Excusing oneself — Dialogue 1


ធារីអាឡូ វឌ្ឍនៈ ខ្ញុំធារីអា៎ម៉េចហើយ? ជិតមកដល់នៅ?
វឌ្ឍនៈធារីអ៎? ចុម! ង៉ៃហ្នឹងង៉ៃអីគេ?
ធារីង៉ៃសៅរ៍ក្រែងណាត់គ្នាម៉ោងអេ៎?
វឌ្ឍនៈអូ ធារី ខ្ញុំច្រឡំ ស្មានតែង៉ៃហ្នឹងង៉ៃសុក្រខ្ញុំទៅអត់ទាន់អេ៎ ធារី ណាត់ង៉ៃផ្សេងបានអេ៎? សុំទោសណា
ធារីដឹងអីចឹង តេសួរវឌ្ឍនៈឯងមុន កុំឲ្យមកខកអត់អីទេអីចឹង ចាំង៉ៃក្រោយក៏បាន

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ធារី tʰierii female Cambodian name
អាឡូ ʔaalou hello (answering the phone)
Notes: colloquial
វឌ្ឍនៈ veattʰaʔnaʔ male Cambodian name
ខ្ញុំ kɲom I
អា៎ ʔaa 1. final particle used for emphasis {ខ្ញុំសង្ឃឹមថាឈ្នះហើយហ្នឹងអា៎ = I had hoped they would win!} {សៀវភៅចាស់ៗហ្នឹងអា៎ = Just old books!} {ម្នាក់ឯងធ្ងន់អា៎ = It's too heavy for one alone!} {ម៉ោពិសាសិនម៉ោបង មានច្រើនអា៎ = Come and eat, there's more than enough!}
2. spoken form of ហើយ {អស់ចាខ្វៃអា៎? = You don't have any youtiao anymore?}
3. spoken form of ណាស់ = very, very much {ខ្ញុំឃ្លានអា៎ = I’m very hungry}
4. spoken form of ណា = particle to soften a statement, command or request
ម៉េច məc what (following a verb of saying), why, in what way/manner, how {ម៉េចហើយ?/ម៉េចអី? = What's up?} {[…] ម៉េចទៅ? = In what way […]?} {ថាម៉េចចៅ? = What are you saying, grand-daughter?} {បងចង់បានម៉ូតម៉េច? = What kind of design/fashion do you like?}
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ជិត cɨt 1. to be close, near
2. tight
3. close-set, dense, thick
4. closely, tightly
5. almost
6. about to, on the point of (doing something)
7. to cover completely, be completely/firmly covered
8. command used by elephant drivers to make an elephant to move closer
មកដល់ mɔɔk dɑl to arrive at, come to
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
អ៎ ʔɑɑ 1. particle used to form a yes/no question, similar to ឬ
2. exclamation indicating satisfaction or surprise
3. indicating something like surprise on part of the speaker that the listener might not be aware of some fact or past event {ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខូចតាំងពីម្សិលមិញអ៎។ = [Didn’t you know that] the A/C has been broken since yesterday!}
Notes: colloquial
ចុម com exclamation expressing (mostly negative) surprise, or when in doubt about something
ង៉ៃហ្នឹង ŋay nɨŋ spoken form of ថ្ងៃនេះ = today
ង៉ៃ ŋay spoken form of ថ្ងៃ = day
អីគេ ʔəy kee 1. what {អីគេ? = Pardon?/What?} {អីគេហ្នឹង? = What is this?} {ជប់លៀងអីគេ វុទ្ធី? = What party, វុទ្ធី?}
2. something, anything {តែដូចភ្លេចអីគេម្យ៉ាង … = But it’s as if I’ve forgotten something …}
Notes: colloquial
ង៉ៃសៅរ៍ ŋay sav colloquial pronunciation of ថ្ងៃសៅរ៍ = Saturday
ក្រែង kraeŋ 1. to fear, be afraid, be in awe of
2. lest, for fear that, in case, in the event of
3. perhaps
4. Isn’t …? {ក្រែងម៉ោងម៉ាណ្ដប់អេ៎? = Isn’t [the appointment] 11 o’clock?}
ណាត់ nat 1. to determine, fix (a time for something), set/schedule (an appointment) {ខ្ញុំមានណាត់ហើយ = I’ve got an appointment already}
2. to promise, stand by (an agreement), commit oneself
3. clf. for gunshots
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
ម៉ោង maoŋ 1. hour
2. o'clock
3. clock, time {សប្បាយពេកភ្លេចមើលម៉ោង = it was so much fun that I forgot to watch the clock} {គាត់សល់ម៉ោងច្រើនដែរ = she still has a lot of time}
អេ៎ ʔee 1. spoken form of the question particles ... អត់? or ... ទេ?
2. spoken form of the negation particle ទេ
3. hey!
Notes: colloquial
អូ ʔou oh, aha (exclamation expressing sudden realization, or loss of doubt)
ច្រឡំ crɑlɑm 1. to confuse, to mistake, to make a mistake, to mix up
2. to be confused, mistaken, mixed-up
ស្មាន smaan 1. to guess, to approximate, to suppose, to think, to assume
2. to suspect
3. to seem, to appear
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ង៉ៃសុក្រ ŋay sok colloquial pronunciation of ថ្ងៃសុក្រ = Friday
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
អត់ទាន់ ʔɑt toan not yet
ផ្សេង pseeŋ to differ, to be different (from each other), to be separate
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
សុំទោស som tooh 1. excuse me, pardon me
2. I'm sorry
ណា naa final particle to soften a statement or request
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
តេ tee to call, to phone {តេអត់ចូលសោះ = I can’t reach [her], I don’t get through}
សួរ suə 1. to ask, question, enquire
2. to visit, come to see
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
មុន mun 1. previous(ly), former(ly) {ខែមុន = last month}
2. first, before {ញ៉ាំមុនចុះ = Go ahead and eat first!}
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
ខក kʰɑɑk 1. to fail to achieve what was planned, to be prevented from achieving a planned goal {ខកម៉ោងណាត់ជួប = to be late for an appointment}
2. to commit oneself to do something which is beyond one's ability or which one is reluctant to do
អត់អីទេ ʔɑt ʔəy tee 1. it doesn't matter, it's all right
2. surely, certainly
Notes: see also មិនអីទេ
ចាំ cam 1. to wait (for)
2. to remember, to memorize, to know by heart
3. phrase-initial: I will [do ... for you very soon/now] {ចាំខ្ញុំយកឲ្យវិញបង = I’ll get it back for you} {ចាំខ្ញុំពន្យល់ពីរបៀបប្រើ = I’ll explain you how it works} {ចាំមើលណា = Let me see...}
ង៉ៃក្រោយ ŋay kraoy colloquial pronunciation of ថ្ងៃក្រោយ = next time, a later day, in the future, in the days ahead
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly