Translations are evolving and should be taken as indicative only! For a guide to the tones and the spelling system used to write this variety of Isaan (Khon Kaen), see the "tone guide" on the overview page.

Tones: M = mid, HR = high-rising, H = high, HF = high-falling, LF = low-falling

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes#occ
โกน go:n M โกน to shave 16/3

Link to overview page
Link to dictionary

Basic vocabulary — Page 27 — Series A, pictures 04-07: moustache, beard, to shave, razor, razor blade


4 พุซายเขามีหนวด
5 พุซายเขามีหนวด เทิงมีหนวดเทิงมีเคาพ้อม
6 แนวโกนหนวดกับมีดโกนหนวด
7 พุซายเขากำลังโกนหนวด

Basic vocabulary — Page 28 — Series B, pictures 11-15: alms bowl, monk, to open, food, to close


11
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เบิ่งซงแล้วกะสิเป็นบาดเนาะ เป็นบาดพะ บาดพะหนิหละ
บาดนี้มีหน้าที่หนะเอาไว้เฮ็ดหญัง พะกะสิมี กะสิเอาบาดนี้ไปไว้ถ้าบินทะบาดญามมื้อเซ้าเนาะ บินทะบาดอยู่นำหมู่บ้าน หลือว่าเอาไว้ถ้าใส่แนวกินกับชาวบ้านที่เอามาถะหวาย หลือว่าเอามาให้เนาะ กะสิเอาใส่บาดนี้ เป็นพาชะนะหลือว่าแนวที่สิใส่กับเข้ากับน้ำที่เพิ่นเอามาให้ หลือว่าชาวบ้านเอามาให้มาทานเนาะ

12
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นพะเนาะ
เป็นพะลูบหนึ่ง กำลังถือบาดอยู่
จักว่าถืออยู่ใส อาดสิอยู่ในวัดหลือว่ากำลังญ่างบินทะบาดกะได้
ขั้นสิไปบินทะบาดหนิ สิไป[บินทะบาด]จั่งใด สิบินทะบาดจั่งใด กะไปบินทะบาดญามมื้อเซ้า ปะมานหกโมงเซ้าเนาะ หลือว่าตีห้า เพื่อที่สิไปบินทะบาดลอบหมู่บ้าน เพื่อที่สิให้ชาวบ้านชาวเอ่ยเนี้ย มาถะหวายเข้าถะหวายน้ำกับพะลูบนี้เนาะ
แล้วตอนนี้พะกำลังใส่อี่หยัง กะกำลังใส่ เขาเอิ้นว่าจีวอนเนาะ จีวอนสีส้ม
จีวอนนี้มีสีหญังแน่ กะแล้วแต่ว่าสีที่มันเป็น สีค้ายกับ โทนเดียวกันกับสีส้มเนาะ อาดสิเป็นสีส้ม สีเหลียง สีน้ำตานแก่ หลือว่าสีแดงแก่ สีแดงอ่อน กะแล้วแต่เนาะ เอากะสิปะมานนี้ สีโทนเดียวกันปะมานนี้เนาะ
แล้วพะเป็นหญังต้องโกนหัวโล้น อันนี้กะบ่แน่ใจกันเนาะ แต่ว่ากะ ฮู้แต่ว่าพะซู่องซู่ลูบเนาะกะต้องโกนหัวโล้น

13
พะลูบนี้กำลังเฮ็ดหญัง กำลังเปิดฝาบาด
เป็นหญังเขา เป็นหญังเพิ่นต้องเปิดฝาบาด กะอาดสิมีชาวบ้านหลือว่าพุคนมาถะหวายเข้าถะหวายน้ำในบาดนี้ เพิ่นกะเลยต้องเปิดบาด เพื่อที่สิลับเข้าลับน้ำจากชาวบ้านเนาะ

14
อันนี้กำลังเฮ็ดหญังอยู่ พะเนาะกำลังเปิดฝาบาดขึ้น เพื่อที่สิลับเข้าลับน้ำจากชาวบ้าน หลือว่าลับอาหานจากชาวบ้านที่เอามาถะหวาย กะสิมีชาวบ้าน หลือว่า เอิ้นว่ายาดโย๊มเนาะ มาถะหวายเข้าถะหวายน้ำในบาดนี้ กำลังยื่นแนวกิน หลือว่าเอาเข้าใส่ไปในบาดเนาะ

Basic vocabulary — Page 27 — Series B, pictures 04-07: moustache, beard, to shave, razor, razor blade


4
นี้คือพุใด จักคือกัน บ่ฮู้ว่าเขาเป็นใผ ฮู้แต่ว่าเขาเป็นพุซาย
หน้าตาเขาเป็นจั่งใด หน้าตาเขามีหนวด มีหนวดพ้อม หนวดสีดำ
หนวดคืออี่หยัง หนวดกะเป็นหนวดที่มันเกิดเป็นขนอยู่ใต้ดัง หลือว่าอยู่เทิงปาก
หนวดนี้มันเส้นญาวบ่ แล้วแต่ แล้วแต่หนวดของคน บางคนกะหนวดญาว บางคนกะหนวดสั้น แล้วแต่เขาสิจ่ง แล้วแต่เขาสิไว้
แล้วคนคนนี้ ผมกับหนวดของเขา อี่หยังญาวกว่ากัน กะผมเลยเนาะ ผมของเขาญาวกว่าหนวด หนวดของเขาสั้นหนึ่ง หนวดของเขาบ่ญาวหลาย ญาวพอดี ญาวหน่อยเดียว

5
เขามีหน้าตาเป็นจั่งใด หน้าตาของเขามีหนวดพ้อม เทิงหนวดเทิงเคา ผมกะญาว เฮ็ดปึ่กซึกอยู่
หนวดกับเคาหนิคือกันบ่ กะค้ายกัน หนวดกะคือสิเกิดอยู่เทิงปาก หลือว่าอยู่ใต้ดัง หม้องนั้นหละ แล้วกะสิเกิดอยู่ใต้ปากหน่อยหนึ่ง
แล้วเคาเด๊ เกิดอยู่ใส เคานั้นกะสิเกิดอยู่ใต้คาง เขากะสิเอิ้นว่าเคา เพาะสะนั้นแล้วหนวดกับเคาสิเกิดอยู่คนละหม้อง เกิดอยู่คนละบ่อน
ผมกับหนวดหนิคือกันบ่ บ่ ผมกะสิเกิดอยู่เทิงหัว หลือว่าเกิดอยู่หัวของเฮา หนวดกับเคากะสิเกิดอยู่หม้องที่เอ่ยไปหลือว่าเว้าไปหนั้นหละ
แล้วคนเฮานี้สิมักไว้หนวดไว้เคาบ่ กะแล้วแต่ แล้วแต่คนมัก พุใดมักกะจ่งหลือว่าเอาไว้ พุใดบ่มักกะโกนออกหลือว่าบ่จ่งไว้หนั้นหละ

6
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือแนวโกนหนวด แล้วกะมีดโกนหนวดพ้อม
แนวโกนหนวดเอาไว้เฮ็ดหญัง กะเอาไว้ถ้าโกนหนวดหนั้นหละ เอาไว้ถ้าตัดหนวดหลือว่าโกนหนวดออกจากปากหลือว่าจากคางของเฮา เพื่อสิให้มันเกี้ยงเกา หลือว่าบ่ให้มันมีหนวดญาวหนั้นหละ
แนวโกนหนวดเป็นจั่งใด แนวโกนหนวดหนั้นกะสิเป็นสีขาวเป็นฟองขาวเอาไว้ถ้าบีบใส่เส้นหนวดของเฮา หลือว่าเส้น เส้นขนของเฮา เพื่อที่เฮาสิโกนออก กะใซ้มีดโกนที่มันคมกะมาโกนออกเพื่อที่สิตัดขนนั้นออก บ่ให้มันมีขนอยู่หน้าของเฮา
มีดโกนหนิกะเฮ็ดจากอี่หยัง กะเฮ็ดจากมีด เพาะว่ามันต้องคม มันต้องมีคมคัก แล้วมันกะต้องสามาดตัดขนได้พ้อม มันจั่งสิเป็นมีดโกนหนวด

7
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ พุซายพุหนึ่ง เขากำลังโกนหนวดอยู่
เขาโกนหนวดจั่งใด เขากะใซ้แนวโกนหนวดแล้วกะมีดโกนหนวดกำลังโกนหนวดของเขา
เขาเอาแนวโกนหนวดบีบใส่ใส กะบีบใส่หม้องคาง หลือว่าใส่ปากของเขา หลือว่าใส่หม้องหนวดที่เขามี หลือว่าหม้องที่หนวดมันเกิด
เป็นหญังเขาต้องบีบใส่หม้องหั้น กะญ้อนว่าเขาอยากโกน เขากะเลยบีบใส่หม้องหั้น
อยากโกนหม้องใด อยากโกนหนวดหม้องใดออก กะบีบใส่หม้องหนั้น หม้องใดบ่อยากโกน กะบ่ต้องบีบใส่
บีบใส่แล้วเฮ็ดจั่งใดต่อไป บีบใส่แล้วกะบีบใส่พอปะมาน หลือว่าให้มันพอดีกับหนวดของเฮา แล้วเฮากะใซ้มีดโกนๆๆ ออก หลือว่าตัดๆๆ ออก แล้วหนวดของเฮากะสิบ่มี หลือว่าหนวดของเฮากะสิหายไป สิเฮ็ดให้หน้าเฮาเกี้ยงเกา หลือว่าบ่มีหนวดเลย