Asking and saying whether something is correct — Dialogue 1


កិច្ចការសាលា
ប្អូនស្រីបង! បងជួយមើលលំហាត់នេះខ្ញុំធ្វើត្រូវអត់?
បងស្រីម៉េចក៏ពីរបូកពីរស្មើប្រាំវិញ? ខុសហើយឥឡូវអូនឯងសាកលើកម្រាមដៃពីរឡើងមើល ហើយថែមម្រាមពីរទៀតរាប់មើល ទៅជាម៉ាន?
ប្អូនស្រីមួយ ពីរ បី បួន
បងស្រីហ្នឹងហើយហើយអូនឯងគិតម៉េចឃើញប្រាំ?
ប្អូនស្រីខ្ញុំច្រឡំ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
កិច្ចការ kəc kaa 1. job, matter, work
2. homework {កិច្ចការសាលា = homework}
សាលា saalaa 1. hall
2. school
3. institution, establishment
4. court (of law)
5. kind of relay station/shelter on the road between two towns or villages
ប្អូនស្រី pʔoun srǝy younger sister
បង bɑɑŋ 1. elder sibling
2. you (addressing an acquaintance, friend, elder sibling, or husband), or I (if elder than the addressee)
3. you (politely addressing a stranger who's not too much younger than oneself)
ជួយ cuəy to help, to assist
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. to read (to oneself), to review (a lesson)
3. to examine, survey, inspect
4. to observe
5. to treat (medically)
6. to care for, take care of
7. to consider, regard
8. particle: come on, give it a try
9. let me see!
10. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
លំហាត់ lumhat 1. exercise, drill
2. homework
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ខ្ញុំ kɲom I
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
បងស្រី bɑɑŋ srǝy elder sister
ម៉េចក៏ məc kɑɑ how come, how is it that, why is it that, why
Notes: colloquial
ពីរ pii, pɨl two
បូក bouk 1. to add (numbers)
2. to add up, to mix together
3. sum, total
4. hump
5. to plaster, to smear
ស្មើ smaə 1. to be equal, comparable, alike, the same
2. even, impartial
ប្រាំ pram five
វិញ vɨɲ again, back, instead
ខុស kʰoh 1. different
2. wrong, incorrect
3. mistake, fault, defect
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
ឥឡូវ ʔləv, ʔiʔləv, ʔəyləv now, at the present time, at this time
Notes: also written ឥលូវ
អូន ʔoun 1. I (younger brother, younger sister, sweetheart or wife - about themselves)
2. you (intimate or familiar address form for younger sibling, for one's wife or girl friend, or for a close friend who is younger)
3. you (politely addressing a stranger who's younger than oneself)
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
សាក saak 1. to test, check, verify
2. to examine
3. to try
4. to imitate, mimic, copy, duplicate
5. to charge {សាកថ្មទូរស័ព្ទ = to charge the phone}
លើក lǝǝk 1. to lift, raise, elevate, boost, hoist {លើកដៃសំពះ = to raise the hands in a greeting or respectful gesture} {លើករបស់ = to lift something} {លើកទូរស័ព្ទ = to pick up the phone}
2. to erect, build, establish, create
3. to form
4. to levy/raise (e.g., troops)
5. to perform/celebrate (a ritual or ceremony)
6. to exalt
7. to rouse
8. to transport
9. to exhume, dig up
10. to postpone, adjourn, cancel
11. time, occasion, instance, session {លើកមុន = last time}
12. except, unless
ម្រាមដៃ mriem day finger
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
ថែម tʰaem 1. to add (to), increase, to do something additional {ទិញមួយថែមមួយ = buy one, get one free}
2. to complete
3. to make change
4. again, more, in addition to, including, moreover
ម្រាម mriem digit (finger or toe)
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
រាប់ roap 1. to count, enumerate
2. to calculate, figure
3. to rate, value
4. to examine
5. to appreciate, esteem, consider (e.g., someone as a friend)
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
ម៉ាន maan spoken form of ប៉ុន្មាន [ponmaan] = how much? how many? {ម៉ោងម៉ាន? = What time?}
Notes: colloquial
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
បី bəy three
បួន buən four
ហ្នឹងហើយ nɨŋ haǝy 1. yeah, yes, right, correct, that's correct
2. ok, all right
Notes: colloquial
គិត kɨt 1. to think, to realize
2. to calculate
3. to charge
4. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
5. to come to a conclusion, realize, understand
ម៉េច məc what (following a verb of saying), why, in what way/manner, how {ម៉េចហើយ?/ម៉េចអី? = What's up?} {[…] ម៉េចទៅ? = In what way […]?} {ថាម៉េចចៅ? = What are you saying, grand-daughter?} {បងចង់បានម៉ូតម៉េច? = What kind of design/fashion do you like?}
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
3. គិត ... ឃើញ = to find a solution, figure out, solve
4. to come to a conclusion, realize, understand
ច្រឡំ crɑlɑm 1. to confuse, to mistake, to make a mistake, to mix up
2. to be confused, mistaken, mixed-up