Asking for directions 1 — Dialogue 1


មិត្តភក្តិ
សោភាវណ្ណា! វណ្ណាដឹងថាក្រសួងអប់រំនៅម្ដុំណាអេ៎?
វណ្ណាដឹងតាសនៅតាមផ្លូវនរោត្តមយើងនេះ
សោភាផ្លូវនរោត្តម ... ផ្លូវឈ្មោះស្រដៀងគ្នា មិនដឹងផ្លូវណាទេនៀក ...
វណ្ណាចុះសោភាឯងស្គាល់សាលាចតុមុខអត់? នៅតាមផ្លូវជាមួយគ្នាហ្នុង
សោភាឥឡូវ ឧទាហរណ៍ថាសាលាចតុមុខនៅនេះ ក្រសួងហ្នឹងនៅខាងណាវិញ? ខាងឆ្វេង ឬក៏ខាងស្ដាំ?
វណ្ណានៅទិសសំដៅទៅវិមានឯករាជ្យ
សោភាអូ! យល់ហើយ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
មិត្តភក្តិ mɨt pʰeaʔ friend
Notes: ជើង ត (twice)
សោភា saopʰie female Cambodian name
វណ្ណា vannaʔ male Cambodian name
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ក្រសួង krɑsuəŋ ministry, department
អប់រំ ʔɑp rum 1. to bring up (children), discipline, educate, enculturate, train
2. education, upbringing
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ម្ដុំ mdom 1. region, area
2. one piece, one chunk (contraction of មួយដុំ)
Notes: ជើង ដ
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
អេ៎ ʔee 1. spoken form of the question particles ... អត់? or ... ទេ?
2. spoken form of the negation particle ទេ
3. hey!
Notes: colloquial
តាស taah 1. particle in final position when giving a positive answer to a yes/no question {កន្លែងនេះអង្គុយបានអេ៎? ចា៎ស បានតាស។ = Can I sit here? Sure!}
2. particle in final position used to affirm the preceding {ល្អតាស! = Sounds good!}
3. particle in final position after a negative response: expresses that the preceding is a correction of what the other person has said {ធារីមែន? អត់ទេ ខ្ញុំកញ្ញាតាស។ = You’re ធារី, right? No, I’m កញ្ញា!} {ឯងទៅសាលាមែន? អត់ទេ ខ្ញុំទៅផ្សារតាស។ = You’re going to school, right? No, I’m going to the market!}
Notes: colloquial; spoken form of ទេតើ
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
ផ្លូវ pləv 1. road, street, route
2. way, style, cause, matter
នរោត្តម nɔroodɑm 1. Norodom (king of Cambodia from 1860 to 1904)
2. Norodom (name of one branch of the Cambodian royal family)
3. to be the greatest, the most superior
Notes: ជើង ត
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ឈ្មោះ cmʊəh 1. name
2. to be named/called
ស្រដៀង srɑdiǝŋ to be similar to, to resemble
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
3. I/me/my (informal, intimate)
4. he/she/they/we (informal, intimate)
5. assistant, helper, colleague
6. friend, companion
7. people
8. clf. for persons
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!} {យកតែមួយទេ = I’ll take only one!}
នៀក niək spoken forms of នេះ = this
Notes: colloquial
ចុះ coh 1. phrase-initial particle: And how about ...?
2. phrase-initial particle: As for ...
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
ស្គាល់ skoal 1. to know (someone), recognize, have seen before
2. to be familiar with
សាលា saalaa 1. hall
2. school
3. institution, establishment
4. court (of law)
5. kind of relay station/shelter on the road between two towns or villages
ចតុមុខ caʔtommuk 1. Chattomukh (junction of four rivers at Phnom Penh)
2. having four faces or parts, confluence of four rivers
Notes: also written ចតុម្មុខ
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
ជាមួយគ្នា cie muəy knie 1. together, with one another, reciprocally
2. the same (as)
ហ្នុង noŋ 1. this, that
2. there
ឥឡូវ ʔləv, ʔiʔləv, ʔəyləv now, at the present time, at this time
Notes: also written ឥលូវ
ឧទាហរណ៍ ʔuʔtiehɑɑ 1. example
2. for example
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
វិញ vɨɲ again, back, instead
ឆ្វេង cveeŋ left, to the left, on the left
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ស្ដាំ sdam right, to the right, on the right
Notes: ជើង ដ
ទិស tɨh direction
សំដៅ sɑmdav 1. to note, indicate, point out, emphasize
2. to aim (at), head (straight) for
3. to go somewhere for an express purpose
4. to allude
5. (directly) to, at, toward, in the direction of
6. about, concerning
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
វិមានឯករាជ្យ viʔmien ʔaek riec Independence Monument (in Phnom Penh)
អូ ʔou oh, aha (exclamation expressing sudden realization, or loss of doubt)
យល់ yʊəl 1. to understand, comprehend
2. to learn
3. to see, perceive
4. recognize, know
5. to favor, be partial to
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that