Consoling someone — Dialogue 1


បាត់បង់សត្វចិញ្ចឹម
ស្រីពេជ្រកុសល ម៉េចហ្នឹង? ដូចស្រងូតស្រងាត់ម៉េះ?
កុសលឆ្មាខ្ញុំ តាំងពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុន ឈឺស៊ីអត់បាន ហើយចេះតែថ្ងូរដល់ព្រឹកមិញក្រោកឡើង វាងាប់បាត់
ស្រីពេជ្រសត្វវាអីចឹងហើយ កុសលអាយុវាខ្លីជាងមនុស្ស អីចឹងវាត្រូវតែទៅមុនហើយកុំពិបាកចិត្តអី កាត់ចិត្តទៅវាក៏ឆាប់បានទៅចាប់ជាតិថ្មីដែរ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បាត់បង់ bat bɑŋ 1. to lose
2. to disappear, vanish, be missing/lost
3. to die
សត្វ sat 1. animal, living being (human or animal)
2. life, soul
ចិញ្ចឹម cəɲcəm 1. to raise, care for
2. to nourish, feed
3. to adopt
4. to support, nurture
ស្រីពេជ្រ srǝy pɨc female Cambodian name
កុសល koʔsɑl male Cambodian name
ម៉េចហ្នឹង məc nɨŋ as a question: what's wrong?
Notes: colloquial
ដូច douc alike, similar, like, as
ស្រងូតស្រងាត់ srɑŋout srɑŋat 1. sad
2. quiet and pitiful
3. nostalgic
4. to be melancholy, solemn
ម៉េះ meh thus, so, in this way, this much
Notes: spoken form of ម្ល៉េះ
ឆ្មា cmaa cat
ខ្ញុំ kɲom I
តាំងពី taŋ pii since, from, starting with
ប៉ុន្មាន ponmaan 1. how much, how many
2. (in an affirmative context) some, several, a few, a certain number
3. (in a negative or indefinite context) (not) many, to any (great) extent
ថ្ងៃ tŋay 1. day, daytime
2. sun
មុន mun 1. previous(ly), former(ly) {ខែមុន = last month}
2. first, before {ញ៉ាំមុនចុះ = Go ahead and eat first!}
ឈឺ cʰɨɨ to be sick, to hurt, to be in pain
ស៊ី sii 1. to eat (with humans it is intimate in urban centers but may be used more generally in rural areas)
2. to consume (food, fuel)
3. ស៊ីប្រេន = to sell at a high price just because it’s a brand name
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ចេះតែ ceh tae keep on doing, always, insistently
ថ្ងូរ tŋou 1. to complain, groan, moan, lament
2. to hoot (of an owl)
3. to coo (of a dove)
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ព្រឹកមិញ prɨk mɨɲ this morning (which has already passed)
ក្រោក kraok to get up/arise (from sitting or lying position), stand up
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ងាប់ ŋoap 1. of animals: to die
2. of a machine: to stop/cease functioning, to die
3. dead
4. of plants: to dry up, to wither
5. as an exclamation: gosh, damn, oh no (expressing surprise and disappointment)
បាត់ bat 1. to lose, to disappear
2. to stop, to be finished
3. already
4. sentence-final: expressing disappointment or that something is unfortunate
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
អាយុ ʔaayuʔ 1. to be ... years old
2. age
ខ្លី kləy short (in length)
ជាង cieŋ 1. (more) ... than, in excess of, exceeding, to a greater extent than
2. marks the comparative degree of an adjective {ល្អជាង = better}
3. craftsman, artisan, skilled worker, smith {ជាងថត = camera man}
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
កុំ kom do not ...
ពិបាកចិត្ត piʔbaak cət 1. to suffer, be in a difficult situation
2. to be troubled, worried, unhappy, depressed
3. to grieve, mourn
Notes: ជើង ត
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
កាត់ចិត្ត kat cət 1. to make a definite decision/decide (to do something), be determined to do something, make up one's mind to do something
2. to make a painful/irrevocable decision
3. to stop loving someone
4. to offer up, sacrifice
5. (figuratively) to move on
Notes: ជើង ត
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ឆាប់ cʰap 1. quick, quickly, promptly, right away
2. in haste, urgently
3. soon
4. early
ចាប់ជាតិ cap ciet to be reborn, become incarnate
ថ្មី tməy new
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless