Calming someone down — Additional dialogue


លីដាសុគន្ធ ប្រញាប់ទៅណាហ្នឹង? ស្លន់ស្លោម៉េះ?
សុគន្ធខ្ញុំត្រូវទៅជួបគេបងយឺតម៉ោងហើយ ឥឡូវកុំព្យូទ័រគាំងទៀតយ៉ាប់ម៉ង
លីដាតែបិទតាសអី? ចាំបងជួយបិទកុំព្យូទ័រឲ្យក៏បានបើមើលទៅយឺតហើយ តេប្រាប់គេតិចទៅ គេមិនខឹងអីទេ
សុគន្ធបាទបង អរគុណអីចឹងបងជួយបិទកុំព្យូទ័រឲ្យខ្ញុំផងណាខ្ញុំទៅហើយ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
លីដា liidaa female Cambodian name
សុគន្ធ soʔkʊən male or female Cambodian name
ប្រញាប់ prɑɲap 1. to hurry, to be in a hurry
2. quickly, promptly
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
ស្លន់ស្លោ slan slao 1. to be panic-stricken, dumfounded, stupefied
2. bewildered with wide open eyes
ម៉េះ meh thus, so, in this way, this much
Notes: spoken form of ម្ល៉េះ
ខ្ញុំ kɲom I
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ជួប cuəp to meet (especially intentionally)
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
បង bɑɑŋ 1. elder sibling
2. you (addressing an acquaintance, friend, elder sibling, or husband), or I (if elder than the addressee)
3. you (politely addressing a stranger who's not too much younger than oneself)
យឺត yɨɨt 1. to be slow, late
2. to stretch, to be elastic
ម៉ោង maoŋ 1. hour
2. o'clock
3. clock, time {សប្បាយពេកភ្លេចមើលម៉ោង = it was so much fun that I forgot to watch the clock} {គាត់សល់ម៉ោងច្រើនដែរ = she still has a lot of time}
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ឥឡូវ ʔləv, ʔiʔləv, ʔəyləv now, at the present time, at this time
Notes: also written ឥលូវ
កុំព្យូទ័រ kompyuutoa computer
គាំង keaŋ 1. to get stuck, to be rendered speechless
2. to impede
3. to be immobilized, broken down, not working
4. to jam
5. to prevent the movement (of)
6. very, to a high degree
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
យ៉ាប់ម៉ង yap mɑɑŋ to be annoying, bad, a nuisance
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
បិទ bət 1. to shut, close (e.g., a door, a meeting), to turn off (e.g., an electrical switch), to cease (working), to block (e.g., a road)
2. to cover, seal, to attach (to), fasten (on), to place close to, to apply over, smear on, to glue, paste
តាសអី taah ʔəy phrase final: ... right?
Notes: colloquial
ចាំ cam 1. to wait (for)
2. to remember, to memorize, to know by heart
3. phrase-initial: I will [do ... for you very soon/now] {ចាំខ្ញុំយកឲ្យវិញបង = I’ll get it back for you} {ចាំខ្ញុំពន្យល់ពីរបៀបប្រើ = I’ll explain you how it works} {ចាំមើលណា = Let me see...}
ជួយ cuəy to help, to assist
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
បើ baə 1. if, may be
2. although
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
តេ tee to call, to phone {តេអត់ចូលសោះ = I can’t reach [her], I don’t get through}
ប្រាប់ prap 1. to tell, say, state, inform, report
2. to explain
3. to point out
តិច təc 1. to be few (in number), small (in size or extent), less
2. a little bit, somewhat
3. phrase-final: makes a request more polite {ចង់ពឹងឲ្យជួយលើកអីវ៉ាន់តិច = Can you please help me carrying these things?} {ខ្ញុំសុំលអាវនេះតិចបានអេ៎? = Can I try on this shirt here, please?}
4. phrase-initial: expressing concern {តិចមានបញ្ហាអីទៅ បង? = Will this be a problem?}
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ខឹង kʰəŋ to be angry
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
អរគុណ ʔɑɑ kun 1. thank you
2. to thank, to be grateful
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
ណា naa final particle to soften a statement or request