Calming someone down — Cultural note


គោដំបៅខ្នង ក្អែកហើររំលង រំសាយកន្ទុយជាពាក្យស្លោកដែលខ្មែរប្រើញឹកញាប់ សំដៅលើអ្នកដែលកំពុងលាក់បាំងនូវអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើខុស (គោ) ហើយខ្លាចគេចាប់កំហុសខ្លួនបាន (ដំបៅ) ដូច្នេះឆាប់ភ័យងាយប្រតិកម្ម (រំសាយកន្ទុយ) ទៅនឹងសំដីអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកដទៃ (ក្អែក)។

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
គោ koo 1. cow, ox, cattle
2. beef {សាច់គោ = beef}
ដំបៅ dɑmbav wound, sore, ulcer
ខ្នង knɑɑŋ 1. the back, back of something
2. clf. for houses
ក្អែក kʔaek 1. crow, raven
2. lower class person
3. a gloomy person (when someone is compared to a ក្អែក it means that he/she is considered crude or boorish)
4. kind of black fish (Labeo chrysopekadion)
ហើរ haǝ 1. to fly (by flapping the wings, as birds, bats, and insects)
2. to soar
3. of news, gossip: to spread, circulate
4. to be blown about (as dead leaves)
5. of colors: to fade, to be faded
រំលង rumlɔɔŋ 1. to go beyond, skip over
2. to infringe, violate/break (e.g., the law)
3. (of time) to elapse, pass
រំសាយ rumsaay 1. to untie, release, loosen
2. to let (one's hair) down
3. to scatter, spread, disperse
4. to break up, split
5. to dismantle
6. to calm down, soothe one's anger, to slacken, relax
7. (of a tail) to stretch out
កន្ទុយ kɑntuy 1. tail
2. end, tip
3. clf. for fish
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ពាក្យស្លោក piek slaok slogan, motto, saying
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ខ្មែរ kmae Khmer, Cambodian
ប្រើ praə to use
ញឹកញាប់ ɲɨk ɲoap 1. repeatedly, many times
2. often, frequently, on many occasions
សំដៅ sɑmdav 1. to note, indicate, point out, emphasize
2. to aim (at), head (straight) for
3. to go somewhere for an express purpose
4. to allude
5. (directly) to, at, toward, in the direction of
6. about, concerning
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
កំពុង kɑmpuŋ to be in the process of (doing something)
លាក់បាំង leak baŋ 1. to conceal, hide away
2. to shelter
នូវ nɨv 1. marker of the direct object, especially in written, literary language
2. with, and, and also, along with, by means of
អ្វី ʔvəy 1. what?
2. anything, something, nothing
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ខុស kʰoh 1. different
2. wrong, incorrect
3. mistake, fault, defect
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ខ្លាច klaac to fear, to be afraid of
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ចាប់ cap 1. to catch, capture, seize, grasp, get
2. to receive (e.g., a radio or television broadcast)
3. to select
4. clf. for handfuls
5. to begin to, undertake, start
6. to be painful
កំហុស kɑmhoh 1. error, fault, mistake, negligence
2. guilt, wrong
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
ឆាប់ cʰap 1. quick, quickly, promptly, right away
2. in haste, urgently
3. soon
4. early
ភ័យ pʰey 1. to be scared, afraid
2. fear, fright, terror, dread
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
ងាយ ŋiey easy
ប្រតិកម្ម prɑteʔkam 1. reaction, recoil, response
2. counteraction, resistance
3. fighting
4. operation
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
សំដី sɑmdəy 1. words, speech, utterance
2. husk, empty ear/spike, dry/shrunken seed
Notes: root: ស្ដី; also written សម្ដី
អាកប្បកិរិយា ʔaakappaʔkeʔriʔyaa attitude, behavior, position, conduct, character
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
អ្នកដទៃ neak dɑtey strangers, others, other people