Breaking appointments — Dialogue 1


សម្ផស្សអាឡូ សុភ័ក្រ ទំនេរអត់? និយាយតិចបានអេ៎?
សុភ័ក្របានតាស ម៉េចដែរ?
សម្ផស្សថាអញ្ចេក ង៉ៃអាទិត្យហ្នឹងថាទៅញ៉ាំអីជាមួយគ្នាអ៎ លើកទៅថ្ងៃអាទិត្យក្រោយវិញបានអេ៎ សុភ័ក្រ? ខ្ញុំត្រូវទៅសៀមរាបថ្ងៃស្អែករហូតដល់អាទិត្យក្រោយថ្ងៃចន្ទ បានបានមកវិញ
សុភ័ក្រថ្ងៃអាទិត្យក្រោយ ខ្ញុំរវល់ហ្នឹង សម្ផស្សថ្ងៃសៅរ៍បានអេ៎?
សម្ផស្សថ្ងៃសៅរ៍ក៏បានសុំទោសណាសុភ័ក្រ
សុភ័ក្រអត់អីទេអីចឹង សម្រេចថាជួបគ្នាថ្ងៃសៅរ៍វិញ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
សម្ផស្ស sampʰɑh female Cambodian name
អាឡូ ʔaalou hello (answering the phone)
Notes: colloquial
សុភ័ក្រ soʔpʰeak male or female Cambodian name
ទំនេរ tumnee 1. free
2. empty, unoccupied, vacant
3. not busy
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
តិច təc 1. to be few (in number), small (in size or extent), less
2. a little bit, somewhat
3. phrase-final: makes a request more polite {ចង់ពឹងឲ្យជួយលើកអីវ៉ាន់តិច = Can you please help me carrying these things?} {ខ្ញុំសុំលអាវនេះតិចបានអេ៎? = Can I try on this shirt here, please?}
4. phrase-initial: expressing concern {តិចមានបញ្ហាអីទៅ បង? = Will this be a problem?}
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
អេ៎ ʔee 1. spoken form of the question particles ... អត់? or ... ទេ?
2. spoken form of the negation particle ទេ
3. hey!
Notes: colloquial
តាស taah 1. particle in final position when giving a positive answer to a yes/no question {កន្លែងនេះអង្គុយបានអេ៎? ចា៎ស បានតាស។ = Can I sit here? Sure!}
2. particle in final position used to affirm the preceding {ល្អតាស! = Sounds good!}
3. particle in final position after a negative response: expresses that the preceding is a correction of what the other person has said {ធារីមែន? អត់ទេ ខ្ញុំកញ្ញាតាស។ = You’re ធារី, right? No, I’m កញ្ញា!} {ឯងទៅសាលាមែន? អត់ទេ ខ្ញុំទៅផ្សារតាស។ = You’re going to school, right? No, I’m going to the market!}
Notes: colloquial; spoken form of ទេតើ
ម៉េចដែរ məc dae 1. How is it? How is it going?
2. What's up?
3. How is that? What do you think about that?
Notes: colloquial
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
អញ្ចេក ʔɑɲcek 1. like this
2. this, this much
Notes: alternative pronunciation of អញ្ចេះ
ង៉ៃអាទិត្យ ŋay ʔaatɨt colloquial pronunciation of ថ្ងៃអាទិត្យ = Sunday
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume {ញ៉ាំបាយ = general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age)}
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
ជាមួយគ្នា cie muəy knie 1. together, with one another, reciprocally
2. the same (as)
អ៎ ʔɑɑ 1. particle used to form a yes/no question, similar to ឬ
2. exclamation indicating satisfaction or surprise
3. indicating something like surprise on part of the speaker that the listener might not be aware of some fact or past event {ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខូចតាំងពីម្សិលមិញអ៎។ = [Didn’t you know that] the A/C has been broken since yesterday!}
Notes: colloquial
លើក lǝǝk 1. to lift, raise, elevate, boost, hoist {លើកដៃសំពះ = to raise the hands in a greeting or respectful gesture} {លើករបស់ = to lift something} {លើកទូរស័ព្ទ = to pick up the phone}
2. to erect, build, establish, create
3. to form
4. to levy/raise (e.g., troops)
5. to perform/celebrate (a ritual or ceremony)
6. to exalt
7. to rouse
8. to transport
9. to exhume, dig up
10. to postpone, adjourn, cancel
11. time, occasion, instance, session {លើកមុន = last time}
12. except, unless
ថ្ងៃអាទិត្យ tŋay ʔaatɨt Sunday
ក្រោយ kraoy 1. to be next, behind, after
2. back
3. later, next
4. in the future
វិញ vɨɲ again, back, instead
ខ្ញុំ kɲom I
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
សៀមរាប siǝm riep Siem Reap (a province and town in northwest Cambodia, where the ruins of Angkor are located)
ថ្ងៃស្អែក tŋay sʔaek tomorrow
រហូតដល់ rɔhout dɑl until, up to, as far as
អាទិត្យ ʔaatɨt 1. sun
2. week
3. Sunday, as in ថ្ងៃអាទិត្យ = Sunday
ថ្ងៃចន្ទ tŋay can Monday
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
រវល់ rɔvʊəl busy, occupied
ថ្ងៃសៅរ៍ tŋay sav Saturday
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
សុំទោស som tooh 1. excuse me, pardon me
2. I'm sorry
ណា naa final particle to soften a statement or request
អត់អីទេ ʔɑt ʔəy tee 1. it doesn't matter, it's all right
2. surely, certainly
Notes: see also មិនអីទេ
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
សម្រេច sɑmrac 1. to have done, to finish, to accomplish, to achieve
2. decision, conclusion
3. to decide, conclude
Notes: also written សំរេច
ជួបគ្នា cuəp knie to meet each other