Translations are evolving and should be taken as indicative only! For a guide to the tones and the spelling system used to write this variety of Isaan (Khon Kaen), see the "tone guide" on the overview page.

Tones: M = mid, HR = high-rising, H = high, HF = high-falling, LF = low-falling

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes#occ
ดอกไม้ dɔ:k-mai LF-HF ดอกไม้ flower 16/6

Link to overview page
Link to dictionary

Basic vocabulary — Page 31 — Series A, pictures 09-10: to give, present, flower


9 พุซายกำลังเอาของขวนให้พุหญิง
10 เขากำลังเอาดอกไม้ให้พุหญิง

Basic vocabulary — Page 30 — Series A, pictures 11-13: to paint/colour, flower, frog, temple


11 เขากำลังละบายดอกไม้
12 เขากำลังละบายลูบกบ
13 เขากำลังละบายลูบวัด

Basic vocabulary — page 14 — Series A, pictures 05-08: nose, to smell, flower, to stink, to defecate


5 นี้คือดัง
6 เขากำลังดมกิ่น
7 เขากำลังดมกิ่นดอกไม้
8 เขาได้กิ่นขี้หมา

Basic vocabulary — Page 31 — Series B, pictures 09-10: to give, present, flower


9
เขากำลังเฮ็ดหญังสองคนนี้ กะมีพุหญิงกับพุซายเนาะ เขากำลังให้ของขวนกัน
กะมีพุซายคนหนึ่งถือของขวนก่องบักใหญ่เอาโลด ก่องสีแดง มีผูกลิบบิ้นพ้อมพุ้นแหล้ว สีเหลียงเอ้อเฮ้ออยู่
ก่องบักใหญ่พุ้นแหล้วของขวน จักอี่หยังอยู่ในหั้น
กะเป็นพุซายเนาะ ถือให้ กำลังสิเด่ให้พุหญิง เด่ของขวนนี้หละ เด่ของขวนก่องสีเหลียงใหญ่หนิหละเอาให้พุหญิง
แล้วเขาให้ในวันอี่หยัง หลือว่าในเนี้ยงโอกาดอี่หยัง กะเญียงว่า อาดสิเป็นแบบว่าในวันเกิด หลือว่าวันเลียนจบ หลือว่าวันอี่หยังกะได้ที่เหมาะสม หลือว่าที่สามาดให้ของขวนกันได้เนาะ

10
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายพุหนึ่งกำลังเด่ดอกไม้ให้พุหญิงเนาะ กำลังเอาดอกไม้ให้พุหญิง
มีดอกเดียว ดอกงามซ้ำแมะ มีดอกเดียว ดอกสีเหลียงพ้อม กำลังเด่ไปพุหญิง
แล้วพุหญิงกำลังสิเด่มือมาลับเอาเนาะ กำลังสิลับเอาดอกไม้นั้นเนาะ
แล้วพุซายเอาดอกไม้นี้ให้พุหญิงเฮ็ดหญัง กะจักคือกัน พุซายคนนี้อาดสิมักพุหญิงคนนี้กะได้ กะเลยเอาดอกไม้ไปมอบให้ หลือว่าไป เอาไปยื่นให้พุหญิงคนนี้เนาะ

Basic vocabulary — Page 30 — Series B, pictures 11-13: to paint/colour, flower, frog, temple


11
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีคนคนหนึ่งเนาะ กำลังอาดสิวาด วาดพาบ วาดพาบหลือวาดลูบ อันนี้เบิ่งแล้วกะเป็นลูบดอกไม้
ลูบดอกไม้ดอกเดียวเนาะ มีง่าพ้อม มีใบสองใบ แล้วกะมีดอกพ้อม ดอกเดียวเด่ะ ดอกบานพ้อมเด่ะ บานสี เออ สีเหลียง
เขากะใซ้มือข้างเดียวเขาหละ มือข้างหนึ่งกะอาดสิจับอย่างอื่นเนาะ อาดสิจับสีไว้ แล้วกะใซ้มืออีกข้างหนึ่งละบายสี
แล้วลูบพาบนี้ หลือว่าดอกไม้นี้งามบ่ กะงามอยู่ เบิ่งงามดอก เขากะวาดงามอยู่เนาะ

12
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะ เขากำลังวาดลูบเนาะ หลือว่าละบายสีลูบพาบ
อันนี้กะเป็นลูบกบเนาะ เบิ่งลักสะนะแล้วกะลูบกบ
กบโตสีเขียวพ้อมเด่ะ โตสีเขียว มีโตเดียวข้อหล้อ อยู่ในพาบ ในสะหมุดเหล้มนี้เนาะ อาดสิเป็นสะหมุดวาดพาบเนาะ เขากำลังวาดพาบ หลือว่าละบายสี
เพื่อที่สิให้ อาดสิเป็นเอาไว้ถ้าเด็กน้อยเบิ่ง หลือว่าอาดสิเป็นกานวาดพาบให้เจ้าของ เป็นเวลาว้างของเจ้าของเนาะ

13
เขากำลังเฮ็ดหญัง อันนี้เขากะกำลังวาดลูบ หลือว่าละบายสีลูบพาบอยู่เนาะ
มือหนึ่งกะจับสี กำลังละบายๆๆ สีอยู่ในสะหมุดวาดพาบเหล้มนี้เนาะ
แล้ว[เขา]กำลังวาดลูบอี่หยัง อันนี้เบิ่งลักสะนะท่าทาง หลือว่าเบิ่งซงแล้วอาดสิเป็นลูบวัดเนาะ
เป็นวัดเป็นโบดเนาะ อันบักใหญ่หนึ่ง โบดบักใหญ่งามซ้ำแมะ

Basic vocabulary — page 14 — Series B, pictures 05-08: nose, to smell, flower, to stink, to defecate


5
นี้คืออี่หยัง นี้คือดัง อันนี้คือดังของคน ดังมันเป็นอะวัยยะวะของคน เป็นอะวัยยะวะในล้างกายของคนเฮานี้หละ
ดังเอาไว้หายใจ ขั้นคนเฮาบ่มีดัง เฮากะหายใจบ่ได้ เพาะสะนั้นแล้ว ทุกคนต้องมีดัง หลือสัดทุกโตต้องมีดัง
ขั้นบ่มีดัง กะหายใจบ่ได้ หลือบ่สามาดดมกิ่นอี่หยังได้เลย
ดังสิอยู่ส่วนหน้าของเฮา อยู่เทิงใบหน้า อยู่หม้องใบหน้าของเฮา อยู่เทิงปาก หลืออยู่ใต้ตาของเฮา
หัวของเฮานี้ มีอะวัยยะวะใดแน่ มีอันอื่นอีกบ่ กะมีอยู่ มีหูพ้อม มีปาก มีตา มีคิ้ว มีคาง มีผม มีหัว มีหน้าผาก มีแก้ม มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่เทิงใบหน้าของเฮา
แต่ละอย่างกะใซ้งานคนละแบบ อย่างเซ้น ปากกะเอาไว้กิน ตากะเอาไว้แนม หูกะเอาไว้ฟังเสียง หลือว่าแข้วกะเอาไว้กัดสิ่งของ หลือเอาไว้กัดกินแนวกินนั้นหละ แต่ว่าดังนี้เอาไว้หายใจ หลือดมกิ่นต่างๆ

6
เขากำลังเฮ็ดหญัง หลือเกิดอี่หยังขึ้น จักคือกัน แต่ว่าแนมเบิ่งพาบนี้แล้ว เห็นค้ายว่าเขากำลังดมกิ่นอยู่ หลือเขากำลังได้กิ่นอี่หยังบางสิ่งบางอย่าง จักเป็นกิ่นอี่หยัง แต่กะบ่ฮู้คือกัน ตอนนี้เขากำลังดมอยู่ จักว่าเขาดมแบบใด เขากำลังใซ้ดังของเขาดมกิ่นนั้นอยู่ บ่ลู้ว่ากิ่นนั้นมันมาแต่ใส สิหอมหลือสิเหม็นกะบ่ลู้คือกัน

7
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังดมกิ่น
ตอนนี้เขากำลังดมกิ่นอยู่ เขาดมกิ่นดอกไม้อยู่ มีดอกไม้อยู่หน้าของเขา จักบ่ลู้ว่าเป็นดอกอี่หยัง ดอกมันดอกบักใหญ่หนึ่ง
ดอกสีเหลียง หลือดอกสีส้ม ใจกางของมันเป็นสีส้ม เกสอนหลือดอกของมันกะเป็นสีเหลียง บานออกใบดอกบักใหญ่หนึ่ง ใบมันกะสีเขียว เขียวจึ่งคื่งอยู่
ตอนนี้เขากะกำลังดมอยู่ คือสิหอมหลาย ได้กิ่นดอกไม้แล้วเขาคือสิสดซื้น เขาคือสิมีความสุขหลาย ที่ได้ดมกิ่นดอกไม้ เพาะว่ากิ่นดอกไม้มันคือสิหอมคัก
แล้วตอนนี้เขากะกำลังหลับตาพ้อม เขาคือสิมีความสุขหลาย

8
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังตกใจ เขากำลังได้กิ่นขี้หมา
มีหมาโตหนึ่ง กำลังขี้อยู่ ขี้ออกบักหลายหนึ่ง หมาโตสีเหลียง มันคือสิมีความสุขหลาย มันได้ขี้ มันกำลังขี้ออกไป แล้วพุซายคนนี้กะญ่างมาพอดี พอพุซายคนนี้เห็น กะตกใจ แล้วกะได้กิ่นขี้หมานี้
เขาคือสิใจฮ้ายคัก คือสิสูนแฮง เพาะว่าเขาได้กิ่นขี้หมา กิ่นขี้หมานี้คือสิเหม็นคัก คือสิเหม็นกะด้อกะเดี้ย คือสิเหม็นคักเติบ