Asking for directions 2 — Additional dialogue


សុខាចរិយា! ចរិយាដឹងថាស្ថានទូតអាមេរិកនៅម្ដុំណាអេ៎?
ចរិយាស្ថានទូតអាមេរិក? ខ្ញុំដូចអត់ស្គាល់ដែរនៀកសាកឆែកក្នុងហ្គូហ្គលម៉េបមើល ... អូ នៅជិតវត្តភ្នំតាស
សុខាវត្តភ្នំហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ស្គាល់ទៀតហ្នឹងអា៎
ចរិយាដឹងតែនៅជិតវត្តភ្នំ តែមិនដឹងថានៅទិសខាងណាឈប់ អូសមើលតិចទៀតសិនឥឡូវយើងនៅលើផ្លូវកម្ពុជាក្រោម ត្រូវអេ៎? ... អូ! យល់ហើយ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
សុខា soʔkʰaa female Cambodian name
ចរិយា caʔreʔyaa female Cambodian name
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ស្ថានទូត stʰaan tuut embassy
អាមេរិក ʔaameerik 1. America
2. USA
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ម្ដុំ mdom 1. region, area
2. one piece, one chunk (contraction of មួយដុំ)
Notes: ជើង ដ
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
អេ៎ ʔee 1. spoken form of the question particles ... អត់? or ... ទេ?
2. spoken form of the negation particle ទេ
3. hey!
Notes: colloquial
ខ្ញុំ kɲom I
ដូច douc alike, similar, like, as
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ស្គាល់ skoal 1. to know (someone), recognize, have seen before
2. to be familiar with
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
នៀក niək spoken forms of នេះ = this
Notes: colloquial
សាក saak 1. to test, check, verify
2. to examine
3. to try
4. to imitate, mimic, copy, duplicate
5. to charge {សាកថ្មទូរស័ព្ទ = to charge the phone}
ឆែក cʰaek 1. to cut, notch
2. to slash
3. to divide, split
4. to slice into pieces
5. to be divided, split
6. to be serrated, notched, uneven, forked
7. slit, notch, indentation
8. to seek, to look for
9. to check, inspect, look sth. up {ឆែកវចនានុក្រមសិន = Let’s look [it] up in the dictionary!}
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
ហ្គូហ្គល kuukɔɔl 1. Google
2. to google
ម៉េប məp map {ហ្គូហ្គលម៉េប = Google maps}
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
អូ ʔou oh, aha (exclamation expressing sudden realization, or loss of doubt)
ជិត cɨt 1. to be close, near
2. tight
3. close-set, dense, thick
4. closely, tightly
5. almost
6. about to, on the point of (doing something)
7. to cover completely, be completely/firmly covered
8. command used by elephant drivers to make an elephant to move closer
វត្តភ្នំ voat pnum Wat Phnom (name of a hill in Phnom Penh)
Notes: ជើង ត
តាស taah 1. particle in final position when giving a positive answer to a yes/no question {កន្លែងនេះអង្គុយបានអេ៎? ចា៎ស បានតាស។ = Can I sit here? Sure!}
2. particle in final position used to affirm the preceding {ល្អតាស! = Sounds good!}
3. particle in final position after a negative response: expresses that the preceding is a correction of what the other person has said {ធារីមែន? អត់ទេ ខ្ញុំកញ្ញាតាស។ = You’re ធារី, right? No, I’m កញ្ញា!} {ឯងទៅសាលាមែន? អត់ទេ ខ្ញុំទៅផ្សារតាស។ = You’re going to school, right? No, I’m going to the market!}
Notes: colloquial; spoken form of ទេតើ
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
អា៎ ʔaa 1. final particle used for emphasis {ខ្ញុំសង្ឃឹមថាឈ្នះហើយហ្នឹងអា៎ = I had hoped they would win!} {សៀវភៅចាស់ៗហ្នឹងអា៎ = Just old books!} {ម្នាក់ឯងធ្ងន់អា៎ = It's too heavy for one alone!} {ម៉ោពិសាសិនម៉ោបង មានច្រើនអា៎ = Come and eat, there's more than enough!}
2. spoken form of ហើយ {អស់ចាខ្វៃអា៎? = You don't have any youtiao anymore?}
3. spoken form of ណាស់ = very, very much {ខ្ញុំឃ្លានអា៎ = I’m very hungry}
4. spoken form of ណា = particle to soften a statement, command or request
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ទិស tɨh direction
ខាងណា kʰaaŋ naa 1. where
2. which way, which side
ឈប់ cʰup 1. to stop, halt, cease {ឈប់ធ្វើការ = to quit one's job} {ឈប់ពីការងារ = to quit one's job} {ឡានពេទ្យបានឈប់ខាងមុខខ្លោងទ្វារមន្ទីរពេទ្យ = the ambulance stops in front of the hospital}
2. to stop, wait, hold on {ឈប់សិន = wait a moment!}
អូស ʔouh to pull, tow, drag
តិចទៀត təc tiət shortly, in a few minutes
Notes: BCF
សិន sən 1. [phrase-final] for now, for the time being, for a moment
2. [phrase-final] first
Notes: polite final hortatory particle
ឥឡូវ ʔləv, ʔiʔləv, ʔəyləv now, at the present time, at this time
Notes: also written ឥលូវ
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
ផ្លូវ pləv 1. road, street, route
2. way, style, cause, matter
កម្ពុជាក្រោម kampuʔcie kraom Lower Cambodia (southern portion of Vietnam that was formerly Cambodian territory)
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
យល់ yʊəl 1. to understand, comprehend
2. to learn
3. to see, perceive
4. recognize, know
5. to favor, be partial to
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that