Khmer—English Dictionary
This page contains 2436 entries from the published recordings and texts based on a corpus of 70k words; last update: 2017-11-10.
Link to overview page

KhmerPronunciationEnglish/Notes#occ
។ល។ laʔ etc., and so forth, and so on 3/3
kɑɑ 1. neck
2. collar {កអាវ = collar of a shirt}
8/5
kɑɑ 1st consonant of the Khmer alphabet 3/1
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly 432/190
កក kɑɑk 1. to be hardened, coagulated, frozen, set
2. to harden, coagulate, thicken, set
3. to be countless, many
4. crowded
5. en masse
4/2
កក់ kɑk 1. to wash, shampoo
2. to clean, soak (in order to get clean)
3. to wet (of the rain)
4. to give an advance, make a deposit/down payment
5. kind of reed used for making mats
6. shower head, sprinkler
7. to be warm, comfortable
8. affectionate
9. to keep warm
10. to comfort, console
11. affectionately
2/1
កក់សក់ kɑk sɑk to wash/shampoo the hair 5/4
កកិត kɑkət to move close to, to be neck and neck, to touch lightly, to chafe, to rub 2/1
កកូរ kɑkou 1. name of a spicy soup composed of many kinds of vegetables
2. to stir often, to stir something around
3/2
កខ្វក់ kɑkvɑk to be dirty, polluted, stained 6/4
កង់ kɑŋ 1. wheel, tire
2. bicycle
3. piece, slice, circle, something round
4. chop (of meat), piece (of fish), slice (of fish)
5. clf. for pipes, logs, slices
43/11
កង្ហារ kɑŋhaa pinwheel, wind wheel, fan, propeller 2/2
កញ្ចក់ kɑɲcɑk 1. mirror, glass, pane of glass
2. screen
3. reflection, example
43/12
កញ្ចប់ kɑɲcɑp clf. for packs, packages, parcels 24/9
កញ្ញា kaɲɲaa female Cambodian name 132/42
កំដរ kɑmdɑɑ 1. to be together, keep company
2. to accompany, follow along
3. to assist (in doing something), contribute to
4. to be a follower
5. together, in company
2/2
ក៏ដោយ kɑɑ daoy 1. (who)soever, (what)soever
2. whether or not, it makes no difference, even if
3. even though, although
9/7
កំណក kɑmnɑɑk 1. freezing, coagulating, solidifying, setting
2. coagulation, solidification
3. something which has solidified (e.g., as cement)
1/1
កណ្ដាល kɑndaal 1. center, middle
2. mean, medium
3. to be medium, average, intermediate
4. central
5. between, in the middle of
7/4
កណ្ដៀវ kɑndiəv sickle, scythe, reaping hook
Notes: ជើង ដ
3/1
កត់ត្រា kɑt traa 1. to take notes
2. to inscribe, note, write down
3/1
កន្ត្រក kɑntrɑɑk market basket, woven bag 5/1
កន្ត្រៃ kɑntray scissors 1/1
កន្ត្រៃកាត់ក្រចក kɑntray kat krɑcɑɑk nail clippers 1/1
កន្ទក់ kɑntʊək 1. rice bran, rice dust or small bits of broken rice remaining after polishing the rice
2. freckle
3/1
កន្ទុយ kɑntuy 1. tail
2. end, tip
3. clf. for fish
8/4
កន្ទេល kɑnteel mat (may be woven of many different grasses such as ជ្រេ, រំចេក, រុន, but it is commonly woven of កក់) 9/3
កន្ធន់ kɑntʰʊən a large flat bowl for washing clothes, doing the dishes etc.
Notes: no dictionary entries; spelling uncertain
8/3
កន្និកា kɑnnikaa female Cambodian name 4/1
កន្លះ kɑnlah 1. half
2. clf.: half a [...] {កន្លះម៉ោង = half an hour}
1/1
កន្លែង kɑnlaeŋ 1. place, location, region
2. clf. for locations
113/55
កន្លែងធ្វើការ kɑnlaeŋ tvəə kaa office, workplace 11/11
កន្សែង kɑnsaeŋ 1. scarf, towel, napkin, handkerchief
2. [royal] to weep, to cry
3/1
កន្សែងពោះគោ kɑnsaeŋ pʊəh koo towel 2/1
កប៉ាល់ kaʔpal ship, large (motor-powered) boat 28/3
កំប៉ិត kɑmpət tight-fitting
Notes: transliteration and translation unclear; source: antkh.com
1/1
កំប៉ុង kɑmpoŋ small tin can 8/2
កំប្លេ kɑmplee clf. for sets of clothings, sets of dishes
Notes: also written កំផ្លេ
1/1
កំពង់ធំ kɑmpʊəŋ tʰom Kampong Thom (province in north central Cambodia) 2/1
កំពង់ផែ kɑmpʊəŋ pʰae harbor, dock, wharf 37/7
កំពត kɑmpɔɔt Kampot (province in southeastern Cambodia) 3/2
កំពុង kɑmpuŋ to be in the process of (doing something) 40/33
កំពុងតែ kɑmpuŋ tae to be in the process of (doing something) 305/115
កំពូលភ្នំ kɑmpuul pnum the summit of a hill, the top of a hill or mountain 1/1
កម្ចាត់ kɑmcat 1. to force out, get rid of, eject
2. to disperse, scatter
3. to squander
4. to eliminate, remove, eradicate
5. to send away, banish
6. to cure, expel a sickness
7. to exorcise (a ghost)
8. to repeal (a law)
9. to reject, shun
Notes: root: ខ្ចាត់; also written កំចាត់
2/1
កម្ដៅ kɑmdav heat
Notes: ជើង ដ; root: ក្ដៅ
5/3
កម្ទេចកម្ទី kɑmtɨc kɑmtii debris, small bits
Notes: also written កំទេចកំទី
1/1
កម្ពស់ kɑmpʊəh height 2/2
កម្ពុជា kampuʔcie Cambodia 50/31
កម្ពុជាក្រោម kampuʔcie kraom Lower Cambodia (southern portion of Vietnam that was formerly Cambodian territory) 1/1
កម្មករ kammaʔ kɑɑ worker, laborer, hired hand 1/1
កម្មវិធី kamviʔtʰii, kammaʔviʔtʰii, kammeaʔviʔtʰii 1. program, schedule
2. system
3. app (e.g., on a smartphone)
29/6
កម្រ kɑmrɑɑ 1. to be poor
2. rare, scarce
3. poverty
Notes: also written កំរ
1/1
កម្រាល kɑmraal 1. cover, covering, carpet, mat
2. sheet
Notes: also written កំរាល
15/5
កម្រិត kɑmrɨt 1. limit, limitation
2. standard (of comparison)
3. dose (of medicine)
4. level, degree
5. to fix, decree, (set a) limit, prescribe
Notes: root: ក្រិត; also written កំរិត
2/2
កម្រើក kɑmraək 1. to move slowly, to be moving
2. to be trembling under pressure
3. to become excited/aroused (especially sexually)
4. to shake, tremble
5. to be upset, emotionally agitated
Notes: also written កំរើក
6/1
កម្លាំង kɑmlaŋ force, power, strength, energy, vigor, authority, influence
Notes: root: ខ្លាំង; also written កំឡាំង
22/8
កម្សាន្ត kɑmsaan to relax, rest, to enjoy oneself {ទូកកម្សាន្ត = tourist boat}
Notes: ជើង ត; alternative spelling: កំសាន្ត; root: ក្សាន្ត
26/12
ករណី kaʔraʔnəy case, cause, instance, matter, story 3/2
កសិករ kaʔseʔkɑɑ farmer, peasant 38/11
កអាវ kɑɑ ʔaav collar (of a shirt) 9/3
កាក់ kak coin 9/1
កាំកង់ kam kɑŋ spoke (of a wheel) 1/1
កាកសំណល់ kaak sɑmnɑl residue, dregs, leftovers 2/2
កាច kaac 1. to be fierce, mean, ferocious, savage
2. strict, severe
3. to be almost full, nearly overflowing
1/1
កាំជណ្ដើរ kam cʊəndaə rung (of a ladder), stair steps 2/1
កាដូ kaadou present, gift 7/3
កាណូត kaanout motorboat 3/3
កាត់ kat 1. to cut, slice, slit, to divide, detach
2. to pass through, cut through / across
3. to interrupt
4. to solve, untangle, to settle (a matter), to decide (a legal case)
5. to ignite, catch / start (of a fire)
6. across, through
46/16
កាត់បន្ថយ kat bɑntʰɑɑy to reduce (in number) 9/4
កាន់ kan 1. to hold, carry in the hand, grasp, hang on to
2. to control, be in charge of, be responsible for
3. to withstand, support, sustain, bear
4. to hold to, believe in, keep/observe (e.g., a religion) {កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ = to believe in Buddhism}
5. (of a spirit) to possess
139/74
កាន់តែ kan tae more and more, further, becoming more and more, increasingly, continually 24/17
កាំបិត kambət knife 17/9
កាបូប kaaboup 1. bag
2. purse, wallet
14/7
កាមេរ៉ា kaameeraa camera 21/3
កាយ kaay 1. to scrape, scratch
2. body (formal)
3/2
ការ kaa 1. commonly occurs as a nominalizing particle deriving abstract nouns or noun phrases from verbs or verb phrases
2. work, occupation
3. business, affair, matter
4. to protect, defend, prevent
5. to marry
6. marriage
7. wedding
8. interest (e.g., on a loan)
9. profit
10. usury
11. to wind (into a skein/bobbin/reel)
12. to spin (silk)
344/150
ការងារ kaaŋie job, work, profession, duty, task 21/16
ការតុង kaatoŋ cardboard 1/1
ការពារ kaapie to protect, defend 23/13
ការវះកាត់ kaa veah kat surgical operation 12/2
ការសិក្សា kaa sǝksaa studies, training, education 6/3
ការិយាល័យ kaareʔyaalay office, bureau, department, section 55/20
ការី kaarii curry 8/3
ការ៉ូ karou (glazed) tile 1/1
កាល kaal 1. time, moment, period of time
2. era, epoch
3. during, at the time when
3/3
កាលបរិច្ឆេទ kaal bɑɑrəccʰaet, kaal paʔrəccʰaet 1. date
2. schedule
2/1
កាលពីមុន kaal pii mun 1. previously, formerly
2. in previous times
2/2
កាលសម័យ kaal saʔmay period, era 1/1
កាវ kaav 1. glue, adhesive
2. gum
3. (medicinal) extract Chinese
4. to hook, snare/pull (with a hook)
5. to drag
6. kind of earring or ear plug consisting of a round thick body (usually made of gold, with a gem mounted at the front, it is inserted into a hole in the earlobe)
6/2
កាស kaah 1. headphones
2. to make way, make room, get out of the way
3. to push aside
4. ancient metal coin with four holes punched in it
5. money
6. monthly salary
7. growth (especially an extra tooth or growth in the mouth of a person or elephant
8. it is believed to be lucky)
9. chip (e.g., poker chip)
10/1
កាសែត kaasaet newspaper 4/2
កាហ្វេ kaafee coffee 4/3
កិច្ចការ kəc kaa job, matter, work 1/1
កិន kən 1. to grind, shell, hull, husk
2. to break, smash, crush, splinter
3. to collide (e.g., as vehicles)
4. to pave with crushed stone
5. to oppress, keep down
6. to scold, criticize, blame
7. to abuse
8. to roll (e.g., a road)
15/6
កីឡា kəylaa sports 2/2
កុំ kom do not ... 12/11
កុងតឺន័រ koŋtəɨnoa container 4/1
កុំព្យូទ័រ kompyuutoa computer 9/7
កុម្ម៉ង់ kommɑŋ to order (e.g., food) 19/14
កុសល koʔsɑl male Cambodian name 6/2
កុហក koʔhɑk 1. to lie
2. to be false, untrue
3. lie
5/3
កុំអាល kom ʔaal don't be in a hurry to ..., don't rush to ... 3/3
កុំឲ្យ kom ʔaoy 1. in order that not ..., so as not to ...
2. don't let ...
81/46
កូដ kout code 4/1
កូន koun 1. child (of someone, as opposed to ក្មេង = child in general)
2. animal baby, young
3. small member of a class or set, small object {កូនថង់ = small bag}
45/20
កូនកន្សែង koun kɑnsaeŋ handkerchief 2/1
កូនក្មេង koun kmejŋ small children {ខោអាវកូនក្មេង = clothes for children} 2/2
កូនសិស្ស koon səh 1. student
2. temple-boy (short for កូនសិស្សលោក)
8/3
កូនសិស្សលោក koon səh look temple-boy 10/4
កូរ kou to stir, to mix 10/2
កួច kuəc 1. to twist, knot, tie, splice, tie into a bunch
2. to spiral up (of smoke), swirl, twirl
3. turbulent
4. to desire, long for
5/1
កើត kaət 1. to be born, created
2. to be, become
3. to come into existence, arise, appear
4. to rise (of the sun)
5. to happen, occur
6. to give birth to
7. to have/suffer (from a disease), contract (an illness)
8. to be affected (by an emotion)
9. to succeed
10. to be possible
11. to be able
12. (the) east
13. eastern
14. period (or day) of the waxing moon (the days in the 15-day period between the new moon and the full moon)
10/9
កើតឡើង kaət laəŋ to happen, occur 6/5
កើយ kaəy 1. to lay one's head on, to rest or support (the head)
2. platform (for loading or unloading goods), loading dock
3. ladder (for climbing onto a tall animal or into a high carriage)
4. to project/stick out in the rear
2/2
កឿង kɨəŋ to get stuck, become stranded, run aground, be bogged down 1/1
កៀក kiək 1. to put an arm around
2. to be adjacent, close
2/2
កៀប kiəp 1. to squeeze, apply pressure
2. (of crabs) to pinch/nip with pincers
3. to fasten together
4. to crack, crush
5/3
កេះ keh 1. to scratch/flick/tap (with the finger tip, especially to get someone's attention)
2. to lift or scrape off (especially with the finger tip or the fingernail)
1/1
កេស keeh 1. case, box
2. [royal] hair
2/2
កែវ kaev 1. glass
2. clf. for glassfuls
39/6
កោង kaoŋ 1. to be bent, curved
2. to be insolent, impudent, rude, inconsiderate, overbearing, arrogant
4/3
កោរ kao 1. to shave
2. to take advantage of, cheat, swindle, rip-off
35/4
កោស kaoh to grate, scrape (off), scratch/dig out {កោសខ្យល់ = Cambodian folk remedy for headaches, stomach aches, etc., where one repeatedly scrapes the skin with a coin (or betel leaf for infants) to raise welts and stimulate the circulation — wind/air is believed to be the cause of many types of illnesses, such as fainting, dizziness, stomach ache, etc.} 3/2
កៅស៊ូ kav suu 1. rubber, tire
2. asphalt
7/4
កៅអី kav ʔəy chair, seat 27/12
ក្ដាប់ kdap 1. to grasp, grab hold of, hold tightly, squeeze/grip (in one's hand)
2. to clench (one's fist)
3. to monopolize
4. to catch sight of, glimpse
5. to understand
6. clf. for handfuls
Notes: ជើង ដ
5/3
ក្ដារ kdaa 1. board, plank
2. floor(ing)
3. to bore/drill a hole
4. to perforate
5. time, occasion, term
6. clf. for sets, rounds, complete games
Notes: ជើង ដ
3/1
ក្ដី kdəy 1. affair, case, matter
2. argument, debate, complaint
3. court action
4. trial, legal proceeding, lawsuit, litigation
5. I (used by Buddhist monks)
Notes: ជើង ដ
2/2
ក្ដោង kdaoŋ sail 2/1
ក្ដោប kdaop 1. to envelope, enclose
2. to seize
3. to hold with both hands
4. to fold up
Notes: ជើង ដ
1/1
ក្ដៅ kdav hot, warm
Notes: ជើង ដ
46/17
ក្ដៅខ្លួន kdav kluən 1. to have a fever
2. to burn, to be hot
Notes: ជើង ដ
2/2
ក្នុង knoŋ 1. in, inside
2. during + (time word)
1028/228
ក្បង់ kbɑŋ 1. to dip/scoop up with both hands, take by the handful
2. clf. for handfuls, scoops
6/1
ក្បាល kbaal 1. head
2. clf. for books
46/19
ក្បាលជង្គង់ kbaal cʊəŋkʊəŋ knee, knee cap 1/1
ក្បាលរ៉ូប៊ីនេទឹក kbaal roubiinee tɨk faucet, tap 3/1
ក្បែរ kbae to be near, close to 62/33
ក្មួយ kmuəy 1. child of one's sibling, nephew, niece
2. affectionate term of address for young people of one's children's generation
4/2
ក្មេង kmejŋ 1. child, young person
2. young
32/14
ក្មេងប្រុស kmejŋ proh boy 172/60
ក្មេងស្រី kmejŋ srǝy girl 12/4
ក្រចក krɑcɑɑk (finger or toe) nail, claw, talon 13/1
ក្រចកដៃ krɑcɑɑk day fingernail 1/1
ក្រញូវ krɑɲəv 1. to frown, scowl
2. scowl, angry expression
3. to be frowning, displeased, unhappy
1/1
ក្រដាស krɑdaah 1. paper
2. membrane
17/9
ក្រដាសកេស krɑdaah keeh cardboard 1/1
ក្រដាសប្រាក់ krɑdaah prak paper money, bill 1/1
ក្រដាសឡាំង krɑdaah laŋ cardboard 7/2
ក្រណាត់ krɑnat cloth, fabric 13/8
ក្របី krɑbəy 1. water buffalo
2. monkey (in folk tales, especially the Ramayana)
12/3
ក្រពះ krɑpeah stomach, belly 2/2
ក្រមៅ krɑmav 1. color: black, dark brown
2. to be dark (of a color)
5/3
ក្រយៅដៃ krɑyav day fingerprint 4/1
ក្រហម krɑhɑɑm color: red 28/17
ក្រឡុក krɑlok 1. to shake, agitate
2. hole, pothole, bump (especially in a road)
9/4
ក្រឡេក krɑlejk 1. to glance
2. to look at sideways
3. to tickle
1/1
ក្រអូប krɑʔoup 1. to be sweet-smelling, fragrant, aromatic
2. nice, pleasant
7/4
ក្រាល kraal 1. to spread (out), cover, pave, floor, lay out, unroll
2. to display
3. to be swollen, distended
3/3
ក្រាស kraah 1. comb
2. clf. for comb-like things such as a skewer of grilled fish or a row/set of teeth
3. down (soft new feathers)
4. kind of sea turtle
4/1
ក្រាស់ krah thick, dense 3/3
ក្រុម krom group, team 14/8
ក្រុមគ្រួសារ krom kruəsaa family, family members 12/9
ក្រុមហ៊ុន kromhun company, corporation 18/8
ក្រូច krouc citrus fruit, orange 21/2
ក្រូចឃ្វិច krouc kvɨc tangerine 4/1
ក្រូចឆ្មារ krouc cmaa lime, lemon 6/2
ក្រូចថ្លុង krouc tloŋ grapefruit 2/1
ក្រូចពោធិ៍សាត់ krouc poosat kind of orange 5/2
ក្រូចសើច krouc saǝc kind of citrus fruit (Citrus hystrix with a wrinkled, aromatic skin, the juice is used as a hair rinse and the leaves and skin are used as spices) 1/1
ក្រៀម kriəm dry, to be dried up 1/1
ក្រែង kraeŋ 1. to fear, be afraid, be in awe of
2. lest, for fear that, in case, in the event of
3. perhaps
4. Isn’t …? {ក្រែងម៉ោងម៉ាណ្ដប់អេ៎? = Isn’t [the appointment] 11 o’clock?}
5/5
ក្រោក kraok to get up/arise (from sitting or lying position), stand up 14/6
ក្រោម kraom 1. below, beneath, under
2. to be located below, under
3. to be located to the south/downstream
31/20
ក្រោយ kraoy 1. behind, after
2. next
35/23
ក្រោយពេល kraoy peel after (the time when) 17/14
ក្រោយមក kraoy mɔɔk later, afterward 11/10
ក្រៅ krav 1. outside, out
2. foreign
34/24
ក្រៅពី krav pii besides, in addition to 14/9
ក្លាយ klaay 1. to change (into), become, transform (into)
2. to alter/transform something
3. to be changed
4. to be false, fake, counterfeit
5. impure, adulterated
3/3
ក្លិន klən odor, smell, scent 14/9
ក្លៀក kliək 1. armpit, under-arm
2. to scrub the back of elephants
6/1
ក្លែប klaep section (especially of fruit such as grapefruit or jackfruit), lobe (of the brain) 5/2
ក្អម kʔɑɑm 1. clay pot (used mainly to carry and store water)
2. pitcher
1/1
ក្អួត kʔuət to vomit 7/2
ក្អែល kʔael 1. dead skin that flakes off
2. dust, dirt, grime
16/7
kʰɑɑ 1. kind of thick stew made with fish or pork and sugar or sweet soy sauce, bamboo shoots, black pepper, garlic, red onions, salt, and fish sauce
2. to cook the above stew
3. part, section, paragraph, clause (e.g., of a contract or treaty)
4. article, point
5. aspect
6. meaning
7. to promise, to contract (to do something)
8. contract, agreement
3/2
kʰɑɑ 2nd consonant of the Khmer alphabet 3/1
ខំ kʰɑm to make an effort, try hard 4/4
ខក kʰɑɑk 1. to fail to achieve what was planned, to be prevented from achieving a planned goal {ខកម៉ោងណាត់ជួប = to be late for an appointment}
2. to commit oneself to do something which is beyond one's ability or which one is reluctant to do
2/2
ខគោ kʰɑɑ koo a sweet, spicy dish with beef 2/2
ខំប្រឹង kʰɑm prəŋ to try hard, to make every effort 5/5
ខល kʰɑɑl to phone, to call 3/2
ខាំ kʰam to bite, to sting (of an insect such as a mosquito) 7/5
ខាង kʰaaŋ 1. side, part
2. direction
3. pertaining to, with regard to
50/33
ខាងក្នុង kʰaaŋ knoŋ 1. inside, within
2. interior, inner, internal
Notes: also stand for 'inside the house'
15/12
ខាងក្រោម kʰaaŋ kraom 1. below, underneath
2. at the bottom of
3. downstairs
4. southern
15/9
ខាងក្រោយ kʰaaŋ kraoy behind, in the back 52/27
ខាងក្រៅ kʰaaŋ krav 1. outside, outside of
2. on/from the outside
18/14
ខាងចុង kʰaaŋ coŋ 1. at the end
2. the end
2/2
ខាងដើម kʰaaŋ daəm at the beginning of 1/1
ខាងណា kʰaaŋ naa 1. where
2. which way, which side
1/1
ខាងមុខ kʰaaŋ muk 1. front, in front (of), ahead
2. forward, facing forward
3. in the future, coming
61/33
ខាងលើ kʰaaŋ lǝǝ above, on, on top, upstairs 19/12
ខាត kʰaat 1. to lose, to suffer a loss, to squander, to waste
2. loss
2/1
ខាន kʰaan 1. to fail (to do something), miss (the chance to do something), let an opportunity slip by
2. to lack, not to have
3. to abandon one's plans suddenly, to be thwarted, to omit, skip (over), to neglect
1/1
ខាប់ kʰap 1. to be thick (especially of a liquid), viscous, to be concentrated
2. large earthenware jar
2/1
ខិតខំ kʰət kʰɑm to make more strenuous efforts, try harder, to work harder 1/1
ខឹង kʰəŋ to be angry 4/4
ខុស kʰoh 1. different
2. wrong, incorrect
3. mistake, fault, defect
18/13
ខុសៗគ្នា kʰoh kʰoh knie to be varied, different from one another 1/1
ខុសគ្នា kʰoh knie 1. to be different from one another
2. incorrect
4/4
ខុសច្បាប់ kʰoh cbap illicit, illegal 2/1
ខុសត្រូវ kʰoh trəv responsibility 2/1
ខុសវិន័យ kʰoh viʔney violating the law 1/1
ខូច kʰouc 1. broken, damaged, ruined
2. bad, nasty
15/11
ខូចខាត kʰouc kʰaat 1. to damage
2. to be damaged
3. to lose (through destruction)
9/6
ខួបកំណើត kʰuəp kɑmnaət birthday 14/7
ខើច kʰaəc 1. to be short (especially of a shirt or skirt)
2. contracted, shrunken, recoiled
1/1
ខៀវ kʰiəv blue, green (generally covering the spectrum of colors which includes blues and greens) 19/14
ខេត្ត kʰaet 1. province
2. region, territory
Notes: ជើង ត; irregular pronunciation: ខែត
7/5
ខែ kʰae 1. month
2. moon
19/9
ខោ kʰao pants, trousers 25/19
ខោអាវ kʰao ʔaav clothes, clothing 52/23
ខ្ចប់ kcɑp to pack, wrap, make into a package 33/11
ខ្ចាយ kcaay 1. to scatter, spill, disperse
2. to be spilled, to be scattered, dispersed in all directions
6/4
ខ្ចី kcəy 1. green, unripe, raw, fresh
2. young, naive, unexperienced
3. to borrow
4. of colors: light
27/11
ខ្ជាក់ kceak to spit out 6/3
ខ្ជិល kcɨl 1. lazy
2. careless
6/4
ខ្ញុំ kɲom I 225/115
ខ្ទះ kteah large pan, frying pan, wok 2/1
ខ្ទប់ ktup 1. to shut/close, to enclose, to cover
2. to shut in, block, fence in
4/3
ខ្ទាត ktiet 1. to scatter, jump away, fly off
2. to splash, splatter
14/6
ខ្ទេច ktɨc 1. to be shattered, smashed, completely broken, pulverized
2. in small bits
3. in (great) detail
2/2
ខ្នង knɑɑŋ 1. the back, back of something
2. clf. for houses
7/5
ខ្នុរ knol, knao 1. jackfruit
2. kind of skin disease characterized by boils on the head
13/1
ខ្នើយ knaəy cushion, pillow 3/3
ខ្ពង់ខ្ពស់ kpʊəŋ kpʊəh 1. to be high, advanced, elevated
2. great, supreme
3. superior
4. exalted, honored
1/1
ខ្ពស់ kpʊəh high, tall 16/12
ខ្ពុរ kpul, kpuu 1. to rinse (the mouth), to gargle
2. to spit/spew out
8/1
ខ្មាសគេ kmaah kee to be timid, shy, bashful 1/1
ខ្មែរ kmae Khmer, Cambodian 62/40
ខ្មៅ kmav black, dark (colored) 16/15
ខ្យង kcɑɑŋ, kyɑɑŋ mollusc, shell-fish, snail 1/1
ខ្យល់ kcɑl, kyɑl, ksɑl wind, air, breath (wind/air is believed to be the cause of many types of illnesses, such as fainting, dizziness, stomach ache, etc.) 18/8
ខ្លះ klah some (serves as a plural marker with ណា​​ and អ្វី) 76/43
ខ្លាំង klaŋ 1. strong, vigorous, robust
2. very much, strongly, vigorously
84/45
ខ្លាច klaac to fear, to be afraid of 11/11
ខ្លាញ់ klaɲ 1. fat, grease, lard
2. oil
8/6
ខ្លី kləy short (in length) 23/17
ខ្លួន kluən 1. body, figure, person, self
2. reflexive pronoun: myself, yourself, himself etc.
128/46
ខ្លួនប្រាណ kluən praan 1. body, physique
2. oneself
16/6
ខ្លួនឯង kluən ʔaeŋ 1. oneself
2. personally, on one's own, by oneself
36/26
ខ្លោង klaoŋ 1. frame of a door
2. gateway, gate, covered gate
3. chief, leader, most important person
Notes: also written ក្លោង
5/2
ខ្វិត kvət kind of fruit (kumquat, mandarin orange) 1/1
ខ្វេះ kveh to scratch, scrape with the index finger or with a claw 1/1
ខ្សែ ksae string, cord, rope, wire, line 11/5
ខ្សែក្រវាត់ ksae krɑvat belt 2/1
ខ្សែពួរ ksae puə cable, rope 6/2
ខ្សោយ ksaoy weak, feeble, helpless, powerless 1/1
kɔɔ 3rd consonant of the Khmer alphabet 3/1
គគ្រិច kɔkrɨc 1. to be dirty, muddy, filthy
2. bad, vile
3. distasteful
4. disgraceful
6/4
គណនេយ្យ kʊənnaʔney, keaʔnaʔnəy accounting 1/1
គណិត keaʔnet mathematics
Notes: short form of គណិតសាស្ត្រ
3/2
គម្រប kumrɔɔp lid, cover
Notes: root: គ្រប; also written គំរប
22/10
គម្រោង kumrooŋ 1. plan, outline, draft
2. structure, project
3. planning, preparation
2/2
គម្លាត kumliet separation, gap, distance apart
Notes: Headley has គំលាត, but this spelling is much less frequent
3/2
គរ kɔɔ 1. to pile/stack up, gather in piles, accumulate
2. to collect
6/5
គល់ kʊəl base (of a tree), stump 1/1
គាំង keaŋ 1. to get stuck, to be rendered speechless
2. to impede
3. to be immobilized, broken down, not working
4. to jam
5. to prevent the movement (of)
6. very, to a high degree
1/1
គាត់ koat he, she 2447/178
គាស់ koah 1. to dig/pry up, disinter (a corpse)
2. to gouge/scoop out
3. to raise, lift up
4. to trip a person with one's toe
5. to turn a boat by paddling away from oneself
1/1
គិត kɨt 1. to think, to realize
2. to calculate
3. to charge
54/29
គិលានុប្បដ្ឋាយិកា kiʔlienuʔpattʰaayiʔkaa wrong spelling of គិលានុបដ្ឋាយិកា = female nurse 1/1
គីឡូ kiilou 1. kilo-
2. kilogram
3. kilometer
7/3
គឺ kɨɨ 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
1558/216
គឺជា kɨɨ cie 1. to be (equal to)
2. as follows, namely
Notes: equivalent to គឺ
157/93
គុក kuk 1. jail, prison
2. pit dug in the ground as an oven for cooking
3. furnace
4. kind of large owl
1/1
គុណ kun 1. merit, good deed, favor, kindness, virtue, something worthy of remembrance
2. to multiply, increase
3. class, stage
4. quality, value
5. aspect
6. progress
2/1
គុណភាព kunaʔpʰiep 1. quality, characteristic(s)
2. value, virtue
2/1
គុម្ព kum 1. tuft, clump (e.g., of plants), thicket
2. bush
3. group, gathering
4/3
គុយទាវ kuy tiev kind of noodle soup 92/20
គូ kuu 1. pair, couple
2. one member of a pair, partner, companion
3. trench, ditch, moat
7/4
គូសន្ទនា kuu sɑnteaʔnie persons conversing with one another, interlocutor 1/1
គួរ kuə 1. should, ought to
2. to be worthy of (often marks phrases equivalent to Eng. adjectives in -able / -ible)
3. to be correct, proper, suitable, fitting
5/5
គួរតែ kuə tae ought to, should, it's right to 4/3
គួរសម kuə sɑɑm 1. polite, acceptable, appropriate
2. reasonable, moderate {មានច្រើនគួរសមដែរ = it has a reasonably/relatively many}
20/11
គួរឲ្យ kuə ʔaoy 1. worthy of, ...-able
2. one should
3/3
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
367/144
គេង keeŋ to lie down, to sleep 47/12
គោ koo cow, ox, cattle 3/1
គោក kook ground, dry land 13/5
គោរព koorup 1. to respect, obey, honor
2. respect
10/6
គោលដៅ kool dav goal, aim, objective 10/6
គោលបំណង kool bɑmnɑɑŋ objective, purpose, goal 1/1
គ្នា knie 1. together
2. mutually, reciprocally
101/52
គ្នាយើង knie yəəŋ we, our colleagues/team/side 1/1
គ្មាន kmien 1. not to have
2. there is not, there are not
6/5
គ្រង krɔɔŋ 1. to govern, administer, manage, direct
2. to look after, watch over
3. to defend, guard, protect
4. (of monks) to wear the robe over one shoulder leaving the other shoulder bare
3/1
គ្រប krɔɔp 1. to close with a lid or cover, cover
2. lid, cover
4/3
គ្រប់ krup 1. all of, every
2. to be enough, complete, whole, entire
3. to rule, administer, govern
4. to manage
5. to take care of
6. to regulate
6/6
គ្រប់កន្លែង krup kɑnlaeŋ everywhere, every place 1/1
គ្រប់គ្រាន់ krup kroan sufficient, enough, adequate 6/6
គ្រប់ទីកន្លែង krup tii kɑnlaeŋ everywhere, every place 1/1
គ្រលុក krɔluk 1. to shake (in a container), shake up, jolt
2. to pound lightly
3. hole/bump (in the road)
2/1
គ្រាំ kroam 1. to be sore, to ache
2. to hurt internally
3. roaring sound of thunder, a waterfall or waves
1/1
គ្រាំគ្រា kroam krie 1. old, aged, suffering
2. pained
3. tired, worn out
1/1
គ្រាន់តែ kroan tae just, only, only just 66/49
គ្រាប់ kroap 1. grain, pit, seed
2. pill, tablet
3. bullet, projectile, bomb
4. clf. for small round objects such as seeds, pills, bullets
106/20
គ្រាប់ចុច kroap coc key (of a keyboard) 16/2
គ្រាមភាសា kriem pʰiesaa dialect, regional language 4/1
គ្រូ kruu 1. teacher, instructor
2. healer, folk doctor, local medicine-man
3. mediating spirit
4. guardian spirit (each person is believed to acquire several of these during their lifetime, there are several kinds of these spirits including: គ្រូកំណើត, គ្រូឆ្នួរ, and គ្រូរបៀន)
1/1
គ្រូបង្រៀន kruu bɑŋriən teacher, instructor (in a school) 1/1
គ្រូពេទ្យ kruu pɛɛt medial doctor, medical practitioner
Notes: irregular pronunciation: ពែត
31/8
គ្រួសារ kruəsaa family 6/6
គ្រឿង krɨəŋ 1. tool, instrument
2. ingredient, spice, seasoning
3. clf. for machines, vehicles etc.
20/10
គ្រឿងទេស krɨəŋ teeh spice(e), seasoning 5/3
គ្រឿងផ្សំ krɨəŋ psɑm ingredient, component 5/3
គ្រែ krɛɛ bed, couch 18/4
គ្រោះថ្នាក់ krʊək tnak 1. accident
2. danger, risk
3. to be dangerous
39/18
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ krʊək tnak cɑraacɑɑ 1. road accident
2. to have a road accident
22/10
គ្លីនិក kliinək clinic 1/1
ឃាត់ kʰoat 1. to forbid, stop (from doing), prevent, restrain
2. to detain
3. to ban
4. to control
1/1
ឃើញ kʰəəɲ 1. to see, to perceive
2. to understand, to recognize
589/194
ឃ្លា klie 1. sentence, phrase, clause
2. line (of poetry)
3. the space between sentences or paragraphs
4. (spaces as) punctuation
5. to leave a gap or space between sentences
1/1
ឃ្លាន klien 1. to be hungry
2. to be hungry for
18/8
ឃ្លីងឃ្លោង kliiŋ klooŋ rocking back and forth, swaying, unstable, fluctuating
Notes: equivalent to ឃ្លេងឃ្លោង
1/1
ឃ្លោង klooŋ 1. rocking, shaky, balancing, swinging (boat)
2. to sway, roll, pitch (of a boat)
6/2
ងងុយ ŋɔŋuy 1. to be sleepy
2. sleepiness
1/1
ងាក ŋiek 1. to turn (especially the head), change direction, turn aside, turn away
2. to move away
3. to turn one's attention (from/to), turn one's back on
13/5
ងាប់ ŋoap 1. of animals: to die
2. of a machine: to stop/cease functioning, to die
3. dead
4. of plants: to dry up, to wither
1/1
ងាយ ŋiey easy 11/8
ងាយស្រួល ŋiey sruǝl easy (e.g., to do, to use) 54/34
ងូត ŋuut 1. to wash oneself in a bath or shower
2. to bathe
3. clf. for light rains
1/1
ងូតទឹក ŋuut tɨk to take a shower 23/6
ងើប ŋəəp 1. to rise/get up
2. to lift/draw oneself up
3. to raise one's head
4. to come to the surface
7/4
ង៉ៃ ŋay variant of ថ្ងៃ = day 6/2
ង៉ៃហ្នឹង ŋay nɨŋ spoken form of ថ្ងៃនេះ = today 3/3
cɑɑ 6th consonant of the Khmer alphabet 1/1
ចំ cɑm directly, exactly, precisely 13/7
ចំកណ្ដាល cɑm kɑndaal 1. right in the center, exactly in the middle
2. just what is needed
4/4
ចំការ cɑmkaa 1. farm (where vegetables or fruit crops are grown), plantation, orchard
2. clearing, cleared field
1/1
ចង cɑɑŋ to tie, bind, fasten, link, attach, connect 23/11
ចង់ cɑŋ 1. to want, wish, desire
2. to need
174/98
ចងខ្សែ cɑɑŋ ksae to tie or link with a rope 4/2
ចងចាំ cɑɑŋ cam to remember, retain, hold on to, be nostalgic about 5/4
ចងបូរ cɑɑŋ bou to tie with a ribbon, to tie a ribbon 1/1
ចង្កា cɑŋkaa chin 1/1
ចង្កាក់ cɑŋkak skewer, sharpened bamboo stick (for skewering grilled bananas, smoked meat or fish) 7/2
ចង្កឹះ cɑŋkəh chopsticks 26/8
ចង្កូត cɑŋkout rudder, helm, tiller, steering mechanism/wheel, controls (of a motor) {ចង្កូតឡាន = steering wheel (of a car)} {ចង្កូតម៉ូតូ = handlebar (of a motorbike)} 13/4
ចង្កេះ cɑŋkeh hip, waist 3/3
ចង្ក្រាន cɑŋkraan 1. oven, stove, furnace, hearth(stone)
2. kitchen
5/2
ចង្វាក់ cɑŋvak rhythm, beat, tempo, cadence (of music) 9/3
ចង្ហាន់ cɑŋhan food (for Buddhist monks)
Notes: root: ឆាន់
42/15
ចង្អុល cɑŋʔol 1. to point directly at, indicate, point out, show (by pointing)
2. to confirm
12/9
ចង្អៀត cɑŋʔiət 1. to be narrow, constricted, cramped, crowded, confined, lacking space, tight
2. [figuratively] to be greedy, stingy
5/3
ចំណង់ចំណូលចិត្ត cɑmnɑŋ cɑmnoul cət desire, wish
Notes: ជើង ត
4/3
ចំណត cɑmnɑɑt stopping place, parking / mooring place, station, terminal 2/2
ចំណាន cɑmnaan to be capable, expert, skilled, good at 1/1
ចំណាន cɑmnaan male or female Cambodian name 3/2
ចំណាយ cɑmnaay 1. expenditure, expenses, spending
2. to spend
20/8
ចំណាស់ cɑmnah 1. to be elderly
2. age, old age
49/21
ចំណិត cɑmnət 1. slice, piece, chip, chop (lamb chop, etc.), cutting
2. clf. for slices etc.
4/2
ចំណី cɑmnəy 1. snack
2. dessert
3. fodder, (animal) feed
1/1
ចំណីចំណុក cɑmnəy cɑmnok (all kinds of) snacks 2/2
ចំណីអាហារ cɑmnəy ʔaahaa food, foodstuffs, all kinds of food 6/5
ចំណេញ cɑmnəɲ 1. benefit, gain, profit
2. income
3. to gain, profit from
5/4
ចំណែក cɑmnaek 1. as for, as to, regarding
2. part, division, portion, fragment, quotient 
10/10
ចំណែកឯ cɑmnaek ʔae as for, as to, regarding 47/32
ចំណោទ cɑmnaot 1. exercise, problem, question
2. accusation, indictment, statement of charges
Notes: root: ចោទ
1/1
ចត cɑɑt to park 7/4
ចត់ cɑt to be bitter (as the taste of an unripe guava), tart, harsh 1/1
ចំនួន cɑmnuən amount, number, quantity 65/45
ចន្ទគតិ can keaʔteʔ 1. lunar month
2. a revolution of the moon
2/1
ចន្ទល់ cɑntʊəl support, supporting bar (usually of wood), prop 6/1
ចន្លោះ cɑnlɑh interval, gap, space, omission 6/3
ចប់ cɑp 1. to finish, cease, complete, end, conclude
2. to be complete, full, concluded
3. clf. for complete actions, cycles
3/3
ចំបើង cɑmbaəŋ straw, thatch, hay, chaff 3/1
ចំពោះ cɑmpʊəh toward, to, about, as for 22/18
ចម្ងល់ cɑmŋɑl doubt
Notes: root: ឆ្ងល់; neither in Headley nor Chuon
1/1
ចម្ងាយ cɑmŋaay distance
Notes: root: ឆ្ងាយ; also written ចំងាយ
1/1
ចម្រៀង cɑmriəŋ song
Notes: root: ច្រៀង; also written ចំរៀង
15/6
ចម្លើយ cɑmlaəy response, answer, reply
Notes: root: ឆ្លើយ; also written ចំឡើយ
3/2
ចម្លែក cɑmlaek 1. to be different, strange, unusual
2. extraordinary, astonishing, surprising
3. unequal, dissimilar
Notes: also written ចំឡែក
1/1
ចម្អិន cɑmʔən to cook, to prepare food
Notes: root: ឆ្អិន; also spelled ចំអិន
3/2
ចរាចរណ៍ cɑraacɑɑ traffic 4/3
ចរិយា caʔreʔyaa female Cambodian name 12/4
ចំរើន cɑmraən male Cambodian name 4/1
ចំហៀង cɑmhiəŋ 1. half, side, flank, part
2. on the side, on one's side
3. to be incomplete, not full, partial, in profile
7/3
ចាំ cam 1. to wait (for)
2. to remember, to memorize, to know by heart
3. phrase-initial: I will do [...] for you very soon/now {ចាំខ្ញុំយកឲ្យវិញបង = I’ll get it back for you} {ចាំខ្ញុំពន្យល់ពីរបៀបប្រើ = I’ll explain you how it works} {ចាំមើលណា = Let me see...}
62/39
ចាក់ cak 1. to stab, pierce (with a pointed instrument)
2. to pour (a liquid)
3. to play (a record or tape)
70/26
ចាក់ក្រឡេក cak krɑlejk to tickle 1/1
ចាកចេញ caak cəɲ 1. to come out, appear (out of something)
2. to depart, leave
1/1
ចាក់សាំង cak saŋ to put gasoline into a vehicle 2/2
ចាក់សោ cak sao to lock 4/1
ចាក់សោរក cak sao rɔɔk to lock the key between the front wheel and the body of a motorbike 2/1
ចាខ្វៃ caa kvay youtiao (deep-fried strip of dough) 2/1
ចាញ់ caɲ to lose, to be defeated/beaten 3/2
ចាត់ទុក cat tuk 1. to consider
2. to regard (highly)
3/3
ចាន caan plate, bowl, dish 235/38
ចាន់ can [translation unknown] 2/1
ចានគោម caan koom kind of large bowl (especially one used as a soup tureen) 23/8
ចានដែក caan daek metal wash tub 16/8
ចាប់ cap 1. to catch, capture, seize, grasp, get
2. clf. for handfuls
3. to begin to, undertake, start
33/17
ចាប់កាន់ cap kan to grab, grasp, catch (with the hands) 8/5
ចាប់ចិត្ត cap cət 1. to admire
2. to satisfy completely, give full satisfaction
3. to fascinate, captivate
4. to attract the attention (of)
5. to be attracted (to), be interested (in)
6. to like something or someone very much, fall in love (more intense than ចូលចិត្ត)
1/1
ចាប់ផ្ដើម cap pdaəm to begin, start
Notes: ជើង ដ
19/15
ចាប់ពី cap pii from, starting from 3/3
ចាប់អារម្មណ៍ cap ʔaarɑm to be interested in, to be impressed by {គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ = interesting} 1/1
ចាំបាច់ cam bac necessary, essential 28/21
ចាយ caay to spend, to pay 8/1
ចាស caah 1. yes (used by women)
2. often merely a polite word of acknowledgment, especially at the beginning of a sentence
11/9
ចាស់ cah 1. old, mature
2. (of colors) to be intense, dark, (of seasonings) to be strong, excessive, (of fruits) to be almost ripe
28/18
ចា៎ស caah 1. yes (used by women)
2. often merely a polite word of acknowledgment, especially at the beginning of a sentence
Notes: same as ចាស, but written with a diacritic to indicate high intonation
11/11
ចិញ្ចឹម cəɲcəm 1. to raise, care for
2. to nourish, feed
3. to adopt
4. to support, nurture
3/3
ចិញ្ចើម cəɲcaəm 1. eyebrow
2. edge, border
3. curb, sidewalk, roadside
19/8
ចិត cət 1. to pare, peel
2. to cut into pieces, slice
3. to sharpen (e.g., a pencil)
27/10
ចិត្ត cət feeling, heart (as the seat of emotion), will (power), intention, thought, opinion
Notes: ជើង ត
3/3
ចិន cən 1. Chinese
2. China
2/1
ចីពរ ciipɔɔ Buddhist monk's robe (it is made of several pieces of saffron cotton or silk sewed together in a large rectangle and is worn over the left shoulder, one of the three items of clothing worn by a Buddhist monk) 3/1
ចីវរ ciivɔɔ Buddhist monk's robe (it is made of several pieces of saffron cotton or silk sewed together in a large rectangle and is worn over the left shoulder, one of the three items of clothing worn by a Buddhist monk)
Notes: see also ចីពរ
1/1
ចុះ coh phrase-initial particle: and how about ...? 14/14
ចុះ coh 1. down
2. to descend, go down
3. bus etc.: to get off
33/20
ចុះ coh phrase-final particle: mild imperative indicating permission {ញ៉ាំចុះ = Go ahead and eat!} 14/13
ចុក cok 1. stomach ache
2. to feel sick at the stomach (gaseous, aching stomach)
3. to cork, stop up, to obstruct
4. to cram, stuff
5. to have a cramp, to hurt internally, to ache
1/1
ចុកពោះ cok pʊəh to have a stomach ache or colic 2/2
ចុង coŋ 1. end, extremity, tip {ចុងខែនេះ = end of this month}
2. to be last
13/8
ចុងក្រោយ coŋ kraoy (the) last 4/4
ចុច coc 1. to press (with the fingertip or the tip of a stick, as a button)
2. to poke
3. to point
4. to indicate, pick out, select
5. [colloquial] to dip
25/10
ចុះឈ្មោះ coh cmʊəh to register (one's name), sign up, enroll, enlist 2/1
ចុះឡើង coh laəŋ 1. to go up and down, go back and forth
2. up and down
8/7
ចូក couk 1. to cut off, cut out with a spade/shovel/pickax
2. to shovel
3. to propel a boat with a shovelling motion
3/1
ចូល coul 1. to enter, go in, penetrate
2. to approach
3. to reach
4. to begin, set in
5. may indicate the adverbial meaning of ‘inwardly’ or ‘forwardly’ directed movement
6. to enter into, subscribe to, contribute to
7. to take in (as revenue)
8. to mate (of animals)
9. to go into a trance (of a medium)
10. to possess (as a spirit possesses a medium)
11. to agree with
285/113
ចូលគេង coul keeŋ to go to bed, to go to sleep 1/1
ចូលគ្នា coul knie 1. to join together, to mix together
2. to associate with, join the company (of)
3. to get along, harmonize
4. to be joint
4/3
ចូលចិត្ត coul cət to like, to prefer
Notes: ជើង ត
83/44
ចូលឆ្នាំ coul cnam New Year 1/1
ចូលឆ្នាំខ្មែរ coul cnam kmae Khmer New Year 3/2
ចូលរួម coul ruəm 1. to join (an organization)
2. to participate (in something), attend (e.g., a conference)
2/2
ចូលលុយគ្នា coul luy knie to pool/contribute money 1/1
ចៀន ciən 1. to fry
2. fried food
Notes: also written ជៀន
2/2
ចៀស ciəh 1. to avoid, turn away from, shun
2. to elude, dodge, swerve
3. to yield, make way/room (for)
4. to give up, forsake
5. to shirk
1/1
ចៀសផ្លូវ ciəh pləv 1. to let pass, give way to, get out of the way, step aside
2. to go around, bypass
1/1
ចេះ ceh to know, to know how to, to be able to 30/13
ចេក cejk banana 33/5
ចេញ cəɲ 1. to go out, leave, emerge, exit
2. to issue, bring out, come out (of a publication)
3. to emit, utter
4. out, off, away (also figuratively) {ខ្ញុំគិតអត់ចេញ = I can't figure it out}
5. to pay out, pay for, lay out (money), spend
6. to gain, earn, save
7. to play (a card)
264/103
ចេញឈាម cəɲ cʰiem to bleed 1/1
ចេញដំណើរ cəɲ dɑmnaə to depart 2/2
ចេត្រ caet fifth month of the lunar calendar, corresponding to mid-March to mid-April 1/1
ចែក caek to divide, share, distribute, allot, dispense, issue 1/1
ចែកចេញជា caek cəɲ cie to be divided into 4/2
ចែកឋាន caek tʰaan to die 1/1
ចែករំលែក caek rumlɛɛk to divide, share, apportion 1/1
ចែងចាំង caeŋ caŋ shining
Notes: equivalent: ចាំងចែង
2/1
ចែវ caev to row 2/2
ចែវទូក caev tuuk to row or paddle a boat 1/1
ចែស caeh 1. very, greatly, extremely, intensely
2. clearly
1/1
ចោះ cɑh 1. to make a hole in, pierce, skewer
2. to sting
3. to point out, pick out
4. to pass through
5. to cross
6. concisely, in a few words, superficially
1/1
ចោរ cao thief, robber, gangster 2/1
ចោរកម្ម cao kam theft, banditry 1/1
ចោល caol 1. to throw (away), to discard
2. to abandon, to desert, to reject
3/3
ចៅ cav 1. grandchild
2. little one, young one (term of address to small children)
3. owner, chief, boss
10/4
ចៅស្រី cav srǝy 1. granddaughter
2. girl (by elderly speaker)
19/11
ច្បាប់ cbap 1. law
2. rule, regulation
3. (legal) code
4. custom
5. moral precept, code of conduct
6. permission
7. to be on temporary detached duty
8. copy (of a document)
9. issue, version
10. clf. for letters, notes, documents and copies of documents
6/4
ច្បាស់ cbah 1. clear, distinct, sure {ខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរ = I'm not sure (either)}
2.  clearly, surely, distinctly, definitely
5/4
ច្បាស់លាស់ cbah loah 1. very clear, very sure
2. clearly, surely
3. distinct, precise, accurate
2/2
ច្រក crɑɑk 1. to insert, stuff (something into something), cram, force feed
2. to put on (a ring)
3. pass, passage, lane, alley
4. opening
5. way
12/2
ច្រត់ចង្កេះ crɑt cɑŋkeh to have the hands on the hips 6/4
ច្របល់ crɑbɑl 1. to mix, blend
2. to toss (as a salad)
3. to get mixed up (literally and figuratively), become confused
2/1
ច្របាច់ crɑbac 1. to press, to squeeze with the fingers
2. to massage (muscles)
3. to knead
14/5
ច្រមុះ crɑmoh nose, snout 3/2
ច្រវា crɑvaa oar, paddle 10/3
ច្រវាក់ crɑvak (iron) chain 2/1
ច្រឡំ crɑlɑm 1. to confuse, to mistake, to mix up
2. to be confused, mistaken, mixed-up
1/1
ច្រាំង craŋ bank, shore, beach (of a river, creek) 1/1
ច្រាស craah 1. brush
2. to brush, clean with a brush
3. to brush/scrape against
4. to physically move from a higher to a lower position
5. to go against (e.g., the current, wind)
6. to be opposite
7. oncoming, counter
8. in the wrong/opposite direction
9. of a bird: to pounce upon/attack/fly at (something)
1/1
ច្រាសដុសធ្មេញ craah doh tmɨɲ toothbrush 14/3
ច្រូត crout 1. to harvest, reap, cut (with a scythe)
2. to mow, trim
1/1
ច្រូតស្រូវ crout srǝv to harvest rice 11/2
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
163/96
ច្រើនតែ craən tae mostly, usually, for the most part 3/3
ឆត្រ cʰat 1. umbrella
2. parachute
3. halo, circle around the sun or moon
1/1
ឆា cʰaa 1. to stir-fry (usually meat mixed with vegetables)
2. to try to do (something), to experiment, practice (doing something)
3. to break (up), crack, chip, splinter
4. to be cracked, chipped
5. to wipe the slate clean, to stop (e.g. a game, one's life) and begin again
14/6
ឆាន់ cʰan 1. [clerical] to eat, drink, consume
2. 1st person pronoun (elder Buddhist monk addressing younger one)
4/1
ឆាប់ cʰap 1. quick, quickly, promptly, right away
2. in haste, urgently
3. soon
4. early
8/7
ឆាប់រហ័ស cʰap rɔhah quickly, promptly, immediately 9/2
ឆុង cʰoŋ 1. to brew (e.g., tea or coffee)
2. to steep, to pour boiling water over tea, herbs, noodles etc.
2/1
ឆូត cʰout 1. to cross out, delete
2. to draw/scratch a line, score, make a mark/notch
3. to cut along a crease, make an incision
5/2
ឆើត cʰaət 1. to be breathtakingly beautiful, ravishing, delightful, lovely, charming, fascinating
2. excellent, outstanding, remarkable
3. of colors: bright
2/1
ឆែក cʰaek 1. to cut, notch
2. to slash
3. to divide, split
4. to slice into pieces
5. to be divided, split
6. to be serrated, notched, uneven, forked
7. slit, notch, indentation
8. to seek, to look for
9. to check, inspect {ឆែកវចនានុក្រមសិន = Let’s look [it] up in the dictionary!}
4/2
ឆែកមើល cʰaek məəl to check, inspect, control 4/3
ឆៅ cʰav 1. raw, not cooked
2. immature, inexperienced
3/2
ឆ្កឹះ ckəh 1. to scratch/scrape something (with the finger or a stick) a single time
2. to pluck/pick out
2/2
ឆ្ងាញ់ cŋaɲ tasty, delicious 48/24
ឆ្ងាយ cŋaay 1. to be far (away), distant, remote
2. separated
15/12
ឆ្នាំ cnam year 37/32
ឆ្នាំង cnaŋ cooking pot, kettle, pan, casserole 62/13
ឆ្នាំងខ្ទះ cnaŋ kteah large pan, frying pan, wok
Notes: see also ខ្ទះ
2/1
ឆ្នើម cnaəm 1. to be basic, fundamental, principal
2. marvelous, excellent, supreme
3. outstanding, remarkable
4. shrewd, clever
1/1
ឆ្មា cmaa cat 15/3
ឆ្មូល cmoul 1. to bundle/roll up, gather up into a bale
2. to roll into a ball to crumple, wad up
3. to have an upset stomach
1/1
ឆ្លង clɑɑŋ 1. to cross, move across/through (by land, water, or air)
2. to spread (of a disease)
3. to communicate, transmit
4. to copy
5. to intersect
6. to be contaminated, contagious, infected
7. to contract (a disease)
8. to adopt, pick up (e.g., a bad habit)
9. to celebrate
10. to dedicate, inaugurate
11. to survive (an accident or disaster)
5/5
ឆ្លាត claat clever, shrewd, intelligent 3/2
ឆ្លាស់ clah 1. to alternate, change turns
2. to mix/put together, blend
3. to jumble up
4. of colors: to be mixed
2/1
ឆ្លុះ cloh 1. to view something through a lens
2. to look in a mirror
3. to (give an) x-ray
4. to be visible through (e.g., a lens)
5. to be x-rayed
6. to illuminate, to light up
7. to reflect
8. to give of light, shine
9. to be clear, lucid, bright, highly polished, shining
10. to be reflected
22/7
ឆ្លើយ claəy to reply, to answer 8/6
ឆ្លៀត cliət 1. to seize an opportunity, take advantage (of an opportunity), to make the most of
2. to make good use of time, take the time to do something
3/3
ឆ្វេង cvejŋ direction: left 62/39
ឆ្អិន cʔən 1. to be cooked
2. mature, experienced, well-versed
3. of red: to be bright
4. to be pure/without impurities (especially of gold)
7/5
ឆ្អឹង cʔəŋ bone 2/2
ជះ ceah 1. to pour (over), fling, toss/throw out (especially liquids), splash
2. to scatter
3. wind: to blow violently
3/3
ជក់ cʊək 1. to smoke (e.g., tobacco), to inhale, to suck in
2. to be absorbed by, fascinated with, obsessed with
3. brush, small brush
1/1
ជំងឺ cumŋɨɨ 1. disease, illness
2. pain
10/2
ជង្គង់ cʊəŋkʊəŋ knee 8/5
ជជែក cɔcɛɛk 1. to chat, talk (with), discuss
2. to debate
3. talk, conversation
11/5
ជញ្ជាំង cʊəɲceaŋ wall 9/4
ជញ្ជីង cʊəɲcɨŋ balance, scale, platform scale 5/1
ជញ្ជូន cʊəɲcuun 1. to move, transfer, transport
2. to give someone a lift
1/1
ជន cʊən people, person, human being 2/2
ជនជាតិ cɔɔn ciet 1. citizen, people {ជនជាតិខ្មែរ = Khmer people}
2. nationality
36/24
ជនបទ cʊəneaʔbɑt, cɔɔnbɑt country, countryside 4/4
ជនបរទេស cɔɔn bɑɑrəteeh foreigner 1/1
ជនរងគ្រោះ cɔɔn rɔɔŋ krʊək victim 5/2
ជំនាញ cumnieɲ 1. to be able, skilled, skillful, competent, talented
2. expert, skill {បង្អែមចំជំនាញខ្ញុំហើយ = I’m an expert at [eating] sweets = I love eating sweets}
3. subject (at university) {[X] រៀនជំនាញអី? = What do [you/X] study?}
1/1
ជំនាន់ cumnoan 1. era, age, generation, time, period
2. level
1/1
ជំនួយ cumnuəy 1. aid, help, assistance
2. to be helpful
4/4
ជំនួយការ cumnuəy kaa assistant 2/1
ជំនួស cumnuəh 1. instead of, in place of
2. to replace
3. replacement
12/8
ជប់លៀង cup liǝŋ 1. party
2. to hold a party
8/7
ជប៉ុន ceaʔpon 1. Japan
2. Japanese
7/6
ជម្រះ cumreah 1. to clean, to clean up, to wash away dirt and dust
2. to level, scrape, clean off
3. to clear away, weed, cut off at the roots, to clear with a hoe
4. to purify
5. to discharge
6. to judge, resolve (a dispute), decide (a case)
7. to make a clear-cut decision
8. to review, to edit (a text)
Notes: root: ជ្រះ; also spelled ជំរះ
22/10
ជម្រាបលា cumriep lie 1. goodbye
2. to say goodbye
Notes: also written ជំរាបលា
4/4
ជម្រាបសួរ cumriep suǝ 1. hello
2. to say hello
Notes: also written ជំរាបសួរ
16/10
ជម្រើស cumrəəh 1. choice, selection
2. things that have been picked up or tidied up
3. left over, low quality
Notes: root: រើស; also written ជំរើស
1/1
ជ័រ coa resin, sap, plastic, rubber 2/2
ជ័រកៅស៊ូ coa kav suu gum, rubber, latex 1/1
ជំរុំចិត្ត cum rum cət [poetic] beloved, dear
Notes: BCF
1/1
ជំហាន cumhien step, pace 8/3
ជា cie 1. to be (equal to), to be as
2. to be well, in good health, recovered
3. to be effective (of medicines)
342/147
ជាក់ជា ceak cie surely 6/6
ជាក់ស្ដែង ceak sdaeŋ 1. clear, sure
2. clearly, surely, obviously
86/70
ជាការស្រេច cie kaa srac complete, finished 9/9
ជាង cieŋ 1. more than
2. marks the comparative degree of an adjective {ល្អជាង = better}
78/49
ជាងគេ cieŋ kee superlative marker: the most, the ...-est 9/7
ជាច្រើន cie craən many, a lot, in abundance 56/35
ជាជាង cie cieŋ instead of, rather than 2/2
ជាដាច់ខាត cie dac kʰaat at any cost, definitely, absolutely 1/1
ជាដើម cie daəm 1. for example, for instance
2. as above, as listed (or given) above
3. first of all, first and foremost
44/37
ជាតិ ciet 1. matter, substance, material, essence, essential constituent {ជាតិទឹក = to be liquid, fluid} {ជាតិខ្លាញ់ = to be oily, greasy} {ម្នាស់មានជាតិអាស៊ីតច្រើន = pineapples have a lot of acid/are acidic/are quite sour}
2. flavor, taste
3. genuine or true state of anything
4. birth, nation, race, line, nationality
22/12
ជាទីបំផុត cie tii bɑmpʰot 1. finally, in conclusion
2. extremely, the most ...
5/4
ជាទូទៅ cie tuu təv in general, as a whole, generally 106/79
ជាធម្មតា cie tʰoam meaʔ taa normally, usually 11/10
ជាន់ coan 1. floor, story, level, stage, class, status
2. to step on, trample on, walk on
3. to dominate, to control, administer, be in charge of
4. to pound (grain in a mortar using a foot-powered pestle)
5. to strike repeatedly
6. (of animals) to mount/mate with
7. surrounding wall, fortification
8. period of time
9. (especially of an evil spirit or bad influence) to possess, take possession of
15/6
ជានិច្ច cie nɨc always 23/17
ជាប់ coap 1. to link together, to be attached, linked together
2. adjacent to, next to {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
3. to be busy with {ខ្ញុំជាប់មានការរវល់បន្តិច = I'm a bit busy}
4. to undergo {ជាប់ផុងក្នុងភក់ = [of a car] to get bogged down in the mud}
5. to pass (an examination, an interview etc.) {ខ្ញុំសម្ភាសន៍ការងារជាប់ហើយ! = I’ve passed the job interview!}
52/33
ជាប់គ្នា coap knie 1. to be joined, attached, linked, locked (together)
2. next to, consecutive {៣ ឆ្នាំជាប់គ្នា = three years in a row}
5/3
ជាប់នឹង coap nɨŋ 1. next to, adjacent to, near
2. to stick/attach to
18/14
ជាប់លេខ coap leek to win, place (e.g., in a competition) 3/3
ជាប្រចាំ cie prɑcam 1. regularly
2. permanently
2/2
ជាពិសេស cie piʔsejh especially 9/9
ជាមិនខាន cie mɨn kʰaan certainly, without fail, without any doubt 1/1
ជាមុនសិន cie mun sən first 16/12
ជាមួយ cie muəy with 27/26
ជាមួយគ្នា cie muəy knie 1. together, with one another, reciprocally
2. the same (as)
10/9
ជាមួយនឹង cie muəy nɨŋ 1. together, along with
2. with
59/42
ជាយក្រុង ciey kroŋ suburbs 1/1
ជាសះស្បើយ cie sah sbaǝy completely healed/cured 2/2
ជិះ cih to ride (in or on a car, horse, boat, plane, train) 101/24
ជិះកង់ cih kɑŋ to ride a bike/bicycle 1/1
ជិត cɨt 1. to be close, near
2. tight
3. close-set, dense, thick
4. closely, tightly
5. almost
6. about to, on the point of (doing something)
7. to cover completely, be completely/firmly covered
8. command used by elephant drivers to make an elephant to move closer
30/23
ជិតខាង cɨt kʰaaŋ neighboring, nearby, next door 2/2
ជិតស្និទ្ធ cɨt snǝt to be close, intimate 4/3
ជី cii plants, usually leaves, chopped and used as spice to make food smell delicious
Notes: BCF
1/1
ជីដូនជីតា cii doun cii taa 1. grandparents
2. ancestors
2/2
ជីវិត ciivɨt life, living, existence 7/6
ជីវី ciivii female Cambodian name 3/1
ជុំគ្នា cum knie 1. to unite, reunite, assemble
2. together
5/5
ជុំវិញ cum vɨɲ 1. around, surrounding, on all sides
2. about, concerning
5/5
ជូត cuut 1. to wipe (off), clean (off), dry (with a towel)
2. to dust
3. to rub, polish
22/7
ជូន cuun 1. to give, present, offer
2. to accompany, escort, give someone a lift or ride
3. to, for (formal or polite variant of ឲ្យ​)
7/6
ជូនពរ cuun pɔɔ 1. to wish well, extend/express good wishes, send regards
2. to show one's appreciation
4/2
ជូរ cuu 1. taste: sour
2. expression: bitter
26/10
ជូរអែម cuu ʔaem sweet and sour
Notes: literally: sour sweet
3/2
ជួន cuən 1. sometimes
2. by coincidence {ជួនគ្នាម្ល៉េះ! = What a coincidence!}
3. from time to time
4. to happen
5. to coincide
6. rhyme
1/1
ជួនជា cuən cie it happen[s/-ed] that 1/1
ជួប cuəp to meet (especially intentionally) 17/15
ជួបគ្នា cuəp knie to meet each other 13/9
ជួបជុំ cuəp cum to meet, hold a meeting, to gather together, assemble, (re)unite 2/2
ជួយ cuəy to help, to assist 60/43
ជួយសង្គ្រោះ cuəy sɑŋkrʊəh to help, rescue, come to someone's assistance 12/4
ជួរ cuə 1. column, line, row
2. formation, rank
3. family line, lineage
4. clf. for rows, lines, 12-year cycles, generations
10/3
ជួល cuəl 1. to hire, employ
2. to rent
3. to rent out, let out for hire
1/1
ជួសជុល cuəh cul to repair, to fix, to renovate 2/2
ជើង cəəŋ 1. foot, leg
2. base, bottom
3. edge
4. subscript form of a Cambodian consonant
5. immediate vicinity
6. north {ខាងជើង = north}
7. way, path, trip
8. clf. for trips or occurrences
9. to be an expert/veteran/skilled at + verb
69/30
ជើងម៉ា cəəŋ maa bench, stool 1/1
ជឿ cɨə 1. to believe, to trust (in)
2. to buy on credit
3/2
ជែល cɛɛl gel 12/3
ជោក cook 1. to wet, soak, moisten
2. to water, irrigate
3. to sprinkle
4. to be saturated, soaked, completely permeated, full
5. immersed/steeped in
6. [figurative] to be obsessed with
7. shower, downpour
8. state of being soaked
1/1
ជោគជ័យ cook cey 1. victory, success
2. to be successful
4/3
ជ្រះ creah 1. to be bright, sparkling, pure, clean, without any impurities
2. to be fair/light skinned (especially referring to Cambodians)
1/1
ជ្រកម្លប់ crɔɔk mlup to take shelter 1/1
ជ្រញ់ crʊəɲ cutting board, chopping block 8/1
ជ្រលក់ crɔlʊək 1. to dip (into a liquid)
2. to soak
17/7
ជ្រាប criep 1. to permeate, penetrate, saturate
2. to impregnate, infiltrate
3. to absorb
4. to be saturated, be absorbed
5. permeable
6. to know, be aware of
7. to understand
8. to learn
9. to come to the attention/knowledge of
Notes: formal; the polite form of ដឹង
1/1
ជ្រាលជ្រៅ criel crɨv deep, profound 1/1
ជ្រុះ cruh 1. to fall down, fall off, drop, shed
2. to fall out (e.g., of hair)
3. to separate, work loose, come off/apart
15/5
ជ្រុង cruŋ 1. angle
2. corner
3. edge
4. something angular
5. piece, slice (of meat or fruit)
6. clf. for angular pieces, cookies, fruit
2/1
ជ្រុល crul 1. too much, exceedingly
2. to exceed (reasonable limits), overdo, go too far
3. to pass by
4. to do something unintentionally or involuntarily
5. to be too late for
1/1
ជ្រូក cruuk pig 2/2
ជ្រួសគ្នា cruəh knie 1. to walk or go past one another
2. to miss one another
1/1
ជ្រើសរើស crəəh rəəh 1. to choose, select
2. to elect
3. to recruit
4. to be qualifying
2/2
ជ្រែងហោប៉ៅ crɛɛŋ hao pav to have the hands in the pockets 1/1
ជ្រៅ crɨv 1. deep
2. profound
6/2
ឈប់ cʰup 1. to stop, halt, cease {ឈប់ធ្វើការ = to quit one's job} {ឈប់ពីការងារ = to quit one's job} {ឡានពេទ្យបានឈប់ខាងមុខខ្លោងទ្វារមន្ទីរពេទ្យ = the ambulance stops in front of the hospital}
2. to stop, wait, hold on {ឈប់សិន = wait a moment!}
16/12
ឈរ cʰɔɔ to stand (up) 59/27
ឈាន cʰien to take a step, step forward, walk {ឈានជំហាន = to take a step} 15/2
ឈាម cʰiem blood 2/2
ឈឺ cʰɨɨ to be sick, to hurt, to be in pain 39/21
ឈឺក្បាល cʰɨɨ kbaal 1. headache
2. to have a headache
16/4
ឈឺចាប់ cʰɨɨ cap 1. to be sick, ill
2. to feel acute pain, hurt, suffer
3. to be hurt (physically or mentally)
6/4
ឈឺពោះ cʰɨɨ pʊəh to have a stomach ache 8/5
ឈូស cʰuuh 1. to plane/shave/whittle/rasp (wood)
2. to scrape
3. to grate (cheese)
4. to shuffle (along)
5. to shove
1/1
ឈើ cʰəə 1. tree, wood
2. wooden
13/6
ឈើច្រត់ cʰəə crɑt cane, walking stick, crutch 3/1
ឈ្ងុយ cŋuy to smell delicious/fragrant 4/3
ឈ្នះ cneah to win 2/2
ឈ្នួល cnuəl 1. fee, rent
2. salary, pay
3. tip
4. monetary compensation
5. maid, servant, hired hand
1/1
ឈ្មោះ cmʊəh 1. name
2. to be named/called
26/15
ញញឹម ɲɔɲɨm to smile 27/14
ញញួរ ɲɔɲuə hammer 2/1
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
369/96
ញ៉ាំការ ɲam kaa wedding, wedding ceremony or party 5/3
ញាប់ ɲoap 1. quickly, fast, rapidly
2. to hurry
2/1
ញ៉ាំបាយ ɲam baay general term for 'to eat' (neutral form for younger persons and persons of the same age) 14/9
ញី ɲii 1. to knead
2. to massage, rub in
3. to rub, scrub
4. to crumple, crush, mash, mix
5. animals: to be female
2/1
ញឹក ɲɨk 1. often, frequently, always, continually, unceasingly
2. to be close together, dense, thick, compact
3. narrow
1/1
ញឹកញាប់ ɲɨk ɲoap 1. repeatedly, many times
2. often, frequently, on many occasions
9/8
ញេញធ្មេញ ɲɨɲ tmɨɲ 1. to grit one's teeth
2. to show one's teeth
1/1
ដ៏ dɑɑ 1. pre-adjectival particle used especially in formal and literary styles to link an attribute or clause to a noun or a verb to its object - its use is not required, but when it occurs it seems to give the phrase somewhat more emphasis
2. which, the one which
2/2
ដក dɑɑk to pull out, to extract 6/5
ដក់ dɑk 1. to put into a pocket or bag, wrap something (e.g., money) in the top hem of a skirt
2. to fill with a liquid
3. to accumulate (in one spot, of liquids)
4. to become a puddle
5. to be constantly on one's mind
6. to dwell (e.g., on some thought)
2/2
ដង dɑɑŋ handle (of an axe, shovel, knife), neck (of a musical instrument) 9/3
ដង dɑɑŋ time, occurrence, occasion 8/7
ដងទន្លេ dɑɑŋ tʊənlee body, course, length of a river 2/1
ដដែល dɑdael 1. to be identical, alike, the same
2. as before, over and over, in the same way
39/31
ដំណើប dɑmnaəp 1. to be glutinous (of rice or corn)
2. to be pungent, having a strong scent (especially of civets and certain grains)
8/1
ដំណើរ dɑmnaə 1. walking, traveling
2. travel, journey, trip
3. functioning
4. movement, progress, development
5. process, course or sequence (of events)
5/4
ដំណើរការ dɑmnaə kaa to function, run, work (especially of machinery) 1/1
ដំណោះស្រាយ dɑmnɑh sraay solution 1/1
ដណ្ដប់ dɑndɑp 1. to cover (someone) with a blanket or clothing
2. to wrap up
3. to bump against a cart (of the oxen which are pulling the cart)
4. ten, -teen (used only in compound numbers from 11 to 19)
3/2
ដណ្ដើម dɑndaəm to fight to get something, to compete for something 1/1
ដទៃទៀត dɑtey tiət different, other 3/3
ដប dɑɑp bottle, jar 6/3
ដប់ dɑp ten 1/1
ដប់ប្រាំ dɑp pram fifteen 1/1
ដំបូង dɑmbouŋ 1. first, first of all, before
2. at first, in the beginning
9/8
ដំបូល dɑmboul 1. roof
2. top, cover
21/7
ដល់ dɑl 1. to reach, to attain, to arrive at
2. to, toward, up to, as far as, at, until
113/72
ដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន dɑl peel paccopbɑn nowadays, these days, today 2/2
ដល់ហើយ dɑl haǝy a lot, very, very much, extremely, really 8/8
ដំឡើង dɑmlaəŋ 1. to raise, lift up, hoist, elevate
2. to mount
3. to (re)assemble
4. to augment, increase (in size or volume), reinforce
5. to draw/string (a bow)
6. to set/activate (a trap)
7. to operate
8. to aim
9. to perform (a propitiatory) ceremony
10. high water, flood
11. high-water season
3/1
ដាំ dam 1. to plant (seeds), to sow
2. to grow (crops)
3. to erect, set up, install (e.g., a post or column)
4. to boil (water), to cook (rice)
29/12
ដាក់ dak 1. to put, place
2. to deposit
3. to add (ingredients)
4. to set (e.g., a trap)
5. to establish
6. to assign
7. to locate, settle, station
8. to lock up
9. to fasten
10. to use
11. to strike, hit hard
12. to affect
13. to subject someone to
14. to be hard hit, suffer a setback
15. to have bad luck, cause bad luck
16. to feel unwell, have an upset stomach (especially after eating certain fruits)
17. to contract for
18. to subscribe to
19. to renounce (a throne)
20. to put aside (religious vows)
21. in, into, on
22. to eat, drink
23. to kneel
24. command to an elephant to kneel by bending the rear legs
295/104
ដាក់គ្នា dak knie at each other, against each other, back and forth 1/1
ដាក់តាំង dak taŋ to display
Notes: BCF
1/1
ដាក់បាត្រ dak baat to give food to a monk, put rice or other food in a monk's bowl 25/11
ដាច់ dac 1. detached, disconnected, cut off, separated, torn
2. to break apart, to separate
3. time periods: to end
4. to be ended
5. end, last part of
6. to be firm, resolute, determined, to be committed to a course of action
7. extremely, absolutely, firmly, positively, clearly
8. + verb: to be able to + verb
Notes: see also លក់ដាច់ = to sell well
6/5
ដាំបាយ dam baay to cook rice 19/6
ដាស់ dah 1. to wake someone up
2. to activate (especially a magic charm)
3. to excite
4. to move someone to do something
5. to encourage, cheer up
6. to advise, warn, caution
7. to improve/strengthen by means of magic or medicine
7/2
ដិត dət 1. to adhere closely/tightly, cling to, stick to, to follow closely
2. to be close to, intimate, adjoining
3. to be clearly imprinted, to make a clear/sharp impression
1/1
ដី dəy 1. earth, land, ground, soil
2. territory
41/19
ដីល្បាប់ dəy lbap silt, alluvial soil 2/1
ដឹក dək 1. to transport, carry
2. to lead, conduct
3. clf. for one cartload
3/1
ដឹកជញ្ជូន dək cʊəɲcuun to transport 11/4
ដឹកទំនិញ dək tumnɨɲ to transport merchandise 4/1
ដឹង dəŋ 1. to know, to be aware of, to be familiar with
2. [colloquial] can be used in the affirmative or, as an answer to a question, to mean ‘no’ {ដឹងហើយ = ok!} {ឯងដឹងថាគាត់ទៅណាអត់? ដឹង! = Do you know where he went to? No, I don’t.}
79/49
ដឹងខ្លួន dəŋ kluən 1. to understand, comprehend, feel, realize, imagine, conceive
2. to be aware, be conscious, be alert
6/3
ដឹងគុណ dəŋ kun to be grateful 1/1
ដឹងចិត្ត dəŋ cət 1. to understand someone's feelings
2. to understand what makes someone tick
1/1
ដុំ dom 1. piece, chunk, lump, mass, part, block
2. cluster, bunch
3. packet, bundle
14/8
ដុះ doh 1. to grow, germinate, sprout
2. to rise (referring to cliffs, mountains, etc.), to spring (up), to bud, put out shoots
3. to appear, emerge
4. to increase, improve
24/14
ដុល្លារ dollaa dollar 3/1
ដុស doh 1. to scrub, to polish
2. to rub (off), to wipe (off)
3. to chafe
80/18
ដុសធ្មេញ doh tmɨɲ to brush the teeth 21/4
ដូច douc alike, similar, like, as 54/50
ដូចគ្នា douc knie 1. to be alike, like, just as, like each other, same, the same kind of thing, such as
2. + នឹង: to resemble
3. as a response to a good wish etc.: same to you
24/23
ដូចចង់ douc cɑŋ it seems as if 1/1
ដូចជា douc cie such as, like, as though, to seem as though, for instance 111/70
ដូចមុន douc mun as before 1/1
ដូចម្ដេច douc mdəc 1. how, why
2. however, in whatever way, whatever
3. what, what kind, like what
4. as, thus
2/2
ដូច្នេះ doucneh 1. so, thus, therefore
2. like this
386/158
ដូរ dou 1. to change, exchange, trade, barter
2. to give change
5/3
ដួល duəl to fall, to fall over, to collapse 26/11
ដួស duəh 1. to scoop up/out, dip up
2. to serve food
3. to ladle/apportion (with a spoon)
4. to skim off (e.g., scum)
24/10
ដើម daəm 1. trunk (of a tree or the body), stock
2. stalk
3. tree, plant
4. source, origin
5. base, foundation, beginning
6. cause
7. originator
8. substance, matter, topic
9. case, facts
10. role, condition
11. initial investment, capital, principal
12. to be original, first
13. clf. for long, thin, stick-like objects such as trees, poles, pencils, and guns
29/12
ដើមឈើ daəm cʰəə tree 4/2
ដើមដៃ daəm day 1. forearm
2. upper arm (from elbow to shoulder)
1/1
ដើមស្រូវ daəm srəv rice plant 41/6
ដើម្បី daəmbəy in order to, for, to, toward, reserved for 725/181
ដើរ daə 1. to walk, to go, to move
2. (of machines) to run
119/51
ដើរលេង daə leeŋ 1. to go for a walk/stroll
2. to travel, to go for a trip
3. to go out
4/3
ដេក dejk 1. to lie down
2. to sleep, to rest, to take a nap
6/5
ដេរ dej to sew, stitch 5/2
ដែក daek 1. ferrous metal, iron, steel
2. generic term for various metal tools
18/9
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless
145/110
ដែល dael 1. who, whom, which, where, when
2. of/to/in/at which/whom
3. the fact/reason that
4. ever, happened to, having done at least once, having been to, already, always, had occasion to, have ever {អត់ដែលដឹងសោះ = I’ve never known this!}
1304/238
ដៃ day arm, hand 281/108
ដៃខ្លី day kləy short sleeve {ពាក់អាវសដៃខ្លី = [he's] wearing a white short sleeve shirt} 40/30
ដៃគូសន្ទនា day kuu sɑnteaʔnie conversation partner 2/1
ដៃអាវ day ʔaav sleeve 7/2
ដោះ dɑh 1. breast(s), udder
2. to undo, untie
3. to take off (clothing), remove
4. to lift (a curse)
5. to release, free
6. to save, rescue
7. to solve, explain, settle (a question), resolve
24/10
ដោត daot 1. to plant, to stick up, to push in
2. to put on a spit, to skewer, to put on a line
22/7
ដោយ daoy 1. by, with, along
2. (indicator of an adverb) in a ... manner
3. because
396/159
ដោយសារ daoy saa 1. because of, thanks to
2. depending on
20/17
ដោយសារតែ daoy saa tae because 228/108
ដោយសេរី daoy sejrǝy freely 1/1
ដោះសោ dɑh sao to unlock 4/1
ដោះស្រាយ dɑh sraay 1. to solve (a problem), alleviate (a situation)
2. to attend to (e.g., a problem)
3. to untie
4. to explain
1/1
ដ្ឋាន tʰaan ending meaning place, location, spot etc.
Notes: see ឋាន and ស្ថាន
2/1
ឋានៈ tʰaanaʔ 1. grade, level, position, standing, status
2. duty
3. reason, motive, cause
5/4
ឌូយ duuy socket (for a light bulb etc.) 1/1
ណា naa 1. which, any
2. where, somewhere, anywhere
99/66
ណា naa final particle to soften a statement or request 31/28
ណា៎ naa final emphatic or hortatory particle in informal, friendly speech: it indicates that the speaker is requesting agreement or compliance and is similar to English ‘OK?’, ‘do you hear?’, ‘don't you agree?’, ‘don't you know?’, ‘isn't that right?’, ‘come on!’, ‘indeed (it's so)!’, ‘that's right!’ - sometimes it is best left untranslated especially when it seems to merely make the statement less abrupt 1/1
ណាត់ nat 1. to determine, fix (a time for something), set/schedule (an appointment) {ខ្ញុំមានណាត់ហើយ = I’ve got an appointment already}
2. to promise, stand by (an agreement), commit oneself
3. clf. for gunshots
7/7
ណារី naarii female Cambodian name 18/7
ណាំវ៉ា nam vaa kind of banana 2/1
ណាស់ nah very, very much 32/28
ណេះ neh here (you are)!, here
Notes: variant of នេះ
6/6
ណែន naen 1. to be strong, firm
2. narrow, cramped
3. dense, thick
4. to be tight, solid, compact
5. (of a sound) to be dull
6. bar of pure silver weighing about 10 ounces used as a monetary unit in Cambodia before 1890
6/2
ណែនាំ nae noam 1. to advise, guide, lead
2. ណែនាំ … ឲ្យស្គាល់ = to introduce [someone]
3. ណែនាំខ្លួន(ឯង) = to introduce oneself
17/6
ណោះ nɑh 1. there
2. [colloquial] right?
Notes: variant of នោះ, used for emphasis
2/2
tɑɑ 1. to connect, to link, to join together, to attach
2. to continue
3. one after another, from one to another {និយាយតៗគ្នា = to spread information by talking to each other}
3/2
tɑɑ 16th consonant of the Khmer alphabet 2/1
តង់ tɑŋ 1. tent
2. tank (vehicle)
7/2
តំណាង tɑmnaaŋ 1. to represent
2. representative, delegate, substitute, replacement
3. substitution
4. specimen
3/3
តំបន់ tɑmbɑn region, locality, district, section, zone 4/1
តម្បារ tɑmbaa cotton swab
Notes: root: ត្បារ
3/1
តម្រង់ tɑmrɑŋ 1. to straighten (out), to put in a straight line {តម្រង់ជួរ = to queue}
2. to direct, to aim
3. to rectify
4. in a straight line
Notes: root: ត្រង់
5/2
តម្រូវ tɑmrəv 1. to adjust (to), to correct, to rearrange to fit a desired pattern
2. to assign specific work to be done
1/1
តម្រូវការ tɑmrəv kaa requirement
Notes: source: glosbe.com
4/3
តម្រូវឲ្យ tɑmrəv ʔaoy to require 1/1
តម្រៀប tɑmriəp 1. to arrange
2. to be arranged in order, to stand in an orderly fashion
Notes: root: ត្រៀប
4/3
តម្លៃ tɑmlay 1. price
2. value
37/18
តស់ tɑh exhortative particle: well, let's go, come on, let's ...
Notes: colloquial
17/11
តស៊ូ tɑɑ suu 1. to strive, struggle, fight, resist fiercely
2. to persist, to continue bravely
1/1
តា taa 1. grandfather
2. respectful term for addressing an old man
3. ancestor (often used in the names of spirits)
4. spoken form of តែ {តាម៉ាភ្លែតអេ = តែមួយភ្លែតទេ = [it's] just a few minutes!}
5/5
តាំងពី taŋ pii since, from, starting with 6/5
តាម taam 1. to follow, to agree, to go along {ដើរតាមភ្ញៀវគ្រប់ជំហាន = to follow the customer’s every step}
2. according to, in accordance with, following, along, by, through {តាមអាយុ = according to age} {តាមសម្រួល = take it easy/take your time}
3. on, in, along {ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវ = to ride a motorbike on the street} {ជិះតាមផ្លូវតូចៗ = to drive on small roads} {នៅតាមខេត្ត = in/throughout the province} {លក់នៅតាមផ្សារ = to sell in the market}
119/65
តាមដាន taam daan 1. to keep track of, follow a situation
2. to spy on
5/3
តាមពិត taam pɨt in fact, in reality, actually 1/1
តាមរយៈ taam reaʔyeaʔ 1. by means of
2. through, by way of, via, through the mediation (of someone)
10/8
តារា taaraa male Cambodian name 94/36
តារាង taaraaŋ 1. list, table, chart
2. checkered pattern
3. jail
5/1
តាស taah 1. particle in final position when giving a positive answer to a yes/no question {កន្លែងនេះអង្គុយបានអេ៎? ចា៎ស បានតាស។ = Can I sit here? Sure!}
2. particle in final position used to affirm the preceding {ល្អតាស! = Sounds good!}
3. particle in final position after a negative response: expresses that the preceding is a correction of what the other person has said {ធារីមែន? អត់ទេ ខ្ញុំកញ្ញាតាស។ = You’re ធារី, right? No, I’m កញ្ញា!} {ឯងទៅសាលាមែន? អត់ទេ ខ្ញុំទៅផ្សារតាស។ = You’re going to school, right? No, I’m going to the market!}
Notes: colloquial; spoken form of ទេតើ
62/46
តាសអី taah ʔəy phrase final: ... right?
Notes: colloquial
4/4
តិច təc 1. to be few (in number), small (in size or extent), less
2. a little bit, somewhat
3. phrase-final: makes a request more polite {ចង់ពឹងឲ្យជួយលើកអីវ៉ាន់តិច = Can you please help me carrying these things?} {ខ្ញុំសុំលអាវនេះតិចបានអេ៎? = Can I try on this shirt here, please?}
74/50
តិចតួច təc tuəc 1. small, few
2. to be insignificant
Notes: compare បន្តិចបន្តួច
1/1
តិចទៀត təc tiət shortly, in a few minutes
Notes: BCF
2/2
តិចមើល təc məəl phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!} 16/15
តុ tok 1. table, desk
2. small plate on legs for fruit or dessert
Notes: irregular pronunciation
81/22
តុក្កតា tokkaʔtaa 1. doll
2. any toy shaped like a human
2/1
តុំយ៉ាំ tomyam tom yam (a kind of hot and sour soup) 3/1
តូច touc, tuuc 1. small, little, tiny
2. minor
75/42
តូប toup 1. hut, cottage
2. kiosk, stand, stall
3. pavilion
4. small shrine
16/9
តួ tuə 1. body, chassis
2. matter, substance
3. base, foundation
4. character/part (in a play)
5. actor, performer
6. letter (of the alphabet)
7. clf. for letters of the alphabet
8. slave
9. receipt for merchandise containing a description of the merchandise
10. permit to remove merchandise from a warehouse
11. bill of sale
4/2
តួនាទី tuə nietii duty, role, function, responsibility 1/1
តើ taə 1. indicating an indirect question, it may often be translated as 'if' or 'whether'
2. phrase-final: used for emphasis
58/40
តេ tee to call, to phone {តេអត់ចូលសោះ = I can’t reach [her], I don’t get through} 9/6
តេនីស tejniih tennis
Notes: also written តែន្និស
1/1
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
99/81
តែង taeŋ 1. constantly, always, used to {អតិថិជនតែងគិតថា […] = customers always think that […]}
2. to arrange, decorate, beautify
3. to compose, create, draft, write {តែងសេចក្ដី = essay}
4. to set up, erect, establish
3/3
តែងតែ taeŋ tae usually, regularly, constantly, always, continually 98/66
តែងសេចក្ដី taeŋ səckdəy essay 1/1
តែប៉ុណ្ណោះ tae ponnɑh only, only that much 38/29
តែពីសតែពាស tae piih tae pieh randomly, thoughtlessly
Notes: BCF; in spoken Khmer also pronounced តាពីសតាពាស
1/1
តែម taem 1. stamp, postage stamp
2. to add (a different color) paint in order to change the color
3. scheme, trick
Notes: also written តែមប្រិ៍​
34/2
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away, directly
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
58/42
តៃកុង tay koŋ 1. taxi driver, chauffeur
2. helmsman, pilot
1/1
តោង taoŋ 1. to hang on to, catch hold of, to cling to/stick to
2. should, ought to, must, have to
7/6
ត្នោត tnaot sugar palm 12/5
ត្បារ tbaa 1. to clean out with a swab
2. to clean off, clean up
3. to swab/scrape out (e.g., the ears)
8/3
ត្បាល់ tbal mortar made of wood or stone, small mill 13/1
ត្បៀត tbiət 1. to hold between the arms or between the legs
2. to squeeze, pinch
3. to press one against the other
4/1
ត្រកង trɑkɑɑŋ 1. to carry (horizontally in the arms held out in front of the chest), hold/gather up in the arms, support someone in order to help him/her to move
2. an armful
3. clf. for arm loads
1/1
ត្រង trɑɑŋ 1. to filter, screen, strain, purify, decant
2. to collect, catch liquid (in a container)
3/2
ត្រង់ trɑŋ 1. straight, directly
2. exactly in (some spot)
3. upright, vertical
4. frank, honest, fair
13/12
ត្រង់ណា trɑŋ naa where, exactly where, in which place 2/2
ត្រចៀក trɑciək 1. ear
2. generic term for many kinds of (especially paired) projections such as hinges (e.g., of a door) or handles (of clay pots)
27/6
ត្រជាក់ trɑceak 1. to be cold/cool (to the touch, less intense than រងា​)
2. refreshing
3. to be subtle
12/8
ត្រដាង trɑdaaŋ 1. to expand, extend, stretch out (e.g., the arms)
2. to unfold, open up
3. to unroll, spread out (e.g., the wings)
2/1
ត្រលប់ trɑlɑp 1. to return
2. to turn around
11/8
ត្រា traa 1. to mark
2. to note, observe, jot down, record
3. to seal
4. seal, stamp
5. note
6. to intervene
7. to occur
8. to reach, arrive, to get to (some place)
9. up to, as far as, until
10. to be widespread, found everywhere, scattered
17/2
ត្រាំ tram 1. to soak, to steep, to dampen, to moisten
2. to pickle, be pickled
7/2
ត្រី trəy 1. generic term for fish
2. prefix in words of Indo-European origin: 'tri,' 'three,' 'triple' etc.
2/2
ត្រឹម trəm 1. (precisely) at
2. up to, as far as
3. to be exact, accurate, precise, clear-cut
4. to be honest
5. to be true, correct, to be proper
6. accurately, precisely
8/3
ត្រឹមតែ trəm tae just, only 8/7
ត្រឹមត្រូវ trəm trəv correct, accurate, true 5/5
ត្រូវ trəv 1. must, have to
2. to be correct, right, proper, exact, accurate
3. to concern, have to do with, to agree/jibe with, coincide with
4. to be affected with/by, to suffer, undergo (ត្រូវ + CLAUSE marks a passive-like construction in which the subject of the clause introduced by ត្រូវ is translated as the agent in the passive construction)
286/144
ត្រូវការ trəv kaa 1. to need, require, want
2. to be necessary, needed, required
42/31
ត្រូវចិត្ត trəv cət to be pleased, satisfied (with), like 3/2
ត្រូវតែ trəv tae have to, must, should, ought to 64/41
ត្រូវនឹង trəv nɨŋ to correspond to, to be consistent with, to get along with, to be fitting with 5/5
ត្រូវមាត់ trəv moat 1. to be delicious, to taste good
2. to be scolded, reprimanded, told off
4/4
ត្រួត truət 1. to check, to control, inspect, examine
2. to govern, be in charge of, supervise
3. to dominate
4. to place one on top of the other, stack (up)
5. to superimpose
3/3
ត្រើយ traəy shore, beach, bank (of a river) 1/1
ត្រើយម្ខាង traəy mkʰaaŋ opposite side (e.g., of a river) 5/1
ត្រៀម triəm 1. to get ready, to prepare oneself
2. to be ready, prepared
1/1
ត្អើក tʔaək 1. to have the hiccups, to hiccup
2. kind of vine (Merremia hederacea) which grows on river banks and in flooded forests
4/1
ថង់ tʰɑŋ bag, pouch, small sack, shoulder bag, purse 35/13
ថង់យាម tʰɑŋ yiem Buddhist monk's cloth shoulder bag 11/2
ថត tʰɑɑt 1. to photograph, take pictures
2. to record (sound)
3. to X-ray
4. to untie
5. to take out
6. drawer
21/4
ថយក្រោយ tʰɑɑy kraoy 1. to back up, step back
2. to decrease
3. to have a set-back, relapse
1/1
ថវិកា tʰaʔviʔkaa budget, appropriations 3/3
ថា tʰaa 1. to say, tell, pronounce
2. that (introduces a question or indirect discourse)
500/215
ថាច់ស្គ្រីន tʰac skriin touch screen 2/1
ថាមពល tʰaamaʔpʊəl energy, power 7/2
ថាឲ្យ tʰaa ʔaoy to blame, criticize, pick on, scold 1/1
ថី tʰəy why? {ថីហ្នឹង? = What's up? What's going on?}
Notes: variant: ថ្វី
3/3
ថែម tʰaem 1. to add (to), increase, to do something additional {ទិញមួយថែមមួយ = buy one, get one free}
2. to complete
3. to make change
4. again, more, in addition to, including, moreover
18/9
ថែរក្សា tʰae reaksaa to care for, to take care of 3/3
ថៃ tʰay Thai 7/4
ថោក tʰaok 1. to be cheap (of price or behavior), inexpensive
2. petty, trivial, inconsequential
9/9
ថៅកែ tʰav kae 1. owner of a shop merchant
2. boss
3. businessman, capitalist, wholesale merchant, tradesman, tycoon
2/1
ថ្គាម tkiem molar tooth 5/2
ថ្ងាស tŋah forehead 1/1
ថ្ងៃ tŋay 1. day, daytime
2. sun
37/19
ថ្ងៃកំណើត tŋay kɑmnaət birthday 3/2
ថ្ងៃក្រោយ tŋay kraoy next time, in the future, in the days ahead {ថ្ងៃក្រោយជួបគ្នា = see you!} 7/5
ថ្ងៃត្រង់ tŋay trɑŋ noon 2/2
ថ្ងៃនេះ tŋay nih today 18/12
ថ្ងៃសីល tŋay sǝl 1. holy day (the 8th and 15th days of the waxing moon and 8th and 15th days of the waning moon
2. usually days of abstinence and religious observance)
4/1
ថ្ងៃសៅរ៍ tŋay sav Saturday 1/1
ថ្ងៃស្អែក tŋay sʔaek tomorrow 3/3
ថ្ងៃអាទិត្យ tŋay ʔaatɨt Sunday 4/3
ថ្នម tnɑɑm 1. to treat with caution, touch lightly on (e.g., a sensitive topic)
2. to conserve, use sparingly, husband (resources)
3. carefully, gingerly, softly
4. to take care of, protect, cherish, treat with affection
5. to care for oneself, be careful
6. to pamper/spoil (a child)
1/1
ថ្នល់ tnɑl, knɑl raised road or path 30/8
ថ្នាំ tnam 1. medicine
2. herb, tobacco
18/9
ថ្នាក់ tnak 1. level, class/grade (in school)
2. rank, step, stage
3. shelf
4. floor, story
5. row (of seats in an auditorium)
6. classroom, lecture hall
3/3
ថ្នាក់រៀន tnak riən classroom 2/2
ថ្នាំដុសធ្មេញ tnam doh tmɨɲ toothpaste 23/5
ថ្នាំសន្លប់ tnam sɑnlɑp anesthetic, sedative 7/2
ថ្នាំស្ពឹក tnam spɨk local anesthetic 3/1
ថ្នេរ tnee 1. seam, stitch
2. stitching, sewing
3. scar (of an operation)
3/1
ថ្ពក់ tpʊək 1. to hook something, grasp with a hook
2. hook, peg
2/1
ថ្ពាល់ tpoal cheek 3/2
ថ្ម tmɑɑ 1. rock, stone
2. concrete
3. battery
28/5
ថ្មី tməy new 22/15
ថ្លឹង tləŋ 1. to weigh
2. to ponder, consider, examine
7/3
ថ្លើម tlaəm 1. liver (regarded as a seat of emotions)
2. [figurative] mind, spirit, soul
1/1
ថ្លៃ tlay 1. expensive, dear, valuable
2. cost, price, value
34/16
ថ្វាយបង្គំ tvaay bɑŋkum to greet respectfully 1/1
ទះ teah 1. to strike with the palm of the hand, slap
2. width of a hand
1/1
ទង tɔɔŋ 1. stem (of a fruit), stalk, base, trunk
2. clf. for stems, stalks etc.
3. gold
2/1
ទង់ជាតិ tʊəŋ ciet national flag 5/1
ទទឹក tɔtɨk wet 4/3
ទទួល tɔtuəl 1. to receive, to take
2. to accept, to agree
3. to meet (e.g., at an airport or station)
69/38
ទទួលយក tɔtuəl yɔɔk 1. to accept
2. to take, to receive
7/6
ទទេ tɔtee 1. to be empty, vacant
2. to be free, idle
3. to be gratis, free of charge
4. to be bare, naked, unadorned
5. to be alone, all by oneself
6. for no reason {អស់ម៉ាម៉ឺនទទេ = I had to pay 10’000 for no reason!}
3/3
ទន់ tʊən 1. to be soft, supple, pliant, flexible
2. tender
3. gentle, kind
4. to be weak, lifeless, worn out, discouraged
6/4
ទន់ខ្សោយ tʊən ksaoy to be weak, feeble, ineffective 2/2
ទំនាក់ទំនង tumneak tumnɔɔŋ 1. relation(ship), liaison
2. correlation
3. appearance
1/1
ទំនិញ tumnɨɲ goods, merchandise 23/7
ទំនុកចិត្ត tumnuk cət confidence, trust
Notes: source: glosbe; see also ទំនុកទុកចិត្ត
1/1
ទំនើប tumnəəp modern, up-to-date, recent
Notes: root: ទើប
16/11
ទំនេរ tumnee 1. free
2. empty, unoccupied, vacant
3. not busy
20/13
ទន្ទឹម tʊəntɨm 1. side by side, adjacently
2. to put side by side
1/1
ទន្លេ tʊənlee river (larger than ស្ទឹង) 8/4
ទប់ tup to bar, to block, to obstruct, to stop, to control, to dam up 33/16
ទប់ទល់ tup tʊəl 1. to endure, withstand, hold out
2. to resist
3. to have just enough resources to support (one's family)
1/1
ទំពក់ tumpʊək hook 3/2
ទំពា tumpie to chew 4/2
ទំពែក tɑmpɛɛk bald on the top of the head
Notes: also written តម្ពែក
1/1
ទម្ងន់ tumŋʊən 1. weight, load
2. to be pregnant
Notes: root: ធ្ងន់
5/2
ទម្លាក់ tumleak to drop, to let something fall 8/6
ទម្លាប់ tumloap 1. habit, custom
2. to make a habit of, to be accustomed to
13/11
ទល់ tʊəl 1. to support (from below), prop up
2. to secure
3. to confront
4. to frame/cover/support (with timbers)
5. (of defecation or urination) to hold back/in, to be constipated
6. to be adjacent, against, facing, face to face, opposite
7. to be opposed to, at odds with
8. until, up to
1/1
ទល់មុខ tʊəl muk to be face to face, opposite (something) 10/6
ទំហំ tumhum size, dimension 10/7
ទាក់ teak 1. to snare, capture in a trap, to trap, catch
2. to entrap, entangle, confuse
3. to attract, entice, tempt, seduce
4. to persuade (especially by trickery or confusion)
1/1
ទាក់ជើង teak cəəŋ to trip 1/1
ទាក់ទង teak tɔɔŋ 1. in relation to, concerning
2. to contact, communicate (with), keep/be in touch (with), maintain relations (with)
3. to connect (with)
6/4
ទាក់ទងគ្នា teak tɔɔŋ knie to be in touch or in contact with one another 2/2
ទាំង teaŋ 1. all, both {ទាំងពីរ = both} {ទាំង ... ទាំង ... = both ... and ...}
2. entirely, completely
3. adverb marker equivalent to ដោយ
153/71
ទាំងនេះ teaŋ nih all of these 1/1
ទាំងនោះ teaŋ nuh all of those 9/6
ទាំងស្រុង teaŋ sroŋ entirely, completely 1/1
ទាំងអស់ teaŋ ʔɑh all, all of 60/42
ទាំងអស់គ្នា teaŋ ʔɑh knie 1. everybody
2. all, all of
11/9
ទាញ tieɲ to pull, drag 22/8
ទាន tien gift, donation, offering 1/1
ទាន់ toan 1. to reach, attain
2. to catch up with, overtake
3. to be timely, appropriate
4. to be on/in time
5. on time
6. while
1/1
ទាប tiep low (of height or class) 4/3
ទាល់ toal 1. up to, as far as, until
2. to do all the way, to be through to the end {ទាល់អីចឹងបានយល់! = Finally, you've understood it!}
3. to run out of, exhaust
4. to bar, block, impede
5. to be blocked, stymied, held in check
6. kind of plant with an edible tuber
1/1
ទាល់តែ toal tae 1. until, up to the time that, not until, only after {ល្ហុង ទាល់តែថ្ងៃតិចបានមាន = [we'll] have papaya not until a bit later today}
2. provided that, unless
9/8
ទាស់ត្រង់ toah trɑŋ the problem is [...]
Notes: BCF
1/1
ទិញ tɨɲ to buy 103/52
ទិន្នន័យ tinneaʔney 1. data, particulars
2. basic idea, theme
2/2
ទិស tɨh direction 2/1
ទី tii 1. particle used to form ordinal numbers
2. spot, place, location
3. rank, function, service
570/186
ទីកន្លែង tii kɑnlaeŋ place, site, location 7/5
ទីក្រុង tii kroŋ city, town 15/8
ទីតាំង tii taŋ 1. position
2. installation
3. headquarters, administration area
4. to have headquarters at
5. to be located at
5/1
ទីទុយ tiituy 1. kind of owl
2. kind of hairstyle as in សក់ទីទុយ
2/1
ទីទៃ tii tey to be different, individually separate, other, opposite, reverse 1/1
ទីនេះ tii nih here 5/5
ទីនោះ tii nuh there, over there 4/4
ទីផ្សារ tii psaa marketing
Notes: BCF
3/1
ទីរួមខេត្ត tii ruəm kʰaet provincial capital
Notes: ជើង ត
2/1
ទឹក tɨk 1. water, juice, liquid
2. round (e.g., of a boxing match)
227/54
ទឹកកក tɨk kɑɑ ice, snow 12/4
ទឹកក្រឡុក tɨk krɑlok fruit shake
Notes: BCF
1/1
ទឹកក្រូច tɨk krouc 1. orange juice
2. generic term for soft drinks
3. color: orange
25/12
ទឹកខ្មេះ tɨk kmeh vinegar 8/2
ទឹកចិត្ត tɨk cət 1. character
2. mood
3. morale, will power
4. feeling(s)
1/1
ទឹកដក់ tɨk dɑk puddle (of water) 10/3
ទឹកដោះគោ tɨk dɑh koo (cow's) milk 1/1
ទឹកត្រី tɨk trəy fish sauce 3/1
ទឹកទន្លេ tɨk tʊənlee river (larger than ស្ទឹង) 5/3
ទឹកភ្លៀង tɨk pliəŋ rain, rainwater 3/2
ទឹកម៉ាស៊ីន tɨk maasɨn tap water 7/3
ទឹកមុខ tɨk muk facial expression, mood 19/13
ទឹករលក tɨk rɔlɔɔk rippling or undulating water 10/3
ទឹកស៊ីអ៊ីវ tɨk sii ʔiiv soy sauce 1/1
ទឹកស៊ុប tɨk sup 1. soup
2. broth, clear soup
102/23
ទុំ tum 1. to be ripe, mature
2. to ripen, to mature
3. to be old/decrepit
4. of colors: to be dark/deep
31/12
ទុក tuk 1. to put, set, place, arrange
2. to set aside, keep, retain, save, preserve, maintain, conserve, hold (in reserve) {ទុកញ៉ាំ = to keep for eating later}
39/29
ទុកដាក់ tuk dak 1. to arrange (in a sequence), put in order
2. to organize
3. to put to work
4. to apply, place
5. to keep, preserve
6. to marry off
7. ទុកដាក់ ... ជា: to consider
1/1
ទុកទុក tuk tuk tuk tuk (auto rickshaw)
Notes: also written តុកតុក
1/1
ទុក្ខ tuk, tukkʰaʔ 1. suffering, pain
2. grief, sadness, sorrow
1/1
ទុយោ tuyoo pipe, pipeline, hose, tube 7/6
ទុរេន tuʔrein, tʰuurein durian
Notes: also written ធូរេន
20/4
ទូ tuu 1. cabinet, cupboard, closet, wardrobe
2. compartment (in a train)
3/3
ទូក tuuk boat, sampan, canoe, (especially boats without motors) 204/16
ទូកក្ដោង tuuk kdaoŋ sailboat 5/2
ទូកចែវ tuuk caev rowing boat 2/2
ទូកញ្ចក់ tuu kɑɲcɑk wardrobe or case having a mirror or glass pane in front 10/3
ទូកម៉ាស៊ីន tuuk maasɨn motorboat 5/2
ទូកអុំ tuuk ʔom canoe 7/4
ទូទៅ tuu tɨv 1. to be general, usual, common, widespread
2. in general, usually
3. everywhere, all over the place
2/2
ទូរទស្សន៍ tuureaʔtʊəh TV 12/9
ទូរស័ព្ទ tuureaʔsap 1. telephone
2. to call (by phone)
Notes: also written ទូរសព្ទ
191/32
ទូរស័ព្ទចល័ត tuureaʔsap caʔlat mobile phone 7/6
ទូរស័ព្ទដៃ tuureaʔsap day mobile phone 17/7
ទើប təəp 1. then, only then, next
2. so, consequently {យប់មិញជួបមិត្តចាស់ទើបខ្ញុំញ៉ាំស្រា = yesterday, I met old friends, so I had drinks [with them]}
3. just {ទើបមកដល់ម្សិលមិញ = [they’ve] just arrived yesterday}
19/19
ទើបតែ təəp tae just 16/14
ទើស təəh to be in the way, to be unable to go through an opening because of size or shape 1/1
ទើសទែង təəh tɛɛŋ 1. to block, obstruct, be in the way
2. to be narrow/tight (as a small working space)
2/2
ទៀង tiəŋ to be accurate, correct, exact, precise, certain, honest, sure 1/1
ទៀត tiət 1. again, still, more, further, yet, additional
2. to be different, other
278/186
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!}
510/219
ទេដឹង tee dəŋ clause-final: maybe, perhaps 2/2
ទេតើ tee taə 1. final particle marking an emphatic clause that is in contrast to whatever clause precedes it
2. final particle emphasizing the preceding
4/4
ទេសភាព teehsaʔpʰiep landscape, view, scenery 7/4
ទេហ tee hɑɑ colloquial form of ទេឬ = isn’t it?
Notes: colloquial
1/1
ទោះ tʊəh even (if), even though 2/2
ទោះជា tʊəh cie even though, although 3/3
ទោះបីជា tʊəh bəy cie although, even though 10/9
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to / towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
934/280
ទៅកាន់ tɨv kan to, toward 31/17
ទៅតាម tɨv taam 1. by, according to, through {គេគិតតម្លៃទៅតាមគីឡូ = they’re charging by the kilo}
2. to pursue, go after, go along with
3. to send for
4. to retrieve
37/25
ទៅមុខ tɨv muk 1. to go forward, to advance, to go in front
2. forward
17/8
ទៅវិញទៅមក tɨv vɨɲ tɨv mɔɔk 1. back and forth
2. mutually, reciprocally
3. to each other
5/5
ទ្រ trɔɔ 1. to support (from below), to carry (from underneath)
2. to uphold
3. to hold back, to restrain
5/5
ទ្រនាប់ជើង trɔnoap cəəŋ shoes, slippers, socks 2/1
ទ្រនិច trɔnɨc 1. sting, stinger, barb
2. dart
3. goad
4. hand (of a watch or clock), indicator (on a dial)
1/1
ទ្រវែង trɔvɛɛŋ having a long or eliptical shape, oval 6/3
ទ្រាំ troam 1. to bear, endure, put up with, withstand, resist
2. to treat (medically), care for, attend to (an illness)
1/1
ទ្រាប់ troap 1. to put underneath, spread out under
2. to patch up
3. to place something under something else (as a cushion, for protection)
2/1
ទ្រូង truuŋ 1. chest (of the body)
2. center, middle
2/2
ទ្រើស trəəh 1. to be slightly/somewhat larger than
2. to be unusual, out of the ordinary
3. to be grand, powerful
4. arrogant
1/1
ទ្វារ tvie 1. door, entrance, opening, gate
2. mountain pass
3. bay, gulf
20/5
tʰɔɔ 19th consonant of the Khmer alphabet 1/1
ធំ tʰom to be big, tall, vast, important
Notes: irregular pronunciation
69/38
ធនាគារ tʰeaʔniekie 1. bank
2. treasury
1/1
ធម្មតា tʰoam meaʔ taa 1. to be natural, habitual, usual, ordinary
2. usually, ordinarily
42/25
ធាត់ tʰoat to be fat, plump, chubby, obese 2/1
ធានា tʰienie 1. to promise, guarantee
2. to affirm, vouch for
3. to assure, ensure, to be responsible for
4. guarantee, affirmation, endorsement
1/1
ធានារ៉ាប់រង tʰienie rap rɔɔŋ insurance 14/1
ធារ៉ា tʰieraa male or female Cambodian name 16/5
ធារី tʰierii female Cambodian name 82/32
ធី thii short form of names ending in [thii], e.g., វុទ្ធី 1/1
ធីតា tʰiidaa female Cambodian name
Notes: irregular pronunciation: ធីដា
48/17
ធុំក្លិន tʰum klən to smell, give off a smell 1/1
ធុង tʰuŋ 1. (large) barrel/can, bucket, tank
2. box
3. clf. for barrels, etc.
26/8
ធុងសំរាម tʰuŋ sɑmraam bin, trash can, garbage can 3/2
ធុញ tʰuɲ 1. to be bored/fed up with, to be sick and tired of
2. to be boring
4/3
ធូរ tʰuu 1. (of one's health) to improve, get better
2. to be improving, getting better, recovering
3. to be loose (fitting), slack, lax, relaxed, at ease
4. lenient
5. easy
6. soft, weak
7. to be flowing, fluid
2/2
ធូលី tʰuulii dust 7/4
ធៀបការ tʰiəp kaa wedding invitation letter 1/1
ធ្ងន់ tŋʊən 1. heavy, not light
2. to weigh
9/6
ធ្ងន់ធ្ងរ tŋʊən tŋɔɔ 1. to be serious, grave, heavy
2. to be patient, perseverant
3. to endure, bear up well under hardship
26/9
ធ្នើរ tnəə shelf 1/1
ធ្មឹង tmɨŋ 1. to be still, silent, transfixed
2. silently, taciturnly, still, immobile
1/1
ធ្មេញ tmɨɲ tooth 13/4
ធ្លាក់ tleak 1. to fall, to fall down
2. to fail (an examination)
32/16
ធ្លាប់ tloap 1. to become accustomed to, familiar with, to be used to
2. to have the habit/custom of
3. marker of continuous action in the past
3/3
ធ្លាប់តែ tloap 1. to become accustomed to, familiar with, to be used to
2. to have the habit/custom of
3. marker of continuous action in the past
Notes: equivalent to ធ្លាប់
1/1
ធ្លាយ tliey to break open, burst, split, crack 1/1
ធ្វើ tvəə to do, to make, to work, to prepare, to cultivate (a field) 160/93
ធ្វើការ tvəə kaa to work 35/27
ធ្វើដំណើរ tvəə dɑmnaə to make a trip, travel 36/14
ធ្វើមុខ tvəə muk 1. to make a face {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. to put on make-up
1/1
ធ្វើស្រែ tvəə srae to work in a rice field, be a farmer, grow rice 12/5
ធ្វើឡើង tvəə laəŋ 1. to organize, take place
2. to build, make (from) {ទូកគឺយើងធ្វើឡើងអំពីដែក = we use metal to make boats}
2/2
ធ្វើឲ្យ tvəə ʔaoy 1. to cause, make (someone) do (something)
2. to do (something) for (someone) (often used to form causative compounds)
176/77
ធ្វេសប្រហែស tveeh prɑhaeh 1. negligence, carelessness
2. to be negligent, incautious, foolhardy
3. to neglect, be careless
3/1
nɔɔ 20th consonant of the Khmer alphabet 2/2
នំ num cake, cooky, pastry, sweet, generic term for sweet pastries 10/6
នំខេក num kʰejk cake 2/1
នង្គ័ល ʔɑŋkoal, lʊəŋkoal, neaŋkoal plow 2/1
នំបញ្ចុក num bɑɲcok kind of vermicelli-like noodle made of rice flour (it is usually served in coiled masses with sauce and fresh vegetables) 3/1
នំបុ័ង num baŋ bread 1/1
ន័យ ney meaning 2/2
នរណា nɔɔnaa who, which one, anybody 1/1
នរណាម្នាក់ nɔɔnaa mneak somebody, anybody 12/7
នាំ noam 1. to bring, lead, take to, guide, take along
2. to cause, bring about/produce (a result)
7/7
នាក់ neak clf. for people 58/32
នាគារ niekie [word ending] 1/1
នាំគ្នា noam knie 1. together
2. to go together, to invite someone to do something together
3. to agree together to do something
3/3
នាង nieŋ 1. young woman (married or unmarried), girl, Miss
2. 1st, 2nd or 3rd person pronoun for young women
3. queen (in chess)
4/3
នាំចូល noam coul 1. to bring in, to take in
2. to import
3/3
នាទី nietii 1. minute
2. domain, scope, jurisdiction
3. role, function, duty, area of concern, business
4. rank
6/4
នានា nienie 1. various
2. different, diverse, all, of all sorts (also occurs as a prenominal particle)
3/3
នារី nierii girl, young woman 51/21
នារី nierii female Cambodian name 47/12
នាឡិកា nieleʔkaa 1. clock, watch
2. hour
3/2
នាំឲ្យ noam ʔaoy to cause to, to bring about, to provoke, to enable 3/3
និង nɨŋ and 270/137
និមន្ត niʔmʊən 1. to come, go (of a Buddhist monk)
2. honorific initiating verb, similar to អញ្ជើញ, preceding verbs which have a monk as the subject, especially verbs of movement
3. to invite (a Buddhist monk)
Notes: ជើង ត
18/5
និយម niʔyum 1. to like (to), prefer (to)
2. to be attached to
3. to be accustomed to
4. to hold (a certain position), to follow, adopt
5. to be popular, preferred
6. accustomed to, used to
7. frequently, usually
8. prevalence, commonness
9. principle, thesis
10. theory
11. law
12. certainty
13. nature
14. to establish, determine, fix
15. to conform (to something)
16. suffix forming abstract nouns, it frequently corresponds to the English suffix -ism {សង្គមនិយម = socialism}
2/1
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss 114/66
និយាយរួម niʔyiey ruəm in conclusion, generally speaking 1/1
និយាយលេង niʔyiey leeŋ to joke 7/6
និយាយលេងសើច niʔyiey leeŋ saǝc to just be kidding 1/1
និវាសដ្ឋាន niʔviesattʰaan residence, dormitory, apartment, building 2/1
និស្សិត nihsət university student 1/1
នីតិវិធី niiteʔviʔtʰii legislative procedure or measure 1/1
នីមួយៗ niimuəy niimuəy each, each one, every one, various, all 14/12
នឹក nɨk 1. to think of/about, imagine, visualize, conceive of, dream of, think up, get an idea
2. to consider, ponder
3. to reflect upon, meditate
4. to recall, remember
5. to miss (someone or some place)
6. to feel, become aware of
7. to suspect, doubt
4/4
នឹង nɨŋ future tense marker: will, about to 178/97
នឹង nɨŋ with, by (means of), (attached) to 145/70
នឹង nɨŋ to be fixed, steady, firm, stable, still, stagnant, unchanging, to be balanced, in equilibrium 5/4
នុង nuŋ spoken form of នោះ
Notes: BCF; colloquial
2/1
នូវ nɨv 1. marker of the direct object, especially in written, literary language
2. with, and, and also, along with, by means of
22/16
នួក nuək colloquial form of នោះ = that 1/1
នួន nuən female Cambodian name 2/1
នៀក niək spoken forms of នេះ = this
Notes: colloquial
15/12
នេះ nih 1. this, these
2. often serves simply to emphasize something already referred to or something nearby in time or space
460/227
នៃ ney 1. of, belonging to (more literary and formal than របស់)
2. links verb and its object
26/17
នោះ nuh 1. that, those (often serves simply to emphasize something already referred to or something distant in time or space)
2. then
1090/227
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
1751/310
នៅតែ nɨv tae 1. still, as before
2. to be left, remain
13/10
នៅមុខ nɨv muk 1. in front, ahead, further ahead
2. in front of
3. in the presence of
6/6
bɑɑ 21th consonant of the Khmer alphabet 1/1
បះ bah 1. to stand up, rise, become erect (as a dog's tail)
2. to ride up on one side (and down on the other)
3. uneven, warped, having one side lower than the other
19/10
ប៉ះ pah 1. to hit, to collide with
2. to touch, come in contact with
3. to meet, encounter, confront
31/16
បក bɑɑk 1. to pare, peel, strip off (bark or skin)
2. to remove, take off
3. to translate
4. to talk about, narrate
5. to reveal, tell how, explain
6. to return, come back, retrace one's steps
7. to reply (by letter)
8. to be returned (of a letter)
9. a single round trip, occurrence, time
10. [colloquial] police station
11. to reserve
15/5
បក់ bɑk 1. wind: to blow
2. to fan
3. to blow out, extinguish
4. to wag, wave, shake, stir, rustle
6/4
បកប្រែ bɑɑk prae to translate 1/1
បង bɑɑŋ 1. elder sibling
2. you (addressing an acquaintance, friend, elder sibling, or husband), or I (if elder than the addressee)
3. you (politely addressing a stranger who's not too much younger than oneself)
185/65
បង់ bɑŋ 1. to pay, pay out, pay a tax or fee
2. to put, put in/on
3. to put in, deposit (e.g., money)
4. to spread/sprinkle (a granular substance such as salt) on
5. to cast/throw out (a net)
6. to discard, abandon
7. to lose
8. to waste, squander, do (something) in vain
9. to eliminate
10. bank
11. band (of a radio)
12. clf. for pinches of something
13. magazine, ammunition clip
14. clf. for boxes of cartridges
4/4
ប៉ង pɑɑŋ 1. to want, wish, desire
2. to intend, purpose
3. headless nail, brad
1/1
ប៉ង់ pɑŋ cast, plaster cast, bandage
Notes: to be verified
3/1
បងប្រុស bɑɑŋ proh elder brother 5/4
បងប្អូន bɑɑŋ pʔoun 1. brothers and sisters, siblings
2. relatives
5/5
បងប្អូនជីដូន bɑɑŋ pʔoun cii doun cousin 1/1
បង់លុយ bɑŋ luy to pay, to pay a bill 2/2
បង្ក bɑŋkɑɑ to create, to cause (something) to happen, to foment 6/3
បង្កប់ន័យ bɑŋkɑp ney to imply
Notes: BCF
2/1
បង្កាន់ដៃ bɑŋkan day handrail 4/1
បង្ការ bɑŋkaa 1. to defend, to protect
2. to prevent {បង្ការកុំឲ្យ ... កើតឡើង = to prevent ... (from happening) / so that ... doesn't happen}
3. to be cautious, to take precautions
1/1
បង្កើត bɑŋkaət 1. to create, to produce, to give birth to
2. to be related to (by blood)
6/4
បង្ខំ bɑŋkʰɑm to force, compel, urge 1/1
បង្គាប់ bɑŋkoap 1. to (give an) order, command
2. to teach, instruct
3. command, order
4. lesson
1/1
បង្គោល bɑŋkool post, pole 3/2
បង្រៀន bɑŋriən to teach, to instruct, to train 4/3
បង្ហាញ bɑŋhaaɲ 1. to show, exhibit, reveal, to indicate
2. to demonstrate, to teach
3. to introduce (someone to someone)
21/14
បង្ហាញខ្លួន bɑŋhaaɲ kluən to appear, make an appearance, be present, show up (at some place) 3/2
បង្ហូរ bɑŋhou 1. to cause to flow
2. to discharge (a liquid)
3. to stream, gush
4. to drain, empty (water from an irrigated field)
5. to allow animals to run freely
Notes: root: ហូរ
8/2
បង្ហោះ bɑŋhɑh 1. to post (e.g., on Facebook)
2. to cause to fly
3. to fly (by magical means)
4. to fly something
5. to pilot (an airplane)
6. to launch
Notes: root: ហោះ
7/1
បង្អង់ bɑŋʔɑŋ 1. to halt, hesitate, slow down, delay, pause, take a rest
2. to postpone, put off
3. to be late
1/1
បង្អួច bɑŋʔuəc window 9/3
បង្អែម bɑŋʔaem dessert, sweet food 11/5
បច្ចុប្បន្ន paccopbɑn the present (time), now, in the present time 14/9
បញ្ចប់ bɑɲcɑp 1. to finish, (bring to an) end, conclude (a text)
2. last, final, concluding
Notes: root: ចប់
2/2
បញ្ចូល bɑɲcoul 1. to insert, cause to enter, put into, introduce (into), force in
2. to appoint (to a position)
3. to charge (with electricity)
4. to include
5. to combine
Notes: root: ចូល
11/6
បញ្ចេញ bɑɲcəɲ 1. to send/drive out, expel
2. to release, let go out
3. to issue, emit (e.g., a sound, rays, beams of light)
4. to publish, to bring out
5. to express (an opinion)
6. to show off
7. to enlarge, develop, to increase
8. to exaggerate
6/3
បញ្ជរ bɑɲcɔɔ 1. form, structure, shape, contour
2. circular window
3. counter
42/3
បញ្ជា bɑɲcie 1. to command, order, give instructions
2. to operate (machinery)
3. to produce, cause, give rise to
4. order, command
5/3
បញ្ជាក់ bɑɲceak 1. to confirm, verify, certify, to clarify, explain
2. to indicate
3. to prove, to show
4. to determine
5. to announce, declare, claim
6. to order
7. to conform to
11/7
បញ្ជោរ bɑɲcoo to praise, to flatter 1/1
បញ្ជ្រៀត bɑɲcriət to push one's way through a crowd, to force or push into a narrow space
Notes: root: ជ្រៀត = to push one's way through a crowd, to force or push into a narrow space
2/1
បញ្ញា paɲɲaa male or female Cambodian name 14/4
បញ្ញើ bɑɲɲaə 1. message, object sent to someone through a third person, object entrusted/temporarily given to someone, token
2. package, parcel
3. shipment
4. consignment
25/4
បញ្ហា baɲhaa, paɲhaa problem, difficulty, matter, question, issue 5/3
បដិសេធ paʔdeʔsaet 1. to deny
2. to reject, to refuse
3. to cancel, to abolish, to eliminate
3/3
បឋម paʔtʰɑm 1. to be first, primary, initial
2. elementary
1/1
បំណង bɑmnɑɑŋ wish, desire, intention, aim 7/6
បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម bɑndaaɲ tumneak tumnɔɔŋ sɑŋkum social network 2/1
បណ្ដាញសង្គម bɑndaaɲ sɑŋkum social network
Notes: see also បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម
12/2
បណ្ដុះ bɑndoh 1. to grow something, cultivate something
2. to sow (seed)
3. to sprout, germinate
4. to raise (e.g., a child by giving it food, shelter, love, education, etc.)
5. to educate, train
6. to accumulate (e.g., knowledge)
Notes: root: ដុះ
1/1
បណ្ដូល bɑndoul 1. core, center, middle, inner part
2. heartwood (of a tree), pith
3. marrow
4. essence, ideal
5. cabbage stem
6. slate, slate pencil
Notes: ជើង ដ
7/3
បណ្ដើរ bɑndaə 1. to accompany, escort (by walking), conduct, take for a walk
2. to go together, go out with
3. to be simultaneous with
4. to keep on doing, continue
5. a little at a time, gradually
6. simultaneously, at the same time
7. while
28/9
បណ្ដេញ bɑndəɲ 1. to chase away, drive out, kick out, eject, expel, emit
2. to pursue
1/1
បណ្ដោយ bɑndaoy 1. sentence-final: [with a condition mentioned earlier], the result will be ... {អត់បាន ... បណ្ដោយ = won't be able to …} {ក្ដៅបណ្ដោយ = it will be hot today} {ឆ្ងាញ់មាត់បណ្ដោយ = it will be delicious}
2. sentence-final: expressing disappointment or that something is unfortunate
4/4
បណ្ណាល័យ pannaalay library
Notes: irregular pronunciation
1/1
បត់ bɑt 1. to turn
2. to fold, bend, crease
3. to turn back/around, reverse direction
4. to veer
5. to bend/curve/wind (as a road)
6. to be winding, twisting
7. folding (as a pocket knife)
19/8
បទ bɑt 1. leg, foot
2. footprint
3. road, way
4. stanza, verse, phrase
5. piece of music, hymn, song
6. (musical) note
7. metre
8. clf. for musical compositions
9. law, decree, (legal) act, action
10. (judicial) instance
11. place (of work), institution
12. trick, scheme, stratagem, strategy
13. cause
3/2
ប៉ះទង្គិច pah tʊəŋkɨc 1. to clash, collide, bump into
2. to skirmish
10/8
បន់ bɑn 1. to pray, wish, hope (that something will happen)
2. to vow, pledge
3. to petition for something
1/1
បន្ត bɑntɑɑ 1. to continue (something), to keep on (doing something)
2. to add, to join
Notes: root: ត
12/8
បន្តក់ bɑntɑk 1. a diacritical mark ់ placed over a final consonant of a syllable to indicate that the preceding vowel is shortened
2. to drip, dribble
3. to allow to drip/drop on
4. to shoot over a barrier/in the air so that the projectile will describe a high trajectory on its way to the target
1/1
បន្តិច bɑntəc 1. a little, a little bit, in small amounts, few
2. rather, slightly, just barely
3. in a little while
Notes: ជើង ត
57/44
បន្តិចក្រោយមក bɑntəc kraoy mɔɔk soon after
Notes: ជើង ត
6/6
បន្តិចបន្តួច bɑntəc bɑntuəc 1. a little, a few
2. to a small extent, just barely, somewhat
Notes: ជើង ត (both times)
4/4
បន្តុប bɑntop to pile on top of each other, heap up 1/1
បន្ថយ bɑntʰɑɑy 1. to reduce, to lower, to decrease (in quantity or in price)
2. to cause to retreat, withdraw
4/2
បន្ថែម bɑntʰaem 1. to add (to), increase
2. to supplement, replenish
3. additionally, in addition to
18/11
បន្ទះ bɑnteah 1. piece, sheet, slab, strip, small plank, small board
2. clf. for pieces, sheets, slabs, strips, small planks, small boards
3. chip, sliver
5/4
បន្ទប់ bɑntup room 21/13
បន្ទប់ទឹក bɑntup tɨk bathroom 16/6
បន្ទប់ល bɑntup lɔɔ dressing/fitting room 1/1
បន្ទាន់ bɑntoan 1. to hurry, make haste
2. to rush, speed up, hurry someone up
3. do with urgency
4. to be pressing, urgent, immediate
Notes: root: ទាន់
10/3
បន្ទាប់ bɑntoap next, next to, following 2/1
បន្ទាប់ពី bɑntoap pii after, next 162/116
បន្ទាប់មក bɑntoap mɔɔk next, then, afterwards, later 218/162
បន្លា bɑnlaa 1. thorn, barb, spine
2. [figurative] obstacle, problem, troublemaker
5/2
បន្លឺ bɑnləɨ, bɑnlɨɨ to shout, make a noise, make oneself heard, project one's voice
Notes: root: ឮ
1/1
បន្លែ bɑnlae vegetable 4/4
បបរ bɑbɑɑ porridge 4/3
បំបាត់ bɑmbat 1. to eliminate, abolish
2. to remove, cause to disappear
3. to allay (hunger)
4. to stop, cease
5. to cheat, swindle, trick
6. to appropriate, seize, annex
3/3
បបូរមាត់ bɑbou moat lip(s) 1/1
បបួល bɑbuəl 1. to invite/appeal/persuade to
2. to ask
3. to arrange (with)
9/6
បំបែក bɑmbaek 1. to break up, smash, shatter
2. to divide
3. to part, separate, sever
1/1
បំផុត bɑmpʰot 1. to be the most..., the very..., extreme, extraordinary
2. to terminate, to end, to finish, to conclude
3. final, last
13/13
បំពង់ bɑmpʊəŋ container (of cylindrical shape), tube, pipe 16/4
បំពង់ក bɑmpʊəŋ kɑɑ throat 1/1
បំពង់បឺត bɑmpʊəŋ bəɨt drinking straw 9/3
ប៉ះពាល់ pah poal 1. to touch
2. to affect, have an effect on
3. to violate, infringe on
4. to collide with
11/8
បំពេញ bɑmpɨɲ 1. to complete, fill (up), fulfill
2. to accomplish
3. to satisfy
2/2
បម្រាម bɑmraam prohibitory notice, prohibition, interdiction
Notes: root: ប្រាម
2/1
បម្រើ bɑmraə 1. to serve, to be at someone's service or at someone's disposal
2. devoted to service, to care
3. servant, maid
7/4
បរទេស bɑɑrəteeh 1. foreign
2. foreigner
3. foreign country
1/1
បរិភោគ bɑɑreʔpʰook 1. to consume, use up
2. to eat, have a meal
3. eating
4. consumption, usage
1/1
បរិមាណ paʔreʔmaan quantity, amount, magnitude, number 3/3
បរិយាកាស paʔreʔyaakaah 1. air
2. atmosphere (of a situation or event), environment
1/1
បរិវេណ bɑɑreʔveen 1. environs, surroundings, vicinity, neighborhood
2. edges, perimeter, periphery
1/1
បស់ bɑh spoken form of របស់
Notes: BCF; colloquial
1/1
បាក់ bak 1. to be broken (of something long and rigid), have a fracture
2. to break, shatter, come apart
3. to spoil, corrupt
4. to smash, rout (an army)
5. baccalaureate
6. to be undernourished (especially of a child)
7. not to get enough (food, milk)
8. (of water) to fall/flow violently (as in a waterfall or rapids)
6/5
ប៉ាក់ប៉ើក pak paək 1. nodding, rocking (of one's head)
2. in a nodding or rocking manner
1/1
បាំង baŋ to conceal, cover, hide (something), mask, obstruct, shield, protect (e.g., with an umbrella) 4/4
បាំងវាំងនន baŋ veaŋ nɔɔn to hang a curtain 3/1
បាច baac 1. to scatter, sprinkle, sow, spread by throwing handfuls
2. to scoop/bail out
5/2
បាច់ bac 1. clf. for bunches, bundles (of sugarcane, firewood), sheaves (of corn)
2. to trouble, bother, worry, concern oneself
3. to be necessary, worthwhile, to one's advantage (used chiefly with the negative particles such as កុំ, មិន, ពុំ to mean “don't worry, it's of no importance, it's not necessary, it's not worth troubling yourself”)
4/1
បាត baat bottom 1/1
បាត់ bat 1. to lose, to disappear
2. to stop, to be finished
3. already
4. sentence-final: expressing disappointment or that something is unfortunate
14/12
បាតទន្លេ baat tʊənlee river bed 1/1
បាត់បង់ bat bɑŋ 1. to lose
2. to disappear, vanish, be missing/lost
3. to die
7/2
បាត់បង់ជីវិត bat bɑŋ ciivɨt 1. to die
2. to be killed
3. to lose one's life
3/3
បាតសមុទ្រ baat saʔmot sea floor 1/1
បាត្រ baat Buddhist monk's alms bowl 32/7
បាទ baat male politeness particle, also used to answer in the affirmative, or agree to or acknowledge a statement 21/16
បាន baan 1. to have completed/done something
2. to intend to complete something
3. marker of completed action
4. to get, obtain, acquire, to achieve, have been able to, to get/have the opportunity to do something
5. to get someone or something to do something (often translated by the English passive in this sense)
6. to be able to
7. not ... until, then and only then
8. to pass to someone through inheritance
9. to be OK, fine, all right
10. [spoken language] however, though, in contrast {ម្សិលមិញបានក្ដៅខ្លាំង = yesterday, however, it was very hot}
934/271
បានន័យថា baan ney tʰaa 1. that means, in other words
2. to mean
175/99
ប៉ាន់ស្មាន pan smaan to estimate, calculate 1/1
បាប baap 1. sin, evil
2. harm
3. to be sinful, bad, evil
2/2
បាយ baay 1. cooked rice
2. food, meal
100/27
បាយបាយ baay baay bye bye
Notes: colloquial
6/4
បារម្ភ baarɑm 1. anxiety, worry, uneasiness, foreboding
2. agitation, alarm
3. to be worried, agitated, upset
4. to worry
1/1
បារាំង baaraŋ 1. France
2. French
3. generic term for Europeans
1/1
បារី baarəy, pərəy cigarette 1/1
បាល់ទាត់ bal toat football 2/1
បាវ baav 1. large (canvas or jute) bag bale sack
2. maid, servant
3. earthen furnace for melting gold, silver or other metals
5/2
ប៉ាវ paav to treat (to a meal), pay for someone else's food 1/1
ប៉ិកគក់ pək kʊək kind of plant (Pachyrrhizus erosus which produces edible tubers, they are eaten raw or cooked as vegetables) 1/1
ប៊ិច bic ballpoint pen 6/3
បិណ្ឌ bən 1. [clerical] to beg for food
2. [clerical] to ask
3. rolling up, twisting
4. gathering into a bundle, rolling up into a ball (e.g., of rice, meat, etc.)
5. putting together into a lump
6. ball (especially of rice)
7. major annual Buddhist festival held to honour the ancestors
8. earning a living
9. maintaining life
1/1
បិណ្ឌបាត bənbaat 1. [clerical] to beg for food
2. [clerical] daily morning food quest of Buddhist monks
13/6
បិទ bət 1. to shut, close (e.g., a door, a meeting), to turn off (e.g., an electrical switch), to cease (working), to block (e.g., a road)
2. to cover, seal, to attach (to), fasten (on), to place close to, to apply over, smear on, to glue, paste
58/23
បិទបាំង bət baŋ 1. to cover up (with something) completely, wrap up well
2. to hide, keep (a) secret
1/1
ប៉ិន pən to be clever, smart, skilful, talented {អត់សូវប៉ិន = to be not good at, to not like} 1/1
បី bəy three 18/15
បី bəy 1. to carry something by wrapping the arms around it
2. to carry/hold lovingly (especially a baby) in the arms, half-embrace
2/1
ប៊ីចេង bii ceeŋ monosodium glutamate 1/1
បឺត bəɨt to absorb, breathe in, inhale, suck in, sip (with a straw) 5/1
បុក bok 1. to pound/crush (e.g., in a mortar)
2. to drive (e.g., a stake into the ground)
3. to implant
4. to strike, batter, beat against
5. to collide with, bump into
8/2
ប៉ុក pok 1. onomatopoeic: sound of knocking etc.
2. still, motionlessly
1/1
បុគ្គលិក bokkeaʔlɨk employee, staff 27/13
ប៉ុណ្ណា ponnaa however, to whatever extent, how(ever) many, how(ever) much 3/3
ប៉ុណ្ណឹង ponnəŋ 1. this much, that much {ប៉ុណ្ណឹងសិនហើយអីចឹង = [on the phone] that's all for now}
2. so, that, like that
9/7
ប៉ុណ្ណោះ ponnɑh 1. that much
2. so, like that
2/2
បុណ្យ bon 1. ceremony, celebration, festival
2. holiday
3. good deed, meritorious act, merit
4. the good, goodness, charity
5. dignity
6. rank, grade
7. promotion (in rank)
8. power (especially supernatural power)
9. influence
3/2
បុណ្យទាន bon tien ceremony of alms giving or merit making 1/1
ប៉ុន pon equal to, alike, similar, same as 1/1
ប៉ុនណា pon naa 1. how big
2. to what extent
1/1
ប៉ុន្តែ pontae but, however
Notes: ជើង ត; root: តែ
194/121
ប៉ុន្មាន ponmaan 1. how much, how many
2. (in an affirmative context) some, several, a few, a certain number
3. (in a negative or indefinite context) (not) many, to any (great) extent
26/20
បុប្ផា boppʰaa female Cambodian name 13/4
បុព្វការី boppeaʔkaarəy 1. one who has given support/assistance to someone
2. foundation, fountainhead
1/1
បុរស boʔrɑh man, male person 221/65
បុរាណ boʔraan 1. to be ancient, old, former, past
2. classical
3. archaic
4. ancient times
9/2
បូក bouk 1. to add (numbers)
2. to add up, to mix together
3. sum, total
4. hump
5. to plaster, to smear
2/1
បូជា boucie 1. to make an offering, present (a gift) to a superior
2. to sacrifice, make a sacrifice
3. act of offering, presentation (of a gift or offering)
4. sacrifice, homage
5. act of taking advice from a superior
6. to cremate
2/1
ប៊ូតុង buutoŋ button 5/2
បូនើស bounǝǝs bonus 1/1
បូម boum 1. to pump (in or out), inflate (e.g., a ball)
2. to suck up (e.g., with a pump)
3. to take a bribe
4. to be corrupt
5. to eat (a lot)
1/1
បូរ៉ា bouraa male Cambodian name 38/13
ប៉ូលិស poulih police 5/3
បួងសក់ buəŋ sɑk to tie the hair up in a bun or chignon behind the head 2/2
បួងសួង buəŋ suəŋ to pray, implore 13/4
បួន buən four 11/8
បើ baə 1. if, may be
2. although
24/18
បើក baək 1. to open {បើកប្រអប់ = to open a box} {បើកហាង = to open a shop}
2. to turn on (e.g., a light, faucet, radio) {បើកទឹកម៉ាស៊ីន = to turn on the water/faucet}
3. of the sun: to shine
4. to drive (an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine
89/43
បើកបរ baək bɑɑ to drive (e.g., an automobile), generally to operate a vehicle which is powered by an engine 8/5
បៀម biəm 1. to put or hold something in the mouth
2. to suck, absorb
1/1
បេះ beh 1. to pick/pluck (fruit, flowers)
2. to remove, wipe off
3. to kill
4. almost on target, nearly
1/1
បេះដូង beh douŋ 1. heart
2. soul
8/2
បេតុង beetoŋ concrete 2/1
បេះបិទ beh bət closely resembling, nearly identical 2/1
បែក baek 1. to break, crack
2. to go flat (of a tire)
3. to break apart, break up, branch off
4. to be broken
9/6
បែកគុម្ព baek kum to branch out, spread (of plants) 6/2
បែកញើស baek ɲəəh to sweat 7/5
បែងចែក baeŋ caek 1. to divide, separate
2. to dismember
3. to differentiate
3/2
បែនស្រូវ baen srǝv 1. to thresh rice
2. to thresh rice by trampling it with the feet in order to separate the grains (usually done after បញ្ជាន់ស្រូវ)
1/1
បែប baep kind, sort, model, type, style, form, shape, method, way 24/23
បែរ bae 1. to turn (around), change direction, deviate
2. to step aside, avoid
3. to go back
4. to turn over
5. to become, turn into
6. tub/tank (especially for raising fish)
5/2
បៃតង baytɑɑŋ color: green (e.g., as banana leaves) 42/24
បោះ bɑh 1. to throw (away), cast, fling
2. to cast (a vote) {ខ្ញុំបោះហើយ = I've voted already}
3. to scatter
4. to broadcast
5. to sow (seed)
6. to thrust (down) into, force in, insert, drive/fix (a stake in the ground)
7. to implant, set up
8. to locate, station, pitch a camp
9. to crush, grind, gin (cotton)
10. to imprint/impress (a seal), stamp, affix
11. to publish
12. to sell in large quantities with limited profit
13. to take a step
23/9
បោក baok 1. to beat (against a fixed object), smash, to slam, throw violently
2. to launder, wash by beating
3. to overthrow
4. to throw oneself to the ground
5. to thresh
6. to cheat, dupe, swindle, trick
27/8
បោះចោល bɑh caol to throw (away), to abandon 5/4
បោះជំហាន bɑh cumhien 1. to take a step/steps
2. to make progress, advance
7/2
ប៉ោត paot square metal container used for holding oil, kerosene, water, etc. 2/2
បោះពុម្ព bɑh pum 1. to publish, to print
2. to be published
1/1
ប៉ោម paom apple 14/1
ប្ដឹង pdəŋ 1. to sue
2. to complain, to tell
3. to inform, to report
Notes: ជើង ដ
2/1
ប្ដូរ pdou 1. to exchange, change, replace
2. to swap, barter, trade
Notes: ជើង ដ; root: ដូរ
1/1
ប្រកប prɑkɑɑp 1. to be endowed with, possessed of, combined with
2. to be successful, prosperous
3. to be occupied/busy with/involved in
4. to exercise, practice
5. to spell
1/1
ប្រកបមុខរបរ prɑkɑɑp muk rɔbɑɑ to have an occupation 1/1
ប្រកាន់ prɑkan 1. to claim, to maintain, to adopt, to uphold
2. to count on, to take for granted
3. to take offense easily, to be very sensitive
4. to claim first, to put one's claims first, to reserve
1/1
ប្រកួត prɑkuət 1. to compete, contest
2. competition, contest
2/1
ប្រគល់ prɑkʊəl 1. to hand over, deliver into someone's hands, remit
2. to give, present, entrust (to)
3. to bring up a subject
7/4
ប្រគេន prɑkeen 1. to present/give/offer (to a Buddhist monk)
2. for, on, behalf
4/4
ប្រចាំ prɑcam 1. to wait until something is over, wait and let someone else do something
2. to wait for, expect
3. to be kept/reserved for, be for the use/service of
4. to be stationed at, assigned to, attached to, accredited to
5. about, of, concerning, related to
2/2
ប្រចាំថ្ងៃ prɑcam tŋay daily, every day 7/5
ប្រជាជន prɑciecʊən the people, the population 15/12
ប្រជាប្រិយភាព prɑcieprəy pʰiep popularity 1/1
ប្រជុំ prɑcum 1. to have a meeting
2. to gather, collect, assemble, unite, meet together
3. to flow together, join
4. meeting, gathering
4/3
ប្រញាប់ prɑɲap 1. to hurry, to be in a hurry
2. quickly, promptly
14/8
ប្រដាប់ prɑdap 1. tool, instrument, implement, utensil, device (widely used to form new words for various kinds of modern mechanical devices such as bottle openers, mine detectors, and stethoscopes)
2. the male genitals
3. to prepare, get ready, set up
4. to fit out, equip
5. to regulate, adjust, put right, put in good order
6. to arrange
7. to decorate, adorn
8. clf. for complete sets (e.g., of clothing)
9. series, assortment, collection, pack (e.g., of cards)
6/4
ប្រណាំង prɑnaŋ to compete, to race, to rival 1/1
ប្រតិទិន prɑteʔtin 1. calendar
2. everyday, day by day, day after day
10/1
ប្រទេស prɑteeh country, nation 81/34
ប្រធាន prɑtʰien 1. boss
2. chairman, leader, president (of an organization)
3. to be supreme, highest, most important
5/3
ប្រផេះ prɑpʰeh color: grey 7/7
ប្រព័ន្ធ prɑpoan 1. system, network, order
2. cycle
3. to write poetry, compose
4. to braid, plait, twist, weave, intertwine
5. to tie/tighten a knot
5/3
ប្រពៃណី prɑpeynii tradition, custom 3/3
ប្រភព prɑpʰup 1. spring (of water)
2. source (of information, of a stream), origin, birthplace
3. basis, foundation
3/1
ប្រភេទ prɑpʰeet category, variety, class, kind, type, species, aspect, nature, characteristic 58/31
ប្រមូល prɑmoul to assemble, collect, gather, accumulate, concentrate 27/9
ប្រយ័ត្ន prɑyat careful, to take care 8/8
ប្រយ័ត្នប្រយែង prɑyat prɑyaeŋ to take all possible precautions, be very careful 3/3
ប្រយោជន៍ prɑyaoc 1. benefit, use(fulness)
2. importance
3. fruits, good result, consequences
4. purpose
5. utility
6. interest
1/1
ប្រល័យ prɑlay 1. to destroy, ruin, kill
2. to die
3. extermination, destruction, devastation, annihilation
4. death
1/1
ប្រលែង prɑlaeŋ 1. to abandon, to separate
2. to play, to play together
3. to tease, to plague, to torment playfully
Notes: also written ប្រឡែង
1/1
ប្រសិទ្ធិភាព prɑsettʰiʔpʰiep efficacy, effectiveness, success, efficiency 1/1
ប្រសិន prɑsən if, in case of 1/1
ប្រសិនបើ prɑsən baə if 191/88
ប្រហាក់ប្រហែល prɑhak prɑhael 1. to be almost sure, wonder about something one is almost sure of, be more or less certain about
2. to be alike, almost the same, approximate
3. perhaps, as if, it looks as if
2/2
ប្រហុក prɑhok fish paste (very salty paste made by fermenting salted fish in earthenware jugs) 5/2
ប្រហើរ prɑhaə 1. to be highly aromatic, have a strong spicy smell, spicy/minty smelling, musky
2. short for សម្លប្រហើរ = kind of soup (made with lemon grass, smoked fish, and vegetables such as squash)
2/2
ប្រហែល prɑhael 1. about, approximately
2. resembling, similar to, nearly identical
3. almost
4. maybe, probably, it is possible that, perhaps
72/52
ប្រហោង prɑhaoŋ 1. hole, opening, orifice
2. interval, hollow
3. to be empty, vacant
3/2
ប្រឡង prɑlɑɑŋ 1. examination, test
2. to take a test
3/2
ប្រឡាក់ prɑlak 1. dirty, soiled, stained
2. salty
3. to marinate, to salt (in order to preserve)
82/33
ប្រឡេះ prɑleh 1. to pick off carefully (as grapefruit or strawberries)
2. to shell (e.g., corn, beans)
3. to unbutton
4. to separate (e.g., two fighters)
3/2
ប្រឡោះ prɑlɑh 1. interval, gap, space between two limits/poles
2. fissure
Notes: also written ប្រលោះ
1/1
ប្រអប់ prɑʔɑp (small) box, case 53/12
ប្រាំ pram five 3/2
ប្រាក់ prak 1. money
2. silver
4/4
ប្រាក់ខែ prak kʰae salary 2/2
ប្រាកដ prakɑt 1. clearly, certainly, without fail, precisely
2. certain, true, exact
3. famous, celebrated
15/11
ប្រាកដជា praakɑɑt cie 1. certainly, undoubtedly, surely will
2. really, accurately
3. certain, sure
1/1
ប្រាថ្នា pratnaa 1. to wish, pray for, desire
2. hope, wish, desire
3. aim, intention
7/5
ប្រាប់ prap 1. to tell, say, state, inform, report
2. to explain
3. to point out
39/28
ប្រាំពីរ pram pii, pram pɨl seven 1/1
ប្រារព្ធ praarup 1. to initiate, to start to organize, to prepare, to hold (a party)
2. to think of, to wonder about
3/1
ប្រឹង prəŋ to make efforts, to try (harder), to be seriously involved in something 1/1
ប្រុងប្រយ័ត្ន proŋ prɑyat to be careful, be on the alert, be vigilant, be aware of 16/9
ប្រុស proh man, male 12/11
ប្រូតេអ៊ីន prouteeʔiin protein 1/1
ប្រូម៉ូសិន broumousǝn promotion
Notes: BCF; colloquial
1/1
ប្រើ praə to use 143/74
ប្រើប្រាស់ praə prah to use 207/66
ប្រើឲ្យ praə ʔaoy 1. to order, to command
2. to entrust someone with a duty
1/1
ប្រៀប priəp 1. to compare with one another, match (up with)
2. comparison, analogy
1/1
ប្រេះ preh 1. to crack, to split
2. cracking, cracked
1/1
ប្រេង prejŋ oil 4/1
ប្រេងកូឡា prejŋ koulaa balm, liniment 5/2
ប្រេងខ្យល់ prejŋ kyɑl, prejŋ kcɑl medicinal oil much used as a liniment 1/1
ប្រេន brejn brand
Notes: BCF; colloquial
2/1
ប្រែ prae 1. to turn (over/around/back)
2. to change, alter, transform, switch
3. to change direction, revert
4. to turn into, become
5. to translate, interpret
6. to plow for the second time in a growing cycle
1/1
ប្រែប្រួល prae pruəl 1. to change, shift, undergo changes
2. to be changing, unstable, unsettled
2/1
ប្រៃ pray salty 9/4
ប្រៃសណីយ៍ praysaʔnii 1. post office
2. post, postal
64/18
ប្លាស្ទិក plaastɨk plastic 2/2
ប្លែក plaek 1. to be different, odd, strange
2. amazing
3. new, interesting
2/2
ប្អូន pʔoun 1. younger sibling (the opposite of បង)
2. form used to address a younger sibling or younger friend
5/3
ផង pʰɑɑŋ 1. also, too, as well
2. marker indicating entreaty or a polite request: please ..., would you ...
65/44
ផងដែរ pʰɑɑŋ dae also, too, as well 143/82
ផត pʰɑɑt 1. to be concave, sunken, hollow
2. deep, cavernous
3. empty
4. to be crushed
5. to pull in, suck in, draw in
1/1
ផល pʰɑl 1. fruit
2. product, output, result, reaction, effect
3. benefit, interest, profit, progress, wealth
4. luck, (good or bad), consequences of one's actions, karma
10/3
ផល pʰɑl male or female Cambodian name 1/1
ផាក pʰaak 1. fine
2. to fine, to penalize
2/2
ផានិត pʰaanɨt Cambodian name 3/1
ផារី pʰaarii female Cambodian name 11/4
ផិនណលធី pʰən nɑl tʰii football: penalty 1/1
ផឹក pʰək to drink, swallow a liquid 2/2
ផុង pʰoŋ 1. to bog down, sink in, go under, to fall (into a hole)
2. to fall into the hands of the enemy
3. to vanish, disappear
4. to hide oneself
5. to be completely overcome by/absorbed in something
6. mud, mire
1/1
ផុត pʰot 1. to come to an end, cease, to use up all of something, to be over/closed
2. to be free of/clear, out of the way, to escape, to be out of reach, to avoid, to surpass
10/6
ផុយ pʰoy 1. to be flimsy, fragile, easily broken (as thread)
2. to be worn out (from age or use), threadbare, crumbly, soft
3. to be overdone (of meat)
4. to be glib
5. [figurative] to be (too) quick to do something
1/1
ផែ pʰae harbor, dock, wharf 3/2
ផែនទី pʰaen tii map, model 14/6
ផ្កា pkaa 1. flower
2. to flower, blossom, bloom
3. decorative flowery design
4. [colloquial] menstrual period
2/1
ផ្កាឈូក pkaa cʰuuk 1. color: pink
2. lotus flower
3. shower head
21/15
ផ្គត់ផ្គង់ pkʊət pkʊəŋ 1. to supply, provide (with), give aid and comfort to, assist
2. to distribute
3. to protect
4. to make sure that something is ready
3/2
ផ្គុំ pkum 1. to group, assemble, bind/join together, connect, unite
2. to make up, comprise
9/4
ផ្ចិត pcət, psət 1. to do something carefully
2. navel
3. [figurative] cleared/empty space in the center of something
4. [figurative] center, exact middle
1/1
ផ្ញើ pɲaə 1. to send, deliver
2. to leave (someone or something) for a time in someone else's care (e.g., to leave a motorbike in a paid parking area), to trust (someone to do something)
103/25
ផ្ដល់ pdɑl 1. to provide, supply
2. to fullfill, add to/supplement, complete
Notes: ជើង ដ
3/3
ផ្ដាច់ pdac 1. to sever, cut off, slash, to separate from, to behead, to break (generally refers to string or string-like objects)
2. extremely, to the highest degree
3. to pass (e.g., another car)
Notes: ជើង ដ
3/2
ផ្ដើម pdaəm to start, to begin
Notes: ជើង ដ
3/3
ផ្ដេក pdejk 1. to lay something down, cause to lie down
2. to put someone to bed, put someone to sleep
3. to fell (e.g., a tree)
4. to lodge (rice plants, corn etc.), flatten
Notes: root: ដេក; ជើង ដ
4/1
ផ្ដេសផ្ដាស pdejh pdaah 1. to be pernicious, lazy
2. ridiculous, silly
3. useless
4. careless, irresponsible
5. disorderly, confused, in a disorderly manner
6. carelessly without thinking
3/3
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building 84/40
ផ្ទះបាយ pteah baay kitchen 5/2
ផ្ទាំង pteaŋ 1. large flat surface, sheet, panel, slab, tablet, disc, flat piece
2. clf. for flat objects (such as walls and pieces of cloth, stone, paper, wood, metal)
9/4
ផ្ទាល់ ptoal 1. directly, personally
2. to be close to
16/12
ផ្ទុយទៅវិញ ptuy tɨv vɨɲ on the contrary 2/2
ផ្ទុយពី ptuy pii to be opposite to, different from 1/1
ផ្ទេរ ptee 1. to transfer (a load) from one to the other
2. to pour (from one vessel into another)
3. to empty out
1/1
ផ្ទៃ ptey 1. surface
2. space, area
5/2
ផ្ទៃមុខ ptey muk on the face 1/1
ផ្ទៃសមុទ្រ ptey saʔmot surface of the sea 1/1
ផ្នែក pnaek part, portion, section, division, department 20/6
ផ្លាកតម្លៃ plaak tɑmlay price tag 1/1
ផ្លាស់ plah 1. to replace, to change (e.g., clothes), to exchange
2. to transfer
3. to be transferred, changed, replaced
19/7
ផ្លូវ pləv 1. road, street, route
2. way, style, cause, matter
64/23
ផ្លូវគោក pləv kook land route(s) 5/3
ផ្លូវជាតិ pləv ciet national route 2/1
ផ្លូវដែក pləv daek railroad 3/1
ផ្លូវថ្នល់ pləv tnɑl paved road, main road 2/1
ផ្លូវទឹក pləv tɨk waterway(s) 12/6
ផ្លូវលំ pləv lum trail, path, unpaved road 1/1
ផ្លូវអាកាស pləv ʔaakaah airway(s) 4/2
ផ្លែ plae 1. fruit
2. clf. for fruits (e.g., papaya, pineapple)
3. outcome, result
4. to bear fruit
5. blade (of a knife)
6. wart, blister
110/17
ផ្លែឈើ plae cʰəə fruit 59/14
ផ្សំ psɑm 1. to assemble, connect, join/unite (into a single whole)
2. to fasten, secure
3. to adjust, adapt
4. to mix
5. cloth beam/roller (square roller used to roll up woven cloth on a loom)
4/3
ផ្សង psɑɑŋ 1. to pray, wish for, invoke supernatural aid
2. to risk
3. to pin one's hopes on
2/2
ផ្សំថ្នាំ psɑm tnam to prepare/mix a medicine 1/1
ផ្សារ psaa market, bazaar, fair 16/10
ផ្សារទំនើប psaa tumnəəp supermarket, mall 2/1
ផ្សាររាត្រី psaa rietrəy night market 12/2
ផ្សេង psejŋ to differ, to be different (from each other), to be separate 72/55
ផ្សេងទៀត psejŋ tiət other 27/19
ផ្សែង psaeŋ 1. smoke, steam
2. to be smoky
8/6
ផ្អាប់ទុក pʔap tuk 1. to keep hidden for a while
2. to keep in a sealed container for a period of time (e.g., for fermentation)
1/1
ផ្អៀង pʔiəŋ 1. to lean, tilt, incline to one side
2. to be leaning, inclined, sloping
5/2
ផ្អែក pʔaek 1. to lean back/on/against, recline
2. to lean something against
3. to rely on
4. to be supported (by)
1/1
ផ្អែម pʔaem sweet 18/11
pɔɔ 23th consonant of the Khmer alphabet 3/2
ពងមាន់ pɔɔŋ moan 1. chicken egg
2. kind of small banana with smooth skin
1/1
ពញ្ញាក់ pʊəɲɲeak 1. to stun, stupefy, astonish
2. to frighten/startle someone, make someone flinch/wince
1/1
ពណ៌ poa color, complexion 242/92
ពត់ខ្លួន pʊət kluən to stretch oneself 4/1
ព័ត៌មាន poadɑɑmien news, information {សួរព័ត៌មាន = to make an enquiry, to ask for information}
Notes: also written ពត៌មាន
6/6
ព័ទ្ធ poat 1. to encircle, surround, hem in, besiege
2. to turn in a circle
3. around
4. to link, fasten, tie, bind
5. to wind around, wrap
1/1
ពំនូក pumnuuk pile, stack, heap, mound 1/1
ពន្ធ pʊən 1. tax, duty, tribute, contribution
2. [formal] tie, bond
1/1
ពន្ធធនាគារ pʊəntʰeaʔniekie common misspelling of ពន្ធនាគារ = jail, prison 1/1
ពន្យល់ pʊənyʊəl to explain, show, demonstrate 8/3
ពន្លឺ pʊənlɨɨ light, ray/flash of light, illumination, brightness 7/3
ពពក pɔpɔɔk cloud 2/2
ពពុះ pɔpuh foam, bubbles 9/6
ពរ pɔɔ wish, blessing 2/1
ពលកម្ម pʊəlleaʔ kam 1. energy
2. manual labor
3. corvee
1/1
ពាក់ peak 1. to wear (shirt, hat, ring, shoes, but not pants)
2. to put on
3. to hang up, suspend, hang on
146/60
ពាក់កណ្ដាល peak kɑndaal 1. center, half (of), halfway through
2. middle
7/2
ពាក្យ piek word, term, expression, phrase 54/28
ពាក្យពេចន៍ piek pɨc 1. voice
2. oral ability
3. language
4. words
5. vocabulary
1/1
ពាក្យសូរដូច piek sou douc homophone (words with the same pronunciation but different spellings) 1/1
ពាង pieŋ 1. large earthenware storage jar (especially for storing water)
2. kind of vulture
4/1
ពាសវាលពាសកាល pieh viel pieh kaal 1. all over, everywhere
2. completely
3. in complete chaos, in all directions
3/2
ពិតជា pɨt cie 1. certainly, surely
2. will certainly, will surely
2/2
ពិតប្រាកដ pɨt praakɑɑt true, exact, sure 2/2
ពិតមែន pɨt mɛɛn 1. really, truly
2. even though
1/1
ពិធី piʔtʰii 1. ceremony, celebration, ritual
2. occasion
3. process, method, way
4. traditions, customary rules
2/1
ពិធីបុណ្យ piʔtʰii bon festival, ceremony 2/2
ពិនិត្យ piʔnɨt 1. to inspect, check, examine
2. to observe, investigate
3. to diagnose
4. to censor
12/5
ពិនិត្យមើល piʔnɨt məəl 1. to examine
2. to observe, to watch, to keep an eye on
4/3
ពិន្ទុ pɨntuʔ 1. numerical grade (in an examination), score
2. point (in a game)
3. mark, period, dot (.), round sign (ំ), circle
3/2
ពិបាក piʔbaak 1. difficult {ការទិញអីវ៉ាន់នៅខ្មែររៀងពិបាកបន្តិច = buying things in Cambodia is a bit difficult/not easy} {តែពិបាកត្រង់ ឆាប់ងងុយដេក = the problem is: I’m getting tired easily}
2. sad, poor, miserable
3. to suffer
40/33
ពិភាក្សា piʔpʰieksaa to discuss, deliberate, debate 3/2
ពិសា piʔsaa, piisaa to eat, to consume
Notes: polite form used when speaking to older persons
7/5
ពិសិដ្ឋ piʔsət male Cambodian name 50/19
ពិសី piʔsəy female Cambodian name 17/4
ពិសេស piʔseh special, exceptional, different 1/1
ពី pii from, since, of, about, at 306/140
ពីក្រោម pii kraom from below, underneath 2/2
ពីក្រោយ pii kraoy behind, from behind 7/6
ពីងពាង piiŋ pieŋ spider 3/1
ពីដើម pii daəm originally, formerly, previously, from the beginning, long ago, at an earlier time, once upon a time 1/1
ពីព្រោះ pii prʊəh 1. since, because
2. because of, on account of, by reason of
1/1
ពីមុន pii mun 1. previously, formerly
2. in previous times
7/6
ពីរ pii, pɨl two 197/90
ពីរណ្ដប់ piindɑp twelve
Notes: colloquial form of ដប់ពីរ
2/1
ពីរោះ piirʊəh to be melodious, harmonious, sweet, sonorous, pleasing to the ear 2/2
ពឹង pɨŋ 1. to ask for a favor/help
2. to depend/count on, resort to
5/5
ពឹងផ្អែក pɨŋ pʔaek to depend (usually as ពឹងផ្អែកទៅលើ = to depend on) 2/2
ពឹងពាក់ pɨŋ peak 1. to depend on
2. to help one another, to assist mutually
2/2
ពុំ pum negative particle: not, non-, without
Notes: ពុំ is a stylistic variant of មិន and may replace it in many cases, like មិន it usually occurs with the final particle ទេ់; ពុំ is somewhat more respectful than other negative particles and is commonly used when addressing a superior
2/2
ពុះ puh 1. to chop, hack, cut, split wood
2. break open
3. to divide
4. to be boiling (of water), to seethe, bubble, fizz, foam, froth
17/6
ពុកមាត់ puk moat mustache 30/4
ពុំខាន pum kʰaan without fail, without a doubt, certainly 6/6
ពុល pul 1. plants: to be poisonous
2. to be sick (specifically poisened, seasick, airsick)
6/2
ពុលរលក pul rɔlɔɔk to be seasick 8/1
ពូ puu 1. uncle (younger brother of either parent)
2. respectful term of address to older men
14/4
ពូក puuk 1. mattress
2. cushion
3/1
ពូកែ puukae clever, skilfull, good at (doing something) 6/6
ពូជ puuc 1. race, species, breed
2. offspring, descendants, children
3. family, lineage
4. genealogy
5. breeding (especially good breeding), background
6. seed (especially rice seed)
7. sowing
13/2
ពូថៅ puu tʰav ax, hatchet 1/1
ពួក puək 1. plural marker
2. group, grouping, society, association
2/2
ពួកខ្ញុំ puək kɲom we (excluding the one who is spoken to) 2/2
ពួកគាត់ puək koat they 15/9
ពួកគេ puək kee they 104/25
ពួកម៉ាក puək maak friend, buddy
Notes: used more frequently in spoken Khmer than មិត្តភក្តិ
6/4
ពេក peek too, too much, too many 57/32
ពេញ pɨɲ 1. to be complete, full, filled up
2. to fill up
3. to be sufficient, satisfied, whole, entire
8/8
ពេញចិត្ត pɨɲ cət to be pleased, satisfied, content
Notes: ជើង ត
23/16
ពេញនិយម pɨɲ niʔyum to be popular 3/2
ពេទ្យ pɛɛt 1. medical doctor, physician
2. medical
3. hospital
Notes: irregular pronunciation: ពែត
44/11
ពេល peel 1. time
2. moment, instant, period of time
424/177
ពេលខ្លះ peel klah sometimes 89/59
ពេលថ្ងៃ peel tŋay daytime, in the daytime 10/6
ពេលថ្ងៃត្រង់ peel tŋay trɑŋ noon, at noon 2/2
ពេលទំនេរ peel tumnee (during) spare time, leisure time 2/2
ពេលព្រឹក peel prɨk morning, in the morning 21/11
ពេលព្រឹកព្រលឹម peel prɨk prɔlɨm early morning, dawn 1/1
ពេលយប់ peel yup night, at night 10/3
ពេលល្ងាច peel lŋiec evening, in the evening 14/9
ពេលវេលា peel veelie time 10/8
ពោះ pʊəh stomach 4/2
ពោរ pou 1. water level: to be rising up to the rim/bank
2. to be full, overflowing
1/1
ពោរពេញ poo pɨɲ 1. to be abundant, plentiful
2. to be filled (with), full of
1/1
ព្យញ្ជនៈ pyʊəɲceaʔneaʔ 1. consonant
2. any kind of prepared food except soups
2/2
ព្យាបាល pyiebaal 1. to take care of, look after
2. to treat (medically)
17/6
ព្យាយាម pyieyiem 1. to persist, to persevere, to try hard
2. perseverance, effort, endeavour, diligence, zeal
4/3
ព្យួរ pyuə 1. to hang, suspend
2. to allow to dangle
3. to postpone
27/7
ព្រះ preah 1. Buddha, God, holy being
2. to be holy, sacred, divine
3. excellent, distinguished, superior (commonly used as a prefix before nominals referring to members of the royal family, Buddhist priests, the Buddha, God, and certain deified elements, such as earth and fire, where it serves as an honorific particle)
1/1
ព្រះចន្ទ preah can moon 5/3
ព្រះពុទ្ធ preah put Buddha 2/2
ព្រះពុទ្ធសាសនា preah put saasnaa Buddhism 6/2
ព្រម prɔɔm 1. to agree, consent, approve
2. together, in unison, simultaneously
3. to go along with, to accompany
2/2
ព្រមគ្នា prɔɔm knie 1. together, in unison, at the same time
2. completely, fully
1/1
ព្រមទាំង prɔɔm teaŋ together with, in addition to, and ... as well, and also 1/1
ព្រះមហាក្សត្រ preah mɔhaaksat king 1/1
ព្រលឹម prɔlɨm dawn, early morning, daybreak, sunrise 3/1
ព្រះសង្ឃ preah sɑŋ 1. Buddhist monk
2. priest
139/17
ព្រះអាទិត្យ preah ʔaatɨt sun 8/4
ព្រី prii (electrical) plug 2/1
ព្រីន priin to print
Notes: BCF
1/1
ព្រឹក prɨk morning 4/4
ព្រឹកមិញ prɨk mɨɲ this morning (which has already passed) 4/4
ព្រួស pruəh 1. to sow
2. to spit out/spray (saliva)
3. to squirt a mouthful of water out
5/2
ព្រៃ prey 1. woods, forest, jungle, wilderness
2. wild, undomesticated
1/1
ព្រោះ prʊəh because (of), since 161/116
pʰɔɔ 24th consonant of the Khmer alphabet 2/1
ភក់ pʰʊək mud, slush 5/4
ភ័យ pʰey 1. to be scared, afraid
2. fear, fright, terror, dread
1/1
ភាគច្រើន pʰiek craən 1. mostly
2. majority
37/29
ភាគរយ pʰiek rɔɔy percent 8/4
ភាគី pʰiekii side, party, faction 1/1
ភាន់ច្រឡំ pʰoan crɑlɑm 1. to be confused, mistaken
2. to lose one's way
3. to make a mistake
1/1
ភាព pʰiep state, condition, shape, manner 16/12
ភាសា pʰiesaa 1. language
2. speech, words
12/9
ភីហ្សា piisaa pizza 4/2
ភូមិ pʰuum 1. village
2. country, place, region
3. earth, land
4. rank, status
5. level
6. class, cycle
2/2
ភួយ pʰuəy 1. blanket
2. quilt
7/2
ភោជនីយដ្ឋាន pʰooceaʔniiyeaʔtʰaan restaurant 3/3
ភ្ជាប់ pcoap to fasten, attach, connect, bring/put/tie together 10/8
ភ្ជាប់នឹង pcoap nɨŋ to be linked with 1/1
ភ្ជួរ pcuə to plow 6/3
ភ្ជួរស្រែ pcuə srae to plow 13/2
ភ្ញាក់ pɲeak 1. to wake up
2. to be startled, surprised
7/2
ភ្ញាក់ផ្អើល pɲeak pʔaəl 1. to be startled, surprised, excited, alarmed
2. to panic
10/7
ភ្ញៀវ pɲiəv 1. guest, visitor
2. client, customer
54/24
ភ្នំ pnum mountain, hill 4/2
ភ្នំបូកគោ pnum bouk koo Mount Bokor (a resort in Kampot province) 1/1
ភ្នំពេញ pnum pɨɲ Phnom Penh 3/3
ភ្នំសន្ទុក pnum sɑntuk Phnom Santuk (hill and cultural site in the province of Kampong Thom) 1/1
ភ្នែក pnɛɛk 1. eye
2. cell on the skin of a pineapple
3. future
4. to be next, forthcoming
17/12
ភ្លាម pliem immediately, at once, right away 5/5
ភ្លី plii [translation unknown] 1/1
ភ្លឹក plɨk 1. to daydream
2. to concentrate one's thoughts on
3. to lose consciousness, pass out
4. to be unconscious
5. to be panic stricken, badly frightened
2/2
ភ្លឺ plɨɨ 1. daybreak, early morning
2. to shine, give off light
3. to be clear, bright, distinct, perceptible
4. dike (separating rice fields), dam, embankment
6/4
ភ្លើង pləəŋ 1. fire (and, by extension, any substance which has a burning taste or effect)
2. flame
3. light, flare
4. electricity
19/5
ភ្លើងស៊ីញ៉ូ pləəŋ siiɲou illuminating projectile, flare 2/1
ភ្លៀង pliəŋ 1. to rain
2. rain
15/6
ភ្លេច plɨc to forget 4/3
ភ្លែត plɛɛt clf. for moments, instants {ចាំមួយភ្លែត = just a moment!/wait a moment!} 17/13
mɔɔ 25th consonant of the Khmer alphabet 2/2
មក mɔɔk 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
403/176
មកកាន់ mɔɔk kan to, toward (in the direction of the speaker) 5/4
មកដល់ mɔɔk dɑl to arrive at, come to 53/35
ម៉ង mɑɑŋ 1. immediately, at once, right away
2. all of a sudden
3. generally, in general
4. totally
Notes: spoken form of តែម្ដង
16/16
មង្ឃុត mʊəŋkʰut mangosteen 10/1
មណ្ឌលគិរី mʊəndʊəl kiʔrii Mondolkiri (province in northeastern Cambodia) 1/1
មធ្យម matyum, meaʔtyum 1. average, medium, intermediate, middle
2. fair, passing (of a grade)
3. on average
1/1
មធ្យោបាយ matyoubaay means, way, method, strategy, tactic, technique 5/2
មនុស្ស mɔnuh, meaʔnuh human being, person 80/42
មនុស្សម្នា mɔnuh mnie common person, ordinary folk 1/1
មនុស្សម្នាក់ meaʔnuh mneak one person 5/5
មន្ទីរពេទ្យ mʊəntii pɛɛt hospital, clinic
Notes: irregular pronunciation: ពែត
11/5
ម៉ស់ mɑh Come (on) ...! {ម៉ស់តស់​! = Let's go!}
Notes: colloquial
4/4
មាំ moam 1. solid, strong, robust, sturdy, durable
2. truly, seriously
5/3
ម៉ា maa one
Notes: spoken form of មួយ (contraction)
25/20
ម៉ាក maak brand, mark, trademark 7/2
ម៉ាក់ mak mom, mommy
Notes: colloquial
32/8
ម៉ាណ្ដប់ maandɑp eleven
Notes: colloquial form of ដប់មួយ
3/2
មាត់ moat 1. mouth
2. bank, shore (of a river, lake, sea)
3. opening (e.g., of a jar or bag)
55/19
មាត់ច្រាំង moat craŋ river bank 1/1
មាត់ទន្លេ moat tʊənlee river bank 3/1
មាត់ទឹក moat tɨk edge of a body of water 3/2
មាតា miedaa mother
Notes: formal, literal, royal
1/1
មាន mien 1. to have, possess, own
2. to exist, there is, there are
3. to be rich, own property
4. indicates the accomplishment of an action, to happen to, to have occasion to
Notes: in spoken Khmer, negated មាន (មិនមាន or គ្មាន) can be contracted into មាន, e.g., មានអ្នកណាចង់ជួបឯង = ‘there's nobody who wants to meet you’ — contrast this with the affirmative: មានគេចង់ជួបឯង = ‘there’s somebody who wants to meet you’
1261/271
ម៉ាន maan spoken form of ប៉ុន្មាន [ponmaan] = how much? how many? {ម៉ោងម៉ាន? = What time?}
Notes: colloquial
3/3
មានការ mien kaa 1. to have business to do (with something or someone)
2. to be busy
4/3
មានគុណ mien kun 1. to have done good deeds
2. to be grateful
1/1
មានណា mien naa I don't think so (contraction of មិនមានឯណា)
Notes: colloquial
2/2
មានន័យ mien ney to mean 14/12
មានបាន mien baan 1. to happen to, have occasion to
2. to earn more and more
3. to be successful
4. to become rich
5. to gain​​
4/2
មានប្រសាសន៍ mien prɑsaah to speak, to say
Notes: formal
1/1
មានអី mien ʔəy 1. what things, why not, of course, O.K., all right, yeah, well...
2. you're welcome
3. but, however (contrasts one statement with another)
Notes: colloquial
24/21
មាស mieh 1. gold
2. to be gold (coloured), golden
3. made of gold
4. gold-plated
5. dearest one
6. to be dear, beloved, precious (used in many terms of endearment)
7. month
8. moon
9. to be monthly
10. kind of bean
11. kind of vine
5/3
ម៉ាស៊ីន maasɨn machine, motor, engine, device 38/8
ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ maasɨn trɑceak A/C, air conditioner 3/2
ម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងស្លាយ maasɨn bɑɲcaŋ slaay slide projector 2/2
ម៉ាស៊ីនលាងចាន maasɨn lieŋ caan dishwasher 3/1
ម៉ាស៊ូត maasuut diesel
Notes: Headley has ម៉ាស៊ុត, but this spelling is much less frequent
1/1
មិញ mɨɲ 1. to be very recent, just past (of a very recent and usually rather short period of time), just referred to {យប់មិញ = last night}
2. colloquial form of អម្បាញ់មិញ = just now, just a moment ago
5/5
មិត្ត mɨt friend
Notes: ជើង ត
1/1
មិត្តប្រុស mɨt proh 1. boyfriend
2. male friend
Notes: ជើង ត
5/3
មិត្តភក្តិ mɨt pʰeaʔ friend
Notes: ជើង ត (twice)
69/31
មិត្តស្រី mɨt srəy 1. girlfriend
2. female friend
Notes: ជើង ត
30/9
មិន mɨn negative particle not, non- (usually requires the final particle ទេ) 133/95
មិនខាន mɨn kʰaan certainly, without fail 2/2
មិនខ្វល់ mɨn kvɑl to not care (about) 1/1
មិនដែល mɨn dael never (to have done something)
Notes: used only for past actions
1/1
មិនថា mɨn tʰaa 1. it doesn't matter
2. in spite of, regardless of
2/2
មិនទាំង mɨn teaŋ + verb: (did/does) not even + verb 1/1
មិនទាន់ mɨn toan not yet 10/9
មិនបាច់ mɨn bac to not have to, not need to, to be not necessary {មិនបាច់ទេ = [that’s/it’s] not necessary} 10/10
មិនមែន mɨn mɛɛn no, not, is not 29/27
មិនសូវ mɨn səv not so much, rather not 16/16
មិនអីទេ mɨn ʔəy tee 1. it doesn't matter, it's all right
2. surely, certainly
Notes: see also អត់អីទេ
5/5
មី mii 1. lo-mein vermicelli
2. dish prepared with lo-mein vermicelli
3. you (derogatory or intimate term of reference for a female corresponding to អា​ for a male, it may be used within the family as an intimate form, but it is very rude when used by an outsider)
150/27
មីង miiŋ 1. aunt (younger sister of either parent)
2. 2nd or 3rd person pronoun for a younger aunt or a step-mother
3. 2nd person pronoun for an older woman one does not know (one who is younger or appears to be younger than one's parents)
27/6
មីនុយ miinuy menu
Notes: BCF
3/1
ម៉ឺន məɨn ten thousand 4/2
មុំ mum 1. angle, corner
2. she (a sweet way to refer to/call a girl who one loves)
1/1
មុខ muk 1. face, front
2. in front of
3. type, kind, variety
4. dish, kind of food
5. head, chief, chairman, president
6. mouth or opening of a stream
7. (sharp) edge (of a knife blade)
40/22
មុខងារ muk ŋie 1. function, duty
2. job, position, occupation, work
9/5
មុខតំណ muk dɑmnɑɑ link, splice, joint, junction 4/1
មុខរបរ muk rɔbɑɑ profession, job, occupation 1/1
មុខរបួស muk rɔbuəh wound 6/3
មុខវិជ្ជា muk vɨccie subject, discipline 1/1
មុជ muc 1. to submerge, to dive (in water), to dive and swim, to bathe {មុជទឹក = to take a shower or bath}
2. to bend over in order to pass under something, enter some place by crawling under something (e.g., a fence)
3/3
មុត mut 1. to be sharp
2. to cut, pierce, stab
3. to be cut, stabbed
4. hard, tough, firm, brave
12/5
មុន mun 1. previous(ly), former(ly) {ខែមុន = last month}
2. first, before {ញ៉ាំមុនចុះ = Go ahead and eat first!}
40/26
មុននឹង mun nɨŋ before (doing something) 23/19
ម៉ូត mout 1. style, fashion, mode
2. brand
3. to be stylish, fashionable
9/6
ម៉ូតូ moutou motorbike, motorcycle 65/11
ម៉ូទ័រ moutoa motor
Notes: source: antkh.com
1/1
ម៉ូនីទ័រ mouniitoa monitor 1/1
ម៉ូយ mouy regular customer/client/patient 2/1
មូរ muu to roll up (e.g., sleeves, tobacco into a cigarette) 3/2
មូល muul 1. to be round, spherical
2. to be whole, entire
3. to be compact, solid
4. to assemble, gather, unite
5. to concentrate
6. to sum up
7. kind of fishing spear or harpoon
8. origin, root, source
9. basis, base, foundation, essence
10. beginning, birth
11. capital (funds)
9/5
មូលហេតុ muulhaet 1. cause
2. origin, source
2/2
មូស muuh mosquito 1/1
មួក muək hat, cap 7/6
មួកសុវត្ថិភាព muək soʔvattʰeʔpʰiep helmet, motorcycle helmet 6/2
មួយ muəy 1. one {មួយៗ = one by one}
2. one person/myself {សុំចេញមួយ = Please let me [go] out!} {សុំទៅមួយ = Please give way [for me one person]!} {សុំចុះមួយ = Please let me [one person] get off [the bus]!}
407/182
មួយទឹក muəy tɨk secondhand 1/1
មួយទៀត muəy tiət one more, once more, moreover, on the other hand, furthermore 26/24
មួយវិញទៀត muəy vɨɲ tiət moreover, and another thing, furthermore, in addition, besides 1/1
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. particle: come on, give it a try
3. let me see!
4. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
138/74
មើលឃើញ məəl kʰəəɲ to see, to look at and see, to distinguish 6/5
មើលទៅ məəl tɨv maybe, perhaps, probably, it seems that 16/13
មេ mee 1. female animal (that has given birth)
2. mother
3. woman
4. term of address to a younger woman or to a woman of lower status
5. chief, commander (company level and higher), leader, head, master, owner
6. guard, supervising officer
7. (in gambling) the dealer/house
8. principle, rule, guideline, theory
9. to be the main, largest, most important, leading
10. name given to any consonant combined with all the vowels or all the vowels and a final consonant
11. female elephant
12. clf. for bee/wasp stings
13. for different kinds or sites of pain/illness
14. clf. for heavy rain showers
15. exclamation of anger
1/1
ម៉េះ meh thus, so, in this way, this much
Notes: spoken form of ម្ល៉េះ
13/11
មេឃ meek 1. sky
2. cloud
3. weather {នៅពេលដែលមេឃក្ដៅ = when it's hot}
6/3
មេឃស្រទុំ mejk srɑɑ tum cloudy, misty, hazy or gloomy sky 1/1
មេឃស្រឡះ meek srɑlah clear sky 3/2
ម៉េច məc what (following a verb of saying), why, in what way/manner, how {ម៉េចហើយ?/ម៉េចអី? = What's up?} {[…] ម៉េចទៅ? = In what way […]?} {ថាម៉េចចៅ? = What are you saying, grand-daughter?} {បងចង់បានម៉ូតម៉េច? = What kind of design/fashion do you like?} 36/26
ម៉េចក៏ məc kɑɑ how come, how is it that, why is it that, why
Notes: colloquial
8/6
ម៉េចចឹង məc cəŋ as a question: why?, why is that?
Notes: colloquial
2/2
ម៉េចដែរ məc dae 1. How is it? How is it going?
2. What's up?
3. How is that? What do you think about that?
Notes: colloquial
20/17
ម៉េចហ្នឹង məc nɨŋ as a question: what's wrong?
Notes: colloquial
2/2
មេដៃ mee day 1. thumb
2. [slang] leader, commander
5/4
មេរៀន mee riən lesson 2/2
មេរោគ mee rook micro-organism, germ, virus, microbe 21/13
មេសា meesaa April 2/2
ម៉ែ mae 1. mother, mama
2. you/your (child addressing its mother)
3. I/me/my (mother addressing her child)
4. exclamation of anger or surprise
2/1
មែន mɛɛn 1. to be real, true, accurate, to be right, correct, it is true
2. really, actually, indeed
3. as a question tag: [...], really? [...], right?
42/32
មែនទែន mɛɛn tɛɛn 1. really, truly, surely, in fact, as it should be, certainly
2. seriously, actually
16/15
ម៉ោ mao 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
Notes: spoken form of មក
45/27
មោឃៈ mookʰeaʔ 1. zero
2. null
3. to be vain, useless
4. shiftless
5. disproved, overturned
6. invalid, null and void
3/1
ម៉ោង maoŋ 1. hour
2. o'clock
3. clock, time {សប្បាយពេកភ្លេចមើលម៉ោង = it was so much fun that I forgot to watch the clock}
34/17
ម្ខាង mkʰaaŋ 1. one side, one (of a pair)
2. at/on one side, at the other side
Notes: contraction of មួយខាង
30/18
ម្ខាងទៀត mkʰaaŋ tiət the other side, the other one (of a pair) 21/20
ម្ចាស់ mcah boss, owner, master 8/5
ម្ជុល mcul needle (for sewing, knitting, or giving injections), pin 13/3
ម្ជុលចាក់ថ្នាំ mcul cak tnam hypodermic needle 4/1
ម្ជូរ mcuu sour spice/fruit/ingredient/food product 4/2
ម្ដង mdɑɑŋ 1. one time, once
2. for a change
Notes: contraction of មួយដង
38/23
ម្ដងៗ mdɑɑŋ mdɑɑŋ 1. from time to time, sometimes
2. always, every time
2/2
ម្ដងទៀត mdɑɑŋ tiət once more, again 26/19
ម្ដងម្នាក់ mdɑɑŋ mneak one person at a time 1/1
ម្ដាយ mdaay mother (used when speaking of or to someone else's mother) 11/6
ម្ដុំ mdom 1. region, area
2. one piece, one chunk (contraction of មួយដុំ)
4/4
ម្ទេស mteeh chili 16/6
ម្នាក់ mneak 1. one person (contraction of មួយនាក់)
2. alone
396/132
ម្នាក់ឯង mneak ʔaeŋ alone, by oneself 10/7
ម្នាស់ mnoah pineapple 27/3
ម៉្យាង myaaŋ one kind/category/way/method (contraction of មួយយ៉ាង )
Notes: also written ម្យ៉ាង
2/2
ម៉្យាងទៀត myaaŋ tiət 1. moreover, besides, another thing, furthermore
2. in other words, on the other hand
3. one other kind
4/4
ម៉្យាងម្នាក់ myaaŋ mneak each in its own way
Notes: BCF; colloquial; meaning to be further confirmed
1/1
ម៉្យាងវិញទៀត myaaŋ vɨɲ tiət on the other hand 9/9
ម្រាម mriem digit (finger or toe) 2/1
ម្រាមដៃ mriem day finger 4/4
ម្លប់ mlup shadow, shade 1/1
ម្លិះ mlih female Cambodian name 4/1
ម្ល៉េះ mleh thus, so, in this way, this much 3/3
ម្សិលមិញ msəl mɨɲ yesterday 11/10
ម្សៅ msav 1. powder
2. flour
5/3
ម្ហូប mhoup food, meal 48/28
យក yɔɔk 1. to take, bring, get, accept, hold
2. when ordering: I’ll take, I’ll have {យកបបរគ្រឿងសាច់ជ្រូកម៉ាចាន = I’ll have a bowl of pork porridge}
393/138
យកចិត្តទុកដាក់ yɔɔk cət tuk dak to work hard at something, to be deeply involved in some work, to pay close attention to, to do something seriously
Notes: ជើង ត
13/10
យកម៉ង yɔɔk mɑɑŋ immediately, directly, right away
Notes: spoken form of យកតែម្ដង
4/3
យន្តហោះ yʊən hɑh airplane 7/4
យប់ yup night, evening 10/9
យល់ yʊəl 1. to understand, comprehend
2. to learn
3. to see, perceive
4. recognize, know
5. to favor, be partial to
17/6
យល់ព្រម yʊəl prɔɔm to approve, to agree 4/3
យល់ស្រប yʊəl srɑɑp to agree, to fully agree, to approve 3/3
យ៉ាង yaaŋ 1. kind, type, way, manner
2. clf. for kinds, types
3. pre-adjectival particle forming adverbial phrases {យ៉ាងខ្លី = briefly}
4. pre-adjectival particle, similar to ដ៏, used to connect an attributive to a noun, it often has a slight emphatic meaning: very
62/39
យ៉ាងដូចម្ដេច yaaŋ douc mdəc 1. how, in what way
2. what (kind of)
3. how about, what about
1/1
យ៉ាងណាក៏ដោយ yaaŋ naa kɑɑ daoy anyway, nevertheless, no matter how, despite this 2/2
យ៉ាងតិច yaaŋ təc at least 1/1
យ៉ាងម៉េច yaaŋ məc 1. how, in what way
2. in any way, however
2/2
យ៉ាប់ yap very difficult, strenuous (of a job or task), deplorable (of a situation) 3/3
យាម yiem 1. to guard, stand guard
2. to patrol
3. guard, watchman
4. shift, watch (period of three or four hours - formerly a night was divided into three ‘watches’ from 6:00 p.m. to 10:00 p.m., 10:00 p.m. to 2:00 a.m., and 2:00 a.m. to 6:00 a.m.)
5. pouch under the beaks of certain birds
6. handle of a plow
7. cloth (shoulder) bag
8. auspices, omens, signs of the future
9. prediction
1/1
យាយ yiey 1. grandmother
2. old lady
3. polite term used to address an old woman
17/7
យឺត yɨɨt 1. to be slow, late
2. to stretch, to be elastic
19/13
យឺតយ៉ាវ yɨɨt yaav to be slow, late (especially in terms of work) 3/3
យុថ្កា yut tkaa anchor 3/1
យុវជន yuʔveaʔcʊən youth, young people 2/2
យុវវ័យ yuʔveaʔvey youth 1/1
យូធូប yuutʰuup YouTube 6/1
យូរ yuu 1. slow
2. (of time) long
3. late
23/18
យួរ yuə to carry (by a handle) 15/9
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
1904/211
យោបល់ yoobɑl 1. opinion, point of view
2. idea, suggestion
1/1
rɔɔ 27th consonant of the Khmer alphabet 1/1
រះ reah 1. to shine, become visible
2. to appear, rise (of heavenly bodies)
3. to make a sweeping motion
4. to fire in a fan or sheaf-shaped pattern
5. to spread out radially
6. to move or turn in all different directions
7. to cover all points
8. to please all sides (e.g., in an argument)
9. all, completely, in full
10. to go (while the dew is still on the ground)
11. to start out on a journey early in the morning
12. to scurry about in the morning
13. the period symbol
14. to write a period
15. to beat/play (a percussion instrument) with rapid short strokes
16. to play a trill (on a wind instrument)
17. to demolish an old house and build a new one
4/3
រក rɔɔk 1. to look, search for, seek
2. to look up (e.g., in a dictionary)
3. to see, to visit
4. to request, ask for, ask someone to do something
5. to think about, plan/intend to {រកទៅ … = I’m thinking of [doing sth.], I’m about to [do sth.]} {ខ្ញុំរកជម្រាបលាលោកអ៊ំសិនហើយ = I'm thinking of saying goodbye already, uncle} {ខ្ញុំគិតរកទៅសិនហើយណា = I'm thinking of going/I'm about to leave} {ខ្ញុំកំពុងរកចង់ព្យួររូបថតមួយនេះ = I’m about to hang up a picture here}
6. is about to {មេឃរកភ្លៀងតែអត់ភ្លៀងសោះ = the sky looks like it’s going to rain but it isn’t raining at all}
68/46
រកលុយ rɔɔk luy 1. to make money, to work for wages
2. to look for money to borrow
4/1
រកស៊ី rɔɔk sii to earn, to make one's living 2/1
រក្សា reaksaa 1. to take care of, protect
2. to keep, maintain
3. to observe, pay attention to, watch
16/11
រំខាន rumkʰaan 1. to annoy, disturb, interfere, bother
2. to be annoyed, disturbed, dissatisfied, displeased, disappointed, unhappy
4/3
រង់ចាំ rʊəŋ cam to wait (for, until) 23/16
រងា rɔŋie 1. to be chilly, cold
2. to feel cold
1/1
រង្គើ rʊəŋkəə 1. to quake, shake, tremble, vibrate
2. to be loose, unsteady
4/3
រង្វង់ rʊəŋvʊəŋ 1. circle, round/circular marking, round opening/frame
2. cycle, circuit
3. curve
4. edge, brim
5. interior side (of a round object or container)
2/1
រង្វាស់រង្វាល់ rʊəŋvoah rʊəŋvoal measuring device 1/1
រញ៉េរញ៉ៃ rɔɲej rɔɲay chaotic, messy, in a disorderly state
Notes: source: glosbe.com
1/1
រដូវ rɔdəv season 3/2
រដូវប្រាំង rɔdəv praŋ dry season 3/2
រដូវវស្សា rɔdəv voahsaa rainy season 2/2
រដ្ឋ roat 1. state, nation, country
2. people (of a country)
2/1
រណារ rɔnaa saw 2/1
រត់ rʊət 1. to run
2. flee, escape, break loose, break out
3. to disappear suddenly
4. to run or function well
12/5
រតនា reaʔtaʔnaa male Cambodian name 18/6
រថភ្លើង rʊət pləəŋ train 5/2
រថយន្ត rʊət yʊən motor vehicle, automobile, truck
Notes: ជើង ត
2/2
រថយន្តក្រុង rʊət yʊən kroŋ city bus 3/1
រទេះ rɔteh 1. cart, vehicle
2. wagon
56/10
រទេះភ្លើង rɔteh pləəŋ train 2/2
រនាស់ rɔnoah harrow, rake 3/1
រន្ធ rʊən 1. hole
2. burrow
3. cave, tunnel
4. cell
2/2
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
896/199
របស់របរ rɔbɑh rɔbɑɑ 1. things, objects
2. belongings, possessions
12/6
រប៉ាត់រប៉ាយ rɔpat rɔpaay 1. helter-skelter, in disorder/confusion, in a straggling or uncoordinated manner
2. to be scattered
1/1
របាទ rɔbaat the diacritical mark ៌ which indicates an orthographic r in some words borrowed from Sanskrit, e.g., ធម៌ (< dharma), បរិបូណ៌ (< paripūrṇa), អាថ៌ (< qārtha) 1/1
របារ rɔbaa 1. railing (e.g., around a porch)
2. stud (one of the upright members of a house frame to which the wall is attached)
3. bar
4. peg
7/3
របូត rɔbout 1. to slide, slip off, let slip (from one's grasp, out of position)
2. to become loose, detached from, dislocated
3. to escape
4. to remove by sliding off
5. to drop, release, let fall
7/3
របួស rɔbuəh 1. to be injured, wounded
2. wound, injury
21/7
របៀប rɔbiəp 1. method, system, order, arrangement, organization
2. style, way
3. rules
11/9
រំភើប rumpʰəəp 1. to be thrilled, excited
2. to be moved/touched (emotionally)
3. to be glad
4. to swing, rock, shake, tremble
1/1
រមាស់ rɔmoah 1. to itch, be itchy
2. itch, skin rash
3. to desire something, long for something
4. have an urge to do something
9/3
រមួល rɔmuəl 1. to be twisted, twisting, writhing
2. intertwined
3. twisting, torsion, writhing
4. to cramp (of a muscle)
5. muscular cramp
2/2
រយៈ reaʔyeaʔ section, division, part, limit, interval 2/2
រយៈពេល reaʔyeaʔ peel 1. interval/period of time
2. duration
3. allotted time
8/5
រលក rɔlɔɔk wave, ripple 10/5
រលត់ rɔlʊət 1. to go out (as a fire/lamp)
2. to stall (of a car)
3. to die (down), disappear, fade away
2/1
រលាក rɔliek 1. to be burned, blistered, irritated
2. to get a burn, get blistered
3. burn, blister, irritation (often corresponds to the suffix -itis in newly created medical terms)
4/3
រលាត់ rɔloat 1. to be scratched, scraped, skinned, cut, peeling off
2. to scratch, scrape, chafe
3/1
រលាយ rɔliey 1. to melt, dissolve
2. to mix, blend together
3. to be dissolved, digested, mixed
4. to destroy
5. to have vanished, be destroyed
6. to resolve
7. to thaw
8. to lose, be deprived of
9. to fade away
10. to calm down
3/2
រំលឹក rumlɨk 1. to remind, refresh one's memory, make someone remember
2. to recall, to think of (especially an absent person or a past event), bring up something from the past, commemorate
3. to miss, feel the loss of
4/1
រលុង rɔluŋ 1. to be large, roomy, loose-fitting, too big (e.g., of clothing)
2. to be relaxed (e.g., of an atmosphere)
3. easy-going, lackadaisical
4. gullible, easily convinced
5. to be easy to understand
4/2
រលោង rɔlooŋ to be shiny, glistening, wet, polished, smooth 5/2
រវល់ rɔvʊəl busy, occupied 18/17
រវាង rɔvieŋ 1. between
2. during
4/3
រស់ rʊəh 1. to be alive
2. to live, to exist
3. to survive
1/1
រសជាតិ rʊəh ciet taste, flavor 68/24
រស់នៅ rʊəh nɨv to live, exist, survive 15/8
រសៀល rɔsiəl 1. afternon
2. about to, to make haste to
3. to be almost (dead, of someone who is in the declining years)
1/1
រហ័ស rɔhah 1. rapidly, quickly
2. promptly
3. to be rapid, fast, quick
4. clever
1/1
រហូត rɔhout 1. until, up to, all the way to, as far as, through
2. to the very end, for ever
3. all the time
4. without intermission
5. from then on, permanently
6. to fall out
7. to become loosened or detached
8. to escape
8/7
រហូតដល់ rɔhout dɑl until, up to, as far as 4/4
រហែក rɔhaek 1. to be torn, ripped, tattered, worn out
2. tear, rupture, laceration
4/3
រអិល rɔʔəl 1. to slip, slide
2. to be slippery, slick, smooth
3. to be glib
4. by heart, fluently, smoothly
26/6
រអិលដួល rɔʔəl duəl to slip and fall 7/5
រអៀសខ្លួន rɔʔiəh kluən to feel ashamed/guilty 1/1
រអែង rɔʔaeŋ to fear (out of respect), to dread 1/1
រាក riek 1. to come out so fast or suddenly as to be impossible to stop (used with special reference to bodily functions)
2. to have diarrhea
1/1
រាក់ reak shallow 1/1
រាក់ទាក់ reak teak 1. friendly, warm, cordial, pleasant
2. pleasantly, warmly, cordially
3/2
រាង rieŋ form, shape, image, figure 33/16
រាំង reaŋ 1. to block, close off, bar the way, barricade
2. to lock
3. to cease/let up (of rain, menstruation)
4. to hold back, bring to a stop, restrain, to detain
5. to strain, filter
3/1
រាងកាយ rieŋ kaay body, figure, physique 2/2
រាំច្រៀង roam crieŋ dancing and singing 1/1
រាត្រី rietrəy 1. night, evening
2. kind of plant that blooms at night
3/1
រានហាល rien haal 1. porch, veranda, balcony, sun deck
2. drying platform
2/1
រាប riep 1. to be flat, level, even, smooth
2. to be obedient, submissive, pacified
3. tame
4. gentle
5. calm, quiet
6. polite
6/4
រាប់ roap 1. to count, enumerate
2. to calculate, figure
3. to rate, value
4. to examine
5. to appreciate, esteem, consider (e.g., someone as a friend)
1/1
រាប់បាត្រ roap baat 1. to distribute food (to monks)
2. to put rice into the monk's bowls
6/4
រ៉ាប់រង rap rɔɔŋ to assume responsibility, guarantee, ensure, vouch for 1/1
រាប់អាន roap ʔaan to be friends 1/1
រាយប៉ាយ riey paay 1. to be scattered (in disorder)
2. to scatter (e.g., leaflets)
3/2
រាល់ roal every, each, all 7/7
រាល់តែដង roal tae dɑɑŋ all the time, always, every time 1/1
រាល់ថ្ងៃ roal tŋay every day 6/5
រាវចាន riev caan bamboo or wood container for dishes, dish drainer 1/1
រាស់ roah 1. to rake, harrow
2. to weed (with a rake)
8/4
រីក riik 1. to open (out), bloom, grow, flourish
2. to expand, swell, increase (in size), dilate
3. to spread
4. to develop
5. to become overgrown
6. to be cooked with too much water (especially of rice)
7. to enjoy oneself
5/2
រីករាយ riik riey to be happy, glad, enthusiastic 11/10
រីង riiŋ 1. to dry up, evaporate
2. to wither, wilt
3. to be dry
4. to be wasted away, gaunt
5. to be ill
4/1
រីឯ rii ʔae as for, regarding 25/20
រឹង rɨŋ hard, firm, tough, stiff 22/13
រឹងកំព្រឹស rɨŋ kɑmprɨh to be stiff, rigid, hard, solid 1/1
រឹត rɨt 1. to tighten, to press close together, to squeeze, to embrace tightly, to fasten tightly, to strengthen (relationship), to become serious (disease)
2. dry latania leaf used for writing
3. dry palm leaf used for making hats or sacks
4. more and more, increasingly
1/1
រុំ rum 1. to bandage, wrap
2. to dress (a wound)
3. to wind around, coil
4. to turn (something round)
10/7
រុញ ruɲ to push, push forward 20/6
រូប ruup 1. image, picture, body, figure, shape, portrait, statue
2. clf. for respected people, monks, pictures, statues
25/9
រ៉ូប roup dress, wedding dress 2/2
រូបថត ruup tʰɑɑt photograph, picture 1/1
រូបភាព ruup pʰiep 1. image, picture, drawing, photo
2. appearance, form, shape
673/197
រូបរាង ruup rieŋ figure, form, shape, body, appearance, structure 14/7
រួច ruəc 1. to finish, end, achieve, complete
2. indicates the possibility of completing the action of the main verb, to be able
3. already, then, after that
65/48
រួចរាល់ ruəc roal 1. to finish, to complete
2. completely
86/51
រួម ruəm 1. to combine
2. to join together, connect, unite, gather
3. to concentrate
4. to reduce, shrink
5. to be concentrated, compact, solid
6. to be united, joined, connected
7. to take part (in)
8. to share
9. to be common, joint, communal, collective
5/4
រួយ ruəy 1. tired, fatigued, weary, exhausted
2. to sprinkle, to dust
1/1
រើ rəə 1. to move (out / away), shift the position of something
2. to remove, evacuate
3. to extract, take/pick out, unload
4. to transport, convey
5. to wriggle, toss and turn, struggle (to get loose)
6. (of a disease) to get worse, (of a wound) to re-open
7. to spit up, regurgitate
8. to chew the cud
9. to change (a previous statement/one's mind)
10. to repair
11. to repeal (a court session)
1/1
រើស rəəh 1. to choose, to select, to separate, to pick up (an unclaimed object), to collect
2. choosy, finicky
14/4
រឿង rɨəŋ 1. story, novel
2. cause, case, event, conflict
8/8
រៀង riəŋ 1. រៀង + adj. + បន្តិច/តិច = a bit + adj. {រៀងពិបាកបន្តិច = a bit difficult} {រៀងប្រៃបន្តិច = a bit salty}
2. to arrange in series, ranks, rows, order or style
3. in sequence, in order, in rows
4. all, each, every
19/18
រៀងរាល់ riəŋ roal each and every 2/2
រៀងរាល់ថ្ងៃ riəŋ roal tŋay every day, always 2/2
រៀន riən to study, to learn, to practice 14/11
រៀប riəp 1. to organize, put in order, arrange
2. to dress, adorn
3. to prepare, to get ready to
4. to be in order, neat
5. to marry (off), arrange a marriage
6. almost, (just) about (to)
2/2
រៀបចំ riəp cɑm 1. to organize, prepare
2. to put in good order, arrange
17/11
រៀបរយ riəp rɔɔy 1. to be careful, exact
2. neat, well organized, well-disciplined, well-behaved, polite
1/1
រៀបរាប់ riəp roap to describe, narrate, relate (a story) 2/2
រៀម riəm 1. [royal] elder sibling
2. I (poetic way to refer to oneself (male))
1/1
រៀល riəl Riel 10/2
រេ ree 1. to change (course/direction), change (one's opinion), turn, veer, (of a sailing ship) to tack
2. to follow a zigzag course (as a drunken person)
3. to rotate/revolve/sway/bend (e.g., in the wind)
4. to vacillate, fluctuate
5. to flicker
6. to toss and turn
7. to be precarious, volatile, changeable
4/3
រោង rooŋ 1. hall, building, factory
2. pavilion, roofed structure, open shed
2/2
រោទ៍ roo 1. to cry out loudly
2. to roar, bellow
3. (of music) to resound
4. (of a bell) to ring
5. (of a motor) to run/operate (especially at a high number of rpm's)
2/2
រោម room 1. body hair (except head hair and pubic hair)
2. fur, down (of birds)
3. to encircle, surround, cluster around, swarm all over something (e.g., like flies, bees, or ants)
4. to mass, beset from all sides
6/2
lɔɔ 1. to try, sample
2. to try on
3. to test, measure, probe, experiment
30/13
លក់ lʊək 1. to sell
2. asleep {ដេកលក់ = to be sound asleep, to sleep deeply} {ដេកមិនលក់ = to not be able to fall asleep, to have insomnia}
128/50
លក់ដាច់ lʊək dac 1. to sell well
2. to market, to sell, to make a sale
4/3
លក់ដូរ lʊək doo 1. to buy and sell, trade
2. to be in business
3/1
លក្ខណៈ leakkʰaʔnaʔ 1. attribute, (physical) characteristic, distinctive feature
2. character, nature, quality
3. appearance, shape, form
4. condition, criterion, qualification
5. meaning
6. section (of a law text)
8/8
លក្ខិណា leakkʰəʔnaʔ Cambodian name
Notes: pronunciation to be verified
4/1
លង់ lʊəŋ 1. to drown
2. to submerge, to sink
1/1
លត lɔɔt kind of noodle (thick, about 2-3 cm long), usually stir-fried or used for desserts 2/1
លទ្ធភាព lattʰeaʔ pʰiep 1. capacity, potential
2. opportunity, chance, possibility
2/2
លំនឹង lumnɨŋ physical stability, balance, equilibrium 14/7
លំបាក lumbaak 1. to be difficult, hard to do
2. unfortunate, ill-fated, miserable, suffering
3. difficulty, scarcity, misery, suffering
3/3
លំហាត់ lumhat exercise, drill 4/4
លា lie to say goodbye, to quit, to resign, to leave, to depart 1/1
លាគ្នា lie knie to say goodbye to one another 4/2
លាង lieŋ 1. to wash, to clean (with a liquid)
2. to purify, to clear
94/30
លាងចាន lieŋ caan to do/wash the dishes 53/16
លាងមាត់ lieŋ moat to eat for pleasure 3/1
លាត liet 1. to spread (out), unfold, open (out), display
2. to expose
3. to stretch, extend, unroll, unwind
4. to be spread out, unfolded, opened
5. to be flat, level, open
6. to be empty, unfilled
7. to be plain, without any pattern/design, to be solid-coloured
3/1
លាន់មាត់ loan moat 1. to exclaim (involuntarily), burst out (talking), make a slip of the tongue
2. to yell, howl
3. to express one's opinions frankly
1/1
លាប liep 1. to cover a surface with a liquid, paste or powder
2. to coat, to paint, to smear, to plaster
3. to associate with
35/9
លាយ liey 1. to mix, blend, stir together, combine
2. to mix up, confuse
3. to scatter
4. to melt, dissolve
5. to be blended, mixed
6. to be liquid
7. track, trace, mark, line
8. pattern of lines on the palm of the hand
9. kind of fishing trap made of bamboo
12/11
លិច lɨc 1. to sink, disappear (into)
2. to set (e.g. of the sun)
3. to dwindle
4. to submerge/sink something, immerse
5. to flood, cover with water
1/1
លីដា liidaa female Cambodian name 11/2
លុតជង្គង់ lut cʊəŋkʊəŋ to kneel down 16/4
លុះត្រាតែ luh traa tae if, only if, provided that, unless 3/3
លុបមុខ lup muk to wash the face 8/4
លុបលាង lup lieŋ 1. to wash, to clean
2. to hide something
2/2
លុយ luy money 46/17
លូ luu 1. pipe (for water or sewage), water pipe (made of a tree trunk)
2. dogs: to howl
12/2
លូក luuk 1. to reach/thrust out/extend (especially the hand), put (the hand) in some place
2. to stretch out
3. to protrude
5/5
លូត luut 1. to sprout, appear
2. to protrude
3. of hair, vegetation: to grow, become longer, lengthen
4. to develop
5. to be prosperous, flourishing, successful
6. to be exaggerated
2/2
លូតលាស់ luut loah 1. to develop, grow
2. to expand
3. to progress, prosper
4. to get stronger, gain strength
5. to bloom, spring up
1/1
លូន luun to creep, crawl, slither 1/1
លួច luəc to steal 2/1
លើ ləə 1. up, on, over, above
2. to be on, over, above, located on top
3. in regard to, concerning, toward, for, against
370/120
លើក lǝǝk 1. to lift, to raise {លើកដៃសំពះ = to raise the hands in a greeting or respectful gesture} {លើករបស់ = to lift something} {លើកទូរស័ព្ទ = to pick up the phone}
2. time, occasion, session {លើកមុន = last time}
84/41
លើកក្រោយ lǝǝk kraoy next time 5/5
លើកមុន lǝǝk mun last time 3/3
លើស lǝǝh 1. to pass/go beyond, exceed, surpass
2. more, too (much), over
3. in addition, more than necessary
4. the most, more than all others
2/2
លឿង lɨəŋ color: yellow 59/36
លឿន lɨən fast, quick 45/18
លេខ leek 1. number, figure, numeral
2. writing, drawing, letter, mark
3. to write, to draw
34/10
លេខរៀង leek riəŋ sequential number 24/3
លេង leeŋ 1. to play
2. to do something for fun or pleasure
3. to joke
47/20
លេងសើច leeŋ saǝc to tease, play, do something for fun, fool around, amuse oneself 1/1
លេប leep 1. to swallow, gulp down
2. to absorb, assimilate, incorporate
3. to cover up, hide, mask
5/3
លេស leeh 1. excuse, pretext
2. argument
3. basis
4. grounds
5. plea, allegation
6. to give an excuse
7. to be small, tiny
8. trifling
9. scanty
10. minor affair
1/1
លែង lɛɛŋ to stop, quit, leave, let go, release, set free 13/7
លោក look 1. you (used in addressing adult males who are of approximately equal rank with the speaker and Buddhist monks)
2. he (used in referring to adult males who are of approximately equal rank with the speaker and Buddhist monks)
3. monk, man (who is respected)
4. sir, mister (commonly used before a title or given name)
5. world, sphere of existence
6. universe
18/14
លោកគ្រូ look kruu male teacher 15/2
លោត loot 1. to jump, to spring, to leap
2. animal: to run swiftly
3. to surpass (all others, in wealth or position)
4. to be over excited (with joy or anger)
5. to display {លោតលេខ = to display a number [e.g., on a screen or monitor]}
5/3
ល្ងាច lŋiec evening, late afternoon 13/8
ល្បាប់ lbap 1. slush, watery mud, slime, mire
2. silt, alluvium
2/1
ល្បី lbəy 1. to be famous, popular, widely known
2. popularity, fame
1/1
ល្បឿន lbɨǝn 1. speed, velocity
2. rate, tempo
Notes: root: លឿន
9/4
ល្បែង lbaeŋ 1. game, pastime, amusement, playing
2. gambling
Notes: root: លេង
7/1
ល្មម lmɔɔm 1. to be (just) enough, adequate, sufficient, just right, moderate
2. worthy
3. quite, rather, sufficiently
4. at the same time, just in time
5. coincidentally, about time
27/17
ល្មុត lmut kind of fruit (sapodilla) with a sweet, malty flavor 1/1
ល្ហុង lhoŋ papaya 96/10
ល្អ lʔɑɑ 1. good, nice, beautiful, pretty
2. correct, proper
47/31
ល្អប្រើ lʔɑɑ praə to be good to use, to be of good quality 2/1
វះ veah 1. to cut (open), slit, make an incision
2. to operate (on), perform surgery
3. to disembowel
2/1
វះកាត់ veah kat 1. to perform an operation
2. to separate parts by cutting
4/2
វង្វេងផ្លូវ vʊəŋveeŋ pləv to get lost, lose one's way 1/1
វចនានុក្រម veaʔcaʔnaanuʔkrɑm dictionary 15/7
វត្ត voat 1. Buddhist monastery, pagoda/temple complex
2. respect, esteem
3. tradition, discipline
4. application, fulfillment, implement-ation
5. profession, job, assignment, task
6. habit
7. actions, behavior, conduct
Notes: ជើង ត
9/2
វត្ថុ voattʰoʔ 1. thing, object
2. matter, substance
3. wealth, property, place, farm, dwelling
4. reason, basis
3/3
វប្បធម៌ voappaʔ tʰoa 1. culture
2. cultural
4/4
វ័យ vey age, range of age
Notes: also written វយ
23/18
វស្សា voahsaa 1. rainy season
2. rain
3. annual three month period when Buddhist monks are required to retire to their temples
1/1
វា vie 1. it (of animals, things, or very young children)
2. he, she, they (familiar or contemptuous)
403/124
វាយ viey, vay 1. to beat (with the hand, a stick, club or whip), hit, slap, strike
2. to type
3. to strike (of a clock)
4. to fight, invade, attack
5. to analyze, to sum up a situation
6. to discuss the price of something
7. kind of plant that produces small edible fruit which turn red when ripe
Notes: see also វ៉ៃ
3/1
វាល viel large open space, plain, field, clearing, courtyard, plaza, threshing floor 2/1
វាល់ voal 1. to measure, to fill a measuring container properly (liquids, grains)
2. all, the whole of (the)
3. all of the way up to, until
5/3
វាស់ voah 1. to measure (linear extent, i.e., length, width, height, or distance)
2. to exercise care
3. all, the whole of (the)
4. all of the way up to, until
9/4
វាសនា viehsnaa, viesaʔnaa fate, destiny, luck, fortune 1/1
វាសនា viehsnaa, viesaʔnaa male Cambodian name 12/5
វិក្កយបត្រ vikkaʔyaeaʔbat invoice, bill
Notes: also written វិក័យប័ត្រ
9/2
វិចិត្រ viʔcət male Cambodian name 16/5
វិជ្ជាពេទ្យ vɨccie pɛɛt medicine, medical science
Notes: irregular pronunciation: ពែត
1/1
វិញ vɨɲ again, back, instead 82/58
វិធី viʔtʰii 1. method, style, arrangement
2. ceremony, ritual
14/5
វិធីសាស្ត្រ viʔtʰii saah methodology, technology
Notes: ជើង ត
1/1
វិន័យ viʔney 1. discipline, order
2. law, discipline, rules, regulations
3. Vinaya (rules of conduct for the Buddhist priesthood)
1/1
វិបុល viʔbol male Cambodian name 29/8
វិល vɨl to turn (around), spin, revolve 4/2
វិលមុខ vɨl muk dizzy 8/2
វីដេអូ viidejʔou video 17/4
វីតាមីន viitaamiin vitamin 1/1
វីរៈ viireaʔ male Cambodian name 2/1
វុទ្ធី vutʰii male Cambodian name 100/34
វៀតណាម viət naam Vietnam 2/2
វេច vɨc 1. to fold over
2. to pack, wrap up/put into a package
3/1
វែក vɛɛk 1. to separate, to move aside, to shove aside, to clear (the way)
2. ladle, scoop
3. scoop(ful), ladleful
17/8
វែង vɛɛŋ long, tall 64/30
វ៉ែនតា vaentaa (pair of) glasses
Notes: also written វែនតា
2/2
វ៉ៃ vay colloquial form of វាយ [viey, vay] = to beat, to hit, to type
Notes: colloquial
3/3
sɑɑ color: white 59/36
សំ sɑm male or female Cambodian name 4/2
សក់ sɑk hair 72/20
ស៊ក sɔɔk 1. to insert (into a groove, hole, or slot, as a credit card or key)
2. to slip/slide something under something
3. (of a spirit) to enter (the body of a medium)
4. to nonplus, cause to be at a loss as to what to say
3/2
សកម្មភាព saʔkammeaʔpʰiep activity 2/2
ស័ក្ដិសិទ្ធិ sak sət sacred, holy 1/1
សំខាន់ sɑmkʰan 1. to be important, essential, crucial, principal
2. magnificent, superb, remarkable, excellent, exemplary, model
4/4
សំខ្យា sɑŋkyaa 1. counting, reckoning, calculation
2. number, figure, cipher
3. result, total
4. noun
5. thought, reasoning and analyzing to find out a cause and its consequences
1/1
សង sɑɑŋ 1. to repay, pay back (e.g., a debt), return (something, e.g., money)
2. to pay (for damage or injury), reimburse
3. to respond (e.g.m to abuse)
4. to flow back
5. backwards, back (again), in return
6. to subtract (from)
7. to substitute, replace, act for
2/1
សងខាង sɑɑŋ kʰaaŋ both sides, two sides
Notes: also written សង្ខាង
14/12
សង្កត់ sɑŋkɑt 1. to press down on, apply weight/pressure upon
2. to oppress, suppress, pressure
3. to squeeze, hold very tightly
4. to threaten (in order to get something)
5. to keep (the emotions) calm, suppress
6. to be a little ahead
7. to make a devastating reply (so that one's opponent cannot answer)
8. to emphasize
2/2
សង្គម sɑŋkum society, community 1/1
សង្គ្រោះ sɑŋkrʊəh 1. to help, save, rescue
2. to resuscitate
3. to support
4. help, saving, support, assistance
5. to be included
12/5
សង្ឃ sɑŋ 1. Buddhist priesthood, official brotherhood of Buddhist monks, the third of the ‘Three Jewels’ of Buddhism
2. member of the Buddhist monkhood
3. (less formally) Buddhist monk
4. group of monks (four or more), community (of Buddhist monks)
5. group, multitude
1/1
សង្ឃឹម sɑŋkʰɨm to hope, to expect 1/1
សង្ស័យ sɑŋsay 1. to suspect, doubt, wonder about
2. to be suspicious, skeptical
3. doubt
3/3
សង្សារ sɑŋsaa 1. boyfriend, girlfriend, lover
2. fiancé, fiancée
3. continuous round of life and death, reincarnation, transmigration
2/2
សង្ហា sɑŋhaa 1. to be glorious, imposing, prominent, elegant
2. proud, haughty
2/1
សច្ចា saccaa 1. to vow, swear
2. to promise
3. to confess
4. to consent
5. to pray
1/1
សញ្ញា saɲɲaa 1. sign, symbol
2. mark (e.g., punctuation)
3. signal, notice
4. to agree, give consent
5. to promise, give one's word
7/5
សញ្ញាគុណ saɲɲaa kun multiplication sign (x) 1/1
សញ្ញាបូក saɲɲaa bouk plus sign (+) 8/4
សំដី sɑmdəy 1. words, speech, utterance
2. husk, empty ear/spike, dry/shrunken seed
Notes: root: ស្ដី; also spelled សម្ដី
1/1
សំដៅ sɑmdav 1. to note, indicate, point out, emphasize
2. to aim (at), head (straight) for
3. to go somewhere for an express purpose
4. to allude
5. (directly) to, at, toward, in the direction of
6. about, concerning
5/4
សំណង sɑmnɑɑŋ 1. repayment of a debt
2. reimbursement, compensation, restitution, restoration, indemnity
Notes: root: សង
1/1
សំណាង sɑmnaaŋ 1. chance, luck
2. fate, destiny
3. good fortune, blessing, success
1/1
សំណាង sɑmnaaŋ male Cambodian name 8/3
សំណាប sɑmnaap rice seedling before transplanting, seedling (usually refers to rice seedlings that have reached the proper height to be transplanted to the growing field) 14/2
សំណួរ sɑmnuə question 3/3
សំណើម sɑmnaəm 1. dampness, humidity, state of being humid
2. moisture
Notes: root: សើម
4/2
សណ្ដាប់ធ្នាប់ sɑndap tnoap 1. conduct, manners, behavior, discipline, personality, order, method, arrangement
2. act, action
8/6
សត្វ sat 1. animal, living being (human or animal)
2. life, soul
29/6
សត្វពាហនៈ sat piehaʔnaʔ domestic animal 1/1
សន្តិសុខ sɑnteʔ sok 1. security
2. security guard
2/1
សន្ទនា sɑnteaʔnie 1. to converse, to discuss
2. conversation, discussion
4/4
សន្ទុះ sɑntuh 1. a while, moment
2. leap, bound, burst, spurt
9/9
សន្ទូង sɑntuuŋ young rice plant 14/3
សន្លប់ sɑnlɑp 1. to lose consciousness, pass out, faint
2. to be unconscious, in a coma
6/3
សន្លឹក sɑnlək 1. sheet (of paper), page, leaf
2. clf. for thin flat objects such as leaves and sheets of paper
1/1
សន្សំសំចៃ sɑnsɑm sɑmcay to economize 2/2
សំបក sɑmbɑɑk 1. skin, bark, shell, rind, peel
2. package
3. pan or scale of a balance
4. stand or tray on which to place gifts for monks or higher officials
5. [colloquial] to be fruitless, valueless, useless
68/17
សំបុក sɑmbok 1. nest (of birds, mice, ants etc.), lair, den
2. deposit (of minerals)
3/1
សំបុត្រ sɑmbot 1. ticket
2. letter, message, note
Notes: also written សំបុដ
68/8
សំប៉ែត sɑmpaet to be flat, flattened 8/3
សប្តាហ៍ sappdaa week
Notes: ជើង ត; also written with ជើង ដ
6/4
សប្បាយ sapbaay 1. happy, pleasant, fun
2. kind, beneficial, healthy
5/5
សប្បាយចិត្ត sapbaay cət 1. to be content, satisfied, happy
2. to enjoy
3. happy feeling
Notes: ជើង ត
12/8
សំពះ sɑmpeah to salute by placing both hands together palm to palm in front of the chest with the fingers pointing upward (it is a gesture of respect when meeting someone or when leaving) 31/7
សំពត់ sɑmpʊət wrap-around skirt, sarong 7/6
សព្វ sɑp 1. each, every, all, everything, everyone
2. to be full, whole, entire
3. thoroughly, wholly
4. to be correct
5. to be loyal
11/4
សព្វថ្ងៃ sɑp tŋay 1. every day, each day
2. now, at present, these days
2/2
សភាព saʔpʰiep 1. state, condition
2. nature, aspect, appearance
3. disposition
4. form, shape
5. action, deed
6. behavior, character
7. position
4/4
សម sɑm 1. attractive
2. proper, suitable, fitting, meeting the requirements (of)
3. decent
4. right, correct
5. to fit, to go well with
10/7
សម sɑɑm 1. (table) fork
2. trident, three-pronged fishing spear
3. training, exercise(s)
4. to rehearse
2/1
សម័យ saʔmay 1. era, period, time, season, occasion
2. phase (of the moon)
3. condition, state
4. doctrine, tradition, style, fashion
5. sign, mark
6. cause
7. function
10/5
សមាជិក saʔmaacɨk member (of an organization) 1/1
សមុទ្រ saʔmot sea, ocean
Notes: alternative spelling: សមុទ្ទ
6/4
សម្គាល់ sɑmkoal 1. to remark, notice, observe, point out
2. mark, sign, indication, symptom
Notes: also written សំគាល់
3/1
សម្ងំ sɑmŋɑm 1. to remain quiet or calm
2. silence, quiet
Notes: also written សំងំ
1/1
សម្ងាត់ sɑmŋat 1. to be closed (of a conference or meeting)
2. to be secret, confidential
3. to keep secret
4. to silence, quiet (someone) down
Notes: root: ស្ងាត់; also written សំងាត់
8/1
សម្ដែង sɑmdaəŋ 1. to express (an idea)
2. to show, display, demonstrate
3. to come into view
4. to act, perform, portray on the stage
5. to declare, proclaim
6. to publish, promulgate
Notes: root: ស្តែង; ជើង ដ; also written សំដែង
5/5
សម្បជញ្ញៈ sampaʔcʊəɲɲeaʔ 1. conscience, consciousness, self-consciousness
2. vigilance, watchfulness
1/1
សម្បូរ sɑmbou abundant, plentiful
Notes: also written សំបូរ
5/4
សម្ភារៈ sɑmpʰiera 1. materials, equipment, supplies
2. matter, substance
20/11
សម្ភាសន៍ sɑmpʰieh 1. interview {សម្ភាសន៍ការងារ = job interview}
2. conversation, dialogue
3. friendliness toward each other
3/2
សម្រស់ sɑmrɑh 1. freshness, charm, beauty
2. to drain, to cause to dry (out), to dehydrate
Notes: also written សំរស់
1/1
សម្រាក sɑmraak 1. to rest, to relax, to cause to relieve
2. break {សម្រាកថ្ងៃត្រង់ = lunch break}
Notes: root: ស្រាក; also written សំរាក
10/8
សម្រាន្ត sɑmraan 1. [formal] to sleep
2. [formal] to rest, relax
3. to ease, alleviate
4. to be peaceful, secure
Notes: root ស្រាន្ត; ជើង ត; also written សំរាន្ត
3/1
សម្រាប់ sɑmrap 1. for
2. used for, used to (make or do something)
106/60
សម្រួល sɑmruǝl to make something easy, to comfort, to console {តាមសម្រួល = Take your time! Take it easy! No need to rush! etc.}
Notes: also written សំរួល
3/3
សម្រេច sɑmrac to have done, to finish, to accomplish, to achieve
Notes: also written សំរេច
6/5
សម្រេចចិត្ត sɑmrac cət to decide to, to make up one's mind
Notes: ជើង ត; also written សំរេចចិត្ត
4/3
សម្ល sɑmlɑɑ soup 31/9
សម្លប្រហើរ sɑmlɑɑ prɑhaə kind of soup (made with lemon grass, smoked fish, and vegetables such as squash) 3/2
សម្លាប់ sɑmlap 1. to kill
2. to tan (leather)
3. to abandon completely, to suppress, to eliminate
4. to destroy
5. to feign
Notes: root: ស្លាប់; also written សំឡាប់
1/1
សម្លឹង samlǝŋ to gaze, to stare
Notes: root: ស្លឹង; also written សំឡឹង
13/12
សម្លៀកបំពាក់ sɑmliək bɑmpeak clothes 17/12
សម្អាត sɑmʔaat 1. to clean {ដើម្បីសម្អាតវាឲ្យបានស្អាត = in order to clean it} {បោកសម្អាតខោអាវ = to wash the clothes clean}
2. to clean up, to sweep
3. to groom
Notes: root: ស្អាត; also written សំអាត
54/22
ស៊យ sɔɔy to have bad luck, to be unlucky 1/1
ស៊យអាណេះ sɔɔy ʔaa neh such bad luck! 1/1
សំយោគសញ្ញា saŋyook saɲɲaa diacritical mark (័) used in Sanskrit and Pali words where it represents the combination of ា + ់ and is pronounced [a], [oa ] or [ea]. When it occurs with O-series consonants and ា following យ, it is pronounced [e], e.g. រហ័ស rɔhah, ស្ម័គ្រ smak, ព័ទ្ធ poat, ញ័រ ɲoa, ភ័យ phey 1/1
សរសើរ sɑɑ saə 1. to congratulate
2. to compliment, praise, eulogize, admire
6/2
សរសេរ sɑɑ sej to write 34/13
សរសៃ sɑɑsay, təsay 1. thread, filament, string, fiber
2. tendon
3. blood vessel
4. nerve
5. vein (of a mineral)
6. clf. for noodles, strings, threads, and other filaments or hair-like objects
28/5
សំរាម sɑmraam 1. garbage, trash, litter, rubbish, debris, waste, sewage
2. midden
2/1
សល់ sɑl 1. to remain, be left over {នៅសល់ = to remain, be left over}
2. to be in excess
3. remainder, surplus
12/9
សសរ sɑsɑɑ column, pillar, post, pile, shaft 7/2
សំឡេង sɑmlejŋ voice, sound
Notes: also written សំលេង
21/11
ស៊ាំ soam 1. to get used to, be accustomed to
2. to be experienced/qualified
3. to be immune
4. to know/understand something (e.g., how to operate a piece of machinery) well
5. adapt
6. to gain understanding (of something)
7. over and over, repeatedly
1/1
សាក saak 1. to test, check, verify
2. to examine
3. to try
4. to imitate, mimic, copy, duplicate
5. to charge {សាកថ្មទូរស័ព្ទ = to charge the phone}
16/9
សាកលវិទ្យាល័យ saakɑl vittyielay university 1/1
សាកល្បង saak lbɑɑŋ to test, try, sample, experiment 2/2
សាក្សី saaksəy witness 1/1
សាំង saŋ 1. gas(oline)
2. of animals: tame, tamed, domesticated, docile
1/1
សាំងហ្គាពួរ saŋ kaa puə Singapore 1/1
សាច saac to splash, splatter, sprinkle 5/1
សាច់ sac 1. meat
2. pulp (of a fruit), wooden parts of a tree
3. substance, essence, essential part
56/20
សាច់ការ sac kaa 1. essential
2. useful, necessary
1/1
សាច់ក្រណាត់ sac krɑnat fabric 3/2
សាច់ញាតិ sac ɲiet relatives, extended family, kin group 3/3
សាច់ដុំ sac dom muscle 2/2
សាធារណៈ saatʰiereaʔnaʔ to be public, common, communal 1/1
សាន saan male Cambodian name 4/2
សាប saap 1. bland, not salty (enough), tasteless
2. to sow (seeds)
3. powerless, ineffective, valueless, impotent
4. water: fresh
5. to be dull, uninteresting
8/7
សាបស្រូវ saap srǝv to sow rice 3/1
សាប៊ូ saabuu soap 98/17
សាប៊ូកក់សក់ saabuu kɑk sɑk shampoo 4/3
សាប៊ូដុសខ្លួន saabuu doh kluən shower gel/cream 6/3
សាមញ្ញ saamaɲ 1. to be ordinary, common, simple, universal, conventional
2. religious austerity
3. religious mendicancy
3/3
សាមសិប saam səp thirty 1/1
សាមីខ្លួន saamǝy kluən main person (e.g., the bride or groom in the wedding), interested party, person concerned, the subject (e.g., of an investigation) 1/1
សាយឡិន saaylən silent (as in silent mode of a telephone) 1/1
សារ saa, saaraʔ 1. letter, message, text
2. substance, essence, main point
3. strength, force, authority
4. to be important
5. to be strong, superior, brave
6. value, wealth, riches
7. to be true, exact
8. truth, precision
9. use, benefit, profit
10. war elephant
13/3
សារជាតិ saaraʔciet substance 1/1
សារភាព saaraʔpʰiep 1. to admit, confess
2. admission, confession
1/1
សាលា saalaa school 3/2
សាលារៀន saalaa riən school 1/1
សាវម៉ាវ saav maav rambutan 4/1
សាឡុង saaloŋ 1. sofa, chair
2. salon, living room, reception room
4/1
សិក្សា səksaa 1. to study, to conduct research
2. study, learning, education
1/1
សិង səŋ 1. [clerical] to sleep
2. to perform (a magic ritual), officiate
2/1
សិដ្ឋ sət short form of ពិសិដ្ឋ (male Cambodian name) 1/1
សិត sət 1. to comb (the hair), card (wool)
2. to preen
3. to clean, purify
4. to refine and pour (metals), smelt, cast
5. to discard
6. to pour (out), empty, decant
7. to plane, scrape, scratch
8. to knead
9/3
សិទ្ធិ sət 1. right
2. accomplishment, achievement
3. fruit, result, attainment of a goal
4. effectiveness, skillfulness
5. duty
6. peace
1/1
សិន sən 1. [phrase-final] for now, for the time being, for a moment
2. [phrase-final] first
Notes: polite final hortatory particle
66/49
ស៊ិន sin male Cambodian name 1/1
សិស្ស səh student 2/2
ស៊ី sii 1. to eat (with humans it is intimate in urban centers but may be used more generally in rural areas)
2. to consume (food, fuel)
3. ស៊ីប្រេន = to sell at a high price just because it’s a brand name
8/4
ស៊ីឈ្នួល sii cnuəl 1. to work for someone, go into domestic service, take a job (usually menial)
2. to be an employee (usually referring to a servant)
3. to live on wages
4. to work for hire
5. hired mercenary
4/2
សីតុណ្ហភាព səytonhaʔpʰiep 1. temperature
2. climate
13/1
សីតុណ្ហមាត្រ səytonhaʔmiet thermometer
Notes: also pronounced səytonhaʔmaat
4/1
ស៊ីម siim SIM card 4/1
ស៊ីម៉ងត៍ siimɑŋ cement, contrete 3/2
ស៊ីរ៉ែន siiraen horn, siren 5/1
ស៊ីសាមុត siisaamut 1. Cambodian surname
2. Sin Sisamouth: famous Cambodian singer-songwriter from the 1950s to the 1970s
1/1
សីហា səyhaa August 1/1
សឹងតែ sǝŋ tae almost, about to 1/1
សឹងអី səŋ ʔəy very much
Notes: BCF; colloquial
1/1
សឺរ៉ាំង səɨraŋ syringe 3/1
សុំ som to ask (for), to beg, to demand (may be used in a polite way by older persons to younger ones) 37/21
សុខ sok 1. to be healthy
2. to be safe, secure, peaceful, calm, tranquil
3. to be pleasant, comfortable
4. to be happy, glad, joyous
5. to be content, satisfied
6. to be successful
7. peace
8. joy, pleasure
9. health
4/2
សុខៗ sok sok suddenly
Notes: BCF; colloquial
1/1
សុខទុក្ខ sok tuk (personal physical) health 6/3
សុខភាព sokkʰapʰiep health 19/8
សុខសប្បាយ sok sapbaay to be well and happy (commonly used in the greeting សុខសប្បាយឬទេ? = How are you?, but can also used when saying goodbye) 23/10
សុខា soʔkʰaa female Cambodian name 1/1
សុខុម sokʰom male Cambodian name 4/2
សុជីវធម៌ soʔciiveaʔtʰoa 1. savoir vivre, courtesy, manners, good-breeding
2. knowledge of the world, ability to live elegantly
1/1
សុំទោស som tooh 1. excuse me, pardon me
2. I'm sorry
21/15
សុទ្ធ sot 1. to be pure, clean, without impurities, unmixed
2. virtuous
3. white
4. smooth
5. correct
6. exclusive, absolute
7. to be net (of weight)
2/1
សុទ្ធតែ sot tae all, only, exclusively, completely, without exception, nothing but 6/5
សុទ្ធា sottʰie female Cambodian name 8/2
ស៊ុប sup soup 9/4
សុភ័ក្រ soʔpʰeak male or female Cambodian name 7/3
សុភា soʔpʰie female Cambodian name 8/3
សុភាព soʔpʰiep male or female Cambodian name 7/2
សុភាសិត soʔpʰiesət 1. proverb, saying, maxim
2. (of speech or words) to be right, correct, exact, proper
1/1
សុភី soʔpʰii Cambodian name 8/2
សុរិយគតិ soʔreʔyaʔ keaʔteʔ solar calendar 2/1
សុវត្ថិភាព soʔvattʰeʔpʰiep 1. goodness, prosperity, happiness, success
2. good health
3. safety
9/7
សូត្រធម៌ sout tʰoa to pray
Notes: also written សូត្រធម៌
9/5
សូម soum 1. to request, ask for
2. to beg, entreat
3. polite term used to introduce a sentence, meaning 'please, would you...', 'would you please'
6/5
សូម្បី soumbəy 1. even, even if, in spite of
2. although
1/1
សួន suən 1. garden
2. public garden, park {សួនកម្សាន្ត = amusement park}
3. part, section, division
4. suitable, fit, appropriate, proper
2/2
សួរ suə 1. to ask, question, enquire
2. to visit, come to see
50/33
សួស្តី suǝsdǝy greeting equivalent to 'hi!' 'hello!' 'good day!'
Notes: ជើង ត
17/15
សើច saəc 1. to laugh (at), mock
2. burst out laughing
1/1
សើម saəm damp, humid, wet, moist 17/6
សៀត siǝt 1. to insert, to stick in, to squeeze in
2. (of something long and thin like a knife) to insert, push in, thrust in
3. to carry in the belt
4. to enter stealthily, slip into
5. to fall ill suddenly
6. to have sudden stabbing/sharp pains (in the abdomen)
5/2
សៀមរាប siǝm riep Siem Reap (a province and town in northwest Cambodia, where the ruins of Angkor are located) 1/1
សៀវភៅ siǝv pʰɨv 1. book
2. pad, notebook
65/21
សេចក្ដី səckdəy 1. affair, matter, case
2. subject, meaning, concept
3. reason, cause
4. nominalizing particle, forms abstract nouns from verbs and adjectives
5. these derivative nouns generally have the meaning of: the condition or state of … {សេចក្តីល្អ = goodness}
Notes: ជើង ដ
8/6
សេន sejn, saen 1. cent, penny, one hundredth of a riel
2. coin
1/1
ស៊េរី sejrii series 3/2
សេរ៉ូម sejroum serum 18/3
សេវា sejvaa, sejvie service, duty 16/5
សេវាកម្ម sejvaakam, sejviekam service 6/4
សែង saeŋ 1. to carry (of two or more people, especially on a pole which rests on the shoulders, e.g., as a litter)
2. light, radiance, luster, brilliance, gleam, rays (of light)
3. [royal] weapon, arms
13/3
សែន saen 1. one hundred thousand
2. very, extremely, too
3. to sacrifice/make an offering (especially of food to the spirits of the dead)
4. [colloquial] to bribe
2/2
សោះ sɑh 1. final particle: (in negative clauses) at all, in the least, completely, utterly, absolutely, finally
2. to be completely out of
3. to be empty, devoid of content
4. to be tasteless, insipid, flavorless, lifeless
5. tired, exhausted
6. pale, anemic
14/14
សោភ័ណភាព saopʰoanapʰiep beauty 1/1
សោភា saopʰie female Cambodian name 7/3
សៅរ៍ sav 1. Saturday, as in ថ្ងៃសៅរ៍ = Saturday
2. Saturn
4/1
ស្ករ skɑɑ 1. sugar
2. candy, sweets
3/3
ស្ករស skɑɑ sɑɑ white/refined sugar 6/3
ស្កុត skot tape
Notes: derived from the brand name Scotch Tape
20/5
ស្កូវ skǝv white/gray hair 3/1
ស្គាល់ skoal 1. to know (someone), recognize, have seen before
2. to be familiar with
19/12
ស្គាល់គ្នា skoal knie to know each other 7/7
ស្គែន skɛɛn scan 3/1
ស្គ្រីន skriin screen 1/1
ស្ងាត់ sŋat 1. to be quiet, calm
2. motionless
3. alone, secluded, solitary
4. cozy
1/1
ស្ងួត sŋuət dry 11/6
ស្ងៀម sŋiǝm 1. to be silent, quiet
2. still, immobile, inactive
3. to be idle, free, unemployed
1/1
ស្ងោរ sŋao 1. to boil in water (to cook, to soften, or to extract some essence)
2. cook by boiling
3. soup
3/1
ស្ដាំ sdam direction: right
Notes: ជើង ដ
64/45
ស្ដាប់ sdap 1. to listen (to)
2. to obey
3. to understand (a spoken language)
Notes: ជើង ដ
19/8
ស្ដាប់ឮ sdap lɨɨ to hear, to be able to hear 1/1
ស្ដាយ sdaay to feel sorry, to regret, to pity 2/2
ស្ដី sdǝy 1. to say, tell, speak, talk
2. to address
3. to declare, inform, announce
4. to ask (someone to do something as a favor)
5. to request to look for
6. to scold, reprimand, rebuke
7. to blame
8. about, concerning, relative to
9. kind of large tree
Notes: ជើង ដ
1/1
ស្ដីបន្ទោស sdǝy bɑntooh to rebuke, reprove, reprimand, scold, blame, curse
Notes: ជើង ដ
3/2
ស្ដុក sdok 1. to be heavy, massive, ponderous, substantial
2. vegetation: to be luxuriant, thick, dense
3. to have wealth
4. kind of large tree (Walsura villosa, with thick bark used in anti-dysentery medicines and small round edible fruit that grow in clusters)
5. supply, stock (of goods), reserve
6. accumulation, saving(s)
7. stock market
Notes: ជើង ដ
3/1
ស្ដើង sdaəŋ 1. to be thin (especially of cloth, paper), slim, slender, fine
2. scant, meager
3. in small numbers
Notes: ជើង ដ
2/1
ស្តង់ stɑŋ stand, stall (in a market)
Notes: ជើង ត
2/1
ស្តាតអូឡាំពិក staat ʔoulampɨk olympic stadium 2/1
ស្តាយ staay style
Notes: ជើង ត
1/1
ស្តុប stop traffic light
Notes: ជើង ត
1/1
ស្ត្រី strǝy 1. woman, girl, lady
2. women
3. the female sex
Notes: ជើង ត
73/29
ស្ថានទូត stʰaan tuut embassy 1/1
ស្ថានភាព stʰaanpʰiep 1. position
2. state of affairs, situation
3. condition, posture, attitude, pose, stance
2/2
ស្ថានីយ stʰaanii 1. station
2. place of rest, parking place
1/1
ស្ទះ steah 1. to obstruct, block, close up, stop up {ស្ទះចរាចរណ៍ = traffic jam}
2. to brick up, cork, shut, plug
3. to jam, foul
4/2
ស្ទះចរាចរណ៍ steah cɑraacɑɑ traffic jam 5/4
ស្ទាប stiep 1. to feel, examine by touch, finger, caress, touch lightly
2. to reach
3. to test, try, probe
1/1
ស្ទូង stuuŋ to transplant seedlings (especially rice seedlings) 12/3
ស្ទើរគ្រប់ stǝǝ krup almost whole, almost complete 1/1
ស្នាក់ snak 1. to dwell, live at
2. to stop over, spend the night, stay for a short time
2/1
ស្នាម snaam 1. trace, track, (foot)print
2. mark, scar, impression, imprint
3. vestige, remains
4. excavation
5. sports ground, court (e.g., tennis court), stage, ring
6. race track
7. battlefield
17/11
ស្និត snǝt 1. clf. for hands of bananas
2. very fine toothed comb with teeth on both sides (especially used for combing lice and lice eggs out of the hair)
5/2
ស្និទ្ធស្នាល snǝt snaal (of a friendship) close, intimate 3/3
ស្នេហា snaehaa 1. love, affection
2. (love) affair
3. to love, like
1/1
ស្នែង snaeŋ 1. horn, antlers
2. horn-like musical instrument (usually made of water buffalo horn)
3. pole used to carry a load between the shoulders of two or more persons
4. load carried on such a pole
5. litter, palanquin
6. clf. for loads
3/1
ស្បង់ sbɑŋ Buddhist monk's skirt-like lower garment (one of the three items of clothing worn by a Buddhist monk) 4/1
ស្បើយ sbaəy 1. (of disease, anger, rain) to abate, calm down, slacken, diminish
2. said when someone sneezes
3. to be superficial
4. to be weakened
5. hopeless
2/2
ស្បែក sbaek 1. skin
2. hide, leather
6/2
ស្បែកជើង sbaek cǝǝŋ shoes, boots, footwear 20/5
ស្បែកជើងប៉ាតា sbaek cǝǝŋ baa taa sneakers 3/2
ស្បែកជើងផ្ទាត់ sbaek cəəŋ ptoat slippers, flip flops 1/1
ស្បែកជើងស៊ក sbaek cǝǝŋ sɔɔk slippers, flip flops 3/2
ស្ពាយ spiey 1. to carry slung across/suspended from the shoulder, carry by means of a shoulder strap
2. shoulder strap (e.g., of a rifle)
7/3
ស្ម័គ្រចិត្ត smak cət 1. to express a wish/desire
2. to volunteer
3. willingness (to do something without outside pressure)
Notes: ជើង ត
1/1
ស្មា smaa shoulder 4/4
ស្មាតហ្វូន smaat foun smartphone 3/2
ស្មាន smaan 1. to guess, to approximate, to suppose, to think, to assume
2. to suspect
3. to seem, to appear
2/2
ស្មាអាវ smaa ʔaav clothes hanger 5/3
ស្មុគ smok kind of box made of palm leaves (used as a container for tobacco or areca) 5/1
ស្មើ smaə 1. to be equal, comparable, alike, the same
2. even, impartial
7/5
ស្មើគ្នា smaǝ knie 1. equal, identical (in size, height etc.)
2. alike, equivalent, even
3/3
ស្មើនឹង smaǝ nɨŋ the same as, idential to, equal to 3/1
ស្មោះ smɑh 1. to be honest, sincere, frank, straightforward, direct
2. loyal, faithful
3. emphatic final particle
1/1
ស្មៅ smav grass, generic term for grasses and grass-like plants 1/1
ស្រៈ sraʔ vowel 3/3
ស្រក់ srɑk 1. to drip, to drop, to fall in drops, to trickle
2. to flow
3/2
ស្រដៀង srɑdiǝŋ to be similar to, to resemble 1/1
ស្រដៀងនឹង srɑdiǝŋ nɨŋ to be similar to, to resemble 2/2
ស្រប srɑɑp 1. to agree, match, rhyme
2. to be consistent (with)
3. to be parallel (to), be in accord (with) {ស្របពេលដែល [...] = at the same time that [...]}
3/2
ស្របាល srɑbaal 1. to be approximately the same, equal
2. at the same time
2/2
ស្រមោល srɑmaol 1. shadow, reflection, silhouette, image
2. spirit, devil
2/2
ស្រស់ srɑh 1. fresh, green, freshly picked, recently caught (e.g., of fish)
2. charming, attractive, beautiful
1/1
ស្រស់ស្រាយ srɑh sraay 1. to be free, unconstrained, free and easy
2. cordial, friendly
3. close, native, one's own
2/2
ស្រឡាញ់ srɑlaɲ to like, to love
Notes: also written ស្រលាញ់
9/8
ស្រឡេវ srɑleev 1. to be high, tall
2. far away
3. unattainable (generally used in combination with ខ្ពស់ or ឆ្ងាយ)
1/1
ស្រាត sraat 1. to undress
2. to go naked
3. to be naked, nude, bare
1/1
ស្រាប់ srap 1. to be available, prepared, ready-made, completed
2. already
3. obviously, as a matter of fact
4. to be definite, certain, obvious
7/6
ស្រាប់តែ srap tae 1. suddenly
2. all of a sudden, immediately, as soon as
3. unexpectedly, surprisingly, illogically, unfairly
2/2
ស្រាយ sraay 1. to untie, undo, unfasten, unwrap, detach
2. to untangle, unravel
3. to explain, clarify
4. to solve
5. to interpret (a dream)
6. to comment on (a text)
7. to translate
2/1
ស្រាល sraal 1. to be light (in weight), not heavy, weightless
2. to be slight, trifling, insignificant
3. not serious, petty (of a crime), early (of crops)
8/3
ស្រី srəy woman, female 27/16
ស្រីរ័ត្ន srəy roat female Cambodian name 7/4
ស្រុក srok 1. country, nation
2. district (subdivision of a province)
3. village, countryside, rural area
4. to be domestic (as opposed to foreign), native
5. tame, domesticated/cultivated (as opposed to wild)
2/1
ស្រុកកំណើត srok kɑmnaət birthplace, home town 2/1
ស្រុកស្រែ srok srae countryside 5/2
ស្រុស sroh 1. to put into boiling water, scald with boiling water
2. to dip fresh food (such as vegetables) into boiling water for a short time, to parboil
1/1
ស្រូប sroup 1. to suck/draw in, sip
2. to absorb, soak up
3. to be absorbant
4. to lure, attract
5. to record (sounds)
6. to fill (with)
7. to gulp/wolf down (food)
8. to pour soup/water over rice
9. [colloquial] to spend a lot of money on some endeavour, to take/require a lot of money
2/1
ស្រូវ srəv rice (while still growing or prior to being husked), paddy rice, standing rice, unmilled/unhusked rice
Notes: after the ស្រូវ is milled and the husks are removed it is called អង្ករ, and after it is cooked it is called បាយ
104/11
ស្រូវប្រាំង srǝv praŋ dry-season rice, rice grown in the dry season (April-May) 1/1
ស្រូវវស្សា srǝv voahsaa rainy-season rice 1/1
ស្រួច sruəc 1. to be pointed, sharp and pointed, sharpened to a point, tapering
2. to be keen, acute
2/1
ស្រួល sruəl 1. to be easy, simple, proper
2. healthy, comfortable, pleasant
3. nice, carefree, without any complications
4/4
ស្រួលខ្លួន sruǝl kluən 1. to be well, healthy
2. to feel good
3. to be comfortable
5/5
ស្រួលបួល sruǝl buəl 1. to be comfortable
2. excellent, magnificent, superb
3. happily ended, safely ended
4. careful, perfect
5. logical, consistent, proper, well, pleasant
2/1
ស្រេកទឹក srejk tɨk to be thirsty 1/1
ស្រេច srac 1. to have done/finished/acomplished
2. to finish, complete
3. to be complete, prepared
4. already, entirely, fully, completely, sufficiently
3/3
ស្រេចតែ srac tae to depend un, to be up to (prep: + លើ) 2/2
ស្រែ srae 1. wet/irrigated rice field
2. to be rural
3. (of the eyes) to be very tired
4. to be bleary-eyed (e.g., from a lack of sleep)
5. to be glazed/unseeing/blank (as the eyes of a very ill person)
32/7
ស្រែក sraek to shout, scream, cry (out), bawl, yell 1/1
ស្រែកហៅ sraek hav to call out loudly 2/2
ស្រោច sraoc 1. to sprinkle, spray, water, irrigate, pour
2. to bathe (someone)
3. to touch, hit
4. to concern
5. all together, unanimously
6. simultaneously (especially to complain)
1/1
ស្រោម sraom 1. cover, covering, casing, wrapping, case, sheath, envelope
2. condom
3. frame
4. hull, pod
8/3
ស្រោមជើង sraom cəəŋ socks 2/1
ស្ល slɑɑ 1. to make soup/stew, to cook (soup or stew-like foods)
2. to extract oil (from natural products)
3. to melt, smelt (iron)
4. to heat resin
5. to concentrate medicine by boiling it down
9/3
ស្លាក់ slak 1. to choke (e.g., on a bone)
2. to be silenced, be unable to speak or reply (in a debate)
3. to cease talking suddenly
4. to have a catch in one's voice
5. to be unable to swallow
2/1
ស្លាប់ slap 1. to die
2. dead
5/5
ស្លាបចាក់ slaap cak propeller 4/1
ស្លាបព្រា slaap prie 1. spoon
2. spoonful
22/8
ស្លឹក slək 1. leaf
2. sheet (e.g., of paper)
13/5
ស្លៀក sliək to put on or wear clothing (below the waist only: skirts, trousers) 23/18
ស្លៀកពាក់ sliǝk peak to dress, get dressed, be dressed, wear clothes 10/7
ស្វាគមន៍ svaakum 1. welcome
2. welcoming
3. congratulations on a safe arrival
4/4
ស្វាយ svaay 1. mango
2. color: purple, violet, mauve
48/15
ស្វាយកែវចិន svaay kaev cən kind of mango 1/1
ស្វាយកែវរមៀត svaay kaev rɔmiet kind of mango 1/1
ស្វាយប៉ោម svaay paom kind of mango 1/1
ស្វិត svət 1. wilted, dried up (of fruit), withered, shriveled
2. tough (of fibers), leathery (of meat)
3. very lean, very skinny, just skin and bones
4. invulnerable, impenetrable by any sharp-edged weapon/bullet
5. miserly, stingy
2/2
ស្វែងរក svaeŋ rɔɔk to go and look for, to search for, to seek 12/2
ស្អាត sʔaat 1. to be clean, nice, neat
2. pure, chaste
3. smart (of someone's appearance)
4. nice-looking, beautiful
110/42
ស្អាតបាត sʔaat baat 1. to be very clean, neat, well-dressed
2. very beautiful, handsome
1/1
ស្អិត sʔət 1. to be sticky, adhesive, adherent
2. stuck (to), attached (to)
3. to be addictive
4. (of weather) to be sticky, muggy
5. closely, like glue
6. to be loath to forgive someone, reluctant to forget someone's mistake
4/4
ស្អី sʔǝy colloquial form of អី or អ្វី
Notes: colloquial
1/1
ស្អុះ sʔoh 1. to be very hot, oppressive, stifling, sultry, muggy
2. to be restless, fidgety
3. exclamation indicating little desire to do something: ‘it's not required, it's not necessary, there's no need (to/for)’
1/1
ស្អុះស្អាប់ sʔoh sʔap to be hot and sticky/humid, sultry, muggy 1/1
ស្អែក sʔaek tomorrow 1/1
ហត់ hɑt 1. to be tired, weary
2. to be breathless, out of breath, to be panting, puffing
5/4
ហត់នឿយ hat nɨəy to be very tired, hard working, suffering 1/1
ហប់ hɑp 1. to be stuffy, close
2. muggy
3. to melt/fuse (metal to mend cracks)
4. to temper (metal in order to make it rustproof)
5. to bind/tie (with fiber from the ramie plant or fan palm)
6. to twist fibers together in order to make rope
7. eaves of a roof
2/2
ហា haa as a question: pardon?, what?
Notes: colloquial
4/4
ហាក haak exclamation expressing surprise 1/1
ហាក់ដូចជា hak douc cie it seems as though, one could say that 2/2
ហាង haaŋ store, shop 66/36
ហាង haaŋ to be hot (to the taste, as onions, garlic, mustard), bitter or sharp tasting (as a wild bamboo shoot) 1/1
ហាងកាហ្វេ haaŋ kaafee coffee shop 9/3
ហាត់ hat 1. to practice, train, drill, exercise
2. to learn, study, be in training
2/1
ហាត់ប្រាណ hat praan to exercise 1/1
ហាន់ han to slice, to cut into small pieces
Notes: also written ហ័ន
8/1
ហ៊ាន hien 1. bold, courageous
2. to dare, risk
2/2
ហាម haam 1. to forbid, prohibit, prevent
2. put a stop to
3. restrict, bar, block
4. border, edge (of a plate), rim, brim (of a hat)
4/2
ហាល haal 1. to dry (something in the sun or wind), expose to the elements
2. to spread out, display
3. to be in the open air
4. to be (sun)dried
7/2
ហាលថ្ងៃ haal tŋay to expose to the sun 1/1
ហិត hǝt to smell, sniff, inhale 1/1
ហឹរ həl, haə food: hot, spicy, peppery 16/5
ហុច hoc 1. to extend the hand (to give or to take something)
2. to hand over, offer to, pass/hand (something to someone)
3. to provide, yield
4. to utter (a sound), to pronounce, say
13/6
ហុត hot 1. to sip (noisily), suck
2. to gulp down, bolt (food)
3. a sip (of some liquid)
2/1
ហុយ hoy 1. to whirl/swirl/rise up (in a cloud, like dust or smoke) {ហុយក៏ហុយ ក្ដៅក៏ក្ដៅ = it’s dusty and hot}
2. to spread (e.g., of smoke or a smell)
3. to fume
24/14
ហូត hout 1. to pull/take out, withdraw, extract, draw (out)
2. to lengthen, stretch something out
1/1
ហូប houp to eat 9/8
ហូបចុក houp cok to eat
Notes: colloquial
3/3
ហូយ houy exclamation to express boredom, frustration, or not wanting to do something
Notes: BCF
2/2
ហូរ hou 1. to flow, stream, pour
2. to trot (especially of cattle or water buffalo)
3. to be fluent
4. fluently, eloquently
5. in a flowing manner
4/3
ហួស huǝh 1. to exceed, surpass, go beyond, pass, run past (a red light, a street, etc.)
2. to exaggerate
3. to skip, omit
4. beyond, over
5. much more, too much, more than
1/1
ហើប haəp 1. to move away slightly
2. to lift up a little bit
3. to be ajar, slightly open
4. to ride high (in the water, as an empty boat)
5. to open the mouth
6. talk, speak, converse with
2/1
ហើមពោះ haǝm pʊəh to feel bloated, to have an upset stomach 1/1
ហើយ haǝy 1. indicates completed action or state 'already'
2. and, afterwards, next, then, after that
1021/293
ហ៊ើយ hǝǝy exclamation to express boredom, frustration, or not wanting to do something
Notes: BCF
1/1
ហើយៗ haǝy haǝy to be ready/finished
Notes: colloquial
2/2
ហើយដៃ haǝy day when free from work, when [the other] work is done {អីចឹង វុទ្ធីជួយលាងផងពេលហើយដៃ = in that case, you [វុទ្ធី] help doing the dishes when your other work is done/when you’re free}
Notes: BCF
1/1
ហើយនិង haǝy nɨŋ and (followed by the last in a series), with 31/28
ហៀរ hiǝ 1. to overflow, run out
2. to exceed
3. to flow, run (especially of bodily secretions, excretions)
4. to seep, ooze
5. to be full to the brim, full to capacity
6. to be overflowing, overcrowded
2/2
ហេតុ haet 1. cause, reason, motive
2. source, origin
3. because of, for the reason that
8/7
ហេតុការណ៍ haet kaa event, incident, circumstance, situation 2/2
ហេតុអី haet ʔəy why? for what reason?
Notes: colloquial form of ហេតុអ្វី
1/1
ហេឡូ hejlou hello (answering the phone)
Notes: colloquial; see also អាឡូ
1/1
ហែក haek 1. to tear
2. to tear out/off/apart, tear to pieces
3. to force open (the mouth)
4. to slander, expose someone's faults in public
4/4
ហែលទឹក hael tɨk to swim 3/1
ហោះ hɑh 1. to fly (of a plane or other machine)
2. to float in the sky
3. to soar
3/3
ហោប៉ៅ hao pav pocket 7/1
ហៅ hav 1. to call, name
2. to order (e.g. in a restaurant), specif. to stop a vehicle
3. to send for, summon
4. to invite (guests)
143/76
ហ្គារ៉ាស់ gaarah garage
Notes: BCF; irregular pronunciation
1/1
ហ្គាស gaah gas 1/1
ហ្គេម keem, kɛɛm game 8/3
ហ្ន៎ nɑɑ final particle to soften a statement or request, similar to ណា 1/1
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that) 149/98
ហ្នឹងណា nɨŋ naa 1. just
2. it's just, it's just that
Notes: BCF; colloquial
7/7
ហ្នឹងមែន nɨŋ mɛɛn Is that true? {ហ្នឹងមែន? ហ្នឹងហើយ។ = Is that true? Yes, that's true!}
Notes: colloquial
5/5
ហ្នឹងហើយ nɨŋ haǝy 1. yeah, yes, right, correct, that's correct
2. ok, all right
Notes: colloquial
34/28
ហ្នឹងអ៎ nɨŋ ʔɑɑ as a question: really?
Notes: colloquial
3/3
ហ្នុង noŋ this, that 1/1
ហ្មត់ mɑt 1. quite, utterly, totally
2. fully, completely, flatly
3. to be exhausted, all gone
4. fine, finely ground, powdered
5. polished, smooth (of fabrics, skin)
1/1
ហ្មត់ចត់ mɑt cɑt 1. to be careful, precise, accurate, meticulous
2. clean, neat
3. chaste
4. serious
5. elevated, lofty
6. regulated, in good order, having strict rules
7. correct, proper
8. serious, conscientious, thorough, sufficient
9. carefully, meticulously (of one's attitude toward something)
1/1
ហ្វាម៉ាស៊ី faamaasii pharmacy
Notes: colloquial
2/2
ហ្វូម foum foam 16/2
ហ្វែល fael file
Notes: BCF; spelling unclear
1/1
ហ្វ្រង់កា frɑŋkaa stretcher, litter
Notes: possibly also written ប្រង់កា
13/2
ហ្អ ʔɑ colloquial form of ឬ 1/1
ឡាំង laŋ 1. box, case
2. to sew
1/1
ឡាំងក្រដាស laŋ krɑdaah cardboard, cardboard box 37/7
ឡាន laan car, motor vehicle 32/14
ឡានក្រុង laan kroŋ bus, city bus 10/5
ឡានពេទ្យ laan pɛɛt ambulance
Notes: irregular pronunciation: ពែត
40/7
ឡាបូ laabou sink 21/4
ឡាម laam razor, razor blade 10/2
ឡាវ laav 1. Laos
2. to be Laotian
3. to wash
4. funnel
5. gorge, pass
1/1
ឡូយ looy 1. cool
2. arrogant, proud
5/4
ឡើង laəŋ 1. to go up, ascend
2. (of aircraft) to take off
3. to rise, get up
4. to climb
5. to get on/board (a means of transport)
6. to go upstream
7. to ferment, rise (of dough)
8. to increase
9. up, upwards
10. upstream
11. increasingly
12. on
13. often occurs as a verb complement in various meanings
110/55
ឡើងវិញ laəŋ vɨɲ following a verb: [verb] again 10/7
ឡើយ laəy 1. at all, absolutely
2. generally used with the negative particles កុំ, គ្មាន, ពុំ, មិន, ឥត, to express the idea of incompleted action, existence or progressing action
4/4
ឡេ lej lotion 10/2
ឡេវ leev 1. button
2. to be junior, subordinate
3. common
4. cheap, low, backward
5. poor (in quality)
5/2
ឡែក laek 1. to be separate, apart, isolated
2. to be special, specific
3. separate section/piece/place
3/3
អ៎ ʔɑɑ 1. particle used to form a yes/no question, similar to ឬ
2. exclamation indicating satisfaction or surprise
3. indicating something like surprise on part of the speaker that the listener might not be aware of some fact or past event {ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខូចតាំងពីម្សិលមិញអ៎។ = [Didn’t you know that] the A/C has been broken since yesterday!}
Notes: colloquial
20/19
អ៊ំ ʔum, ʔom 1. elder sibling of one's parent
2. 2nd person pronoun (to uncle or aunt older than one's parent or to older non-relatives in one's parents' generation)
10/4
អក្ខរាវិរុទ្ធ ʔakkʰaʔraa viʔrut orthography, spelling 1/1
អក្សរ ʔaksɑɑ 1. letter (of the alphabet)
2. script, alphabet
3. written language
4. writing
45/9
អគារ ʔaʔkie building, house 2/1
អគ្គិសនី ʔakkihsaʔnii 1. electricity
2. electric
9/3
អង់គ្លេស ʔɑŋkleeh English 3/3
អង្ករ ʔɑŋkɑɑ uncooked, dehusked rice 47/7
អង្ករខ្សាយ ʔɑŋkɑɑ ksaay ordinary rice 2/1
អង្កាល់ ʔɑŋkaal 1. when (in the future), at what time
2. on what date
1/1
អង្គ ʔɑŋ 1. body
2. torso, trunk
3. corpse
4. build, figure
5. appearance
6. form, shape
7. quality, virtue
8. (main) reason, (basic) cause
9. base, basis, grounds
10. quantity, amount, number
11. sort, kind, type, variety
12. group, organization, institution, establishment
13. corps (military or diplomatic)
14. clf. for royalty, clergy, statues of the Buddha, deities, and letters of the alphabet
1/1
អង្គចងចាំ ʔɑŋ cɑɑŋ cam memory (e.g., of a phone) 6/1
អង្គុយ ʔɑŋkuy to sit, to sit down 82/26
អង្គែ ʔɑŋkɛɛ dandruff, mange-like disease of the scalp 10/3
អង្រែ ʔɑŋrɛɛ pestle, stamper, rammer 2/1
អង្វែង ʔɑŋvaeŋ 1. to be old, ancient, existing for a long time
2. time: long, of very long duration
1/1
អង្សា ʔɑŋsaa 1. degree (of temperature, of angle)
2. shoulder
3. division, section, portion
1/1
អញ្ចឹង ʔɑɲcəŋ 1. in that case, so, then, therefore
2. like this / that
3. this / that much
1328/202
អញ្ចេះ ʔɑɲceh 1. like this
2. this, this much
5/3
អញ្ចេក ʔɑɲcek 1. like this
2. this, this much
Notes: alternative pronunciation of អញ្ចេះ
1/1
អញ្ជើញ ʔɑɲcəəɲ 1. to invite/summon (someone to do something)
2. please do, go ahead and ...
3. used before verbs of motion and certain other verbs as a sign of respect {អញ្ជើញចូល = please come in!} {អញ្ជើញទៅណាមកណាហ្នឹង? = [spoken politely to someone who's older] Where are you going?}
8/8
អំណោយ ʔɑmnaoy gift, present, donation, contribution 2/1
អំណោយផល ʔɑmnaoy pʰɑl to be favorable 2/1
អណ្ដាត ʔɑndaat 1. tongue
2. reed (of a musical instrument)
Notes: ជើង ដ
1/1
អណ្ដែត ʔɑndaet 1. to float, drift
2. to soar, come to the surface
3. to be fortunate, lucky
4. to be clever, intelligent, shrewd
Notes: ជើង ដ
2/1
អណ្ដែតអណ្ដូង ʔɑndaet ʔɑndouŋ romantic
Notes: BCF
1/1
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
591/235
អត់កើត ʔɑt kaət 1. unsuccessful, unable, incapable (of doing anything)
2. impossible
9/9
អត់ទាន់ ʔɑt toan not yet 35/26
អត់ទៀង ʔɑt tiəŋ not regularly
Notes: BCF
1/1
អត់ទោស ʔɑt tooh 1. pardon me, excuse me
2. to pardon, excuse, forgive
1/1
អត់សូវ ʔɑt səv not so much, rather not 40/31
អត់អីទេ ʔɑt ʔəy tee 1. it doesn't matter, it's all right
2. surely, certainly
Notes: see also មិនអីទេ
17/16
អត់អីអេ ʔɑt ʔəy ʔee 1. it doesn't matter, it's all right
2. surely, certainly
Notes: colloquial form of អត់អីទេ
2/2
អត់អីអេ៎ ʔɑt ʔəy ʔee 1. it doesn't matter, it's all right
2. surely, certainly
Notes: colloquial form of អត់អីទេ
3/3
អតិថិជន ʔaʔteʔtʰeʔ cɔɔn customer, client
Notes: formal
95/40
អត្ថន័យ ʔattʰaʔney definition, meaning, significance 1/1
អនាម័យ ʔaʔnaamay 1. hygiene, sanitation
2. health
40/14
អនុញ្ញាត ʔaʔnuɲɲaat 1. to allow, authorize, to permit
2. authorization, permission
3/3
អនុស្សាវរីយ៍ ʔaʔnuhsaavaʔrii 1. souvenir, keepsake, remembrance, recollection
2. memorial
Notes: also written អនុស្សាវរីយ
1/1
អន្ទិត ʔɑntɨt 1. used to call a younger man or boy
2. pundit (often used of a recently disrobed monk)
1/1
អប ʔɑɑp 1. to double up in order to strengthen, to splint (e.g., a broken limb), to strengthen, support, reinforce
2. to fix something
3. to toady to, fawn upon, please someone
1/1
អបអរសាទរ ʔɑɑp ʔɑɑ saatɔɔ 1. to be enthusiastic and satisfied about/for someone
2. to express enthusiasm, to acclaim
3/3
អំបិល ʔɑmbəl salt 10/7
អំបូង ʔɑmbouŋ kind of banana 1/1
អំបោះ ʔɑmbɑh cotton thread/yarn (for sewing or weaving) 3/1
អផ្សុក ʔapsok 1. bored, tired of, unhappy, lonely
2. boredom
4/1
អំពី ʔɑmpii 1. about, concerning, relative to
2. from, out of {អំពីថ្ងៃនេះទៅ = from this day on}
55/42
អំពើល្អ ʔɑmpǝǝ lʔɑɑ good deed 1/1
អម្បាញ់មិញ ʔɑmbaɲ mɨɲ just now, just a moment ago 17/15
អរគុណ ʔɑɑ kun 1. thank you
2. to thank, to be grateful
36/29
អរុណសួស្តី ʔaʔrun suǝsdǝy good morning!
Notes: ជើង ត
1/1
អស់ ʔɑh 1. to consume, use up, run low/short (of something) {អស់ហើយ = [a product, food etc.] finished/sold out}
2. to end, finish, terminate, come to an end
3. entirety, completeness, wholeness
4. to be complete, whole
5. entirely, completely
6. all (of), the whole (of)
7. to have to spend {អស់ម៉ាម៉ឺនទទេ = I had to pay 10’000 for no reason!}
60/31
អស់កម្លាំង ʔɑh kɑmlaŋ to be tired, exhausted, weak 6/5
អសន្តិសុខ ʔaʔsɑnteʔsok 1. lack of security, insecurity
2. insecure, to be unsafe
1/1
អស់សំណើច ʔɑh sɑmnaəc 1. to burst out laughing
2. to find something ridiculous
1/1
អា ʔaa 1. preceding nouns, noun phrases or adjectives in colloquial speech {អាមួយនោះមែន? = This one, right?} {អាពណ៌បៃតង = the green one} {មានតែអាទុំអេ៎ហ្ន៎? អត់មានអាខ្ចីអេ៎? = Do you only have ripe ones? You don’t have green ones?}
2. used preceding nouns, noun phrases or adjectives giving them a pejorative, derogatory or familiar meaning
3. the vowel [a] when spelling
18/10
អា ʔaa used preceding names: it is commonly used in addressing close friends, persons regarded as inferiors, or young boys, it can also be used before the name of something with which one is annoyed, when preceding the name of a girl, it conveys a notion of endearment 1/1
អា ʔaa 1. final particle used for emphasis
2. phrase-final or as an interjection: oh! ah!
Notes: see also អា៎
3/3
អា៎ ʔaa 1. final particle used for emphasis {ខ្ញុំសង្ឃឹមថាឈ្នះហើយហ្នឹងអា៎ = I had hoped they would win!} {សៀវភៅចាស់ៗហ្នឹងអា៎ = Just old books!} {ម្នាក់ឯងធ្ងន់អា៎ = It's too heavy for one alone!} {ម៉ោពិសាសិនម៉ោបង មានច្រើនអា៎ = Come and eat, there's more than enough!}
2. spoken form of ហើយ {អស់ចាខ្វៃអា៎? = You don't have any youtiao anymore?}
3. spoken form of ណាស់ = very, very much {ខ្ញុំឃ្លានអា៎ = I’m very hungry}
22/18
អាការៈ ʔaakaa, ʔaakaaraʔ 1. symptom, characteristic, sign
2. special sign, omen
3. appearance, look, aspect, attribute
4. way, method
5. attitude, manner, conduct, behavior
6. action, situation, condition
7. letter of the alphabet
8. letter
13/5
អាកាស ʔaakaah 1. air, atmosphere, sky
2. open air, open space, outer space
3. fresh air, breeze
2/2
អាកាសធាតុ ʔaakaasaʔtʰiet climate, weather 2/1
អាក្រក់ ʔaakrɑk 1. to be bad, mean
2. unattractive, ugly
2/2
អាគុយ ʔaakuy storage battery 2/1
អាគ្នេយ៍ ʔaknee southeastern (direction) 1/1
អាច ʔaac 1. to be able (to do something), to be capable (of doing something)
2. to be possible
443/153
អាទិត្យ ʔaatɨt 1. sun
2. week
3. Sunday, as in ថ្ងៃអាទិត្យ = Sunday
4/4
អាទិភាព ʔaatiʔpʰiep priority 1/1
អាន ʔaan 1. to read, to read aloud, to pronounce
2. to sharpen, to whet
3. saddle (for horses, especially of leather or wood)
5/3
អានោះ ʔaa nuh this thing, that thing
Notes: less polite, used in casual conversation; see also អាហ្នឹង
2/2
អាប់ដេត ʔapdejt to update
Notes: BCF
2/1
អាពួកម៉ាក ʔaa puək maak you (between close friends) 1/1
អាមេរិក ʔaameerik 1. America
2. USA
1/1
អាយុ ʔaayuʔ 1. to be ... years old
2. age
30/24
អារម្មណ៍ ʔaarɑm feelings, mood, attitude, impression 16/12
អាល់កុល ʔal ko alcohol 1/1
អាវ ʔaav shirt, blouse, coat, upper garment 227/57
អាវយឺត ʔaav yɨɨt T-shirt 41/13
អាវសាច់ក្រណាត់ ʔaav sac krɑnat shirt 1/1
អាសន្នអន្ធក្រ ʔaasɑn ʔɑn krɑɑ 1. emergency
2. difficulty
3. the sudden occurrence of a rare/unexpected event which causes confusion and chaos
1/1
អាសយដ្ឋាន ʔaasaʔyattʰaan address (place of residence) 7/2
អាស៊ី ʔaazii 1. Asia
2. Asian
2/1
អាស៊ីត ʔaasiit acid, acidic
Notes: source: glosbe.com
1/1
អាហារ ʔaahaa food, meal 45/24
អាហារសម្រន់ ʔaahaa sɑmrɑn 1. snack
2. hors d'oeuvre
3. food given to assuage hunger
Notes: also written សំរន់
5/2
អាហ្នឹង ʔaa nɨŋ this thing, that thing
Notes: less polite, used in casual conversation; see also អានោះ
3/3
អាឡូ ʔaalou hello (answering the phone)
Notes: colloquial
11/6
អាឡែង ʔaalaeŋ to be busy
Notes: BCF; colloquial; corresponds to រវល់
1/1
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
123/81
អីគេ ʔəy kee what {អីគេ? = Pardon?/What?} {អីគេហ្នឹង? = What is this?} {ជប់លៀងអីគេ វុទ្ធី? = What party, វុទ្ធី?}
Notes: colloquial
20/17
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
76/55
អីទៅ ʔəy tɨv something like this
Notes: BCF; colloquial
1/1
អ៊ីនធឺណិត ʔintʰɨɨnet internet
Notes: neither in Headley nor Chuon, but see https://en.wiktionary.org/wiki/អ៊ីនធឺណិត
16/4
អីយ៉ាស់ ʔəy yah oops 2/2
អីវ៉ាន់ ʔəyvan objects, things, merchandise, goods, baggage 64/29
អឹម ʔɨm 1. filler word (umm...)
2. yes
Notes: colloquial
4/4
អឺ ʔəɨ yes (very familiar), that's right (to equals or subordinates)
Notes: colloquial
2/1
អឺះ ʔɨh exclamation to express surprise etc. at a suddenly happening event 2/1
អឺរ៉ុប ʔəɨrop 1. Europe
2. European
1/1
អឺអើ ʔəɨ ʔaə 1. to help, to agree to help, to care about
2. colloquial: indicates agreement
3/1
អុំ ʔom 1. to paddle
2. to winnow, fan, sift
2/2
អុជៗ ʔoc ʔoc spotted, having black spots (especially burns) 1/1
អុំទូក ʔom tuuk to row or paddle a boat 1/1
អូ ʔou oh, aha (exclamation expressing sudden realization, or loss of doubt) 59/51
អូ៎ ʔou exclamation: oh, aha
Notes: see also អូ
3/2
អូខេ ʔou kʰej OK 14/11
អូន ʔoun 1. I (younger brother, younger sister, sweetheart or wife - about themselves)
2. you (intimate or familiar address form for younger sibling, for one's wife or girl friend, or for a close friend who is younger)
3. you (politely addressing a stranger who's younger than oneself)
16/11
អូយ ʔooy exclamation of pain, ouch 1/1
អ៊ូយ ʔouy exclamation of pain, ouch 6/1
អូស ʔouh to pull, tow, drag 8/4
អូហ្វីស oufiih office 1/1
អ៊ើ ʔəə yes (used by older people replying to younger ones)
Notes: colloquial
1/1
អើយ ʔaəy, ʔəəy 1. familiar vocative particle used after names of persons, titles, kinship terms and certain other words to indicate affection, pity, depression, or despair
2. in some cases, with inanimate words, it may serve to personify them
3. it may also be used in calling someone or trying to attract someone's attention
1/1
អៀន ʔiǝn 1. to be shy, bashful, sheepish
2. to be embarrassed
3. to be ashamed
1/1
អៀម ʔiǝm 1. apron
2. halter-top
3. kind of sleeveless upper garment usually worn by baby girls
8/3
អេ ʔee 1. hey!
2. spoken form of the question particles ... អត់? or ... ទេ?
3. spoken form of the negation particle ទេ
Notes: colloquial
23/18
អេ៎ ʔee 1. hey!
2. spoken form of the question particles ... អត់? or ... ទេ?
3. spoken form of the negation particle ទេ
Notes: colloquial
64/42
អេក្រង់ ʔeekrɑŋ 1. screen (of a computer, tablet, phone etc.)
2. movie screen
17/10
អេប៉ុង ʔejpoŋ sponge
Notes: source: antkh.com
17/5
អេឡិចត្រូនិច ejləttrounɨt electronic
Notes: also written អេឡិចត្រូនិក; neither in Headley nor Chuon
11/5
អេ៎អី ʔee ʔəy as a question: maybe ...? {ញ៉ាំអីខុសអេ៎អី? = Maybe you’ve eaten something wrong?} 2/2
អ្នក neak 1. you (to equals of both sexes)
2. person, one who... (used as an agentive particle to create nouns from predicatives)
147/71
អ្នកចម្រៀង neak cɑmriəŋ singer 1/1
អ្នកជំងឺ neak cumŋɨɨ patient, sick person 29/6
អ្នកជិតខាង neak cɨt kʰaaŋ neighbour 4/3
អ្នកដំណើរ neak dɑmnaə traveller 31/10
អ្នកដទៃ neak dɑtey strangers, others, other people 21/17
អ្នកឌុប neak dup driver (e.g., of a bike or motorbike) carrying a passenger or friend 1/1
អ្នកណា neak naa 1. who, which one
2. someone, anyone
14/11
អ្នកទទួល neak tɔtuəl recipient, receiver, addressee 10/3
អ្នកទិញ neak tɨɲ customer, purchaser, shopper, buyer 12/7
អ្នកទេសចរណ៍ neak teehsaʔcɑɑ tourist 1/1
អ្នកធ្វើការ neak tvəə kaa worker 3/3
អ្នកបើកបរ neak baək bɑɑ driver 2/2
អ្នករត់តុ neak rʊət tok waiter
Notes: BCF; colloquial
7/2
អ្នករត់សំបុត្រ neak rʊət sɑmbot mailman, postman, messenger 3/2
អ្នកលក់ neak lʊək seller 173/55
អ្វី ʔvəy 1. what?
2. anything, something, nothing
32/26
អ្វីមួយ ʔvǝymuǝy 1. what?
2. any, some, a certain one
3. anything, nothing, something
16/12
ឥដ្ឋ ʔət 1. brick, tile
2. to be desirable
3. pleasing, likable, preferable, satisfying
4. necessary
5. ideal
6. dear, beloved, favorite
2/2
ឥត ʔət 1. no, not
2. to be lacking, without, deprived of
4/3
ឥឡូវ ʔləv, ʔiʔləv, ʔəyləv now, at the present time, at this time
Notes: also written ឥលូវ
16/14
ឥឡូវនេះ [ʔləv/ʔiʔləv/ʔəyləv] nih now, right now, at present 1/1
ឥឡូវហ្នឹង [ʔləv/ʔiʔləv/ʔəyləv] nɨŋ now, right now, at present 5/5
ឧទាហរណ៍ ʔuʔtiehɑɑ 1. example
2. for example
8/8
ឧទ្ទិស ʔuttɨh 1. to pray for
2. to consecrate, dedicate, devote (something to someone or something)
3. to hallow, sanctify
4. to concentrate on (someone)
5. to be devoted, dedicated (to someone or something)
5/4
ឧបករណ៍ ʔuʔpaʔkɑɑ 1. instrument, tool, implement, device
2. supplies, equipment
3. in general any instrument or means for achieving a purpose
4. part (of a mechanism)
5. assistance, aid, help, service, support, means of existence
21/11
ឧបសគ្គ ʔuʔpaʔsak 1. obstacle
2. danger, peril
3. misfortune
1/1
ឧស្សាហ៍ ʔussaa 1. often, frequently
2. diligent(ly), hard-working
3. to try hard, to work hard, to study, to persevere
10/8
ឪពុក ʔǝv puk father 1/1
ឪពុកម្ដាយ ʔǝv puk mdaay 1. parents
2. father and mother
5/4
ឪឡឹក ʔǝv lǝk watermelon 27/2
ឫស rɨh 1. root (of a plant or a number)
2. stump (of a tooth)
3. base, basis, fundamental principle
4. foundation, footing, wooden support placed under the end of a post/piling and buried in the ground to give the post a firmer support
5. kind of skin disease
2/1
rɨɨ 1. or
2. phrase-final interrogative particle {មិនមែនឬ = Isn't it true?}
93/58
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand) 619/189
ឬនៅ rɨɨ nɨv phrase-final interrogative particle: yet 12/6
lɨɨ 1. to hear
2. independent vowel representing the Sanskrit vowel លឭៃ (words spelled with ឮ may also be spelled with លឺ)
19/15
ឮសូរ lɨɨ sou 1. to be noisy
2. to resound
3. to be heard, to reach one's ear
1/1
ʔae 1. at, to, in, on
2. as (for), regarding
Notes: independent vowel representing the Sanskrit and Pali vowel ē ʔae (many words spelled with ឯ may also be spelled with អែ)
7/6
ឯកសណ្ឋាន ʔaek sɑntʰaan uniform 5/3
ឯកសារ ʔaekaʔsaa 1. document
2. message
3. essential
2/2
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
55/42
ឯណា ʔaenaa 1. {មានបាន … ឯណា = didn't ...}
2. what?
3/3
ʔao oh (exclamation of complaint, surprise, wonder) 1/1
ឱកាស ʔaokaah 1. occasion, chance, opportunity, time
2. free time, permission, agreeing
3. cause, situation
4. polite word used to begin a conversation or to ask someone for something: please, may I have your attention
3/3
ឱប ʔaop to embrace (someone), clasp, hug
Notes: also written អោប
2/1
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
546/206
ឲ្យតែ ʔaoy tae 1. whenever
2. provided that, so long as
1/1
ឲ្យពរ ʔaoy pɔɔ 1. to bless
2. to wish someone well
3. to send regards
8/5
Number of words occurring only once 562
Number of words occurring at least 5 times 1185