Comparing or contrasting things 1 — Additional dialogue


នៅហាងលក់នំបញ្ចុក
អ្នករត់តុបង ត្រូវការកុម្ម៉ង់អីដែរ?
នារីនំបញ្ចុកសម្លអីលក់ដាច់ជាងគេ?
អ្នករត់តុដូចជាលក់ដាច់ស្មើគ្នាហ្នឹងបងតែ ... សម្លការីដូចភ្ញៀវហៅច្រើនជាងគេ បង
នារីអីចឹង យកនំបញ្ចុកសម្លការីម៉ោអីចឹងកញ្ញា ញ៉ាំអីដែរ?
កញ្ញាខ្ញុំយកសម្លប្រហើរ
...
កញ្ញាសម្លប្រហើរនៅហ្នឹងឆ្ងាញ់ជាងប្រហើរនៅកន្លែងមួយទៀត លើកមុនខ្ញុំទៅ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ហាង haaŋ store, shop
លក់ lʊək 1. to sell
2. asleep {ដេកលក់ = to be sound asleep, to sleep deeply} {ដេកមិនលក់ = to not be able to fall asleep, to have insomnia}
នំបញ្ចុក num bɑɲcok kind of vermicelli-like noodle made of rice flour (it is usually served in coiled masses with sauce and fresh vegetables)
អ្នករត់តុ neak rʊət tok waiter/waitress
Notes: BCF; colloquial
បង bɑɑŋ 1. elder sibling
2. you (addressing an acquaintance, friend, elder sibling, or husband), or I (if elder than the addressee)
3. you (politely addressing a stranger who's not too much younger than oneself)
ត្រូវការ trəv kaa 1. to need, require, want
2. to be necessary, needed, required
កុម្ម៉ង់ kommɑŋ to order (e.g., food)
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
នារី nierii female Cambodian name
សម្ល sɑmlɑɑ soup
លក់ដាច់ lʊək dac 1. to sell well
2. to market, to sell, to make a sale
ជាងគេ cieŋ kee superlative marker: the most, the ...-est
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ស្មើ smaə 1. to be equal, comparable, alike, the same
2. even, impartial
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ការី kaarii curry
ដូច douc alike, similar, like, as
ភ្ញៀវ pɲiəv 1. guest, visitor
2. client, customer
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g., in a restaurant), specifically to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
យក yɔɔk 1. to take (in one's hand or with oneself), hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
3. to take (away)
4. to steal
5. to bring
6. to borrow
7. to get, obtain, achieve
ម៉ោ mao 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
Notes: spoken form of មក
កញ្ញា kaɲɲaa female Cambodian name
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
ខ្ញុំ kɲom I
សម្លប្រហើរ sɑmlɑɑ prɑhaə kind of soup (made with lemon grass, smoked fish, and vegetables such as squash)
ឆ្ងាញ់ cŋaɲ tasty, delicious
ជាង cieŋ 1. (more) ... than, in excess of, exceeding, to a greater extent than
2. marks the comparative degree of an adjective {ល្អជាង = better}
3. craftsman, artisan, skilled worker, smith {ជាងថត = camera man}
ប្រហើរ prɑhaə 1. to be highly aromatic, have a strong spicy smell, spicy/minty smelling, musky
2. short for សម្លប្រហើរ = kind of soup (made with lemon grass, smoked fish, and vegetables such as squash)
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
មួយទៀត muəy tiət one more, once more, moreover, on the other hand, furthermore
លើកមុន lǝǝk mun last time
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}