Breaking appointments — Dialogue 2


បងប្រុសពិសី ថាង៉ៃអាទិត្យហ្នឹងទៅជួយមើលកុំព្យូទ័រឲ្យពួកម៉ាកអូនឯងអ៎ ដូរង៉ៃវិញបានអេ៎? បងរវល់តិចអាទិត្យហ្នឹង
ប្អូនស្រីទាល់តែខ្ញុំសួរពួកម៉ាកខ្ញុំសិនចុះបងទំនេរង៉ៃណា?
បងប្រុសបើមិននេះ ទៅង៉ៃស្អែកម៉ងទៅ ម៉េចដែរ?
ប្អូនស្រីង៉ៃស្អែកខ្ញុំទៅម៉េចបាន? ង៉ៃសៅរ៍បានអត់ចុះ?
បងប្រុសង៉ៃសៅរ៍បានតាស
ប្អូនស្រីអូខេ អីចឹងសម្រេចង៉ៃសៅរ៍សិនហើយខ្ញុំសួរពួកម៉ាកខ្ញុំសិន បើគេទៅអត់បាន ចាំខ្ញុំប្រាប់បងតាមក្រោយ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
បងប្រុស bɑɑŋ proh elder brother
ពិសី piʔsəy female Cambodian name
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ង៉ៃអាទិត្យ ŋay ʔaatɨt colloquial pronunciation of ថ្ងៃអាទិត្យ = Sunday
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ជួយ cuəy to help, to assist
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
កុំព្យូទ័រ kompyuutoa computer
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ពួកម៉ាក puək maak friend, buddy
Notes: used more frequently in spoken Khmer than មិត្តភក្តិ
អូន ʔoun 1. I (younger brother, younger sister, sweetheart or wife - about themselves)
2. you (intimate or familiar address form for younger sibling, for one's wife or girl friend, or for a close friend who is younger)
3. you (politely addressing a stranger who's younger than oneself)
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
អ៎ ʔɑɑ 1. particle used to form a yes/no question, similar to ឬ
2. exclamation indicating satisfaction or surprise
3. indicating something like surprise on part of the speaker that the listener might not be aware of some fact or past event {ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខូចតាំងពីម្សិលមិញអ៎។ = [Didn’t you know that] the A/C has been broken since yesterday!}
Notes: colloquial
ដូរ dou 1. to change, exchange, trade, barter
2. to give change
ង៉ៃ ŋay spoken form of ថ្ងៃ = day
វិញ vɨɲ again, back, instead
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
អេ៎ ʔee 1. spoken form of the question particles ... អត់? or ... ទេ?
2. spoken form of the negation particle ទេ
3. hey!
Notes: colloquial
បង bɑɑŋ 1. elder sibling
2. you (addressing an acquaintance, friend, elder sibling, or husband), or I (if elder than the addressee)
3. you (politely addressing a stranger who's not too much younger than oneself)
រវល់ rɔvʊəl busy, occupied
តិច təc 1. to be few (in number), small (in size or extent), less
2. a little bit, somewhat
3. phrase-final: makes a request more polite {ចង់ពឹងឲ្យជួយលើកអីវ៉ាន់តិច = Can you please help me carrying these things?} {ខ្ញុំសុំលអាវនេះតិចបានអេ៎? = Can I try on this shirt here, please?}
4. phrase-initial: expressing concern {តិចមានបញ្ហាអីទៅ បង? = Will this be a problem?}
អាទិត្យ ʔaatɨt 1. sun
2. week
3. Sunday, as in ថ្ងៃអាទិត្យ = Sunday
ប្អូនស្រី pʔoun srǝy younger sister
ទាល់តែ toal tae 1. until, up to the time that, not until, only after {ល្ហុង ទាល់តែថ្ងៃតិចបានមាន = [we'll] have papaya not until a bit later today}
2. provided that, unless
ខ្ញុំ kɲom I
សួរ suə 1. to ask, question, enquire
2. to visit, come to see
សិន sən 1. [phrase-final] for now, for the time being, for a moment
2. [phrase-final] first
Notes: polite final hortatory particle
ចុះ coh 1. phrase-initial particle: And how about ...?
2. phrase-initial particle: As for ...
ទំនេរ tumnee 1. free
2. empty, unoccupied, vacant
3. not busy
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
បើ baə 1. if, may be
2. although
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ស្អែក sʔaek tomorrow
ម៉ង mɑɑŋ 1. immediately, at once, right away
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: spoken form of តែម្ដង
ម៉េចដែរ məc dae 1. How is it? How is it going?
2. What's up?
3. How is that? What do you think about that?
Notes: colloquial
ម៉េច məc what (following a verb of saying), why, in what way/manner, how {ម៉េចហើយ?/ម៉េចអី? = What's up?} {[…] ម៉េចទៅ? = In what way […]?} {ថាម៉េចចៅ? = What are you saying, grand-daughter?} {បងចង់បានម៉ូតម៉េច? = What kind of design/fashion do you like?}
ង៉ៃសៅរ៍ ŋay sav colloquial pronunciation of ថ្ងៃសៅរ៍ = Saturday
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ចុះ coh phrase-final particle: mild imperative indicating permission {ញ៉ាំចុះ = Go ahead and eat!}
តាស taah 1. particle in final position when giving a positive answer to a yes/no question {កន្លែងនេះអង្គុយបានអេ៎? ចា៎ស បានតាស។ = Can I sit here? Sure!}
2. particle in final position used to affirm the preceding {ល្អតាស! = Sounds good!}
3. particle in final position after a negative response: expresses that the preceding is a correction of what the other person has said {ធារីមែន? អត់ទេ ខ្ញុំកញ្ញាតាស។ = You’re ធារី, right? No, I’m កញ្ញា!} {ឯងទៅសាលាមែន? អត់ទេ ខ្ញុំទៅផ្សារតាស។ = You’re going to school, right? No, I’m going to the market!}
Notes: colloquial; spoken form of ទេតើ
អូខេ ʔou kʰee OK
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
សម្រេច sɑmrac 1. to have done, to finish, to accomplish, to achieve
2. decision, conclusion
3. to decide, conclude
Notes: also written សំរេច
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
ចាំ cam 1. to wait (for)
2. to remember, to memorize, to know by heart
3. phrase-initial: I will [do ... for you very soon/now] {ចាំខ្ញុំយកឲ្យវិញបង = I’ll get it back for you} {ចាំខ្ញុំពន្យល់ពីរបៀបប្រើ = I’ll explain you how it works} {ចាំមើលណា = Let me see...}
ប្រាប់ prap 1. to tell, say, state, inform, report
2. to explain
3. to point out
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ក្រោយ kraoy 1. to be next, behind, after
2. back
3. later, next
4. in the future