Asking for directions 1 — Additional dialogue


សោភាពូ ខ្ញុំសុំសួរតិចទៅផ្សារអ៊ីអន តាមផ្លូវណាវិញទៅពូ?
អ្នកតាមផ្លូវជិះតាមនេះក៏បាន ជិះតាមនោះក៏បានជិះតាមនេះទៅលឿនជាង
សោភាមួយណាស្រួលរកជាងពូ?
អ្នកតាមផ្លូវជិះតាមនោះស្រួលរកជាង ប៉ុន្តែរៀងឆ្ងាយតិច
សោភាចាស អត់អីអេ៎ពូអីចឹង ខ្ញុំត្រូវជិះទៅត្រង់មែន ពូ?
អ្នកតាមផ្លូវបាទ ជិះទៅមុខត្រង់រហូតដល់ផ្លូវទាល់ហើយបត់ឆ្វេង ហើយជិះរហូតទៀតទៅ ឃើញហើយ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
សោភា saopʰie female Cambodian name
ពូ puu 1. uncle (younger brother of either parent)
2. respectful term of address to older men
ខ្ញុំ kɲom I
សុំ som to ask (for), to beg, to demand (may be used in a polite way by older persons to younger ones)
សួរ suə 1. to ask, question, enquire
2. to visit, come to see
តិច təc 1. to be few (in number), small (in size or extent), less
2. a little bit, somewhat
3. phrase-final: makes a request more polite {ចង់ពឹងឲ្យជួយលើកអីវ៉ាន់តិច = Can you please help me carrying these things?} {ខ្ញុំសុំលអាវនេះតិចបានអេ៎? = Can I try on this shirt here, please?}
4. phrase-initial: expressing concern {តិចមានបញ្ហាអីទៅ បង? = Will this be a problem?}
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ផ្សារ psaa market, bazaar, fair
អ៊ីអន ʔii ʔɑɑn [?] Aeon (name of a mall in Phnom Penh)
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ផ្លូវ pləv 1. road, street, route
2. way, style, cause, matter
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
វិញ vɨɲ again, back, instead
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
ជិះ cih to ride (in or on a car, horse, boat, plane, train)
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
លឿន lɨən fast, quick
ជាង cieŋ 1. (more) ... than, in excess of, exceeding, to a greater extent than
2. marks the comparative degree of an adjective {ល្អជាង = better}
3. craftsman, artisan, skilled worker, smith {ជាងថត = camera man}
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
ស្រួល sruəl 1. to be easy, simple, proper
2. healthy, comfortable, pleasant
3. nice, carefree, without any complications
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
រៀង riəŋ 1. រៀង + adj. + បន្តិច/តិច = a bit + adj. {រៀងពិបាកបន្តិច = a bit difficult} {រៀងប្រៃបន្តិច = a bit salty}
2. to arrange in series, ranks, rows, order or style
3. in sequence, in order, in rows
4. all, each, every
ឆ្ងាយ cŋaay 1. to be far (away), distant, remote
2. separated
ចាស caah 1. yes (used by women)
2. often merely a polite word of acknowledgment, especially at the beginning of a sentence
អត់អីអេ៎ ʔɑt ʔəy ʔee 1. it doesn't matter, it's all right
2. surely, certainly
Notes: colloquial form of អត់អីទេ
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ត្រង់ trɑŋ 1. straight, directly
2. exactly in (some spot)
3. upright, vertical
4. frank, honest, fair
មែន mɛɛn 1. to be real, true, accurate, to be right, correct, it is true
2. really, actually, indeed
3. as a question tag: [...], really? [...], right?
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement
ទៅមុខ tɨv muk 1. to go forward, to advance, to go in front
2. forward
រហូតដល់ rɔhout dɑl until, up to, as far as
ផ្លូវទាល់ pləv toal 1. dead end (road), blind ally
2. impasse
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
បត់ bɑt 1. to turn
2. to fold, bend, crease
3. to turn back/around, reverse direction
4. to veer
5. to bend/curve/wind (as a road)
6. to be winding, twisting
7. folding (as a pocket knife)
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
រហូត rɔhout 1. until, up to, all the way to, as far as, through
2. to the very end, for ever
3. all the time
4. without intermission
5. from then on, permanently
6. to fall out
7. to become loosened or detached
8. to escape
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand