Consoling someone — Cultural note


នៅពេលគេនិយាយប្រាប់អ្នកអំពីរឿងអកុសលរបស់គេ តើមានពាក្យអ្វីដែលបង្ហាញថាអ្នកសោកស្ដាយ? នៅក្នុងភាសាខ្មែរ មិនមានឃ្លាស្មើនឹង “I’m sorry to hear about that” នោះទេ ប៉ុន្តែ ជាផ្លូវការ គេប្រើឃ្លាថាសូមចូលរួមសោកស្ដាយផងសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខផង”។ សម្រាប់ប្រតិកម្មភ្លាមនៅពេលសន្ទនា ភាគច្រើនគេបង្ហាញទឹកមុខភ្ញាក់ផ្អើលនិងក្រៀមក្រំ ដោយលាន់មាត់ថាអីចឹង?” “ហ្នឹង(អ៎)?” “ម៉េចចឹង?” “មានរឿងអី (ម៉េចបានអីចឹង)?” ហើយសាកសួរអំពីដើមទងនៃហេតុការណ៍ដែលកើតឡើង

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
ប្រាប់ prap 1. to tell, say, state, inform, report
2. to explain
3. to point out
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
អំពី ʔɑmpii 1. about, concerning, relative to
2. from, out of {អំពីថ្ងៃនេះទៅ = from this day on}
រឿង rɨəŋ 1. story, novel
2. cause, case, event, conflict
អកុសល ʔaʔkoʔsɑl 1. sin, evil
2. vice
3. bad luck
4. misfortune
5. to be evil, malicious
6. depraved, wanton
7. unlucky, unfortunate
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
តើ taə 1. indicating an indirect question, it may often be translated as 'if' or 'whether'
2. phrase-final: used for emphasis
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
ពាក្យ piek word, term, expression, phrase
អ្វី ʔvəy 1. what?
2. anything, something, nothing
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
បង្ហាញ bɑŋhaaɲ 1. to show, exhibit, reveal, to indicate
2. to demonstrate, to teach
3. to introduce (someone to someone)
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
សោកស្ដាយ saok sdaay 1. to regret
2. to be sorry
3. to lament, mourn (a loss or death)
Notes: ជើង ដ
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
ភាសា pʰiesaa 1. language
2. speech, words
ខ្មែរ kmae Khmer, Cambodian
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ឃ្លា klie 1. sentence, phrase, clause
2. line (of poetry)
3. the space between sentences or paragraphs
4. (spaces as) punctuation
5. to leave a gap or space between sentences
ស្មើនឹង smaǝ nɨŋ the same as, idential to, equal to
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ផ្លូវការ pləv kaa official
ប្រើ praə to use
សូម soum 1. to request, ask for
2. to beg, entreat
3. polite term used to introduce a sentence, meaning 'please, would you...', 'would you please'
ចូលរួម coul ruəm 1. to join (an organization)
2. to participate (in something), attend (e.g., a conference)
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
រំលែកទុក្ខ rumlɛɛk tuk to console
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
ប្រតិកម្ម prɑteʔkam 1. reaction, recoil, response
2. counteraction, resistance
3. fighting
4. operation
ភ្លាម pliem 1. immediately, at once, right away
2. suddenly
សន្ទនា sɑnteaʔnie 1. to converse, to discuss
2. conversation, discussion
ភាគច្រើន pʰiek craən 1. mostly
2. majority
ទឹកមុខ tɨk muk facial expression, mood
ភ្ញាក់ផ្អើល pɲeak pʔaəl 1. to be startled, surprised, excited, alarmed
2. to panic
និង nɨŋ and
ក្រៀមក្រំ kriəm krɑm 1. to be melancholy, sad, mournful, depressed, despondent
2. suffering
3. to be in despair
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
លាន់មាត់ loan moat 1. to exclaim (involuntarily), burst out (talking), make a slip of the tongue
2. to yell, howl
3. to express one's opinions frankly
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
អ៎ ʔɑɑ 1. particle used to form a yes/no question, similar to ឬ
2. exclamation indicating satisfaction or surprise
3. indicating something like surprise on part of the speaker that the listener might not be aware of some fact or past event {ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខូចតាំងពីម្សិលមិញអ៎។ = [Didn’t you know that] the A/C has been broken since yesterday!}
Notes: colloquial
ម៉េចចឹង məc cəŋ as a question: why?, why is that?
Notes: colloquial
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
ម៉េច məc what (following a verb of saying), why, in what way/manner, how {ម៉េចហើយ?/ម៉េចអី? = What's up?} {[…] ម៉េចទៅ? = In what way […]?} {ថាម៉េចចៅ? = What are you saying, grand-daughter?} {បងចង់បានម៉ូតម៉េច? = What kind of design/fashion do you like?}
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
សាក saak 1. to test, check, verify
2. to examine
3. to try
4. to imitate, mimic, copy, duplicate
5. to charge {សាកថ្មទូរស័ព្ទ = to charge the phone}
សួរ suə 1. to ask, question, enquire
2. to visit, come to see
ដើមទង daəm tɔɔŋ 1. origin, original cause
2. beginning, source, starting point
3. background
4. principle
នៃ ney 1. of, belonging to (more literary and formal than របស់)
2. links verb and its object
ហេតុការណ៍ haet kaa event, incident, circumstance, situation
កើតឡើង kaət laəŋ to happen, occur