Discouraging someone from pursuing a course of action — Dialogue 2


ទៅញ៉ាំការនៅផ្លូវឆ្ងាយ
កូនស្រីម៉ែ ថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹង ខ្ញុំត្រូវទៅញ៉ាំការពួកម៉ាកនៅពោធិ៍សាត់
ម្ដាយងាប់ ហើយទៅឆ្ងាយម៉េះ? ខែភ្លៀងទៀតមិនបាច់ទៅអេ៎ ផ្ញើតែចំណងដៃតាមគេទៅបានហើយ
កូនស្រីមានទៅស្អីម៉ែទៅជាមួយគេជាមួយឯងតាស
ម្ដាយជាមួយគេជាមួយឯងក៏ដោយកុំទៅ ម៉ែអត់ឲ្យទៅអេ៎ណា
កូនស្រីគ្មានអ្នកណាគេដូចម៉ែឯងអីចឹងអេ៎ បារម្ភខុសទំនង

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ញ៉ាំការ ɲam kaa wedding, wedding ceremony or party
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ផ្លូវ pləv 1. road, street, route
2. way, style, cause, matter
ឆ្ងាយ cŋaay 1. to be far (away), distant, remote
2. separated
កូនស្រី koun srǝy daughter
ម៉ែ mae 1. mother, mama
2. you/your (child addressing its mother)
3. I/me/my (mother addressing her child)
4. exclamation of anger or surprise
ថ្ងៃសៅរ៍ tŋay sav Saturday
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
ខ្ញុំ kɲom I
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ពួកម៉ាក puək maak friend, buddy
Notes: used more frequently in spoken Khmer than មិត្តភក្តិ
ពោធិ៍សាត់ poosat Pursat (province in western Cambodia)
Notes: also written ពោធិសាត់
ម្ដាយ mdaay mother (used when speaking of or to someone else's mother)
Notes: ជើង ដ
ងាប់ ŋoap 1. of animals: to die
2. of a machine: to stop/cease functioning, to die
3. dead
4. of plants: to dry up, to wither
5. as an exclamation: gosh, damn, oh no (expressing surprise and disappointment)
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ម៉េះ meh thus, so, in this way, this much
Notes: spoken form of ម្ល៉េះ
ខែ kʰae 1. month
2. moon
ភ្លៀង pliəŋ 1. to rain
2. rain
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
មិនបាច់ mɨn bac to not have to, not need to, to be not necessary {មិនបាច់ទេ = [that’s/it’s] not necessary}
អេ៎ ʔee 1. spoken form of the question particles ... អត់? or ... ទេ?
2. spoken form of the negation particle ទេ
3. hey!
Notes: colloquial
ផ្ញើ pɲaə 1. to send, deliver
2. to leave (someone or something) for a time in someone else's care (e.g., to leave a motorbike in a paid parking area), to trust (someone to do something)
3. របស់ផ្ញើ: present, gift
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ចំណងដៃ cɑmnɑɑŋ day 1. wedding gift (e.g., an envelope in which money is put)
2. string tied around the wrist
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
មានទៅស្អី mien tɨv sʔǝy [it’s/it’ll be] alright/fine
Notes: BCF; colloquial
ជាមួយ cie muəy with
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
តាស taah 1. particle in final position when giving a positive answer to a yes/no question {កន្លែងនេះអង្គុយបានអេ៎? ចា៎ស បានតាស។ = Can I sit here? Sure!}
2. particle in final position used to affirm the preceding {ល្អតាស! = Sounds good!}
3. particle in final position after a negative response: expresses that the preceding is a correction of what the other person has said {ធារីមែន? អត់ទេ ខ្ញុំកញ្ញាតាស។ = You’re ធារី, right? No, I’m កញ្ញា!} {ឯងទៅសាលាមែន? អត់ទេ ខ្ញុំទៅផ្សារតាស។ = You’re going to school, right? No, I’m going to the market!}
Notes: colloquial; spoken form of ទេតើ
ក៏ដោយ kɑɑ daoy 1. (who)soever, (what)soever
2. whether or not, it makes no difference, even if
3. even though, although
កុំ kom do not ...
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ណា naa final particle to soften a statement or request
គ្មាន kmien 1. not to have
2. there is not, there are not
អ្នកណា neak naa 1. who, which one
2. someone, anyone
ដូច douc alike, similar, like, as
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
បារម្ភ baarɑm 1. anxiety, worry, uneasiness, foreboding
2. agitation, alarm
3. to be worried, agitated, upset
4. to worry
ខុសទំនង kʰoh tumnɔɔŋ 1. to be senseless, illogical
2. contrary to tradition, improper
3. wrong, incorrect, unorthodox