Admonishing someone / saying “Don’t do this!” — Dialogue 2


ប្រធានធារី បងប្រាប់ថាង៉ៃធម្មតាយឺតបាន តែកុំឲ្យម៉ោយឺតង៉ៃប្រជុំម៉េចនៅតែយឺតទៀត?
ធារីសុំទោស បង
ប្រធានសុំទោសប៉ុន្មានដងហើយ? គ្រាន់តែម៉ោឲ្យទាន់ម៉ោងហ្នឹង វាពិបាកខ្លាំងមែន? ចោលទម្លាប់អាក្រក់ហ្នឹងអត់បានអេ៎អ៎? បើមិននេះ ដូរម៉ោងធ្វើការវិញទៅអីចឹង ចេញយឺតជាងគេម៉ាម៉ោងទៅ ម៉េចដែរ? ព្រមអត់?
ធារីអត់អីអេ៎បងខ្ញុំព្យាយាមម៉ោឲ្យទាន់
ប្រធាននិយាយហើយ ធ្វើផងកុំម៉ោយឺតទៀតបងអត់ចង់ស្ដាប់ពាក្យដោះសា ពាក្យកុហកច្រើនអេ៎បងមិនដឹងថាត្រូវនិយាយជាមួយធារីឯងម៉េចទៀតអេ៎បានហើយអីចឹង ទៅធ្វើការចុះ

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ប្រធាន prɑtʰien 1. boss
2. chairman, leader, president (of an organization)
3. to be supreme, highest, most important
ធារី tʰierii female Cambodian name
បង bɑɑŋ 1. elder sibling
2. you (addressing an acquaintance, friend, elder sibling, or husband), or I (if elder than the addressee)
3. you (politely addressing a stranger who's not too much younger than oneself)
ប្រាប់ prap 1. to tell, say, state, inform, report
2. to explain
3. to point out
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
3. I've [just] said, [...]
ង៉ៃ ŋay spoken form of ថ្ងៃ = day
ធម្មតា tʰoam meaʔ taa 1. to be natural, habitual, usual, ordinary
2. usually, ordinarily
យឺត yɨɨt 1. to be slow, late
2. to stretch, to be elastic
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
11. {បានហើយ = I'm done, I give up, I'm finished (depending on the context)}
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
ម៉ោ mao 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
Notes: spoken form of មក
ប្រជុំ prɑcum 1. to have a meeting
2. to gather, collect, assemble, unite, meet together
3. to flow together, join
4. meeting, gathering
ម៉េច məc what (following a verb of saying), why, in what way/manner, how {ម៉េចហើយ?/ម៉េចអី? = What's up?} {[…] ម៉េចទៅ? = In what way […]?} {ថាម៉េចចៅ? = What are you saying, grand-daughter?} {បងចង់បានម៉ូតម៉េច? = What kind of design/fashion do you like?}
នៅតែ nɨv tae 1. still, as before
2. to be left, remain
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
សុំទោស som tooh 1. excuse me, pardon me
2. I'm sorry
ប៉ុន្មាន ponmaan 1. how much, how many
2. (in an affirmative context) some, several, a few, a certain number
3. (in a negative or indefinite context) (not) many, to any (great) extent
ដង dɑɑŋ time, occurrence, occasion
ហើយ haǝy 1. to be finished, ended, completed
2. enough!
3. final particle indicating completed action, already, by now
4. in a future context indicates action that will be completed at some future time
5. and, afterwards, next, then, after that
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
ទាន់ toan 1. to reach, attain
2. to catch up with, overtake
3. to be timely, appropriate
4. to be on/in time
5. on time
6. while
ម៉ោង maoŋ 1. hour
2. o'clock
3. clock, time {សប្បាយពេកភ្លេចមើលម៉ោង = it was so much fun that I forgot to watch the clock} {គាត់សល់ម៉ោងច្រើនដែរ = she still has a lot of time}
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
ពិបាក piʔbaak 1. difficult {ការទិញអីវ៉ាន់នៅខ្មែររៀងពិបាកបន្តិច = buying things in Cambodia is a bit difficult/not easy} {តែពិបាកត្រង់ ឆាប់ងងុយដេក = the problem is: I’m getting tired easily}
2. sad, poor, miserable
3. to suffer
ខ្លាំង klaŋ 1. to be strong, vigorous
2. loud
3. firm, sturdy
4. serious
5. strongly, vigorously, exceedingly
មែន mɛɛn 1. to be real, true, accurate, to be right, correct, it is true
2. really, actually, indeed
3. as a question tag: [...], really? [...], right?
ចោល caol 1. to throw (away), to discard
2. to abandon, to desert, to reject
ទម្លាប់ tumloap 1. habit, custom
2. to make a habit of, to be accustomed to
អាក្រក់ ʔaakrɑk 1. to be bad, mean
2. unattractive, ugly
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
អេ៎ ʔee 1. spoken form of the question particles ... អត់? or ... ទេ?
2. spoken form of the negation particle ទេ
3. hey!
Notes: colloquial
អ៎ ʔɑɑ 1. particle used to form a yes/no question, similar to ឬ
2. exclamation indicating satisfaction or surprise
3. indicating something like surprise on part of the speaker that the listener might not be aware of some fact or past event {ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខូចតាំងពីម្សិលមិញអ៎។ = [Didn’t you know that] the A/C has been broken since yesterday!}
Notes: colloquial
បើ baə 1. if, may be
2. although
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ)
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
ដូរ dou 1. to change, exchange, trade, barter
2. to give change
ធ្វើការ tvəə kaa to work
វិញ vɨɲ again, back, instead
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
ជាងគេ cieŋ kee superlative marker: the most, the ...-est
ម៉ា maa one
Notes: spoken form of មួយ (contraction)
ម៉េចដែរ məc dae 1. How is it? How is it going?
2. What's up?
3. How is that? What do you think about that?
Notes: colloquial
ព្រម prɔɔm 1. to agree, consent, approve
2. together, in unison, simultaneously
3. to go along with, to accompany
អត់អីអេ៎ ʔɑt ʔəy ʔee 1. it doesn't matter, it's all right
2. surely, certainly
Notes: colloquial form of អត់អីទេ
ខ្ញុំ kɲom I
ព្យាយាម pyieyiem 1. to persist, to persevere, to try hard
2. perseverance, effort, endeavour, diligence, zeal
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
កុំ kom do not ...
ចង់ cɑŋ 1. to want/wish/desire (to do something)
2. to flirt with, court, woo (a girl)
3. to approach, draw near
4. about to (do something), on the point of
5. even if
ស្ដាប់ sdap 1. to listen (to)
2. to obey
3. to understand (a spoken language)
Notes: ជើង ដ
ពាក្យ piek word, term, expression, phrase
ដោះសា dɑh saa 1. to exculpate, explain the reason, justify
2. to make/find an excuse, explain something away
3. to give an explanation
4. to get out of something one is asked to do
កុហក koʔhɑk 1. to lie
2. to be false, untrue
3. lie
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
ជាមួយ cie muəy with
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
ចុះ coh phrase-final particle: mild imperative indicating permission {ញ៉ាំចុះ = Go ahead and eat!}