Translations are evolving and should be taken as indicative only! For a guide to the tones and the spelling system used to write this variety of Isaan (Khon Kaen), see the "tone guide" on the overview page.

Tones: M = mid, HR = high-rising, H = high, HF = high-falling, LF = low-falling

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes#occ
แล้วแต่ lɛ:o-tɛ: HF-H แล้วแต่ up to, depending on 128/48

Link to overview page
Link to dictionary

Vocabulary recordings — Planting rice 05

แล้วกะอีกวิทีหนึ่งเนาะเป็นวิที เขาเอิ้นว่ากานดำนา ดำไฮ่ดำนานี้หละเนาะ ขั้นตอนแลกเฮากะสิมีเม็ดพันคือกันนั้นหละ เม็ดพันกะสิ แล้วแต่คนสิเอาเม็ดพันแบบใดมา กะอาดสิเป็นเม็ดพันคือกันกับกานผายเข้าเลยเนาะ ขั้นตอนแลกกะเอาเข้าไปแซ่คือกัน แล้วแต่พุใดสิแซ่โดนบ่โดน สองสามมื้อกะได้ กะเอาแซ่ไว้ แล้วกะ ขั้นตอนแลกเฮากะเอาเข้าที่แซ่นั้นหละไปหว่านในไฮ่นา บ่ต้องให้ใหญ่ปานใด แล้วแต่ปะลิมานเข้า เฮาสิเอาเข้าซุมนี้ไปหว่านในไฮ่ตงนั้นที่เฮาไถฮุด หลือว่าไถนาดินไว้งามแล้ว พ้อมที่สิเอาเข้านี้ไปหว่านแล้ว

Basic vocabulary — page 11 — Series B, pictures 04-05: incense stick, to light, match


4
นี้คืออี่หยัง นี้คือทูบ ทูบสามดอก เสียบเฮียงกันอยู่
ทูบเอาไว้เฮ็ดหญัง ทูบเอาไว้จุด ทูบเอาไว้บูชา เอาไว้ไหว้พะ
คนสาสะนาพุด สิใซ้ทูบไหว้พะ หลือขอพอนสิ่งต่างๆ
ทูบมันหอมบ่ แล้วแต่ยี้ฮ้อทูบ ยี้ฮ้อทูบใดหอม มันกะหอม ยี้ฮ้อทูบใดบ่หอม มันกะบ่หอม

5
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังจุดทูบ เขาใซ้ไม้ขีดจุดทูบ
จุดทูบสามดอก ตอนนี้เขาจุดไปแล้วสองดอก เขากำลังจุดดอกที่สาม
ทูบมันหอมบ่ กะหน้าสิหอมอยู่ แต่ว่าบางยี้ฮ้อกะบ่หอม บางยี้ฮ้อกะหอม
ตอนนี้มันมีควนบ่ มีอยู่ มีควนพ้อม เพาะว่าเขากำลังจุด มันกะเลยมีควนพ้อม
แล้วตอนนี้กำลังจุดดอกที่สาม ดอกที่สามกะกำลังมีเปวไฟพ้อม

Vocabulary recordings — Planting rice 08

กานดำนี้กะเอาต้นก้าหละปะมานสามสี่ต้นจุ่มลงไป สามสี่ต้นหลือว่าสี่ห้าต้นกะได้ แล้วแต่คนสิจับได้ต้นก้าต้นนั้นไปดำ กานดำเหน้กลงไป เหน้กใส่ขี้ดินเนาะ นิ้วโป้กับนิ้วซี้เฮานี้หละจับตง ตงกกต้นก้านั้นหละ แล้วกะเสียบลงไปในขี้ดิน หลือว่าเหม้ลงไปในขี้ดินเนาะ เพื่อที่สิให้ฮากก้า ฮากต้นก้านั้นติดลงไปในขี้ดิน เพื่อที่สิให้มันเกิดขึ้นมา หลือว่าใหญ่ขึ้นมาเนาะ กานดำนี้กะคือวางละยะคือตาข่ายนี้หละเนาะ ลูบตาข่ายกะ เหน้กใส่ขี้ดิน บ่ต้องถี่หลาย กะห่างพอสมควน เพื่อที่สิให้เข้ามันใหญ่ บ่แออัด หลือว่าต้นกะ ต้นเข้า บ่ให้มันหนาเกินไปเนาะ พอเฮาดำเลียบล้อยแล้ว เฮากะถ้าจนมันใหญ่ จนได้เกี่ยวเข้าพุ้นหละเนาะ

Basic vocabulary — Page 23 — Series B, pictures 06-08: to work out/exercise, to swim, to lift weights


6
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังออกกำลังกาย เขากำลังแล่นออกกำลังกาย
เขาแล่นอยู่จักคน เขาแล่นอยู่พุเดียว
แล้วเขาแล่นออกกำลังกายเฮ็ดหญัง เขากะอาดว่า อยากสิมีล้างกายแข็งแลง เขากะเลยสิแล่นออกกำลังกาย
แล้วเขาแล่นออกกำลังกายจั่งใด เขากะแล่นไปเลี้ยยๆ ปะสาแล่นออกกำลังซื่อๆ มันกะได้กำลังมาแล้ว กะสิเฮ็ดให้เฮาสุกขะพาบล้างกายแข็งแลง

7
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังหว้ายน้ำ
เขาหว้ายน้ำเฮ็ดหญัง เขากะอาดสิฮ้อน หลืออาดสิอยากเหล้นน้ำ เขากะเลยมาหว้ายน้ำอยู่หนี้
แล้วเขาหว้ายน้ำอยู่ใส อาดสิหว้ายอยู่ในสะน้ำกะได้ อาดสิหว้ายอยู่ในทะเลกะได้ แล้วแต่เขาสิหว้ายอยู่ใส

8
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังออกกำลังกายคือกัน เขากำลังออกกำลังกาย
เขาออกกำลังกายจั่งใด เขากะญกแนวญก
อันนี้มันเป็นแนวญก มีแนวญกฝั่งซ้าย กับ[แนวญก]ฝั่งขวา เขาใซ้มือสองข้างของเขาญกแนวญกขึ้นมา แล้วกะญกขึ้นญกลง
เพาะว่าเขาสิออกกำลังกาย เคี่ยงญกอันนี้ หลือว่าแนวญกอันนี้ มันเฮ็ดให้เฮามีกำลังมือกำลังแขนได้

Basic vocabulary — Page 28 — Series B, pictures 04-05: mountain, high


4
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นพูเขา
พูเขาจั่งใด กะเป็นพูเขาน้อยดอก บ่ใหญ่ เป็นพูเขา หลือว่าเอิ้นว่าเนินเขาเนาะ เป็น เป็นเนินเขา บ่ใหญ่หลาย เป็นเนินเขาน้อยบ่สูงคักหลายดอก

5
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นพูเขา
พูเขาสูงเติบ สูงคัก เบิ่งหละพุ้นหนะ ป๊าด สูงคักสูงแน่ สูงจนฮอดขี้ฝ้าเอาโลด สูงจนขึ้นไปเทิงฟ้าพุ้นหนะ
แล้วพูเขาอันนี้มันแหลมบ่ แหลม เพาะว่าพู ขั้นมันสูงหลาย มันกะสิแหลมขึ้นเลี้ยยๆ ขั้นมันพูเขาน้อยมันกะสิเป็นเนิน บ่ใหญ่บ่แหลมเนาะ อันแต่ว่าอันนี้พูเขามันใหญ่ มันสูง มันกะสิแหลมขึ้นไปเลี้ยยๆๆๆๆๆ เนาะ
แล้วคนสามาดปีนขึ้นไปเทิงปายพูเขานั้นได้บ่ กะแล้วแต่พูเขา แล้วแต่หม้องเนาะ ขั้น ขั้นพูเขาลูกใด หลือว่าพูเขาอันใดสามาดขึ้นไปได้ หลือว่ามีทางขึ้นไป หลือว่าขึ้นได้ง่ายกะสิขึ้นไปได้ แต่ว่าพูเขาใดเป็นตาย้านหลาย หลือว่าบ่สามาดขึ้นไปได้ คนกะบ่สามาดปีนขึ้นไป หลือว่าขึ้นไปเทิงปายพูเขานั้นได้เนาะ

Basic vocabulary — Page 02 — Series B, pictures 12-15: motorbike, to ride, up, down, hill


12
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นมอเตอไซ เป็นมอเตอไซเอาไว้ถ้าขี่ หลือเอาไว้ถ้าขับ
มอเตอไซเป็นแบบใด มอเตอไซกะเป็นลด เป็นลดมอเตอไซนั้นหละ
แล้วลดมอเตอไซมันคันใหญ่บ่ กะคันบ่ใหญ่ปานใด กะแล้วแต่ลุ้น หลือว่าแล้วแต่ยี่ห้อ บางคันกะใหญ่ บางคันกะน้อย
ลดมอเตอไซสีหญัง ลดมอเตอไซสีแดง
แล้วลดมอเตอไซกะมีล้อพ้อม มีเบาะนั่งพ้อม มีกะจกพ้อม มีแนวบิดพ้อม มีไฟพ้อม มอเตอไซกะมีส่วนปะกอบหลายสิ่งหลายอย่าง

13
เขากำลังเฮ็ดหญัง พุซายคนนี้เขากำลังขับลด เขากำลังขับลดมอเตอไซ เขากำลังขับไปทางหน้า
เขาสิขับไปใส จัก จักคือกัน จักว่าเขาสิขับไปใส ฮู้แต่ว่าเขากำลังขับไปเลี้ยยๆ ขับอยู่เทิงถะหนนนั้นหละ

14
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังขับลดมอเตอไซ กำลังขับลดมอเตอไซขึ้นโนน กำลังขับลดมอเตอไซขึ้นโนนอยู่พุ้นหนะ กำลังบืนขึ้นโนนอยู่
เขาขับลดมอเตอไซจักคน เขาขับพุเดียว เขาไปของเขาพุเดียวนั้นหละ พุเดียวข้อหล้อ

15
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากะขับมอเตอไซนั้นหละ เขากำลังขับมอเตอไซลงโนน ลดมอเตอไซกำลังลงโนนอยู่ หลือว่าลงค้อยนั้นหละ
แล้วเขาขับเล็วบ่ จักคือกัน อาดสิบ่เล็ว เพาะว่าญามลงค้อยหลือว่าลงโนน ขับลดต้องขับค่อยขั้นขับเล็วหลายมันกะอันตะลาย เพาะว่ามันขับลงค้อย มันเป็นโนน

Basic vocabulary — Page 23 — Series B, pictures 11-13: to cry


11
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังฮ้องไห้
มีพุซายพุหนึ่ง เขากำลังฮ้องไห้ จักว่าเขาเป็นอี่หยัง จักเขาเฮ็ดอี่หยังมาเขาคือฮ้องไห้ เขาอาดสิเสียใจกะได้ เขากะเลยฮ้องไห้

12
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุหญิงพุหนึ่ง เขากำลังฮ้องไห้อยู่
จักว่าเขาเป็นอี่หยังได้แต่ฮ้องไห้ แนมไปกะเห็นแต่เขาฮ้องไห้อยู่
เขาฮ้องไห้อยู่จักคน กะฮ้องอยู่พุเดียว จักว่าเขาฮ้องไห้อยู่ใส เห็นแต่เขาฮ้องไห้อยู่
คนที่ฮ้องไห้นี้ เขาฮ้องไห้เฮ็ดหญัง เป็นหญังกะคือฮ้องไห้ เขาเสียใจหลือว่าเขาดีใจ กะแล้วแต่สะถานะกาน บางเที่ยคนดีใจหลายเขากะฮ้องไห้ออกมากะได้ บางคนเขาเสียใจหลายเขากะฮ้องไห้ออกมากะได้ แล้วแต่สะถานะกาน แล้วแต่คน แล้วแต่นะตอนนั้น

13
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุหญิงพุหนึ่ง เขากำลังเอาลูกอยู่ เอาลูกเด็กน้อยหนิหละ กำลังอุ้มอยู่
จักว่าเด็กน้อยเป็นอี่หยัง เบิ่งซงแล้วเป็นตาคือสิฮ้องไห้หนิหละ เบิ่งหน้าเบิ่งตาแล้วคือสิฮ้องไห้คือใดบุ
พุหญิงคนนี้ หลือว่าพุพุนี้ เขาอาดสิเป็นแม่ของเด็กน้อยคนนี้กะได้ เขากะเลยอุ้มเอาเด็กน้อยคนนี้
แล้วเขาสิเฮ็ดจั่งใดกับเด็กน้อยคนนี้ ขั้นเขาอยากสิให้เด็กน้อยคนนี้เซาฮ้องไห้ หลือว่าเซาฮ้อง เขากะต้อง[โอ]เอา หลือว่าปอบเอา ให้ลูกเซาฮ้องไห้ ให้เด็กน้อยเซาฮ้องไห้หนั้นหละ

Basic vocabulary — Page 32 — Series B, pictures 14-15: to dry oneself/wipe, hand, body, towel


14
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังเซ็ดมือ
แล้วเขาเซ็ดมือเฮ็ดหญัง กะเขาอาดสิไปหัวกะไปล้างมือมา หลือว่าไปทำความสะอาดมือของเขามา เขาอาดสิไปจับอันนั้นจับอันนี้ที่มันเปี้ยนมือ หลือว่ามือมันสกกะปก มือมันเปี้ยนเนาะ เขากะเอาไปล้างมือ เจ้าของหนิกะไปล้างมือ แล้วกะมาเซ็ดผ้าให้มือมันแห้ง บ่ให้มือมันเปียกเนาะ
แล้วเขาใซ้อี่หยังเซ็ดมือ เขากะใซ้ผ้านั้นหละ ผ้าสีเหลียง กำลังเซ็ดมือ เซ็ดให้มันแห้ง เซ็ดให้มันสะอาดเนาะ
แล้วเขาเซ็ดมือเนี้ย เขาสิเซ็ดโดนบ่ กะแล้วแต่เนาะ บางคนกะเซ็ดโดน บางคนกะเซ็ดบ่โดน ว่าแต่ว่ามือมันแห้งแล้ว น้ำมันเซา น้ำมันบ่เปียกแล้ว น้ำมันบ่ติดมือเฮาแล้ว เฮากะพอเนาะ

15
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายคนหนึ่ง เขากำลังเซ็ดโต
เขาใซ้ผ้าเซ็ดโต ผ้าขนหนูนี้หละ หลือว่าผ้าเซ็ดโตนี้หละ กำลังเซ็ดโตของเขา
แล้วเขาเซ็ดโตเฮ็ดหญัง เขาอาดสิหัวกะอาบน้ำมาแล้ว หลือว่าหัวกะอาบน้ำแล้ว เขากะเลยสิเซ็ดโตให้มันแห้ง เพื่อที่ว่าสิบ่ให้โตเปียก หลือว่าบ่ให้หัวเปียก บ่ให้อี่หยังเปียก ให้บ่ให้อะวัยยะวะของเฮาเนี้ยเปียก เฮากะเลยต้องเซ็ดผ้า เออ เซ็ดโต เอาผ้าเซ็ดโตมาเซ็ด หลือว่าเอาผ้าขนหนูมาเซ็ดให้มันแห้งเนาะ

Basic vocabulary — Page 32 — Series B, pictures 18-20: tube, toothpaste, to open, to press, toothbrush


18
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นหลอดยาสีฟันเนาะ
แล้วหลอดยาสีฟันหนิเอาไว้เฮ็ดหญัง หลอดยาสีฟันกะสิมียาสีฟันอยู่ในนั้น
แต่ว่าเฮาสิใซ้ยาสีฟันที่มันเป็นอยู่ในหลอดยาสีฟันนั้นหละเอามาไว้ถ้าแปงฟัน เอามาไว้ถ้าแปงฟันหลือว่าทำความสะอาดฟัน ทำความสะอาดแข้วนี้หละเนาะ ให้มันสะอาดเนาะ ให้มัน ให้มันบ่เปี้ยน ให้มันบ่เหม็น ให้มันบ่อี่หยัง ให้มันสะอาดนั้นหละเนาะ ให้มันเกี้ยง ปะมานนั้น

19
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากะใซ้มือของเขาสองข้างนี้หละ เทิงข้างซ้ายแล้วกะข้างขวาเนาะ กำลังเปิดหลอดยาสีฟัน
ใซ้มือข้างซ้ายของเขานั้นหละ หมุนฝามันออก หมุนๆๆๆๆ หมุนออกแล้ว
แล้วบัดนี้บ่ลู้ว่าเขาสิเฮ็ดอี่หยังต่อไป เขาอาดสิแบบว่า อาดสิเอาหลอดยาสีฟัน หลือว่าเขาต้องกานที่สิใซ้ยาสีฟันนี้ แล้วกะเขากะใซ้มือข้างขวาของเขานั้นหละบีบ บีบให้เนี้ยยาสีฟัน หลือว่าให้ ให้ยาสีฟันอยู่ในหลอดหนะ ไหลออกมา แล้วกะเอาไปใส่แปงสีฟัน เพื่อที่สิทำความสะอาดแข้วหลือว่าทำความสะอาดฟันเนาะ

20
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะเขากำลังสิแปงฟันเนาะ เขากำลังบีบยาสีฟันใส่[แปงสีฟัน]
เขากะเอาแปงสีฟันมา ถือแปงสีฟันมา แล้วกะมือข้างขวาของเขาหนะกะบีบยาสีฟันใส่[แปงสีฟัน] เพื่อที่ว่าสิไปทำความสะอาดแข้ว หลือว่าไปแปงฟันแปงแข้วกะได้เนาะ แล้วแต่ว่า บ่ลู้ว่าเขาสิแปงให้เจ้าของหลือว่าแปงให้ลูกเนาะ

Basic vocabulary — Page 33 — Series B, pictures 11-13: to get in/on a car, bus, boat, to board


11
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายคนหนึ่ง เขากำลังขึ้นลด ขึ้นลดเก็ง
ลดเก็งคันนี้อาดสิเป็นลดส่วนโตของเขา หลือว่าเป็นลดของเขาเนาะ เขากำลังสิขึ้นไป แล้วกะอาดสิขับไปข้างนอก ขับไปนั้นไปนี้เนาะ

12
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายคนหนึ่งเนาะ พุซายเสี้ยสีส้ม กำลังญ่างขึ้น ญ่างขึ้นลดเมหลือว่าลดบั่ดเนาะ กำลังญ่างขึ้นไป
แล้วเขาสิขึ้นลดบั่ดไปใส เขาอาดสิไปตะหลาดตะลี หลือว่าไปในเมียง หลือว่าไปอำเพอนั้น ไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้กะได้เนาะ เขากำลังญ่างขึ้นไป เขากะอาดสิใซ้ลดโดยสาน ใซ้ลดเม ลดบั่ดนี้เป็นพาหะนะไปหม้องนั้นหม้องนี้ หม้องที่เขาอยากไปเนาะ

13
เขากำลังเฮ็ดหญัง มีพุซายคนหนึ่งเนาะ พุซายเสี้ยสีขาว เขากำลังญ่าง ญ่างขึ้นเลีย เขากำลังก้าวขาขึ้นเลีย ก้าวขาลงเลียกะได้
เฮาสิเว้าคำว่า ขึ้น กะได้ หลือว่าสิเว้าคำว่า ลง กะได้ ลงเลีย หลือว่า ขึ้นเลีย กะได้
เขากำลังก้าวขาลงเลียอยู่ตอนนี้
แล้วเขาสิขึ้นเลียไปใส เขากะสิขึ้นเลียอาดสิไปจุดหมายปายทางที่เขาอยากไป อันนี้กะบ่ฮู้ว่าเขาสิไปใส
แล้วแต่เขาเนาะ เขาอยากไปหม้องนั้นหม้องนี้ กะแล้วแต่เขา
แล้วเลียนี้มันอยู่ใส เลียนี้ต้องขี่ในน้ำเนาะ เลียนี้มันต้องขี่ในแม่น้ำใหญ่หลือว่าแม่น้ำที่บ่ใหญ่ปานใดกะได้ แต่ว่าสามาดเลียขี่ได้เนาะ เลียลงลอยได้เนาะ

Basic vocabulary — page 09 — Series B, pictures 15-17: radio, to switch on/off, quiet/loud


15
นี้คืออี่หยัง นี้คือวิทะยุ วิทะยุเคี่ยงสีเทา วิทะยุเคี่ยงบ่ใหญ่ วิทะยุเป็นลูบสี่เหลี่ยม
วิทะยุเอาไว้เฮ็ดหญัง วิทะยุเอาไว้ฟังเพง วิทะยุเอาไว้ฟังข่าว
วิทะยุมีลำโพงพ้อม วิทะยุมีปุ่มปับเสียงพ้อม วิทะยุมีปุ่มเปิดกับปิดพ้อม
ขั้นบ่มีปุ่มเปิดและปุ่มปิด วิทะยุกะสิใซ้งานบ่ได้
ตอนนี้วิทะยุปิดหลือเปิด ตอนนี้วิทะยุปิดอยู่ วิทะยุบ่ได้ใซ้งาน ตอนนี้วิทะยุกำลังปิด
วิทะยุใซ้ไฟฟ้าบ่ บ่ วิทะยุเคี่ยงนี้บ่ได้ใซ้ไฟฟ้า วิทะยุเคี่ยงนี้ใซ้ถ่าน
ขั้นบ่มีถ่าน วิทะยุกะใซ้งานบ่ได้ ขั้นวิทะยุมีถ่าน วิทะยุกะใซ้งานได้ปกกะติ

16
นี้คืออี่หยัง นี้คือวิทะยุ วิทะยุเคี่ยงนี้กำลังใซ้งานอยู่ ได้ญินวิทะยุเคี่ยงนี้เปิดเพงอ่มๆ อยู่ สงสัยวิทะยุเคี่ยงนี้กำลังเปิดเพงอยู่
แล้วเปิดเพงอี่หยัง บ่ลู้คือกันจักเขาเปิดเพงอี่หยัง ได้ญินเสียงค่อยได้ญินเสียงค่อยหนึ่ง
วิทะยุเคี่ยงนี้เปิดเพงเบาแม่นบ่ แม่น วิทะยุเคี่ยงนี้เปิดเพงเบา บ่ได้เปิดเพงแฮง เปิดเสียงค่อยหนึ่ง

17
วิทะยุเคี่ยงนี้กำลังเปิดเพงเสียงดังแม่นบ่ แม่น วิทะยุเคี่ยงนี้กำลังเปิดเพงเสียงดังคัก เปิดดังกะด้อกะเดี้ย เปิดดังบักคักหนึ่ง
เป็นหญังเขาคือเปิดเสียงดัง บ่ลู้คือกัน เขาอาดสิมักฟังเสียงดัง เขากะเลยเปิดเสียงดังกะได้
ขั้นเปิดเพงเสียงดังมันดีบ่ บ่ลู้คือกัน แล้วแต่คนมัก ขั้นคนมักดังแฮงเขากะสิเปิดเสียงแฮงขั้นคนใดมักฟังเสียงค่อยเขากะสิเปิดค่อย
แต่ว่าขั้นคนใดบ่มักเปิดแฮง แล้วมาเปิดแฮง เขากะบ่มัก เขาอาดสิลำคาน หลือเป็นตาหน่ายกะได้

Basic vocabulary — Page 33 — Series B, pictures 09-10: Where is? What time is it?


9
เขากำลังเฮ็ดหญังกัน มีพุหญิงกับพุซาย เขากำลังคุยกัน หลือว่ากำลังเว้ากัน
ในลูบพาบนั้นพุซายกำลังถามพุหญิงว่า โลงบานอยู่ใสคับ แถวนี้มีโลงบานบ่คับ ฮู้จักโลงบานบ่คับ ว่าโลงบานอยู่ใสคับ
พุหญิงอาดสิตอบว่า ฮู้จักอยู่จ้า โลงบานไปทางพุ้นจ้า โลงบานไปทางพี้จ้า โลงบานอยู่บ่ไกจากนี้ดอกจ้า
โลงบานอยู่ข้างหน้าเด้อจ้า โลงบานญ่างไปทางพุ้นเด้อจ้า
แล้วแต่ว่าเขาสิตอบแบบใด หลือว่าแล้วแต่ว่าพุหญิงสิตอบแบบใด ขั้นฮู้ว่าไปทางซ้าย กะตอบว่าทางซ้าย ขั้นฮู้ว่าไปทางขวา กะตอบไปทางขวาเนาะ
ขั้นฮู้ว่าต้องไปทางพุ้น ทางพี้ ทางนั้น กะอะทิบายให้เพิ่น กะเว้าให้เพิ่นฟังว่า ต้องไปจั่งซั้นจั่งซี้เนาะ

10
มีคนสองคน เขากำลังเฮ็ดหญังกัน มีพุหญิงกับพุซาย เบิ่งซงแล้ว พุซายอาดสิอยากฮู้เวลาว่ามันจักโมงแล้ว
อาดสิถามพุหญิงว่า ตอนนี้จักโมงแล้วคับ ตอนนี้จักโมงแล้วน้อ ฮู้จักเวลาบ่คับว่าตอนนี้จักโมงแล้ว ตอนนี้เวลาเท่าใดแล้วคับ ฮู้จักบ่คับ
อันนี้กะเป็นคำเว้าของคนที่ถาม อาดสิใส่ค้าหลือว่าใส่คับกะได้
แล้วกะคนตอบ อาดสิตอบไปว่า ตอนนี้เวลาเท่านั้นเท่านี้ สิบโมงแล้วจ้า เที่ยงแล้วจ้า ทุ้มหนึ่งแล้วจ้า หกโมงเซ้า เจ็ดโมงเซ้า หลือว่าเท่าใด แล้วแต่เวลาว่าตอนนั้นเท่าใดกะตอบไปตามเวลาเท่านั้น
เที่ยงกะตอบเที่ยง บ่ายกะตอบบ่าย ห้าโมงกะตอบห้าโมงเนาะ ว่าตอนนั้นจักโมงแล้ว เฮากะตอบไปตามที่เขาถามมาเนาะ

Basic vocabulary — Page 25 — Series B, pictures 11-13: to build, house, bridge, wall


11
เขากำลังพากันเฮ็ดหญัง เขากำลังพากันส้างบ้านส้างเฮียน หลือว่าเฮ็ดบ้านเฮ็ดเฮียนนั้นหละ
เขากำลังเฮ็ดอยู่จักคน เขากำลังเฮ็ดอยู่สามคน สองคนกะอยู่เทิงเฮียนพุ้นหละ กำลังตอกนั้นตอกนี้ จับนั้นจับนี้ อีกคนหนึ่งกำลังยื่นไม้ขึ้นไป กำลังส่งไม้ขึ้นไปเทิงพุ้นหละ อีกพุหนึ่งกะส่ง อีกพุหนึ่งกะฮับ กำลังส้างบ้านส้างเฮียนอยู่
เขากำลังส้างหนิส้างแล้วไป่ บ่ เขากำลังส้าง กำลังเฮ็ด บ่ทันได้แล้วง่ายดอก หัวกะเฮ็ด หัวกะส้าง
แล้วเขาเฮ็ดเป็นบ้านหญัง เขาเฮ็ดเป็นบ้านไม้ เฮียนไม้ บ่แม่นบ้านปูนดอก มีสองซั้นพุ้นแหล้ว ข้างล่างกะเฮ็ดโล่งโจ่งอยู่ แต่ว่าหม้องคนอยู่สิเทิงหลือว่าอยู่ซั้นสองพุ้นหละวา

12
เขากำลังพากันเฮ็ดหญัง เขากำลังพากันส้างสะพาน หลือว่าเฮ็ดสะพาน
เขาเฮ็ดสะพานเฮ็ดหญัง เขากะเฮ็ดสะพานเพื่อว่าสิเฮ็ดไปข้ามน้ำ หลือว่าข้ามแม่น้ำ
ขั้นบ่มีสะพาน เฮากะบ่สามาดที่สิญ่างข้ามแม่น้ำนี้ไปได้ เพาะว่า น้ำมันกะลึก เพาะสะนั้นแล้วเฮาต้องเฮ็ดสะพาน เพื่อที่ว่าเฮาสิได้ญ่างข้ามแม่น้ำนี้ไปได้

13
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังเฮ็ดฮั้ว หลือว่าส้างกำแพง หลือว่าส้างฮั้วเนาะ
อาดสิเป็นฮั้วบ้าน กำแพงบ้านกะได้
เขากำลังเฮ็ดอยู่พุเดียวข้อหล้อ บ่มีฮอดคนซ่อยเฮ็ด
เขาเฮ็ดเป็นกำแพงอี่หยัง เขาเฮ็ดเป็นฮั้วอี่หยัง เขากะเฮ็ดเป็นฮั้วปูน เขาใซ้ปูนมาเฮ็ดให้เป็นฮั้ว
ฮั้วนี้เฮ็ดเป็นไม้ได้บ่ กะได้อยู่ บางคน หลือว่าลังคนกะเฮ็ดเป็นฮั้วไม้ บางคนกะเฮ็ดเป็นฮั้วปูน แล้วแต่คนมัก แล้วแต่คนอยากสิเฮ็ด

Basic vocabulary — Page 25 — Series B, pictures 05-07: picture, camera, to take a picture


5
นี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นลูบพาบ เป็นพาบถ่าย หลือว่าลูบพาบถ่ายนั้นหละ
แล้วลูบพาบถ่ายมันเกิดจากอี่หยัง กะเกิดจากคนนี้หละ คนไปถ่ายลูบ
อยากได้ลูบใด อยากได้พาบใด กะถ่ายเอาใซ้ก้องถ่าย ถ่ายหม้องนั้น กะได้ลูบนั้น ถ่ายหม้องนี้ กะได้ลูบนี้ แล้วแต่เฮาสิถ่ายพาบใด ลูบใด หม้องใด มันกะสิได้พาบนั้นออกมา
อย่างเซ้นว่าอยากได้ลูบคนพุนั้น กะถ่ายลูบคนพุนั้น ลูบคนพุนั้นกะสิมาอยู่ในลูบพาบหลือว่าลูบถ่าย คือจั่งโตอย่างนี้หละ
แล้วตอนนี้ลูบนี้มันมีจักพาบ ลูบนี้มันกะมีอยู่สามพาบ มีลูบคนลูบหนึ่ง แล้วกะลูบทัมมะซาดอีกสองลูบ ที่เฮาเห็นอยู่ตอนนี้เนาะ

6
นี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นก้อง เป็นก้องถ่ายลูบ หลือว่าเป็นก้องถ่ายวิดีโอ
ก้องอันนี้กะมีปะโยดหลาย ขั้นเฮาอยากถ่ายลูบอันนั้นลูบอันนี้ เฮากะสามาดถ่ายได้ หลือว่าถ่ายวิดีโอกะได้ เฮาอยากได้แบบใด เฮากะถ่ายเอา เลียกเอา หลือว่ากดปุ่มถ่ายเอาโลด
ก้องนี้มันลาคาแพงบ่ กะแพงอยู่ แพงคักอี่หลี แพงส่ำกับโทละทัดพุ้นแหล้ว

7
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังถ่ายลูบ มีพุซายพุหนึ่ง เขากำลังถ่ายลูบอยู่
เขาใซ้มือของเขานั้นหละ มือสองข้างของเขานั้นหละ เทิงข้างซ้ายข้างขวาจับพ้อมกัน กำลังจับก้องอยู่ กำลังสิถ่ายลูบพุ้นแหล้ว
จักว่าเขาสิถ่ายอี่หยังแล้วเฮาบ่ฮู้เนาะ ฮู้แต่ว่าเขากำลังถ่ายลูบอยู่
กานถ่ายลูบหนิต้องถ่ายจักคน ถ่ายพุเดียวกะได้ จับก้องขึ้นมา แล้วกะถ่ายกดแชะๆๆๆ แล้วกะแล้ว บ่จำเป็นต้องใซ้หลายคน ถ่ายพุเดียวแล้วกะแล้ว

Basic vocabulary — Page 32 — Series B, pictures 16-17: car, bus, to drive


16
นี้คืออี่หยัง เขากำลังเฮ็ดหญัง อันนี้กะคือลด กะมีคนคนหนึ่ง เป็นพุซายเนาะ กำลังขับลด
แล้วเขาขับไปใส จักคือกัน อันนี้กะบ่ฮู้ว่าเขาขับไปใส เขาอาดสิไปไกเติบ หลือว่าใก้กะได้ เขากะเลยขับลด เพาะว่าเขาญ่าง เขาอาดสิแบบว่าญ่างไปบ่ได้ เขากะเลยต้องขับลดไปเนาะ
แล้วขับลดเนี้ย ต้องขับจักคน ขับสองคนได้บ่คันเดียวเนี้ย บ่ ลดพิกอั่บ หลือว่าลดเก็ง ลดอี่หยัง กะส้างมันมีหม้องขับหม้องเดียว สามาดขับได้คนเดียวเนาะ บ่แม่นว่าสิขับได้สองคน มันมีพวงมาลัยหลือว่าหม้องขับหม้องเดียว เขากะเลยต้องขับคนเดียว ขับสองคนบ่ได้เนาะ

17
พุซายคนนี้เขากำลังเฮ็ดหญัง กะพุซายคนนี้เขากำลังขับลด แต่ว่าเป็นลดบั่ด
อาดสิเป็นลดโดยสานหลือว่าลดบั่ด ขนส่งพุโดยสานกะได้เนาะ
แล้วเขาสิขับไปใส จักคือกัน อันนี้กะบ่ฮู้ว่าเขาสิขับไปใส เขาอาดสิขับไปสะถานีขนส่งหลือว่าไปหม้องจอด ลับส่งพุโดยสานกะได้ อันนี้เฮากะบ่ฮู้เนาะ
แล้วลดบั่ดเนี้ย มันขึ้นได้หลายคนบ่ กะหลายคนเติบเนาะ หม้องนั่ง เออ หม้องนั่งในลดหนิกะปะมานยี้สิบสามสิบคนสามาดนั่งได้เนาะ หลือว่าหลายกว่านั้น บางคันกะอาดสิน้อยกว่านั้น ปะมานสิบกว่าคน หลือว่าสามสิบสี่สิบ ห้าสิบคนกะได้ แล้วแต่ลดบั่ด แล้วแต่บางคัน
ลดบั่ดหนิกะสิมีเทิงซั้นเดียว แล้วกะสองซั้น บางคันกะสิมีแค่ซั้นเดียว บางคันกะสิมีสองซั้น มีซั้นหนึ่งกับซั้นสอง หลือว่าซั้นข้างล่างกับซั้นข้างเทิงเนาะ กะมีสองซั้น ขั้นมีสองซั้นกะขี่ได้หลายคน กะนั่งได้หลายคนเนาะ

Basic vocabulary — Page 33 — Series B, pictures 07-08: cabbage, to cut in half


7
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือผัก
ผักอี่หยัง อันนี้เป็นผักกะหล้ำ หลือว่าผักกะหล้ำปีเนาะ ผักกะหล้ำปีสีเขียว ผักสีเขียวเนาะ
แล้วผักอันนี้มันคือเป็นหัววงกม เป็นหัวกมจั่งซั้น หลือว่าเป็นอันวงกมจั่งซั้น มันกะเป็นผักกะหล้ำ มันกะเป็นลูบแบบนี้ เป็นลักสะนะแบบนี้ เป็นซงแบบนี้ มาแต่ใดเนาะ เขาเอิ้นว่าผักกะหล้ำเนาะ
แล้วผักกะหล้ำอันนี้มันกินได้บ่ กินได้หละเนาะ กะกินได้คือกันกับผักอันอื่น ผักแนวอื่น กินได้คือกัน
เอาไปเฮ็ดแนวกิน เอาไปเฮ็ดกินเหล้น กินเป็นผักเหล้นสดกะได้
หลือว่าเอาไปปุง ไปผัด ไปเฮ็ดเป็น[...] ไปลวก ไปต้ม กะได้เนาะ
แล้วผักอันนี้มันขมบ่ บ่ ผักอันนี้มันบ่ขม มันออกหวานจักหน่อย แล้วแต่คนมักดอกวากัน บางคนกะว่าหวาน บางคนกะว่าซื่อๆ หลือว่าบ่หวานเนาะ แต่ว่ามันบ่ได้ขม
แล้วผักกะหล้ำหนิ มันเป็นหัว แล้วหัวมันหนิเป็นคือกับบักแตงโมบ่ ต้องผ่าออกบ่ บ่ มันกะสิมีใบ ใบหุ้มหลายใบ หุ้มกันๆๆ ซ้อนกันแล้วมันกะสิเป็นวงกมแบบจั่งซี้เนาะ มันกะสิมีเป็นใบน้อยเป็นหัวน้อยอยู่ข้างใน แล้วกะมีใบหลายไปห่อเข้าๆๆ ห่อ ใส่ ห่อกันๆๆ ซ้อนกันมันกะสิเป็นหัวใหญ่เป็นหัววงกมคือจั่งเฮาเห็นเนาะ

8
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังใซ้มีดผ่าหลือว่าหั่นผักกะหล้ำเนาะ ผ่าเป็นสองซิ้น หลือว่าหั่นเป็นสองซิ้น สองส่วนเนาะ ให้มัน บ่ฮู้ว่าเขาสิเฮ็ดหญัง อาดสิเอาไปแกง ไปต้ม ไปผัด บ่ฮู้คือกันเนาะ แล้วแต่เขาสิเฮ็ดอี่หยัง

Basic vocabulary — Page 24 — Series B, pictures 05-08: shop/store, food stall, clothes, hairdresser


5
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือล้านขายของ หลือว่าล้านสะดวกซื้อเนาะ
ในล้านนี้กะสิมีหลายสิ่งหลายอย่าง หลือว่าขายหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในล้านอันนี้
ญามเฮาต้องกานอี่หยัง หลือว่าอยากซื้ออี่หยังที่มันเป็นสิ่งน้อยหลือว่าซิ้นน้อยแน่เนาะ เฮากะสามาดที่ไปซื้ออยู่ในล้านอันนี้ได้
แล้วล้านขายของอันนี้เปิดตะหลอดเวลาบ่ กะแล้วแต่ล้าน บางล้านกะเปิดยี้สิบสี่ซั่วโมง หลือว่าเปิดเบิดมื้อเบิดค่ำ แต่ว่าบางล้านกะเปิดซั่วคาว หลือว่าเปิดได้ญามมื้อเว็นส่ำนั้น

6
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือลด เป็นลดขายแนวกิน หลือว่าลดขายกับเข้าเนาะ
แล้วเป็นหญังเขาคือมาขายเทิงลด เป็นหญังเขาคือขายของอยู่เทิงลด กะจักคือกัน เขาอาดสิบ่มีเป็นล้านขาย เขากะเลยมาขายอยู่เทิงลด เพื่อที่ว่าเขาสิได้ขายแนวกินนั้นเอง
แล้วเขาขายอี่หยังแน่ กะขายเป็นแนวกิน ขายกับเข้าเนาะ อาดสิเป็นขายอาหานตามสั่งกะได้ ที่คนอยากกินอี่หยังกะไปสั่งเขา แล้วเขากะสิได้กินแนวอันนั้นเนาะ

7
นี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นล้านขายของ แต่ว่าเป็นล้านขายเสี้ยผ้าเนาะ กะขายหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับเสี้ยผ้า หลือว่าแนวใส่ หลือว่าแนวนุ่งห่มเนาะ
กะอย่างเซ้นมีเสี้ยผ้า มีเทิงส้งแน่ มีเสี้ยแน่ มีเกิบแน่ มีหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับแนวใส่ของคนเนาะ

8
นี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นล้านคือกัน ล้านตัดผม
อันนี้เป็นล้านตัดผมเนาะ เป็นล้านบอลิกาน เพื่อที่ว่าสิให้คนมาตัดผม
แล้วในล้านนั้นแนมเข้าไปหนะสิมีอี่หยังแน่ กะมีคน มีคนสามคน คนหนึ่งกะนั่งอยู่เทิงโต่ะ เพื่อที่ว่าสิให้สั่งตัดผม มาตัดผมให้เจ้าของ คนยืนอยู่หั้นกะเป็นซ่างตัดผม ยืนอยู่หั้นกะเพื่อว่าสิตัดผมให้ลูกค้าเนาะ แล้วกะอีกคนหนึ่งนั่งอยู่เคาเต้อ อาดสิเป็นพะนักงานเก็บเงิน หลือว่าพะนักงานคิดเงินนั้นเอง

Basic vocabulary — Page 28 — Series B, pictures 06-08: old, new, car, shirt, house


6
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นลด เขาเอิ้นว่าลดเก็ง
ลดเก็งมีจักคัน ลดเก็งกะมีสองคัน มีคันที่หนึ่งกับคันที่สอง
คันที่หนึ่งเป็นแบบใด คันที่หนึ่งกะอยู่ฝั่งซ้าย ซ้ายมือที่เฮาเห็นเนาะ มีลักสะนะใหม่เป็นลดใหม่บ่มีฮอยอี่หยังเลย อาดสิเป็นลดส้างมาใหม่ หลือว่าผะหลิดมาใหม่ เฮ็ดมาใหม่เนาะ กะใหม่เอี่ยม บ่มีฮอดหม้องอี่หยังหม้องพังหม้องหญังเลย
แล้วลดคันที่สองหละ เป็นลดคันบ่ใหม่ดอก ลดคันเก่า อาดสิซื้อมาแต่โดนแล้ว หลือว่าขี่มาแต่โดนแล้ว ผะหลิดมาแต่โดน เฮ็ดมาแต่โดนแล้ว

7
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นเสี้ย เสี้ยยื้ดเนาะ เป็นเสี้ยยื้ด ไว้ถ้าใส่หนิหละ เสี้ยแขนสั้น
โตใหญ่บ่ กะจักคือกัน แล้วแต่