Asking “How do you write this?” — Dialogue 2


ពិសិដ្ឋវាសនា ដឹងពាក្យថា ព័ត៌មាន សរសេរម៉េចអត់? ខ្ញុំទើបតែដឹងថាខ្លួនឯងរាល់ដងសរសេរខុស
វាសនាសរសេរអក្សរ សំយោគសញ្ញា ស្រៈអា និង អីចឹងមែន? ត្រូវអត់?
ពិសិដ្ឋខុសហើយនៅលើ មាន របាទមួយទៀត
វាសនាហ្នឹង? អត់ដែលដឹងសោះ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ពិសិដ្ឋ piʔsət male Cambodian name
វាសនា viehsnaa, viesaʔnaa male Cambodian name
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
ពាក្យ piek word, term, expression, phrase
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ព័ត៌មាន poadɑɑmien news, information {សួរព័ត៌មាន = to make an enquiry, to ask for information}
Notes: also written ពត៌មាន
សរសេរ sɑɑ see to write
ម៉េច məc what (following a verb of saying), why, in what way/manner, how {ម៉េចហើយ?/ម៉េចអី? = What's up?} {[…] ម៉េចទៅ? = In what way […]?} {ថាម៉េចចៅ? = What are you saying, grand-daughter?} {បងចង់បានម៉ូតម៉េច? = What kind of design/fashion do you like?}
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ខ្ញុំ kɲom I
ទើបតែ təəp tae just
ខ្លួនឯង kluən ʔaeŋ 1. oneself
2. personally, on one's own, by oneself
រាល់ roal every, each, all
ដង dɑɑŋ time, occurrence, occasion
ខុស kʰoh 1. different
2. wrong, incorrect
3. mistake, fault, defect
អក្សរ ʔaksɑɑ 1. letter (of the alphabet)
2. script, alphabet
3. written language
4. writing
pɔɔ 23th consonant of the Khmer alphabet
សំយោគសញ្ញា saŋyook saɲɲaa diacritical mark (័) used in Sanskrit and Pali words where it represents the combination of ា + ់ and is pronounced [a], [oa ] or [ea]. When it occurs with O-series consonants and ា following យ, it is pronounced [e], e.g., រហ័ស rɔhah, ស្ម័គ្រ smak, ព័ទ្ធ poat, ញ័រ ɲoa, ភ័យ phey
tɑɑ 16th consonant of the Khmer alphabet
mɔɔ 25th consonant of the Khmer alphabet
ស្រៈ sraʔ vowel
អា ʔaa 1. preceding nouns, noun phrases or adjectives in colloquial speech {អាមួយនោះមែន? = This one, right?} {អាពណ៌បៃតង = the green one} {មានតែអាទុំអេ៎ហ្ន៎? អត់មានអាខ្ចីអេ៎? = Do you only have ripe ones? You don’t have green ones?}
2. used preceding nouns, noun phrases or adjectives giving them a pejorative, derogatory or familiar meaning
3. the vowel [a] when spelling
និង nɨŋ and
nɔɔ 20th consonant of the Khmer alphabet
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
មែន mɛɛn 1. to be real, true, accurate, to be right, correct, it is true
2. really, actually, indeed
3. as a question tag: [...], really? [...], right?
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
របាទ rɔbaat the diacritical mark ៌ which indicates an orthographic r in some words borrowed from Sanskrit, e.g., ធម៌ (< dharma), បរិបូណ៌ (< paripūrṇa), អាថ៌ (< qārtha)
មួយទៀត muəy tiət one more, once more, moreover, on the other hand, furthermore
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
អត់ដែល ʔɑt dael never [to have done something] (used only for past actions)
Notes: see also មិនដែល
សោះ sɑh 1. final particle: (in negative clauses) at all, in the least, completely, utterly, absolutely, finally
2. to be completely out of
3. to be empty, devoid of content
4. to be tasteless, insipid, flavorless, lifeless
5. tired, exhausted
6. pale, anemic
7. it’s just … {សំឡេងទូរស័ព្ទសោះ = it’s just the sound of the phone}