Translations are evolving and should be taken as indicative only! For a guide to the tones and the spelling system used to write this variety of Isaan (Khon Kaen), see the "tone guide" on the overview page.

Tones: M = mid, HR = high-rising, H = high, HF = high-falling, LF = low-falling

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes#occ
ลดพิกอั่บ lot-phik-ap H-H-H รถพิกอัป, รถกระบะ pick-up truck 6/4

Link to overview page
Link to dictionary

Basic vocabulary — Page 32 — Series A, pictures 08-10: motorbike, horn, loud, TV, pick-up truck, drum


8 มีคนขับมอเตอไซ บีบแกเสียงดัง อยู่ในโทละทัด
9 มีพุซายกำลังขับลดพิกอั่บ บีบแกเสียงดัง
10 มีคนกำลังตีกอง เสียงดังบักคัก

Basic vocabulary — Page 32 — Series B, pictures 16-17: car, bus, to drive


16
นี้คืออี่หยัง เขากำลังเฮ็ดหญัง อันนี้กะคือลด กะมีคนคนหนึ่ง เป็นพุซายเนาะ กำลังขับลด
แล้วเขาขับไปใส จักคือกัน อันนี้กะบ่ฮู้ว่าเขาขับไปใส เขาอาดสิไปไกเติบ หลือว่าใก้กะได้ เขากะเลยขับลด เพาะว่าเขาญ่าง เขาอาดสิแบบว่าญ่างไปบ่ได้ เขากะเลยต้องขับลดไปเนาะ
แล้วขับลดเนี้ย ต้องขับจักคน ขับสองคนได้บ่คันเดียวเนี้ย บ่ ลดพิกอั่บ หลือว่าลดเก็ง ลดอี่หยัง กะส้างมันมีหม้องขับหม้องเดียว สามาดขับได้คนเดียวเนาะ บ่แม่นว่าสิขับได้สองคน มันมีพวงมาลัยหลือว่าหม้องขับหม้องเดียว เขากะเลยต้องขับคนเดียว ขับสองคนบ่ได้เนาะ

17
พุซายคนนี้เขากำลังเฮ็ดหญัง กะพุซายคนนี้เขากำลังขับลด แต่ว่าเป็นลดบั่ด
อาดสิเป็นลดโดยสานหลือว่าลดบั่ด ขนส่งพุโดยสานกะได้เนาะ
แล้วเขาสิขับไปใส จักคือกัน อันนี้กะบ่ฮู้ว่าเขาสิขับไปใส เขาอาดสิขับไปสะถานีขนส่งหลือว่าไปหม้องจอด ลับส่งพุโดยสานกะได้ อันนี้เฮากะบ่ฮู้เนาะ
แล้วลดบั่ดเนี้ย มันขึ้นได้หลายคนบ่ กะหลายคนเติบเนาะ หม้องนั่ง เออ หม้องนั่งในลดหนิกะปะมานยี้สิบสามสิบคนสามาดนั่งได้เนาะ หลือว่าหลายกว่านั้น บางคันกะอาดสิน้อยกว่านั้น ปะมานสิบกว่าคน หลือว่าสามสิบสี่สิบ ห้าสิบคนกะได้ แล้วแต่ลดบั่ด แล้วแต่บางคัน
ลดบั่ดหนิกะสิมีเทิงซั้นเดียว แล้วกะสองซั้น บางคันกะสิมีแค่ซั้นเดียว บางคันกะสิมีสองซั้น มีซั้นหนึ่งกับซั้นสอง หลือว่าซั้นข้างล่างกับซั้นข้างเทิงเนาะ กะมีสองซั้น ขั้นมีสองซั้นกะขี่ได้หลายคน กะนั่งได้หลายคนเนาะ

Basic vocabulary — Page 27 — Series B, pictures 01-03: tuk tuk, driver, passenger


1
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นลดสามล้อ หลือว่าลดตุ่กตุ่ก
ลดสามล้อหนิ[กับ]ลดตุ่กตุ่กคือกันบ่ กะค้ายกันหนิหละ กะคือกันอยู่ บ่แตกต่างกันหลาย ใซ้งานได้คือกัน
แล้วลดตุ่กตุ่กกับลดสามล้อหนิใซ้งานจั่งใด กะเอาไว้ถ้าขับ กะเอาไว้ถ้าขี่ไปหนั้นไปหนี้ คือกันกับลดใหญ่ คือกันกับลดพิกอั่บหนั้นหละ แต่ว่ามันขี่ได้เล็วบ่หลาย ขี่ได้ซ้าขี่ได้ส่ำกับลดมอเตอไซหลือว่าซ้ากว่ามอเตอไซอยู่ แต่ว่าขี่ได้บ่เล็วหลาย แต่ว่าสามาดขี่ไปหนั้นไปหนี้ได้ สะดวกคือกัน ส่ำลดใหญ่หนั้นหละเนาะ
แล้วอยู่ในกุงเทบกะมีลดตุ่กตุ่กหลายคือกัน เอามาใซ้เป็นยานพาหะนะหลือว่าลดลับส่งนั้นเอง ค้ายกับลดแท็กซี้เนาะ ใซ้งานคือกันกับลดแท็กซี้ แบบว่า ลับพุโดยสานไปส่งหม้องหั้นหม้องหนี้ กะค้ายกับลดแท็กซี้

2
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายพุหนึ่ง เขากำลังขับลดตุ่กตุ่กหลือว่าลดสามล้ออยู่
เขาสิขับลดอันนี้ไปใส กะบ่ฮู้คือกัน อาดสิขับไปตะหลาดตะลี หลือว่าไปซื้อของกะได้
แต่ว่าในบางเที่ย ขั้นพุซายคนนี้ขับลดตุ่กตุ่ก หลือว่าเขาสิเป็นคนขับตุ่กตุ่กลับจ้าง เขากะอาดสิไปลับพุโดยสาน หลือว่าไปหม้องหั้นไปหม้องหนี้ เพื่อที่สิไปลับไปหาพุโดยสานนั้นเองเนาะ

3
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายพุหนึ่ง กำลังขับลดตุ่กตุ่กอยู่หนั้นหละ
แล้วเขาสิขับไปใส จักคือกัน บ่ฮู้ว่าเขาสิขับไปใส แต่ว่าตอนนี้แนมเห็นคนสองคนอยู่ข้างหลังของเขา หลือว่าเขากำลังบันทุกพุโดยสาน ไปส่งหม้องหนั้นหม้องหนี้ อาดสิไปส่งพุโดยสานกะได้ เพาะว่าเห็นพุหญิงกับพุซายสองคนนั่งอยู่ข้างหลัง
แล้วลดตุ่กตุ่กนี้มันบันจุคนได้หลายคนบ่ หลือว่าคนไปนั่งเทิงลดตุ่กตุ่กหนิได้หลายคนบ่ กะบ่หลายปานใด คนกะนั่งอยู่เทิงลดตุ่กตุ่กได้บ่ส่ำลดเก็งหลือว่าบ่ส่ำลดพิกอั่บเนาะ เพาะว่าพื้นที้มันบ่หลาย มีพื้นที้น้อยหนึ่ง เพาะว่าลดตุ่กตุ่กมันกะมีแค่สามล้อ หม้องนั่งนี้กะสิมีหม้องนั่งคนขับแล้วกะหม้องนั่งพุซ้อนนั้นเอง กะคือได้ปะมานสองสามคน สี่คน ปะมานนั้น อย่างหลายเนาะ

Basic vocabulary — Page 32 — Series B, pictures 08-10: motorbike, horn, loud, TV, pick-up truck, drum


8
อันนี้คืออี่หยัง กะมีเหดกานหนึ่งเนาะ มีเหดกานหนึ่งอยู่ในโทละทัดเนาะ กะมีคนหนึ่งกำลังเบิ่งโทละทัดอยู่เนาะ อยู่ในบ้านของเขานั้นหละ
กะมีคนอยู่ในโทละทัดนั้น กำลังขับมอเตอไซอยู่ มอเตอไซ มอเตอไซสีเขียว ขับคนเดียวนั้นหละ ใส่หมวกพ้อม เสียงดังซ้ำแมะ เสียงดัง อาดสิ เขาเอิ้นว่าอี่หยังเกาะ เบิ้นแฮงเนาะ เบิ้นคันเล่งแฮง กะสิเป็นลดคันขี่เสียงดังคัก ปะมานนั้นเนาะ หลือว่าสิบีบแกกะได้ บีบแก ติ่กๆๆๆๆ เสียงดังเนาะ

9
มีคนคนหนึ่งเขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีคนหนึ่ง เขากำลังขับลดเนาะ เป็นลดพิกอั่บ ลดพิกอั่บคันบักใหญ่เอาโลด คันสีแดง
เขากำลังขับไปเลี้ยยๆ เลี้ยยๆ ของเขานั้นหละ เบิ่งท่าทาง เบิ่งมือของเขาแล้วกำลังหมุนพวงมาลัยอยู่ แล้วกะเบิ่งลักสะนะ หลือว่าเหดกานตอนนั้น เขากำลังบีบแก บีบแกเสียงดังซ้ำแมะ
แล้วเป็นหญังเขาต้องบีบแก อาดสิมีเหดกานบางสิ่งบางอย่างที่เพื่อเตือนสะติคนที่อยู่ข้างหลือว่าคนที่อยู่นอกลด หลือว่าคนที่อยู่ข้างหน้านั้น เพื่อที่ว่าให้บอกเหดกานบางสิ่งบางอย่าง หลือว่าเป็นกานแจ้งเตือนว่าให้หลบไปหลือว่าให้ลี้ไป ปะมานนั้นเนาะ แล้วกะบีบ บีบแกใส่เขาเนาะ
หลืออาดสิมีคนที่อยู่ข้างหน้าขับลดแบบบ่ดี ขับลดที่บ่ดี กะสิเป็นกานเตือนกะได้เนาะ บีบแก กะสิเป็นกานเตือนอีกแบบหนึ่งว่าให้เฮ็ดอีกแบบใหม่ ให้เฮ็ดดีกว่านี้ ปะมานนั้นเนาะ

10
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายพุหนึ่งเนาะ กำลังตีกอง
ตีกองใซ้มือสองข้างเขานั้นหละ ข้างหนึ่งกะจับไม้กอง ข้างหนึ่งกะจับไม้กอง เทิงข้างซ้ายข้างขวา กำลังตีกองปะโล่งโป่งเป่ง ตีกองอยู่พุเดียวของเขานั้นหละ
แล้วเขาตีกองเฮ็ดหญัง เขากะอาดสิม่วน หลือว่าอาดสิมีกิดจะกัมบางสิ่งบางอย่างที่ต้องใซ้กองตี เพื่อที่ว่าสิมีกานล้องเพงกัน แล้วเขากะอาดสิตีกอง
แล้วกองนี้มันเสียงดังบ่ กานตีกองนี้กะเสียงดังพอสมควนเนาะ กะเสียงดังเติบ แล้วแต่ว่าแฮง เฮาสิตีค่อย ตีแฮง ตีเบา ตีบ่เบา ตีแฮงส่ำใด กะดังส่ำนั้น ตีค่อยส่ำใด กะค่อยส่ำนั้น
แล้วตีกองหนิมันม่วนบ่ กะอาดสิม่วนอีกแบบหนึ่งเนาะ อาดสิว่า อาดสิเป็นแบบว่าตีให้มันเข้าจังหวะกานล้องเพง หลือว่าทำนองเพงหนะตอนนั้นเนาะ กะตี ตีม่วนกะม่วน พุใดตีเป็นกะม่วน ตีบ่เป็นกะบ่ม่วนส่ำนั้นหละเนาะ