Asking for help 2 — Cultural note


ខ្មែរជាជនជាតិដែលឲ្យតម្លៃនិងចូលចិត្តជួយគ្នានៅពេលមានអាសន្នអន្ធក្រឧទាហរណ៍ដូចជា ជួយប្រាប់ផ្លូវនៅពេលវង្វេងផ្លូវ ជួយរុញឡាននៅពេលជាប់ផុងក្នុងភក់ ជួយឲ្យកន្លែងគេងសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរឆ្ងាយ ជាដើមប៉ុន្តែ ទីក្រុងនិងជនបទអាចខុសគ្នាបន្តិចនៅទីក្រុង មនុស្សមិនសូវជួយគ្នាច្រើនប៉ុន្មានទេ ព្រោះខ្លាចនាំទុក្ខដល់ខ្លួនដោយសារមានមនុស្សមិនល្អច្រើន

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ខ្មែរ kmae Khmer, Cambodian
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ជនជាតិ cɔɔn ciet 1. citizen, people {ជនជាតិខ្មែរ = Khmer people}
2. nationality
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
តម្លៃ tɑmlay 1. price
2. value
និង nɨŋ and
ចូលចិត្ត coul cət to like, to prefer
Notes: ជើង ត
ជួយ cuəy to help, to assist
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
អាសន្នអន្ធក្រ ʔaasɑn ʔɑn krɑɑ 1. emergency
2. difficulty
3. the sudden occurrence of a rare/unexpected event which causes confusion and chaos
ឧទាហរណ៍ ʔuʔtiehɑɑ 1. example
2. for example
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance
ប្រាប់ prap 1. to tell, say, state, inform, report
2. to explain
3. to point out
ផ្លូវ pləv 1. road, street, route
2. way, style, cause, matter
វង្វេងផ្លូវ vʊəŋveeŋ pləv to get lost, lose one's way
រុញ ruɲ to push, push forward
ឡាន laan car, motor vehicle
ជាប់ coap 1. to link together
2. to stick to, adhere to
3. to hold on
4. to find oneself in (a situation) {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to be fastened, joined, attached
6. to be (firmly) connected or linked (to)
7. to be adjacent (to) {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
8. to be caught
9. to be associated with
10. to be occupied (with), very busy (with), deeply involved (in) {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
11. to be a heavy ... (e.g., drinker, smoker)
12. to be addicted to something
13. adjacent to, next to
14. to undergo
15. to pass (an examination) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
16. to be durable
17. firm
18. tenacious
19. tenaciously
20. incessantly, constantly, always
ផុង pʰoŋ 1. to bog down, sink in, go under, to fall (into a hole)
2. to fall into the hands of the enemy
3. to vanish, disappear
4. to hide oneself
5. to be completely overcome by/absorbed in something
6. mud, mire
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
ភក់ pʰʊək mud, slush
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
គេង keeŋ to lie down, to sleep
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ធ្វើដំណើរ tvəə dɑmnaə to make a trip, travel
ឆ្ងាយ cŋaay 1. to be far (away), distant, remote
2. separated
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
ទីក្រុង tii kroŋ city, town
ជនបទ cʊəneaʔbɑt, cɔɔnbɑt country, countryside
អាច ʔaac 1. to be able/qualified (to do something), capable of (doing something)
2. to be possible
3. to be in condition (to), be in a position (to)
4. to dare to
ខុសគ្នា kʰoh knie 1. to be different from one another
2. incorrect
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person
មិនសូវ mɨn səv 1. not so much
2. rather not
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ប៉ុន្មាន ponmaan 1. how much, how many
2. (in an affirmative context) some, several, a few, a certain number
3. (in a negative or indefinite context) (not) many, to any (great) extent
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
ព្រោះ prʊəh because (of), since
ខ្លាច klaac to fear, to be afraid of
នាំ noam 1. to bring, lead, take to, guide, take along
2. to cause, bring about/produce (a result)
ទុក្ខ tuk, tukkʰaʔ 1. suffering, pain
2. grief, sadness, sorrow
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
ដោយសារ daoy saa 1. because of, thanks to
2. depending on
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ល្អ lʔɑɑ 1. good, nice, beautiful, pretty
2. correct, proper