Calming someone down — Dialogue 1


ភ័យ
លីដាសុគន្ធ ម៉េចហ្នឹង? មើលទៅដូចភ័យម៉េះ? មានរឿងអីអ៎?
សុគន្ធខ្ញុំទើបនឹកឃើញ ម្សិលមិញ ខ្ញុំដូចច្រឡំផ្ញើឯកសារទៅក្រុមហ៊ុនខុស ... តិចមានបញ្ហាអីទៅ បង?
លីដាកុំអាលភ័យចាំទៅដល់ក្រុមហ៊ុន ពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់សិនមើលទោះជាផ្ញើខុស បើឯកសារមិនសូវសំខាន់ ក៏អត់មានបញ្ហាអីដែរ
សុគន្ធអីចឹងអ៎បង? ប៉ុន្តែ បើមេដឹង ខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវមាត់ហើយ
លីដាត្រូវមាត់ ត្រូវទៅខុសតិចតួច មានអីអ្នកណាដែលមិនដែលធ្វើខុស? មានតែអ្នកអត់ធ្វើ បានអត់ដែលខុស

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ភ័យ pʰey 1. to be scared, afraid
2. fear, fright, terror, dread
លីដា liidaa female Cambodian name
សុគន្ធ soʔkʊən male or female Cambodian name
ម៉េចហ្នឹង məc nɨŋ as a question: what's wrong?
Notes: colloquial
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ដូច douc alike, similar, like, as
ម៉េះ meh thus, so, in this way, this much
Notes: spoken form of ម្ល៉េះ
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
រឿង rɨəŋ 1. story, novel
2. cause, case, event, conflict
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
អ៎ ʔɑɑ 1. particle used to form a yes/no question, similar to ឬ
2. exclamation indicating satisfaction or surprise
3. indicating something like surprise on part of the speaker that the listener might not be aware of some fact or past event {ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខូចតាំងពីម្សិលមិញអ៎។ = [Didn’t you know that] the A/C has been broken since yesterday!}
Notes: colloquial
ខ្ញុំ kɲom I
ទើប təəp 1. then, only then, next
2. so, consequently {យប់មិញជួបមិត្តចាស់ទើបខ្ញុំញ៉ាំស្រា = yesterday, I met old friends, so I had drinks [with them]}
3. just {ទើបមកដល់ម្សិលមិញ = [they’ve] just arrived yesterday}
នឹកឃើញ nɨk kʰəəɲ to remember, recall, recollect (with conscious effort)
ម្សិលមិញ msəl mɨɲ yesterday
ច្រឡំ crɑlɑm 1. to confuse, to mistake, to make a mistake, to mix up
2. to be confused, mistaken, mixed-up
ផ្ញើ pɲaə 1. to send, deliver
2. to leave (someone or something) for a time in someone else's care (e.g., to leave a motorbike in a paid parking area), to trust (someone to do something)
3. របស់ផ្ញើ: present, gift
ឯកសារ ʔaekaʔsaa 1. document
2. message
3. essential
ក្រុមហ៊ុន kromhun company, corporation
ខុស kʰoh 1. different
2. wrong, incorrect
3. mistake, fault, defect
តិច təc 1. to be few (in number), small (in size or extent), less
2. a little bit, somewhat
3. phrase-final: makes a request more polite {ចង់ពឹងឲ្យជួយលើកអីវ៉ាន់តិច = Can you please help me carrying these things?} {ខ្ញុំសុំលអាវនេះតិចបានអេ៎? = Can I try on this shirt here, please?}
4. phrase-initial: expressing concern {តិចមានបញ្ហាអីទៅ បង? = Will this be a problem?}
បញ្ហា baɲhaa, paɲhaa problem, difficulty, matter, question, issue
បង bɑɑŋ 1. elder sibling
2. you (addressing an acquaintance, friend, elder sibling, or husband), or I (if elder than the addressee)
3. you (politely addressing a stranger who's not too much younger than oneself)
កុំអាល kom ʔaal 1. don't be in a hurry to, don't rush to
2. wait, wait a minute
ចាំ cam 1. to wait (for)
2. to remember, to memorize, to know by heart
3. phrase-initial: I will [do ... for you very soon/now] {ចាំខ្ញុំយកឲ្យវិញបង = I’ll get it back for you} {ចាំខ្ញុំពន្យល់ពីរបៀបប្រើ = I’ll explain you how it works} {ចាំមើលណា = Let me see...}
ទៅដល់ tɨv dɑl 1. to arrive, to reach, to go to
2. until, up to
3. to, toward
ពិនិត្យមើល piʔnɨt məəl 1. to examine
2. to observe, to watch, to keep an eye on
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ច្បាស់ cbah 1. clear, distinct, sure {ខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរ = I'm not sure (either)}
2.  clearly, surely, distinctly, definitely
សិន sən 1. [phrase-final] for now, for the time being, for a moment
2. [phrase-final] first
Notes: polite final hortatory particle
ទោះជា tʊəh cie even though, although
បើ baə 1. if, may be
2. although
មិនសូវ mɨn səv 1. not so much
2. rather not
សំខាន់ sɑmkʰan 1. to be important, essential, crucial, principal
2. magnificent, superb, remarkable, excellent, exemplary, model
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
មេ mee 1. female animal (that has given birth)
2. mother
3. woman
4. term of address to a younger woman or to a woman of lower status
5. chief, commander (company level and higher), leader, head, master, owner
6. guard, supervising officer
7. (in gambling) the dealer/house
8. principle, rule, guideline, theory
9. to be the main, largest, most important, leading
10. name given to any consonant combined with all the vowels or all the vowels and a final consonant
11. female elephant
12. clf. for bee/wasp stings
13. for different kinds or sites of pain/illness
14. clf. for heavy rain showers
15. exclamation of anger
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ត្រូវមាត់ trəv moat 1. to be delicious, to taste good
2. to be scolded, reprimanded, told off
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
តិចតួច təc tuəc 1. small, few
2. to be insignificant
Notes: compare បន្តិចបន្តួច
មានអី mien ʔəy 1. what things, why not, of course, O.K., all right, yeah, well...
2. you're welcome
3. but, however (contrasts one statement with another)
4. no problem
Notes: colloquial
អ្នកណា neak naa 1. who, which one
2. someone, anyone
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
មិនដែល mɨn dael 1. never [to have done something] (used only for past actions)
2. nonsense {វាមិនដែល = មិនដែលអេ៎ = it is nonsense}
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
អត់ដែល ʔɑt dael never [to have done something] (used only for past actions)
Notes: see also មិនដែល