Discouraging someone from pursuing a course of action — Cultural note


ដោយសារនៅប្រទេសកម្ពុជាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ញឹកញាប់និងករណីចោរកម្មច្រើន ឪពុកម្ដាយភាគច្រើនមិនចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្លួនធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយធ្វើដំណើរនៅពេលយប់នោះទេទោះជាបើកបរដោយប្រុងប្រយ័ត្នក៏ដោយ ក៏អាចទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអ្នកមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ អ្នកដែលពិសាគ្រឿងស្រវឹងជាអ្នកបង្ក

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ដោយសារ daoy saa 1. because of, thanks to
2. depending on
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ប្រទេស prɑteeh country, nation
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ krʊək tnak cɑraacɑɑ 1. road accident
2. to have a road accident
ញឹកញាប់ ɲɨk ɲoap 1. repeatedly, many times
2. often, frequently, on many occasions
និង nɨŋ and
ករណី kaʔraʔnəy case, cause, instance, matter, story
ចោរកម្ម cao kam theft, banditry
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ឪពុកម្ដាយ ʔǝv puk mdaay 1. parents
2. father and mother
Notes: ជើង ដ
ភាគច្រើន pʰiek craən 1. mostly
2. majority
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
កូន koun 1. child (of someone, as opposed to ក្មេង = child in general)
2. animal baby, young
3. small member of a class or set, small object {កូនថង់ = small bag}
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
ធ្វើដំណើរ tvəə dɑmnaə to make a trip, travel
ផ្លូវ pləv 1. road, street, route
2. way, style, cause, matter
ឆ្ងាយ cŋaay 1. to be far (away), distant, remote
2. separated
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
ពេលយប់ peel yup night, at night
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ទោះជា tʊəh cie even though, although
បើកបរ baək bɑɑ to drive (e.g., an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
ប្រុងប្រយ័ត្ន proŋ prɑyat to be careful, be on the alert, be vigilant, be aware of
ក៏ដោយ kɑɑ daoy 1. (who)soever, (what)soever
2. whether or not, it makes no difference, even if
3. even though, although
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ទទួលរង tɔtuəl rɔɔŋ 1. to be a victim of, to bear, endure
2. to take on the responsibility (for something)
3. to receive for/on behalf of (someone else)
គ្រោះថ្នាក់ krʊək tnak 1. accident
2. danger, risk
3. to be dangerous
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
គោរព koorup 1. to respect, obey, honor
2. respect
ច្បាប់ cbap 1. law
2. rule, regulation
3. (legal) code
4. custom
5. moral precept, code of conduct
6. permission
7. to be on temporary detached duty
8. copy (of a document)
9. issue, version
10. clf. for letters, notes, documents and copies of documents
ចរាចរណ៍ cɑraacɑɑ traffic
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ពិសា piʔsaa, piisaa to eat, to consume
Notes: polite form used when speaking to older persons
គ្រឿងស្រវឹង krɨəŋ srɑvǝŋ intoxicant, alcohol, liquor
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
បង្ក bɑŋkɑɑ to create, to cause (something) to happen, to foment