Translations are evolving and should be taken as indicative only! For a guide to the tones and the spelling system used to write this variety of Isaan (Khon Kaen), see the "tone guide" on the overview page.

Tones: M = mid, HR = high-rising, H = high, HF = high-falling, LF = low-falling

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes#occ
ซ้าย sa:i HF ซ้าย left 40/24

Link to overview page
Link to dictionary

Basic vocabulary — page 22 — Series A, pictures 15-18: eye, to look, to close the eyes


15 อันนี้คือตา เขากำลังแนมไปข้างหน้า
16 เขากำลังแนมไปทางซ้าย
17 เขากำลังหลับตา
18 เขากำลังแนมขึ้นไปเทิง

Basic vocabulary — Page 31 — Series B, pictures 03: skin color


3
อันนี้คือพุใด อันนี้กะเป็นคนคือกัน มีพุหญิงกับพุซายสองคน กำลังยืนเฮียงกันอยู่
มีคนดำพ้อม คนขาวพ้อม แล้วกะคนสีพอก่ำพ้อม
แล้วพุใดเป็นคนขาว กะมีคนขาวพุหนึ่ง เป็นพุซายเนาะ กะเป็นพุซาย อยู่ฝั่งซ้ายมือ
แล้วกะมีคนดำพ้อม กะเป็นพุซายคือกัน คนดำนั้นกะยืนอยู่ฝั่งขวา
แล้วกะมี เป็นพุหญิง อยู่ตงกางเนาะ เป็นพุหญิงผิวพอก่ำหนิหละ ผิวออกน้ำตานหนิหละ บ่ดำหลาย บ่ขาวหลาย

Basic vocabulary — page 11 — Series B, pictures 14-15: boy, girl, to stand, thin, fat


14
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังยืนอยู่
มีเด็กน้อยพุซายสองคน เขากำลังยืนอยู่ เขายืนเฮียงกันอยู่สองคน เขาใส่กางเกงขาสั้นเทิงสองคน ใส่เสี้ยแขนสั้นเทิงสองคน
คนยืนฝั่งซ้ายโตจ่อยคนยืนฝั่งขวา อ้วนบักคักหนึ่ง
คนอ้วนเขาใส่เสี้ยสีแดง คนจ่อยเขาใส่เสี้ยสีซมพู

15
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ มีเด็กน้อยพุหญิงสองคน เขากำลังยืนอยู่ เขากะยืนเฮียงกัน เขายืนเฮียงกันอยู่สองคน
พุหนึ่งโตจ่อยพุหนึ่งโตบักอ้วนหนึ่ง
คนใส่เสี้ยสีขาว เขาสิจ่อย จ่อยบักคักหนึ่ง คนใส่เสี้ยสีเหลียง เขาสิอ้วน อ้วนบักคักหนึ่ง
คนอ้วนเขาน้ำหนักหลายบ่ กะหลายอยู่ คนอ้วนสิน้ำหนักหลาย หลายบักคักหนึ่ง

Basic vocabulary — Page 23 — Series B, pictures 03-05: to grow, tree, person, fish


3
นี้คืออี่หยัง อันนี้กะคือต้นไม้ หลือว่ากกไม้
มีกกไม้น้อย กับกกไม้ใหญ่
ลูบฝั่งทางซ้ายสิเป็นกกไม้น้อย แล้วมันกะสิค่อยใหญ่ขึ้น เป็นกกไม้ใหญ่
หลือว่าใซ้เวลาโดนเติบ จากกกน้อยกะสิกายเป็นกกใหญ่

4
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือคน อันนี้เป็นคน
ฝั่งซ้ายกะคือเด็กน้อย ฝั่งขวากะคือพุใหญ่
ซู่พุซู่คนสิสามาดใหญ่ขึ้นไปเลี้ยยๆ จากเด็กน้อย เวลาผ่านไปโดนโดนไป กะสิกายเป็นพุใหญ่ หลือว่าใหญ่ขึ้นไปเลี้ยยๆ นั้นหละ

5
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือปา อันนี้เป็นปา
มีปาโตน้อย กับปาโตใหญ่
กะหมายความว่า ปามันเกิดมา หลือว่าปามันออกมาจากท้องแม่ มันกะสิโตน้อยหนึ่ง โตบ่ใหญ่หลาย มันกะสิค่อยใหญ่ขึ้นไปเลี้ยยๆ จนกายเป็นปาโตใหญ่

Basic vocabulary — Page 23 — Series B, pictures 06-08: to work out/exercise, to swim, to lift weights


6
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังออกกำลังกาย เขากำลังแล่นออกกำลังกาย
เขาแล่นอยู่จักคน เขาแล่นอยู่พุเดียว
แล้วเขาแล่นออกกำลังกายเฮ็ดหญัง เขากะอาดว่า อยากสิมีล้างกายแข็งแลง เขากะเลยสิแล่นออกกำลังกาย
แล้วเขาแล่นออกกำลังกายจั่งใด เขากะแล่นไปเลี้ยยๆ ปะสาแล่นออกกำลังซื่อๆ มันกะได้กำลังมาแล้ว กะสิเฮ็ดให้เฮาสุกขะพาบล้างกายแข็งแลง

7
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังหว้ายน้ำ
เขาหว้ายน้ำเฮ็ดหญัง เขากะอาดสิฮ้อน หลืออาดสิอยากเหล้นน้ำ เขากะเลยมาหว้ายน้ำอยู่หนี้
แล้วเขาหว้ายน้ำอยู่ใส อาดสิหว้ายอยู่ในสะน้ำกะได้ อาดสิหว้ายอยู่ในทะเลกะได้ แล้วแต่เขาสิหว้ายอยู่ใส

8
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังออกกำลังกายคือกัน เขากำลังออกกำลังกาย
เขาออกกำลังกายจั่งใด เขากะญกแนวญก
อันนี้มันเป็นแนวญก มีแนวญกฝั่งซ้าย กับ[แนวญก]ฝั่งขวา เขาใซ้มือสองข้างของเขาญกแนวญกขึ้นมา แล้วกะญกขึ้นญกลง
เพาะว่าเขาสิออกกำลังกาย เคี่ยงญกอันนี้ หลือว่าแนวญกอันนี้ มันเฮ็ดให้เฮามีกำลังมือกำลังแขนได้

Basic vocabulary — page 15 — Series B, pictures 09-10: tree, leaf, wind, to blow


9
นี้คืออี่หยัง นี้คือต้นไม้ ต้นไม้ต้นเดียว
จักต้นไม้ต้นนี้อยู่ใส เกิดอยู่ต้นเดียวข้อหล้อ
ต้นไม้มีใบสีเขียว จักว่าเป็นต้นอี่หยัง ใบของต้นไม้แหลมบักคักหนึ่ง แหลมคืออี่หยังเอาโลด
ส่วนปะกอบของต้นไม้กะมีหลายอย่าง มีใบพ้อม มีกิ่งมันพ้อม มีก้านมันพ้อม มีฮากพ้อม แล้วกะมีลำต้นพ้อม
ลำต้นของต้นไม้เป็นสีน้ำตาน เบิ่งจั่งหนึ่งกะออกสีดำแต่กะออกบ่ดำหลาย
ฮากของต้นไม้สิลงไปในดิน ลงไปบักลึกหนึ่ง ขั้นต้นไม้ต้นใหญ่ ฮากของต้นไม้กะสิลงไปลึกบักคัก ขั้นฮากของต้นไม้ต้นน้อยมันกะสิลงไปหน่อยเดียว ลงไปในดินหน่อยเดียว

10
นี้คืออี่หยัง นี้คือต้นไม้นั้นหละ
ตอนนี้กำลังมีลมพัดอยู่ ลมกำลังพัดต้นไม้ คือสิพัดแฮงเติบ คือสิพัดแฮงบักคักหนึ่ง
พอลมพัดแล้ว ต้นไม้กะปิวซ้ายปิวขวา เอนไปทางซ้ายเอนไปทางขวาอยู่ แล้วกะมีใบไม้ปิวพ้อม ใบไม้ปิวมาจากต้นไม้ ปิวมาหลายใบเอาโลด หลายใบบักคักหนึ่ง
พอมันปิวลงมาแล้ว มันกะสิปิวลงสู่พื้น หล่นลงไปลงพื้นพุ้นหละ

Basic vocabulary — Page 24 — Series B, pictures 18-20: to dance


18
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีคนสองคนเนาะ พุหญิงกับพุซาย เขากำลังลำอยู่
ใส่ซุดไทยพุ้นแหล้ว ใส่ซุดลำ เขากำลังสิลำอยู่
จักว่าเขาลำเฮ็ดหญัง เขาอาดสิสะแดง หลือว่าโซในงานต่างๆ กะได้ เขากะเลยลำ
ลำงามวะสั้นพุ้นแหล้ว ญกมือซ้าย ญกมือขวา ลำหน้าลำหลังอยู่

19
เขากำลังเฮ็ดหญัง อันนี้เขากำลังลำคือกัน
เขาอาดสิสะแดงกานลำในซุดต่างๆ หลือว่าในพากของพากเจ้าของเนาะ กะสิเป็นกานสะแดง จักว่าอันนี้เป็นกานลำของพากอี่หยัง หลือว่ากานสะแดงของพากอี่หยังเนาะ
กะมีคนสามคน เป็นพุหญิงสามคน ใส่ซุดคือกัน กำลังลำคือกัน ท่าทางเดียวกัน อาดสิเป็นท่าลำที่พ้อมเพียงกัน หลือว่าคือกันกะได้เนาะ

20
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีคนสามคนเนาะ พุซายสองคน พุหญิงพุหนึ่ง เขากำลังเต้นกัน
จักว่าเขาเต้นเพงอี่หยังหละ เต้นซ้ายเต้นขวา โญกหน้าโญกหลัง จักว่าเขาเต้นเพงอี่หยังเนาะ เฮากะบ่ฮู้
จักว่าเขาเต้นเพง หลือว่าเต้นในสะถานะกานอี่หยัง เขาอาดสิปาตี้กัน หลือว่าสังสันกัน อาดสิมีความสุขหลาย กะเลยพากันเต้น พากันญ้อนใส่เพงเนาะ

Basic vocabulary — page 22 — Series B, pictures 15-18: eye, to look, to close the eyes


15
นี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นตา อันนี้เป็นตาของคน
อยู่ในตากะสิมีน่วยตา น่วยตาสิเป็นสีดำ
ตาของคนสิเป็นสีขาว แต่ว่าน่วยตานั้นสิเป็นสีดำ
ตานี้ไว้ถ้าแนม ตาสามาดแนมได้ซู่อย่าง
ขั้นคนเฮาบ่มีตา กะบ่สามาดแนมได้ บ่สามาดเห็นฮุ่ง แนมอี่หยังกะบ่เห็น
ขั้นคนตาบอด กะบ่สามาดแนมเห็น บ่สามาดแนมได้จักอย่าง
แล้วพุซายคนนี้กำลังมืนตาอยู่ เขากำลังแนม กำลังแนมไปข้างหน้า

16
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังแนม กำลังแนมไปทางซ้าย
กำลังแนมไปทางซ้ายอยู่ แต่ว่าเขาแนมอี่หยัง เขาใซ้ตาสองข้างของเขานั้นหละ กำลังแนมไปทางซ้ายอยู่

17
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ เขากำลังหลับตา เขากำลังหลับตาอยู่
ขั้นคนหลับตาอยู่ หลือว่าหลับตาอยู่หนี้ สิบ่สามาดแนมอี่หยังเห็น หลือว่านอนหลับ
ขั้นคนนอนหลับกะสิหลับตา แล้วกะบ่สามาดแนมอี่หยังได้จักอย่าง กะคือหลับตาอยู่ ตาเฮากะสิปิด หลือว่าบ่ได้ใซ้งานตาแล้ว

18
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังมืนตา
พุซายคนนี้เขากำลังมืนตาอยู่
เขาอาดสินอนตื่นแล้ว หลือเซาหลับตาแล้ว เขากะเลยมืนตาขึ้น เพื่อที่สิสามาดแนมได้ซู่สิ่งซู่อย่าง หลือว่าแนมเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่าง

Basic vocabulary — Page 03 — Series B, pictures 09-11: shoe, to put on, to take off


9
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือเกิบ อันนี้เป็นเกิบ เป็นเกิบโบก
เกิบโบกมีจักกิ่ง เกิบโบกมีสองกิ่ง คู่หนึ่ง เกิบคู่หนึ่งสิมีสองข้างหลือว่าสองกิ่ง
อันนี้กะเป็นเกิบโบก เกิบโบกคู่สีแดง งามคัก งามอี่หลี
แล้วเกิบคู่นี้เป็นเกิบของใผ จักคือกัน จักว่าเกิบคู่นี้เป็นของพุใด จักพุใดมาถอดถิ้มไว้นี้ จักพุใดมาถอดถิ้มวางไว้นี้

10
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังสิใส่เกิบ
มีคนคนหนึ่ง เขากำลังสิใส่เกิบ ฝั่งขวาเขาใส่ได้แล้ว อีกฝั่งซ้ายเขาทันได้ใส่เกิบ เขากำลังสิสุบใส่ลงไป
เขาใส่เกิบจักคู่ ใส่คู่เดียว คนหนึ่งใส่เกิบได้คู่หนึ่ง เพาะว่าคนหนึ่งกะมีสองตีน เกิบคู่หนึ่งกะมีสองข้าง กะใส่ได้สองตีนหลือว่าคนหนึ่งพอดี
ก่อนสิใส่เกิบ เขาคนนี้กะใส่ถุงเท้าพ้อม ถุงเท้าหลือว่าถุงตีนนั้นหละ เขาใส่ถุงเท้าพ้อม ถุงเท้าคู่สีเขียวพุ้นเด่ะ แล้วเขากะสิใส่เกิบ เขาใส่ถุงเท้าแล้วเขากะสิใส่เกิบ

11
เขากำลังสิเฮ็ดหญัง เขากำลังถอดเกิบ คนคนนี้เขากำลังสิถอดเกิบ
เป็นหญังเขาคือถอดเกิบ เขาอาดสิเซาใส่เกิบแล้ว เขากะเลยสิถอดเกิบ
เขาถอดเกิบจักข้าง กะถอดเทิงสองข้าง เพาะว่าเขาบ่ใส่เกิบแล้ว เขากะต้องถอดเกิบ ขั้นสิถอดกะถอดเทิงข้าง เขาบ่ถอดข้างเดียว เพาะว่าเขาต้องถอดออกให้มันเบิด

Basic vocabulary — Page 02 — Series B, pictures 01-05: to stand, shirt, to take off, to put on, trousers


1
นี้คือพุใด อันนี้เด็กน้อย อันนี้เป็นเด็กน้อย
เด็กน้อยกำลังยืนอยู่ กำลังยืนอยู่พุเดียวข้อหล้อ บ่มีหมู่เลย
เด็กน้อยคนนี้ยืนเฮ็ดหญัง จัก จักคือกัน จักว่าเขายืนเฮ็ดหญัง จักว่าเขามายืนอี่หยังอยู่หม้องนี้

2
เขากำลังเฮ็ดอี่หยัง เขากำลังถอดเสี้ย เด็กน้อยคนนี้เขากำลังถอดเสี้ย
เป็นหญังเขาคือถอดเสี้ย จักคือกัน บ่ฮู้นำเด้อ บ่ฮู้นำคือกัน จักว่าเขาสิถอดเสี้ยเฮ็ดหญัง เขาอาดสิใส่เสี้ยโตใหม่ หลืออาดสิไปอาบน้ำกะได้ เขากะเลยถอดเสี้ย

3
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังใส่เสี้ย เด็กน้อยพุนี้เขากำลังใส่เสี้ยอยู่
ใส่เสี้ยกำลังสิแล้ว เอามือสุบซ้าย เอามือสุบขวา สุบไปในแขนเสี้ยนั้นหละ
เขาใส่เสี้ยโตสีหญัง เขาใส่เสี้ยโตสีเทา
แล้วในเสี้ยมีลวดลายอี่หยังบ่ บ่ เสี้ยของเขาบ่มีลวดลายอี่หยังเลย มีแต่สีเทา

4
เขากำลังเฮ็ดอี่หยัง เขากำลังถอดส้ง เด็กน้อยคนนี้เขากำลังถอดส้ง
แล้วเขาถอดส้งจั่งใด เขากะใซ้ขาของเขาถกออกจากขาส้ง ถกขาซ้าย ถกขาขวา ถกออกจากขาส้งนั้นหละ

5
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังใส่ส้ง เขากำลังใส่ส้งอยู่
ส้งกะส้งขาสั้น ขาสั้นบักคักหนึ่ง ส้งกะส้งสั้น
แล้วเขาใส่ส้งจั่งใด เขากะใซ้ขาของเขาสองข้าง ขาซ้ายกับขาขวา ป่อนเข้าไปในขาส้ง หลือว่าป่องขาส้งนั้นหละ แล้วเขากะเอาขาเด่ลงไป หลือว่าป่อนลงไป แล้วเขากะดึงขึ้นมา

Basic vocabulary — Page 30 — Series B, pictures 06-08: to get off, car, bus, boat


6
พุซายคนนี้กำลังเฮ็ดหญัง พุซายคนนี้กำลังก้าวขา ถกขาออกมาจากในลด เขากำลังลงลดเนาะ เป็นลดกะบะเนาะ ลดกะบะคันบักใหญ่หนึ่ง เขากำลังลงจากลดมาเนาะ
เขากะเอาก้าวขาขวาลงก่อน แล้วกะขาซ้ายกำลังสิก้าวลงมา
แล้วเขาสิญ่างไปใส จักคือกัน เขาอาดสิไปตะหลาด ลงไปซื้อของ ไปซื้อนั้นซื้อนี้ หลือว่าฮอดบ้านเขาแล้ว เขากะสิลงลดกะได้

7
พุซายคนนี้กำลังเฮ็ดหญัง พุซายคนนี้กำลังลงลด เป็นลดบั่ดเนาะ เขากำลังลงจากลดบั่ด
เป็นหญังเขาคือลงจากลดบั่ด เขาอาดสิฮอดบ้านของเขาแล้ว อาดสิฮอดหม้องฮอดบ่อนที่เขาสิไป หลือว่าจุดมุ่งหมายของเขาแล้ว เขากะต้องลงจากลดคันนี้

8
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังขึ้นมาจากเลียเนาะ
เป็นหญังเขาต้องขึ้นมาจากเลีย อันนี้กะอาดสิแบบว่า เขาฮอดหม้องที่เขาสิไปแล้ว หลือว่าฮอดหม้องที่เขาสิมาแล้ว เขากะต้องขึ้นมาจากเลียเนาะ
แล้วเขานั่งเลียมาจากใส อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน เขาอาดสินั่งเลียมาจากอีกหม้องหนึ่ง อีกฝั่งน้ำพุ้น หลือว่าไกพุ้น เขาอาดสินั่งเลียโดยสานมาฮอดจุดมุ่งหมายของเขาแล้ว เขากะต้องขึ้นจากเลีย หลือว่าขึ้นมาเทิงฝั่งเนาะ
กะมีขาขาหนึ่ง เขากำลังถกขึ้นมา หลือว่าก้าวขึ้นมาจากในเลียเนาะ กะอีกขาหนึ่งบ่ทันได้ถกออกมา กะอาดสิถกมาอีกในบ่โดนนี้เนาะ

Basic vocabulary — page 14 — Series B, pictures 09-10: young/old


9
นี้คืออี่หยัง นี้คือพุหญิง มีพุหญิงสองคน
มีพุหญิงพุหนึ่ง อายุบ่ทันได้หลาย แต่ว่ากะอาดสิเป็นวัยทองอยู่ ใส่เสี้ยแขนสั้นสีขาว ใส่ส้งขาญาวสีเทา เขากำลังยืนอยู่ ยืนอยู่ข้างอีกพุหนึ่ง
พุหนึ่งเบิ่งซงแล้วคือสิเถ้าหลาย อาดสิเป็นพุเถ้า เพาะว่าเบิ่งซงแล้วคือสิเถ้าบักคักหนึ่ง กำลังก้มหน้าก้มตาอยู่ ใส่เสี้ยแขนญาวสีฟ้า
พุหญิงสองคนนี้ พุใดเถ้ากว่ากัน กะสิมีคนหนึ่งเถ้ากว่า คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา แล้วคนยืนอยู่ฝั่งซ้าย กะสิอายุหน้อยกว่า

10
นี้คืออี่หยัง นี้คือคน คนสองคนยืนอยู่ เป็นพุซายสองคนยืนเฮียงกันอยู่
พุซายคนแลกอายุหน้อยหนึ่ง บ่ทันได้เถ้า อายุทันได้หลาย ใส่เสี้ยแขนสั้นสีเขียว ใส่ส้งขาญาวสีขาว กำลังยืนเฮียงกันอยู่
เบิ่งซงเบิ่งหุ่นแล้ว กะสูงเติบ กะเป็นคนสูงเติบ เบิ่งซงเบิ่งหุ่นแล้ว กะสูงเติบ กะพอสูงใคแน่ มีผมสีดำ ผมกะบ่ญาวหลาย
พุซายอีกพุหนึ่ง คือสิเถ้าแล้ว เบิ่งซงคือสิเถ้าคัก
เขามีผมหงอกพ้อม ผมหงอกสีขาว หัวเขากะล้านพ้อม ล้านบักคักหนึ่ง หัวล้านเหมิกเถิกอยู่
เขากะใส่เสี้ยสีซมพูแขนสั้น แล้วกะใส่ส้งขาญาวสีเทาคือกัน
สองคนนี้พุใดสูงกว่ากัน คนใส่เสี้ยสีเขียวสูงกว่า เขาเป็นวัยลุ้นอยู่ เขากะทันได้เถ้า เขาสูงกว่า
แล้วพุใดเถ้ากว่ากัน กะมีพุเถ้าพุหนึ่ง ยืนอยู่ฝั่งขวา เบิ่งซงแล้วกะเถ้าคัก คือสิเถ้ากว่าเด็กน้อยคนนี้อยู่

Basic vocabulary — page 20 — Series B, pictures 04-05: to sing, singer, microphone


4
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังล้องเพง เขากำลังล้องเพงอยู่
แล้วเขาเฮ็ดท่าทางจั่งใด เขากะเฮ็ดท่าทางคือจั่งล้องเพงนั้นหละ เฮ็ดมือ เฮ็ดมือเฮ็ดท่าทางพ้อม อ้าปากล้องเพงพ้อม เฮ็ดตาเฮ็ดเอ่ย เฮ็ดหลายสิ่งหลายอย่าง ลักสะนะแล้วกะคือคนล้องเพงนั้นหละ
เขาล้องเพงอยู่หนี้ เขามีความสุขบ่ กะคือสิมีความสุขหลาย เบิ่งสีหน้าสีตาของเขาแล้ว เป็นตามีความสุขคัก
แล้วเขาเป็นตาม่วนบ่ กะซงคือสิเป็นตาม่วนอยู่ เบิ่งซงแล้วกะสิเป็นตาม่วนคัก
เบิ่งอยู่ตาของเขาแล้ว เขาหลับตาบ่ เขามืนตาบ่ บ่ เขาบ่มืนตา เขาหลับตาอยู่ แล้วกะล้องเพงเสย

5
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นคนล้องเพง เป็นพุหญิงล้องเพง อาดสิเป็นนักล้องกะได้ ที่เขามายืนล้องเพงอยู่หนี้
แล้วเขาใซ้อุปะกอนอี่หยังแน่ กะสิมีขาตั้งไม กับไมพ้อม แล้วกะล้องเพง
ไมหนี้กะเป็นหม้องเป่งเสียงออกไป หลือเป็นหม้องที่มีเสียง ขั้นเฮาเป่งเสียงออกไปใส่ไม กะสิมีสายไฟที่ต่อจากไม แล้วสิมีสายไฟที่ต่อจากไมไปหาลำโพง ขั้นเฮาเว้าใส่ไม หลือล้องเพงใส่ไม เสียงกะสิออกลำโพง กะสิเฮ็ดให้มันเสียงดัง
สีแดงอยู่หลังพุหญิงหนี้ เป็นอี่หยัง เป็นผ้าม้าน สีแดงอยู่หลังพุหญิงนั้น เป็นผ้าม้าน
เป็นผ้าม้านสีแดง มีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา มีสองฝั่ง
แล้วพุหญิงคนนี้เขาล้องม่วนบ่ จัก บ่ฮู้คือกัน จักว่าเขาล้องม่วนหลือล้องบ่ม่วน อันนี้เฮากะบ่ฮู้ เพาะว่าบ่ได้ฟังนำเขา

Basic vocabulary — Page 33 — Series B, pictures 09-10: Where is? What time is it?


9
เขากำลังเฮ็ดหญังกัน มีพุหญิงกับพุซาย เขากำลังคุยกัน หลือว่ากำลังเว้ากัน
ในลูบพาบนั้นพุซายกำลังถามพุหญิงว่า โลงบานอยู่ใสคับ แถวนี้มีโลงบานบ่คับ ฮู้จักโลงบานบ่คับ ว่าโลงบานอยู่ใสคับ
พุหญิงอาดสิตอบว่า ฮู้จักอยู่จ้า โลงบานไปทางพุ้นจ้า โลงบานไปทางพี้จ้า โลงบานอยู่บ่ไกจากนี้ดอกจ้า
โลงบานอยู่ข้างหน้าเด้อจ้า โลงบานญ่างไปทางพุ้นเด้อจ้า
แล้วแต่ว่าเขาสิตอบแบบใด หลือว่าแล้วแต่ว่าพุหญิงสิตอบแบบใด ขั้นฮู้ว่าไปทางซ้าย กะตอบว่าทางซ้าย ขั้นฮู้ว่าไปทางขวา กะตอบไปทางขวาเนาะ
ขั้นฮู้ว่าต้องไปทางพุ้น ทางพี้ ทางนั้น กะอะทิบายให้เพิ่น กะเว้าให้เพิ่นฟังว่า ต้องไปจั่งซั้นจั่งซี้เนาะ

10
มีคนสองคน เขากำลังเฮ็ดหญังกัน มีพุหญิงกับพุซาย เบิ่งซงแล้ว พุซายอาดสิอยากฮู้เวลาว่ามันจักโมงแล้ว
อาดสิถามพุหญิงว่า ตอนนี้จักโมงแล้วคับ ตอนนี้จักโมงแล้วน้อ ฮู้จักเวลาบ่คับว่าตอนนี้จักโมงแล้ว ตอนนี้เวลาเท่าใดแล้วคับ ฮู้จักบ่คับ
อันนี้กะเป็นคำเว้าของคนที่ถาม อาดสิใส่ค้าหลือว่าใส่คับกะได้
แล้วกะคนตอบ อาดสิตอบไปว่า ตอนนี้เวลาเท่านั้นเท่านี้ สิบโมงแล้วจ้า เที่ยงแล้วจ้า ทุ้มหนึ่งแล้วจ้า หกโมงเซ้า เจ็ดโมงเซ้า หลือว่าเท่าใด แล้วแต่เวลาว่าตอนนั้นเท่าใดกะตอบไปตามเวลาเท่านั้น
เที่ยงกะตอบเที่ยง บ่ายกะตอบบ่าย ห้าโมงกะตอบห้าโมงเนาะ ว่าตอนนั้นจักโมงแล้ว เฮากะตอบไปตามที่เขาถามมาเนาะ

Basic vocabulary — Page 28 — Series B, pictures 06-08: old, new, car, shirt, house


6
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้เป็นลด เขาเอิ้นว่าลดเก็ง
ลดเก็งมีจักคัน ลดเก็งกะมีสองคัน มีคันที่หนึ่งกับคันที่สอง
คันที่หนึ่งเป็นแบบใด คันที่หนึ่งกะอยู่ฝั่งซ้าย ซ้ายมือที่เฮาเห็นเนาะ มีลักสะนะใหม่เป็นลดใหม่บ่มีฮอยอี่หยังเลย อาดสิเป็นลดส้างมาใหม่ หลือว่าผะหลิดมาใหม่ เฮ็ดมาใหม่เนาะ กะใหม่เอี่ยม บ่มีฮอดหม้องอี่หยังหม้องพังหม้องหญังเลย
แล้วลดคันที่สองหละ เป็นลดคันบ่ใหม่ดอก ลดคันเก่า อาดสิซื้อมาแต่โดนแล้ว หลือว่าขี่มาแต่โดนแล้ว ผะหลิดมาแต่โดน เฮ็ดมาแต่โดนแล้ว

7
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นเสี้ย เสี้ยยื้ดเนาะ เป็นเสี้ยยื้ด ไว้ถ้าใส่หนิหละ เสี้ยแขนสั้น
โตใหญ่บ่ กะจักคือกัน แล้วแต่ บ่ลู้ว่าไซอี่หยัง
เป็นโตสีเหลียง มีสองโต โตหนึ่งกะใหม่ดอก บ่มีฮอดฮอยอี่หยังเอาโลด บ่มีฮอยใส่ อาดสิเป็นเสี้ยโตใหม่ เสี้ยบ่ทันได้มีคนใส่จักเที่ย
แต่ว่าอีกเสี้ยอีกโตหนึ่งกะคือสิเก่าแล้ว คือสิมีคนใส่ดุแล้ว หลือว่าใซ้งาน ผ่านกานใซ้งาน คนใส่มาดุแล้ว กะเลยเก่า เบิ่งไปแล้วดำปี้ๆ อยู่ บ่มีฮอยใหม่อี่หยังเลย มีแต่ฮอยเก่า มีแต่ฮอยเปี้ยนฮอยหญังเนาะ

8
อันนี้คืออี่หยัง อันนี้กะเป็นบ้านเนาะ เป็นบ้านไม้ สองซั้นพุ้นแหล้ว
มีสองหลัง เปียบเทียบกัน หลังหนึ่งกะใหม่ดอก อาดสิส้างขึ้นมาใหม่เนาะ บ้านหลังนี้อาดสิส้างขึ้นมาใหม่
อีกหลังหนึ่งกะเก่าอาดว่าส้างมาแต่โดนแล้ว เฮ็ดแต่โดนแล้ว อยู่ในบ้านหลังนี้โดนเติบ หลายปีหลายเอ่ยแล้วเนาะ กะสิเฮ็ดให้บ้านเก่าขั้นใซ้งานโดนเติบ หลือว่าผ่านอี่หยังมาหลาย มันกะสิเก่า มันกะสิเก่าสิฮ้างสิเพไปเลี้ยยๆ เนาะ

Basic vocabulary — Page 01 — Series B, pictures 18-20: flip flop, to put on, to take off


18
นี้คืออี่หยัง อันนี้คือเกิบ เป็นเกิบคีบ หลือว่าเกิบแตะนั้นหละ
เกิบคีบหลือเกิบแตะอันนี้เอาไว้เฮ็ดหญัง กะเอาไว้ถ้าใส่ เอาไว้ถ้าใส่ไปทางนั้นทางนี้ เอาไว้ถ้าใส่ไป เพื่อที่สิบ่ให้มันเหยียบน้ำ หลือเหยียบแก้ว หลือว่าเหยียบสิ่งสกกะปก
พุน้อยพุใหญ่สามาดใส่ได้เบิด หลือว่าสามาดใส่เกิบคู่นี้ไปได้ซู่หม้อง
แล้วเกิบมันเฮ็ดมาจากอี่หยัง มันเฮ็ดได้มาจากหลายอย่าง เฮ็ดมาจากพะสะติกกะได้ เฮ็ดมาจากฟองน้ำกะได้ เฮ็ดมาจากผ้ากะได้ เฮ็ดได้จากหลายสิ่งหลายอย่าง
แล้วส่วนมากทุกคนกะต้องใส่เกิบพ้อม ขั้นบ่ใส่เกิบกะบ่ดี ญ่างไปทางนั้นทางนี้กะสิเหยียบเซี้ยโลกเข้ามาสู่ล้างกายของเฮา

19
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังใส่เกิบ เขากำลังสิใส่เกิบ
เขาใส่ตีนของเขาสองข้างนั้นหละ กำลังใส่เข้าไปในเกิบ เพื่อที่เขาสิญ่างไปทางนั้นทางนี้ หลือว่าเขาสิไปทางนั้นทางนี้ แล้วเขากะต้องใส่เกิบ
เขาใส่เกิบสองข้างแล้ว เทิงฝั่งซ้ายฝั่งขวา เขาใส่เทิงสองข้างเอาโลด
เกิบอันนี้คู่ใหญ่บ่ บ่ กะบ่คู่ใหญ่หลาย เกิบอันนี้กะพอดีกับตีนเขานั้นหละ บ่ใหญ่คัก บ่ใหญ่หน้อย บ่ใหญ่หลาย

20
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังถอดเกิบ
เป็นหญังเขาคือถอดเกิบ เขากะอาดสิเซาใส่เกิบแล้ว เขากะเลยถอดเกิบ เขาอาดสิไปทุละ หลือว่าไปหม้องหนั้นหม้องหนี้มาแล้ว เขาเลยบ่อยากใส่เกิบ
แล้วเกิบนี้ใส่เข้าไปในเฮียนได้บ่ บ่ ใส่ไปบ่ได้ เกิบอันนี้มันสกกะปก ใส่เข้าไปในเฮียนบ่ได้ ขั้นเฮาใส่เกิบอันนี้เข้าไปในเฮียนแล้ว เซี้ยโลกหลือว่าสิ่งสกกะปก[อยู่]ในเกิบเฮานั้น มันกะสิเข้าไปในเฮียนเฮาพ้อม สิเฮ็ดให้เฮียนเฮาสกกะปก หลือว่ามีเซี้ยโลกนั้นหละ

Basic vocabulary — Page 30 — Series B, pictures 18-20: to wash one’s face, to brush one’s teeth, to comb one’s hair


18
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุหญิงเนาะ เป็นพุหญิงดอก มัดผมจุกพ้อมเด่ะ ฝั่งซ้ายกะฝั่งขวา มัดเทิงสองข้างเนาะ เขากำลังล้างหน้าอยู่
อาดสิล้างอยู่ห้องน้ำ อาดสิล้างอยู่ในบ้านเขาหละ อาดสิเป็นห้องน้ำบ้านเขาหละ กำลังล้างหน้าอยู่
กะใซ้มือสองข้างหนะ จับหน้าขึ้นมา แล้วกะ เออ จับน้ำขึ้นมาเนาะ แล้วกะล้างๆๆ หน้าของเขา
เป็นหญังเขาคือล้างหน้า เขาอาดสิหัวกะตื่น หัวกะตื่นนอน แล้วกะล้างหน้า เพื่อสิเฮ็ดให้มันสดซื้น เพื่อที่สิเฮ็ดให้หน้ามันสดซื้นเนาะ แล้วกะบ่ให้มีอี่หยังติดหน้า หลือว่าไขมัน หลือว่าเหงี่ยอี่หยังติดหน้า เฮากะสิล้างเอาความสกกะปกออกไปเนาะ

19
พุหญิงคนนี้กำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุหญิงพุหนึ่งเนาะ พุหญิงคนนี้หละกำลังแปงฟัน
กำลังแปงฟันใซ้แปงสีฟัน ใซ้ยาสีฟัน แล้วกะแปงๆๆๆ แปงแข้วของเขาเนาะ
แล้วเขาแปงอยู่ใส กะอาดสิแปงในห้องน้ำบ้านของเขาเนาะ ตอนนี้เขากำลังอยู่หน้า อาดสิเป็นหน้ากะจก หลือว่าอยู่หน้าชักโคก อุ้ย บ่แม่น อยู่หน้าอ่างล้างหน้าเนาะ บ่แม่นหน้าชักโคกเนาะ เขากำลังแปงฟันอยู่
แล้วเขาแปงฟันเฮ็ดหญัง เขากะแปงฟันเพื่อที่ว่าสิให้แข้ว หลือว่าปากของเขาสะอาดเนาะ คนตื่นนอนมาใหม่กิ่นปากมันกะสิมีอยู่ เพื่อที่ว่าสิทำความสะอาดแข้ว หลือว่าทำความสะอาดปากของเฮา บ่ให้มันมีกิ่นเหม็นอยู่ในแข้ว ซอกแข้วของเฮา เฮากะต้องแปงฟัน แปงแข้ว เพื่อที่สิให้แข้วเฮาสะอาด หลือว่าบ่มีกิ่นเหม็นหลายปานใดเนาะ

20
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุหญิงพุหนึ่งเนาะ กำลังหวีผม
กำลังหวีผมอยู่ กะใซ้มือข้างหนึ่งจับหวี แล้วกะมือข้างหนึ่งจับผม แล้วกะหวีๆๆๆ หวีลงไป
แล้วเป็นหญังเขาคือหวีผม กะบ่ฮู้คือกัน ผมเขาอาดสิหญุ้ง หลือว่าผมเขาอาดสิหญอง มันข้องกันจั่งซี้เนาะ เขากะต้องใซ้หวี หวีผมลงไป ให้มันเป็นเส้นของใผของมัน บ่ให้มันไปหญุ้งกัน หลือว่าไปข้องกันเนาะ
แล้วผมของเขาญาวบ่ กะญาวเด่ะ เบิ่งลักสะนะแล้วญาวเติบ ญาวคักอยู่ ญาว บักญาวหนึ่ง เลยบ่าไปอีก ฮอดนมฮอดเอิกพุ้นหนะ ผมของเขากะเลยญาวคักญาวแน่ ไว้จั่งใดญาวแท้ ผมนั้นกะเดย

Basic vocabulary — page 18 — Series B, pictures 04-07: coconut, to cut, drinking straw, to drink


4
นี้คืออี่หยัง นี้คือบักพ้าว อันนี้เป็นบักพ้าว
บักพ้าวสองน่วย วางเฮียงกันอยู่ข้างกันนั้นหละ มีสองน่วยข้อหล้อ
บักพ้าวสองน่วยนี้เป็นบักพ้าวอี่หยัง เป็นบักพ้าวคือกันบ่ บ่ เป็นบักพ้าวคนละอย่าง
อันหนึ่งเป็นบักพ้าวอ่อน วางอยู่ฝั่งซ้ายมือหนะเป็นบักพ้าวอ่อน
วางอยู่ฝั่งขวามือหนะเป็นบักพ้าวแก่ เป็นน่วยสีน้ำตาน อาดสิแก่กะได้ มันเถ้าแล้วนั้นหละความหมาย
บักพ้าวแต่ละอย่างกะ