Expressing cold — Cultural note


នៅប្រទេសកម្ពុជា ជាទូទៅ ចាប់ពីខែ ១២ ដល់ដើមខែមានអាកាសធាតុត្រជាក់ ដែលគេនិយមហៅថារដូវធ្លាក់ខ្យល់ ដោយសីតុណ្ហភាពអាចធ្លាក់ដល់ ២០ ទៅ ២៥ អង្សាសេប្រជាជនច្រើនប្រារព្ធពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងរដូវនេះ ដើម្បីចៀសវាងរដូវភ្លៀង

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ប្រទេស prɑteeh country, nation
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally
ចាប់ពី cap pii from, starting from
ខែ kʰae 1. month
2. moon
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ដើម daəm 1. trunk (of a tree or the body), stock
2. stalk
3. tree, plant
4. source, origin
5. base, foundation, beginning
6. cause
7. originator
8. substance, matter, topic
9. case, facts
10. role, condition
11. initial investment, capital, principal
12. to be original, first
13. clf. for long, thin, stick-like objects such as trees, poles, pencils, and guns
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
អាកាសធាតុ ʔaakaasaʔtʰiet climate, weather
ត្រជាក់ trɑceak 1. to be cold/cool (to the touch, less intense than រងា​)
2. refreshing
3. to be subtle
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
និយម niʔyum 1. to like (to), prefer (to)
2. to be attached to
3. to be accustomed to
4. to hold (a certain position), to follow, adopt
5. to be popular, preferred
6. accustomed to, used to
7. frequently, usually
8. prevalence, commonness
9. principle, thesis
10. theory
11. law
12. certainty
13. nature
14. to establish, determine, fix
15. to conform (to something)
16. suffix forming abstract nouns, it frequently corresponds to the English suffix -ism {សង្គមនិយម = socialism}
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
រដូវ rɔdəv season
ធ្លាក់ tleak 1. to fall, to fall down
2. to fail (an examination)
ខ្យល់ kcɑl, kyɑl, ksɑl wind, air, breath (wind/air is believed to be the cause of many types of illnesses, such as fainting, dizziness, stomach ache, etc.)
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
សីតុណ្ហភាព səytonhaʔpʰiep 1. temperature
2. climate
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
អង្សាសេ ʔɑŋsaa see (colloquial) degree Celsius
Notes: BCF
ប្រជាជន prɑciecʊən the people, the population
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ប្រារព្ធ praarup 1. to initiate, to start to organize, to prepare, to hold (a party)
2. to think of, to wonder about
ពិធី piʔtʰii 1. ceremony, celebration, ritual
2. occasion
3. process, method, way
4. traditions, customary rules
អាពាហ៍ពិពាហ៍ ʔaapie piʔpie marriage, wedding
Notes: formal
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ចៀសវាង ciəh vieŋ to avoid, evade
រដូវភ្លៀង rɔdəv pliəŋ rainy season