Excusing oneself — Dialogue 2


កន្និកាធារី ចេញពីធ្វើការ ទៅញ៉ាំអីជុំគ្នាអី? វឌ្ឍនៈទៅដែរតាស
ធារីញ៉ាំអីជុំគ្នាអ៎? អឹម ... ល្ងាចហ្នឹង ខ្ញុំរៀងរវល់នៅផ្ទះតិចចាំង៉ៃក្រោយទៅណា
កន្និកាធារី បបួលម្ដងណាក៏រវល់ដែរ
ធារីបើឆ្លៀតបាន ខ្ញុំចង់ទៅដែរហ្នឹង
កន្និកាមានអី ថាលេងតាស

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
កន្និកា kɑnnikaa female Cambodian name
ធារី tʰierii female Cambodian name
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ពី pii from, since, of, about, at
ធ្វើការ tvəə kaa to work
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
ជុំគ្នា cum knie 1. to unite, reunite, assemble
2. together
វឌ្ឍនៈ veattʰaʔnaʔ male Cambodian name
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
តាស taah 1. particle in final position when giving a positive answer to a yes/no question {កន្លែងនេះអង្គុយបានអេ៎? ចា៎ស បានតាស។ = Can I sit here? Sure!}
2. particle in final position used to affirm the preceding {ល្អតាស! = Sounds good!}
3. particle in final position after a negative response: expresses that the preceding is a correction of what the other person has said {ធារីមែន? អត់ទេ ខ្ញុំកញ្ញាតាស។ = You’re ធារី, right? No, I’m កញ្ញា!} {ឯងទៅសាលាមែន? អត់ទេ ខ្ញុំទៅផ្សារតាស។ = You’re going to school, right? No, I’m going to the market!}
Notes: colloquial; spoken form of ទេតើ
អ៎ ʔɑɑ 1. particle used to form a yes/no question, similar to ឬ
2. exclamation indicating satisfaction or surprise
3. indicating something like surprise on part of the speaker that the listener might not be aware of some fact or past event {ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខូចតាំងពីម្សិលមិញអ៎។ = [Didn’t you know that] the A/C has been broken since yesterday!}
Notes: colloquial
អឹម ʔəm 1. filler word (umm...)
2. yes
Notes: colloquial
ល្ងាច lŋiec evening, late afternoon
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
ខ្ញុំ kɲom I
រៀង riəŋ 1. រៀង + adj. + បន្តិច/តិច = a bit + adj. {រៀងពិបាកបន្តិច = a bit difficult} {រៀងប្រៃបន្តិច = a bit salty}
2. to arrange in series, ranks, rows, order or style
3. in sequence, in order, in rows
4. all, each, every
រវល់ rɔvʊəl busy, occupied
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
តិច təc 1. to be few (in number), small (in size or extent), less
2. a little bit, somewhat
3. phrase-final: makes a request more polite {ចង់ពឹងឲ្យជួយលើកអីវ៉ាន់តិច = Can you please help me carrying these things?} {ខ្ញុំសុំលអាវនេះតិចបានអេ៎? = Can I try on this shirt here, please?}
4. phrase-initial: expressing concern {តិចមានបញ្ហាអីទៅ បង? = Will this be a problem?}
ចាំ cam 1. to wait (for)
2. to remember, to memorize, to know by heart
3. phrase-initial: I will [do ... for you very soon/now] {ចាំខ្ញុំយកឲ្យវិញបង = I’ll get it back for you} {ចាំខ្ញុំពន្យល់ពីរបៀបប្រើ = I’ll explain you how it works} {ចាំមើលណា = Let me see...}
ង៉ៃក្រោយ ŋay kraoy colloquial pronunciation of ថ្ងៃក្រោយ = next time, a later day, in the future, in the days ahead
ណា naa final particle to soften a statement or request
បបួល bɑbuəl 1. to invite/appeal/persuade to
2. to ask
3. to arrange (with)
ម្ដង mdɑɑŋ 1. one time, once
2. for a change
Notes: ជើង ដ; contraction of មួយដង
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បើ baə 1. if, may be
2. although
ឆ្លៀត cliət 1. to seize an opportunity, take advantage (of an opportunity), to make the most of
2. to make good use of time, take the time to do something
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
មានអី mien ʔəy 1. what things, why not, of course, O.K., all right, yeah, well...
2. you're welcome
3. but, however (contrasts one statement with another)
4. no problem
Notes: colloquial
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
លេង leeŋ 1. to play
2. to do something for fun or pleasure
3. to joke