Expressing cold — Dialogue 2


ដល់រដូវធ្លាក់ខ្យល់
ស្រីពេជ្រអ៊ូយ រងាអា៎!
មរកតធ្លាក់ខ្យល់ហើយងូតទឹកម្ដងៗ រងាសឹងអីហើយ
ស្រីពេជ្រទាល់តែពាក់អាវរងាហើយនៀកខ្ញុំ
មរកតស្រីពេជ្រឯងចាញ់រងាអីចឹង ទៅនៅស្រុកក្រៅម៉េចបាន?
ស្រីពេជ្របើខ្ញុំទៅ ច្បាស់ជាកកនៅហ្នុងបណ្ដោយក្ដៅមិនសូវអីទេ តែរងាវិញពិបាកទ្រាំម៉ង
មរកតខ្ញុំវិញអត់អីបើក្ដៅ បែកញើសស្អុះស្អាប់ធុញថប់ អត់ចូលចិត្តអេ៎

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
រដូវ rɔdəv season
ធ្លាក់ tleak 1. to fall, to fall down
2. to fail (an examination)
ខ្យល់ kcɑl, kyɑl, ksɑl wind, air, breath (wind/air is believed to be the cause of many types of illnesses, such as fainting, dizziness, stomach ache, etc.)
ស្រីពេជ្រ srǝy pɨc female Cambodian name
អ៊ូយ ʔouy 1. exclamation of pain and other uncomfortable feelings
2. ouch!
រងា rɔŋie 1. to be chilly, cold
2. to feel cold
អា៎ ʔaa 1. final particle used for emphasis {ខ្ញុំសង្ឃឹមថាឈ្នះហើយហ្នឹងអា៎ = I had hoped they would win!} {សៀវភៅចាស់ៗហ្នឹងអា៎ = Just old books!} {ម្នាក់ឯងធ្ងន់អា៎ = It's too heavy for one alone!} {ម៉ោពិសាសិនម៉ោបង មានច្រើនអា៎ = Come and eat, there's more than enough!}
2. spoken form of ហើយ {អស់ចាខ្វៃអា៎? = You don't have any youtiao anymore?}
3. spoken form of ណាស់ = very, very much {ខ្ញុំឃ្លានអា៎ = I’m very hungry}
4. spoken form of ណា = particle to soften a statement, command or request
មរកត mɔrəkɑt, meaʔreaʔkɑt male or female Cambodian name
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ងូតទឹក ŋuut tɨk to take a shower
ម្ដងៗ mdɑɑŋ mdɑɑŋ 1. from time to time, sometimes
2. always, every time
Notes: ជើង ដ
សឹងអី səŋ ʔəy very much
Notes: BCF; colloquial
ទាល់តែ toal tae 1. until, up to the time that, not until, only after {ល្ហុង ទាល់តែថ្ងៃតិចបានមាន = [we'll] have papaya not until a bit later today}
2. provided that, unless
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
អាវរងា ʔaav rɔŋie 1. sweater
2. coat
នៀក niək spoken forms of នេះ = this
Notes: colloquial
ខ្ញុំ kɲom I
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
ចាញ់ caɲ 1. to be overcome/beaten/defeated (by), to lose
2. to be unable to tolerate/withstand
3. to be sensitive/allergic to
4. to be unhealthy/unwholesome (of a climate)
5. to be less than, inferior to
6. to be not as [adjective] as
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ស្រុក srok 1. country, nation
2. district (subdivision of a province)
3. village, countryside, rural area
4. to be domestic (as opposed to foreign), native
5. tame, domesticated/cultivated (as opposed to wild)
ក្រៅ krav 1. outside, out
2. foreign
ម៉េច məc what (following a verb of saying), why, in what way/manner, how {ម៉េចហើយ?/ម៉េចអី? = What's up?} {[…] ម៉េចទៅ? = In what way […]?} {ថាម៉េចចៅ? = What are you saying, grand-daughter?} {បងចង់បានម៉ូតម៉េច? = What kind of design/fashion do you like?}
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
បើ baə 1. if, may be
2. although
ច្បាស់ cbah 1. clear, distinct, sure {ខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរ = I'm not sure (either)}
2.  clearly, surely, distinctly, definitely
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
កក kɑɑk 1. to be hardened, coagulated, frozen, set
2. to harden, coagulate, thicken, set
3. to be countless, many
4. crowded
5. en masse
ហ្នុង noŋ 1. this, that
2. there
បណ្ដោយ bɑndaoy 1. sentence-final: [with a condition mentioned earlier], the result will be ... {អត់បាន ... បណ្ដោយ = won't be able to …} {ក្ដៅបណ្ដោយ = it will be hot today} {ឆ្ងាញ់មាត់បណ្ដោយ = it will be delicious}
2. sentence-final: expressing disappointment or that something is unfortunate
Notes: ជើង ដ
ក្ដៅ kdav hot, warm
Notes: ជើង ដ
មិនសូវ mɨn səv 1. not so much
2. rather not
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
វិញ vɨɲ again, back, instead
ពិបាក piʔbaak 1. difficult {ការទិញអីវ៉ាន់នៅខ្មែររៀងពិបាកបន្តិច = buying things in Cambodia is a bit difficult/not easy} {តែពិបាកត្រង់ ឆាប់ងងុយដេក = the problem is: I’m getting tired easily}
2. sad, poor, miserable
3. to suffer
ទ្រាំ troam 1. to bear, endure, put up with, withstand, resist
2. to treat (medically), care for, attend to (an illness)
ម៉ង mɑɑŋ 1. immediately, at once, right away
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: spoken form of តែម្ដង
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
បែកញើស baek ɲəəh to sweat
ស្អុះស្អាប់ sʔoh sʔap to be hot and sticky/humid, sultry, muggy
ធុញថប់ tʰuɲ tʰɑp 1. to be fed up/irritated with
2. to be discouraged
ចូលចិត្ត coul cət to like, to prefer
Notes: ជើង ត
អេ៎ ʔee 1. spoken form of the question particles ... អត់? or ... ទេ?
2. spoken form of the negation particle ទេ
3. hey!
Notes: colloquial