Discouraging someone from pursuing a course of action — Additional dialogue


សុជាតាពិសី កំពុងមើលអីគេហ្នឹង?
ពិសីកំពុងតែរកទិញថ្នាំនៀកគេថាព្យាបាលបានជំងឺមួយរយមុខ
សុជាតាឯណា? ... អូ ថ្នាំហ្នឹងអេ៎កុំទិញល្អជាង បោកសុទ្ធ
ពិសីម៉េចជាតាឯងដឹង?
សុជាតាថីមិនដឹង? បើខ្ញុំធ្លាប់ទិញឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំប្រើអស់កន្លះឆ្នាំដែរ គ្មានឃើញជាអីផងពួកម៉ាកខ្ញុំម្នាក់ទៀតក៏ទិញប្រើដែរ គ្មានឃើញប្រសិទ្ធភាពអីទេឥឡូវឈប់ប្រើហើយស្ដាយលុយសឹងអី មិនមែនថោកឯណា
ពិសីមិនបាច់ទិញល្អជាងអីចឹង

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
សុជាតា soʔcietaa female Cambodian name
ពិសី piʔsəy female Cambodian name
កំពុង kɑmpuŋ to be in the process of (doing something)
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
អីគេ ʔəy kee 1. what {អីគេ? = Pardon?/What?} {អីគេហ្នឹង? = What is this?} {ជប់លៀងអីគេ វុទ្ធី? = What party, វុទ្ធី?}
2. something, anything {តែដូចភ្លេចអីគេម្យ៉ាង … = But it’s as if I’ve forgotten something …}
Notes: colloquial
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something)
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
ទិញ tɨɲ to buy
ថ្នាំ tnam 1. medicine
2. herb, tobacco
3. paint
នៀក niək spoken forms of នេះ = this
Notes: colloquial
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ព្យាបាល pyiebaal 1. to take care of, look after
2. to treat (medically)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ជំងឺ cumŋɨɨ 1. disease, illness
2. pain
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
រយ rɔɔy 1. hundred
2. to be local, common, ordinary, vulgar
3. to be vernacular, written in the everyday language/in an easily understood language (especially of religious texts)
មុខ muk 1. face, front
2. in front of
3. type, kind, variety
4. dish, kind of food
5. head, chief, chairman, president
6. mouth or opening of a stream
7. (sharp) edge (of a knife blade)
ឯណា ʔaenaa 1. where, somewhere, anywhere
2. how, in what way
3. what
4. which, any, some
5. however {ឯណា ... ឯណា ... = on the one hand … on the other hand …}
6. {មានបាន … ឯណា = didn't …}
អូ ʔou oh, aha (exclamation expressing sudden realization, or loss of doubt)
អេ៎ ʔee 1. spoken form of the question particles ... អត់? or ... ទេ?
2. spoken form of the negation particle ទេ
3. hey!
Notes: colloquial
កុំ kom do not ...
ល្អ lʔɑɑ 1. good, nice, beautiful, pretty
2. correct, proper
ជាង cieŋ 1. (more) ... than, in excess of, exceeding, to a greater extent than
2. marks the comparative degree of an adjective {ល្អជាង = better}
3. craftsman, artisan, skilled worker, smith {ជាងថត = camera man}
បោក baok 1. to beat (against a fixed object), smash, to slam, throw violently
2. to do the laundry, to wash clothes {បោកខោអាវ = to do the laundry, to wash clothes}
3. to launder, wash by beating
4. to overthrow
5. to throw oneself to the ground
6. to thresh
7. to cheat, dupe, swindle, trick
សុទ្ធ sot 1. to be pure, clean, without impurities, unmixed
2. virtuous
3. white
4. smooth
5. correct
6. exclusive, absolute
7. to be net (of weight)
ម៉េច məc what (following a verb of saying), why, in what way/manner, how {ម៉េចហើយ?/ម៉េចអី? = What's up?} {[…] ម៉េចទៅ? = In what way […]?} {ថាម៉េចចៅ? = What are you saying, grand-daughter?} {បងចង់បានម៉ូតម៉េច? = What kind of design/fashion do you like?}
ជាតា cietaa female Cambodian name
Notes: short form of សុជាតា
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
ថី tʰəy why? {ថីហ្នឹង? = What's up? What's going on?}
Notes: variant: ថ្វី
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
បើ baə 1. if, may be
2. although
ខ្ញុំ kɲom I
ធ្លាប់ tloap 1. to become accustomed to, to be familiar with, to have experience with, to be used to
2. to have the habit/custom of
3. marker of continuous action in the past
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ម៉ាក់ mak mom, mommy
Notes: colloquial
ប្រើ praə to use
អស់ ʔɑh 1. to consume, use up, run low/short (of something) {អស់ហើយ = [a product, food etc.] finished/sold out}
2. to end, finish, terminate, come to an end
3. entirety, completeness, wholeness
4. to be complete, whole
5. entirely, completely
6. all (of), the whole (of)
7. to have to spend {អស់ម៉ាម៉ឺនទទេ = I had to pay 10’000 for no reason!}
កន្លះ kɑnlah 1. half
2. clf.: half a [...] {កន្លះម៉ោង = half an hour}
ឆ្នាំ cnam year
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
គ្មាន kmien 1. not to have
2. there is not, there are not
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
ពួកម៉ាក puək maak friend, buddy
Notes: used more frequently in spoken Khmer than មិត្តភក្តិ
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ប្រសិទ្ធភាព prɑsət pʰiep efficacy, effectiveness, success, efficiency
Notes: also written ប្រសិទ្ធិភាព
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ឥឡូវ ʔləv, ʔiʔləv, ʔəyləv now, at the present time, at this time
Notes: also written ឥលូវ
ឈប់ cʰup 1. to stop, halt, cease {ឈប់ធ្វើការ = to quit one's job} {ឈប់ពីការងារ = to quit one's job} {ឡានពេទ្យបានឈប់ខាងមុខខ្លោងទ្វារមន្ទីរពេទ្យ = the ambulance stops in front of the hospital}
2. to stop, wait, hold on {ឈប់សិន = wait a moment!}
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ស្ដាយ sdaay to feel sorry, to regret, to pity
Notes: ជើង ដ
លុយ luy 1. money
2. small change, coin
សឹងអី səŋ ʔəy very much
Notes: BCF; colloquial
មិនមែន mɨn mɛɛn no, not, is not
ថោក tʰaok 1. to be cheap (of price or behavior), inexpensive
2. petty, trivial, inconsequential
មិនបាច់ mɨn bac to not have to, not need to, to be not necessary {មិនបាច់ទេ = [that’s/it’s] not necessary}
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង