Talking about the taste of food 2 — Additional dialogue


សុភាគុយទាវគេអីក៏សាបម៉េះ?
ធីតាគេចង់ឲ្យយើងថែមគ្រឿងខ្លួនឯងហើយមើលទៅណេះ! គ្រឿងថែមអីខ្លះអត់?
សុភាថែមអំបិល ថែមស្ករតិចសិនម្ហូបរបស់ធីតាឯង អត់អីអេអ៎?
ធីតាបាយឆាខ្ញុំមែន? មិនបាច់និយាយទេ ដូចញ៉ាំអង្ករអីចឹងរឹងកំព្រឹស
សុភាហាងហ្នឹង ម៉ោតែម្ដងឈប់ម៉ោម៉ង
ធីតាមែនហ្នឹង

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
សុភា soʔpʰie female Cambodian name
គុយទាវ kuy tiev kind of noodle soup
គេ kee 1. he, she
2. one, someone
3. other(s)
អី ʔəy 1. what? {អីហ្នឹង?/អីគេ?/អីគេហ្នឹង? = what is this?/what?} {កាន់អីនៅនឹងដៃហ្នឹង? = What are [you] holding in [your] hand?}
2. something, anything {មានអីអត់ = Are you all right?/Is everything ok?/Did anything happen?} {ខ្ញុំទៅក្រៅញ៉ាំអី = I’m going out to eat something}
Notes: variant of អ្វី
ក៏ kɑɑ marker of sequential or consecutive action: also, so, then, therefore, accordingly
សាប saap 1. bland, not salty (enough), tasteless
2. to sow (seeds)
3. powerless, ineffective, valueless, impotent
4. water: fresh
5. to be dull, uninteresting
ម៉េះ meh thus, so, in this way, this much
Notes: spoken form of ម្ល៉េះ
ធីតា tʰiidaa female Cambodian name
Notes: irregular pronunciation: ធីដា
ចង់ cɑŋ 1. to want, wish, desire
2. to need
ឲ្យ ʔaoy 1. to give
2. to let, to allow
3. for, to, in order to, so as to {ចង់ឲ្យខ្ញុំកុម្ម៉ង់អីញ៉ាំឲ្យហើយអត់? = Do you want me to order something for you already?}
4. in a... manner (forms adverbial phrases from predicatives)
Notes: also written អោយ, ឱ្យ
យើង yəəŋ 1. we
2. I (familiar)
3. in final position used to refer to 'our Cambodian ...' {ទុរេនកំពតយើងមែន? = Kampot durian (from our country, Cambodia), right?}
ថែម tʰaem 1. to add (to), increase, to do something additional {ទិញមួយថែមមួយ = buy one, get one free}
2. to complete
3. to make change
4. again, more, in addition to, including, moreover
គ្រឿង krɨəŋ 1. tool, instrument
2. ingredient, spice, seasoning
3. clf. for machines, vehicles etc.
ខ្លួនឯង kluən ʔaeŋ 1. oneself
2. personally, on one's own, by oneself
ហើយ haǝy 1. indicates completed action or state 'already'
2. and, afterwards, next, then, after that
មើល məəl 1. to look at, to watch, to watch for, to observe
2. particle: come on, give it a try
3. let me see!
4. phrase-final: softens a command or request {ជួយបង្ហាញតិចមើល = Please show me!}
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to / towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ណេះ neh here (you are)!, here
Notes: variant of នេះ
ខ្លះ klah some (serves as a plural marker with ណា​​ and អ្វី)
អត់ ʔɑt 1. no, not
2. to be without, lacking
3. to restrain oneself, abstain from
4. particle to form yes/no questions
អំបិល ʔɑmbəl salt
ស្ករ skɑɑ 1. sugar
2. candy, sweets
តិច təc 1. to be few (in number), small (in size or extent), less
2. a little bit, somewhat
3. phrase-final: makes a request more polite {ចង់ពឹងឲ្យជួយលើកអីវ៉ាន់តិច = Can you please help me carrying these things?} {ខ្ញុំសុំលអាវនេះតិចបានអេ៎? = Can I try on this shirt here, please?}
សិន sən final particle: for now, for the time being, for a moment, first
Notes: polite final hortatory particle
ម្ហូប mhoup food, meal
របស់ rɔbɑh 1. object, thing, belonging, property
2. of, belonging to
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
អត់អីអេ ʔɑt ʔəy ʔee 1. it doesn't matter, it's all right
2. surely, certainly
Notes: colloquial form of អត់អីទេ
អ៎ ʔɑɑ 1. particle used to form a yes/no question, similar to ឬ
2. exclamation indicating satisfaction or surprise
3. indicating something like surprise on part of the speaker that the listener might not be aware of some fact or past event {ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខូចតាំងពីម្សិលមិញអ៎។ = [Didn’t you know that] the A/C has been broken since yesterday!}
Notes: colloquial
បាយ baay 1. cooked rice
2. food, meal
ឆា cʰaa 1. to stir-fry (usually meat mixed with vegetables)
2. to try to do (something), to experiment, practice (doing something)
3. to break (up), crack, chip, splinter
4. to be cracked, chipped
5. to wipe the slate clean, to stop (e.g. a game, one's life) and begin again
ខ្ញុំ kɲom I
មែន mɛɛn 1. to be real, true, accurate, to be right, correct, it is true
2. really, actually, indeed
3. as a question tag: [...], really? [...], right?
មិនបាច់ mɨn bac to not have to, not need to, to be not necessary {មិនបាច់ទេ = [that’s/it’s] not necessary}
និយាយ niʔyiey to speak, say, talk, relate, tell, to narrate, to talk over, discuss
ទេ tee 1. particle: negative particle occurring in phrase final position especially after មិន, ពុំ, etc.
2. interrogative particle occurring in phrase final position, often in the combination ឬទេ
3. neutral/positive particle to add emphasis {ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ = I'm fine!}
ដូច douc alike, similar, like, as
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
អង្ករ ʔɑŋkɑɑ uncooked, dehusked rice
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
រឹងកំព្រឹស rɨŋ kɑmprɨh to be stiff, rigid, hard, solid
ហាង haaŋ store, shop
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
ម៉ោ mao to come
Notes: spoken form of មក
តែម្ដង tae mdɑɑŋ 1. immediately, at once, right away
2. all of a sudden
3. generally, in general
ឈប់ cʰup 1. to stop, halt, cease {ឈប់ធ្វើការ = to quit one's job} {ឈប់ពីការងារ = to quit one's job} {ឡានពេទ្យបានឈប់ខាងមុខខ្លោងទ្វារមន្ទីរពេទ្យ = the ambulance stops in front of the hospital}
2. to stop, wait, hold on {ឈប់សិន = wait a moment!}
ម៉ង mɑɑŋ spoken form of តែម្ដង = immediately, at once, directly