negation particle ទេ
3. hey!
Notes: colloquial
ណា naa final particle to soften a statement or request
សុំទោស som tooh 1. excuse me, pardon me
2. I'm sorry
ម៉េចចឹង məc cəŋ as a question: why?, why is that?
Notes: colloquial
រវល់ rɔvʊəl busy, occupied
អ៎ ʔɑɑ 1. particle used to form a yes/no question, similar to ឬ
2. exclamation indicating satisfaction or surprise
3. indicating something like surprise on part of the speaker that the listener might not be aware of some fact or past event {ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខូចតាំងពីម្សិលមិញអ៎។ = [Didn’t you know that] the A/C has been broken since yesterday!}
Notes: colloquial
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ឈឺ cʰɨɨ to be sick, to hurt, to be in pain
ហ្នឹងហើយ nɨŋ haǝy 1. yeah, yes, right, correct, that's correct
2. ok, all right
Notes: colloquial
អត់សូវ ʔɑt səv 1. not so much
2. rather not
ស្រួលខ្លួន sruǝl kluən 1. to be well, healthy
2. to feel good
3. to be comfortable
រៀង riəŋ 1. រៀង + adj. + បន្តិច/តិច = a bit + adj. {រៀងពិបាកបន្តិច = a bit difficult} {រៀងប្រៃបន្តិច = a bit salty}
2. to arrange in series, ranks, rows, order or style
3. in sequence, in order, in rows
4. all, each, every
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ក្អួត kʔuət to vomit
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ក្ដៅខ្លួន kdav kluən 1. to have a fever
2. to burn, to be hot
Notes: ជើង ដ
អស់កម្លាំង ʔɑh kɑmlaŋ to be tired, exhausted, weak
ហ្នឹងអ៎ nɨŋ ʔɑɑ as a question: really?
Notes: colloquial
ពេទ្យ pɛɛt 1. medical doctor, physician
2. medical
3. hospital
Notes: irregular pronunciation: ពែត
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ចាំ cam 1. to wait (for)
2. to remember, to memorize, to know by heart
3. phrase-initial: I will [do ... for you very soon/now] {ចាំខ្ញុំយកឲ្យវិញបង = I’ll get it back for you} {ចាំខ្ញុំពន្យល់ពីរបៀបប្រើ = I’ll explain you how it works} {ចាំមើលណា = Let me see...}
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
ម៉ា maa one
Notes: spoken form of មួយ (contraction)
សន្ទុះ sɑntuh 1. a while, moment
2. leap, bound, burst, spurt
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
សិន sən 1. [phrase-final] for now, for the time being, for a moment
2. [phrase-final] first
Notes: polite final hortatory particle
បើ baə 1. if, may be
2. although
បាត់ bat 1. to lose, to disappear
2. to stop, to be finished
3. already
4. sentence-final: expressing disappointment or that something is unfortunate
ហ្វាម៉ាស៊ី faamaasii pharmacy
Notes: colloquial
ទិញ tɨɲ to buy
ថ្នាំ tnam 1. medicine
2. herb, tobacco
3. paint
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
កុំ kom do not ...
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ឥឡូវហ្នឹង [ʔləv/ʔiʔləv/ʔəyləv] nɨŋ now, right now, at present
ទុក tuk 1. to put, set, place, arrange
2. to set aside, keep, retain, save, preserve, maintain, conserve, hold (in reserve) {ទុកញ៉ាំ = to keep for eating later}
យូរ yuu 1. slow
2. (of time) long
3. late
សម្ងំ sɑmŋɑm 1. to brood
2. to condone (through silence), remain silent in the face of wrong
3. to remain quiet/calm, be still, hide quietly
4. silence, quiet
5. to relax with closed eyes but not really sleeping
Notes: also written សំងំ
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
កម្លាំង kɑmlaŋ force, power, strength, energy, vigor, authority, influence
Notes: root: ខ្លាំង; also written កំឡាំង
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ជួយ cuəy to help, to assist
កោស kaoh to grate, scrape (off), scratch/dig out {កោសខ្យល់ = Cambodian folk remedy for headaches, stomach aches, etc., where one repeatedly scrapes the skin with a coin (or betel leaf for infants) to raise welts and stimulate the circulation — wind/air is believed to be the cause of many types of illnesses, such as fainting, dizziness, stomach ache, etc.}
ខ្យល់ kcɑl, kyɑl, ksɑl wind, air, breath (wind/air is believed to be the cause of many types of illnesses, such as fainting, dizziness, stomach ache, etc.)
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)