Offering help — Additional dialogue


ធីតាជប់លៀងនៅផ្ទះកញ្ញាថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹង កញ្ញាធ្វើម្ហូបខ្លួនឯងមែន? ឬក៏ទិញស្រាប់?
កញ្ញាខ្ញុំធ្វើម្ហូបខ្លួនឯងតាស ធីតាទិញស្រាប់ថ្លៃ ហើយខ្លាចអត់សូវស្អាត ញ៉ាំទៅឈឺពោះ
ធីតាអីចឹង ខ្ញុំទៅជួយធ្វើម្ហូបកញ្ញា ម៉េចដែរ?
ពិសិដ្ឋធីតាឯងចេះធ្វើម្ហូបតាំងពីអង្កាល់? តិចទៅនាំតែទើសទែង
កញ្ញាមានណាពិសិដ្ឋចេះតែថាឲ្យធីតាធីតា អរគុណច្រើនចុះធីតាអាចម៉ោម៉ោងម៉ានដែរ?

Link to overview page
Link to dictionary

KhmerPronunciationEnglish/Notes
ធីតា tʰiidaa female Cambodian name
Notes: irregular pronunciation: ធីដា
ជប់លៀង cup liǝŋ 1. party
2. to hold a party
នៅ nɨv 1. in, at
2. to be located at, to live in or at, to reside, to stay, to be in
3. still, yet (pre-verbal marker of a durative or continuative aspect, as a final particle in the tag question ហើយឬនៅ it means 'yet' and as a reply to a question of this kind, it means 'not yet') {ញ៉ាំអីហើយនៅ? = Have you eaten already?}
ផ្ទះ pteah house, home, residence, building
កញ្ញា kaɲɲaa female Cambodian name
ថ្ងៃអាទិត្យ tŋay ʔaatɨt Sunday
ហ្នឹង nɨŋ this, that, right here, right now (colloquial form of នេះ = this, that)
ធ្វើ tvəə 1. to do, to make, to work, to prepare
2. to cultivate (a field) {ធ្វើស្រែ = to work in a rice field, be a farmer, grow rice}
ម្ហូប mhoup food, meal
ខ្លួនឯង kluən ʔaeŋ 1. oneself
2. personally, on one's own, by oneself
មែន mɛɛn 1. to be real, true, accurate, to be right, correct, it is true
2. really, actually, indeed
3. as a question tag: [...], really? [...], right?
ឬក៏ rɨɨ kɑɑ or (on the other hand)
ទិញ tɨɲ to buy
ស្រាប់ srap 1. to be available, prepared, ready-made, completed
2. already
3. obviously, as a matter of fact
4. to be definite, certain, obvious
ខ្ញុំ kɲom I
តាស taah 1. particle in final position when giving a positive answer to a yes/no question {កន្លែងនេះអង្គុយបានអេ៎? ចា៎ស បានតាស។ = Can I sit here? Sure!}
2. particle in final position used to affirm the preceding {ល្អតាស! = Sounds good!}
3. particle in final position after a negative response: expresses that the preceding is a correction of what the other person has said {ធារីមែន? អត់ទេ ខ្ញុំកញ្ញាតាស។ = You’re ធារី, right? No, I’m កញ្ញា!} {ឯងទៅសាលាមែន? អត់ទេ ខ្ញុំទៅផ្សារតាស។ = You’re going to school, right? No, I’m going to the market!}
Notes: colloquial; spoken form of ទេតើ
ថ្លៃ tlay 1. expensive, dear, valuable
2. cost, price, value
ហើយ haǝy 1. indicates completed action or state 'already'
2. and, afterwards, next, then, after that
ខ្លាច klaac to fear, to be afraid of
អត់សូវ ʔɑt səv not so much, rather not
ស្អាត sʔaat 1. to be clean, nice, neat
2. pure, chaste
3. smart (of someone's appearance)
4. nice-looking, beautiful
ញ៉ាំ ɲam to eat, to drink, to consume
Notes: informal, of oneself, addressing children or close friends but not elders
ទៅ tɨv 1. to go (away from the speaker in space or time), to go to/towards, go on, continue, advance, go away
2. towards
3. from now on, from then on (often used as a particle indicating that the action began at some point in the past or present and continued on into the future or that the action is directed away from the speaker)
4. imperative particle, go ahead and ...! {ញ៉ាំទៅ = Go ahead and eat/drink!}
ឈឺពោះ cʰɨɨ pʊəh to have a stomach ache
អីចឹង ʔəycəŋ 1. like this, like that, in that way, then {គិតម៉េចទៅអីចឹង? = What are you going to do next?} {ធ្វើមុខអីអីចឹង? = Why are you making such a face?}
2. really?
Notes: variant: អ៊ីចឹង
ជួយ cuəy to help, to assist
ម៉េចដែរ məc dae 1. How is it? How is it going?
2. What's up?
3. How is that? What do you think about that?
Notes: colloquial
ពិសិដ្ឋ piʔsət male Cambodian name
ឯង ʔaeŋ 1. you
2. self, oneself, by oneself
3. used after personal pronouns or names to make the address more polite
4. surely, obviously
ចេះ ceh to know, to know how to, to be able to
តាំងពី taŋ pii since, from, starting with
អង្កាល់ ʔɑŋkaal 1. when (in the future), at what time
2. on what date
តិច təc 1. to be few (in number), small (in size or extent), less
2. a little bit, somewhat
3. phrase-final: makes a request more polite {ចង់ពឹងឲ្យជួយលើកអីវ៉ាន់តិច = Can you please help me carrying these things?} {ខ្ញុំសុំលអាវនេះតិចបានអេ៎? = Can I try on this shirt here, please?}
នាំ noam 1. to bring, lead, take to, guide, take along
2. to cause, bring about/produce (a result)
តែ tae 1. but, however
2. only, just
3. tea
ទើសទែង təəh tɛɛŋ 1. to block, obstruct, be in the way
2. to be narrow/tight (as a small working space)
មានណា mien naa I don't think so (contraction of មិនមានឯណា)
Notes: colloquial
ថាឲ្យ tʰaa ʔaoy to blame, criticize, pick on, scold
អរគុណ ʔɑɑ kun 1. thank you
2. to thank, to be grateful
ច្រើន craən 1. much, many, numerous, very much
2. mostly, often
ចុះ coh 1. phrase-initial particle: And how about ...?
2. phrase-initial particle: As for ...
អាច ʔaac 1. to be able (to do something), to be capable (of doing something)
2. to be possible
ម៉ោ mao 1. to come (toward the speaker in space or time)
2. to come to/towards (often used as a final particle indicating that the action began at some point in the past and continued up to the present)
3. (from then) on, (from that time) forth
4. to, toward
Notes: spoken form of មក
ម៉ោង maoŋ 1. hour
2. o'clock
3. clock, time {សប្បាយពេកភ្លេចមើលម៉ោង = it was so much fun that I forgot to watch the clock}
ម៉ាន maan spoken form of ប៉ុន្មាន [ponmaan] = how much? how many? {ម៉ោងម៉ាន? = What time?}
Notes: colloquial
ដែរ dae 1. also, too, likewise, in the same way
2. indeed, quite, rather
3. marks a polite, gentler, less abrupt statement: all the same, even so, nevertheless