Asking for directions 1 — Cultural note


មាត់ជាផ្លូវ គឺជាពាក្យស្លោកដែលប្រជាជនខ្មែរឧស្សាហ៍ប្រើណាស់វាមានន័យថា នៅពេលយើងមិនដឹង មិនយល់អ្វីមួយ យើងគប្បីសួរទៅអ្នកដទៃ ដើម្បីឲ្យគេបង្ហាញផ្លូវថាតើត្រូវទៅណាធ្វើអ្វីបន្ទាប់ទៀតពាក្យស្លោកមួយទៀត គឺ ថោកអ្វីនឹងដៃ ថ្លៃអ្វីនឹងមាត់ មានន័យថា គ្រាន់តែសួរអ្នកដទៃអំពីអ្វីដែលខ្លួនមិនដឹង មិនចេះ នឹងមិនធ្វើឲ្យអាប់ឱនកិត្តិយសខ្មាសគេអ្វីឡើយ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
មាត់ moat 1. mouth
2. bank, shore (of a river, lake, sea)
3. opening (e.g., of a jar or bag)
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ផ្លូវ pləv 1. road, street, route
2. way, style, cause, matter
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
ពាក្យស្លោក piek slaok slogan, motto, saying
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
ប្រជាជន prɑciecʊən the people, the population
ខ្មែរ kmae Khmer, Cambodian
ឧស្សាហ៍ ʔussaa 1. often, frequently
2. diligent(ly), hard-working
3. to try hard, to work hard, to study, to persevere
ប្រើ praə to use
ណាស់ nah very, very much
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
មានន័យ mien ney to mean
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
យល់ yʊəl 1. to understand, comprehend
2. to learn
3. to see, perceive
4. recognize, know
5. to favor, be partial to
អ្វីមួយ ʔvǝymuǝy 1. what?
2. any, some, a certain one
3. anything, nothing, something
គប្បី koapbəy 1. should, must, ought to
2. to be correct
3. auspicious
4. appropriate, proper, decent
សួរ suə 1. to ask, question, enquire
2. to visit, come to see
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
អ្នកដទៃ neak dɑtey strangers, others, other people
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
បង្ហាញ bɑŋhaaɲ 1. to show, exhibit, reveal, to indicate
2. to demonstrate, to teach
3. to introduce (someone to someone)
តើ taə 1. indicating an indirect question, it may often be translated as 'if' or 'whether'
2. phrase-final: used for emphasis
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
អ្វី ʔvəy 1. what?
2. anything, something, nothing
បន្ទាប់ bɑntoap next, next to, following
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
មួយទៀត muəy tiət one more, once more, moreover, on the other hand, furthermore
ថោក tʰaok 1. to be cheap (of price or behavior), inexpensive
2. petty, trivial, inconsequential
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to
ដៃ day 1. arm, hand
2. handle, lever, crank
3. branch (of a tree, bamboo, or a river), offshoot
4. tendril
5. trunk (of an elephant)
6. sleeve
7. steering wheel
8. clf. for handfuls of young rice plants/grass
9. clf. for slaps
10. command to an elephant not to move its trunk or not to pull up something with its trunk
11. clf. for a bunch of 10 areca nuts
ថ្លៃ tlay 1. expensive, dear, valuable
2. cost, price, value
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
អំពី ʔɑmpii 1. about, concerning, relative to
2. from, out of {អំពីថ្ងៃនេះទៅ = from this day on}
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
ចេះ ceh 1. to know (how to do something), to be able to
2. to be used to, accustomed to
3. to keep on doing something
4. constantly, always, incessantly
5. to be learned, intelligent, smart, cunning
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
អាប់ឱនកិត្តិយស ʔap ʔaon ketteʔ yʊəh dishonored, humiliated
Notes: ជើង ត
ខ្មាសគេ kmaah kee to be timid, shy, bashful, to feel ashamed
ឡើយ laəy 1. at all, absolutely
2. generally used with the negative particles កុំ, គ្មាន, ពុំ, មិន, ឥត, to express the idea of incompleted action, existence or progressing action