Establishing guidelines and deadlines for the completion of actions — Additional dialogue


ដាណែតកណ្ណិកា! មើលអីគេហ្នឹង? ជក់ម៉េះ?
កណ្ណិកាកំពុងតែមើលវិធីដាក់ពាក្យរៀនម៉ាស្ទ័រទៅអូស្ត្រាលី
ដាណែតហ្នឹង? លក្ខខណ្ឌម៉េចខ្លះ?
កណ្ណិកាបំពេញដឺម៉ង់ដែលគេឲ្យបំពេញហ្នឹងហើយ សរសេរតែងសេចក្តីទំព័រ ដាក់លទ្ធផលប្រឡងថូហ្វល ... ឲ្យបានមុនថ្ងៃទីប្រាំពិល ខែប្រាំពិល ...
ដាណែតដឺម៉ង់ហ្នឹងយកពីណា?
កណ្ណិកាគេដាក់លីងឲ្យដោនឡូតតាស នៅនេះ! ហើយដល់ពេលរៀបចំហើយ គេឲ្យផ្ញើឲ្យគេតាមអនឡាញតែកន្លះខែទៀតហ្នឹង ធ្វើទាន់អត់ទេនៀក ...

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ដាណែត daanaet female Cambodian name
កណ្ណិកា kɑnəkaa female Cambodian name
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
អីគេ ʔəy kee 1. what {អីគេ? = Pardon?/What?} {អីគេហ្នឹង? = What is this?} {ជប់លៀងអីគេ វុទ្ធី? = What party, វុទ្ធី?}
2. something, anything {តែដូចភ្លេចអីគេម្យ៉ាង … = But it’s as if I’ve forgotten something …}
Notes: colloquial
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
ជក់ cʊək 1. to smoke (e.g., tobacco), to inhale, to suck in
2. to be absorbed by, fascinated with, obsessed with
3. distracted
4. brush, small brush
ម៉េះ meh thus, so, in this way, this much
Notes: spoken form of ម្ល៉េះ
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
វិធី viʔtʰii 1. method, style, arrangement
2. ceremony, ritual
ដាក់ពាក្យ dak piek to apply (especially by filling out a form), to ask for permission
រៀន riən to study, to learn, to practice
ម៉ាស្ទ័រ maastoa master (course/degree)
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
អូស្ត្រាលី ʔoostraalii Australia
លក្ខខណ្ឌ leakkʰan condition, limit, terms, clauses
Notes: also written ល័ក្ខខ័ណ្ឌ
ម៉េច məc what (following a verb of saying), why, in what way/manner, how {ម៉េចហើយ?/ម៉េចអី? = What's up?} {[…] ម៉េចទៅ? = In what way […]?} {ថាម៉េចចៅ? = What are you saying, grand-daughter?} {បងចង់បានម៉ូតម៉េច? = What kind of design/fashion do you like?}
ខ្លះ klah some (serves as a plural marker with ណា​​ and អ្វី)
បំពេញ bɑmpɨɲ 1. to complete, fill (up), fulfill
2. to accomplish
3. to satisfy
ដឺម៉ង់ dəɨmɑŋ application form
Notes: colloquial
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ហ្នឹងហើយ nɨŋ haǝy 1. yeah, yes, right, correct, that's correct
2. ok, all right
Notes: colloquial
សរសេរ sɑɑ see to write
តែងសេចក្តី taeŋ səckdəy essay
Notes: ជើង ត, pronunciation: ជើង ដ
ទំព័រ tumpoa page of a book
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
លទ្ធផល lattʰeaʔpʰɑl result, outcome, effect
ប្រឡង prɑlɑɑŋ 1. examination, test
2. to take a test
ថូហ្វល tʰoufɑl TOEFL
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
មុន mun 1. previous(ly), former(ly) {ខែមុន = last month}
2. first, before {ញ៉ាំមុនចុះ = Go ahead and eat first!}
ថ្ងៃ tŋay 1. day, daytime
2. sun
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
ប្រាំពិល pram pɨl seven
Notes: colloquial
ខែ kʰae 1. month
2. moon
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ពី pii from, since, of, about, at
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
លីង liiŋ 1. link
2. to roast (in a pot), toast (grains or nuts, but not bread)
3. to brown/saut (with or without oil, e.g., garlic, grains)
4. to have a pain in the lower back
5. burning pain
ដោនឡូត daonlout download
តាស taah 1. particle in final position when giving a positive answer to a yes/no question {កន្លែងនេះអង្គុយបានអេ៎? ចា៎ស បានតាស។ = Can I sit here? Sure!}
2. particle in final position used to affirm the preceding {ល្អតាស! = Sounds good!}
3. particle in final position after a negative response: expresses that the preceding is a correction of what the other person has said {ធារីមែន? អត់ទេ ខ្ញុំកញ្ញាតាស។ = You’re ធារី, right? No, I’m កញ្ញា!} {ឯងទៅសាលាមែន? អត់ទេ ខ្ញុំទៅផ្សារតាស។ = You’re going to school, right? No, I’m going to the market!}
Notes: colloquial; spoken form of ទេតើ
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
រៀបចំ riəp cɑm 1. to organize, prepare
2. to put in good order, arrange
ផ្ញើ pɲaə 1. to send, deliver
2. to leave (someone or something) for a time in someone else's care (e.g., to leave a motorbike in a paid parking area), to trust (someone to do something)
3. របស់ផ្ញើ: present, gift
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
អនឡាញ ʔɑɑnlaaɲ online
Notes: chat
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
កន្លះ kɑnlah 1. half
2. clf.: half a [...] {កន្លះម៉ោង = half an hour}
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ទាន់ toan 1. to reach, attain
2. to catch up with, overtake
3. to be timely, appropriate
4. to be on/in time
5. on time
6. while
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
នៀក niək spoken forms of នេះ = this
Notes: colloquial