Translations are evolving and should be taken as indicative only! For a guide to the tones and the spelling system used to write this variety of Isaan (Khon Kaen), see the "tone guide" on the overview page.

Tones: M = mid, HR = high-rising, H = high, HF = high-falling, LF = low-falling

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes#occ
ก่อง gɔŋ H กล่อง box, case, package 82/10

Link to overview page
Link to dictionary

Basic vocabulary — page 10 — Series A, pictures 12-15: box, ball, flip flops, pot


12 นี้คือก่องเป่า
13 มีลูกบอนอยู่ในก่อง
14 มีเกิบอยู่ในก่อง
15 มีหม้ออยู่ในก่อง

Basic vocabulary — page 12 — Series A, pictures 08-11: heavy, light, to weigh, stone, to lift


8 นี้คือก่องใบน้อยกับใบใหญ่
9 เขากำลังเอาก่องไปซั่ง
10 เด็กน้อยพุซายกับก้อนหิน
11 เขากำลังญกก้อนหินขึ้น

Basic vocabulary — Page 25 — Series A, pictures 16-20: to push, box, car, flat tyre, wheelchair


16 เขากำลังซูดก่อง
17 เขากำลังญู้ลด
18 ลดยางแบ็น
19 เขากำลังญู้ลด
20 เขากำลังญู้ลดเข็นพุเถ้า

Basic vocabulary — page 07 — Series A, pictures 12-17: box, TV, to plug in


12 นี้คือก่อง
13 เขากำลังแกะก่อง
14 เขาเอาโทละทัดออกมาจากก่อง
15 เขากำลังเอาโทละทัดตั้งอยู่เทิงโต่ะ
16 เขากำลังสิเอาปั่กไปเสียบ
17 เขาเสียบปั่กแล้ว

Basic vocabulary — Page 31 — Series B, pictures 09-10: to give, present, flower


9
เขากำลังเฮ็ดหญังสองคนนี้ กะมีพุหญิงกับพุซายเนาะ เขากำลังให้ของขวนกัน
กะมีพุซายคนหนึ่งถือของขวนก่องบักใหญ่เอาโลด ก่องสีแดง มีผูกลิบบิ้นพ้อมพุ้นแหล้ว สีเหลียงเอ้อเฮ้ออยู่
ก่องบักใหญ่พุ้นแหล้วของขวน จักอี่หยังอยู่ในหั้น
กะเป็นพุซายเนาะ ถือให้ กำลังสิเด่ให้พุหญิง เด่ของขวนนี้หละ เด่ของขวนก่องสีเหลียงใหญ่หนิหละเอาให้พุหญิง
แล้วเขาให้ในวันอี่หยัง หลือว่าในเนี้ยงโอกาดอี่หยัง กะเญียงว่า อาดสิเป็นแบบว่าในวันเกิด หลือว่าวันเลียนจบ หลือว่าวันอี่หยังกะได้ที่เหมาะสม หลือว่าที่สามาดให้ของขวนกันได้เนาะ

10
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายพุหนึ่งกำลังเด่ดอกไม้ให้พุหญิงเนาะ กำลังเอาดอกไม้ให้พุหญิง
มีดอกเดียว ดอกงามซ้ำแมะ มีดอกเดียว ดอกสีเหลียงพ้อม กำลังเด่ไปพุหญิง
แล้วพุหญิงกำลังสิเด่มือมาลับเอาเนาะ กำลังสิลับเอาดอกไม้นั้นเนาะ
แล้วพุซายเอาดอกไม้นี้ให้พุหญิงเฮ็ดหญัง กะจักคือกัน พุซายคนนี้อาดสิมักพุหญิงคนนี้กะได้ กะเลยเอาดอกไม้ไปมอบให้ หลือว่าไป เอาไปยื่นให้พุหญิงคนนี้เนาะ

Basic vocabulary — page 12 — Series B, pictures 08-11: heavy, light, to weigh, stone, to lift


8
นี้คืออี่หยัง นี้คือกะลัง หลือก่อง
มีก่องใบใหญ่ กับก่องใบน้อย
ก่องใบใหญ่ใบสีเหลียง ก่องใบน้อยใบสีฟ้า วางอยู่ข้างก่องใบใหญ่

9
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังซั่งน้ำหนัก เขาซั่งน้ำหนักอยู่เทิงตาซั่ง
เขาเอาก่องสองใบไปซั่งน้ำหนัก มีก่องใบน้อย กับก่องใบใหญ่
ก่องอันไหนหนักกว่ากัน ก่องใบใหญ่กะสิหนักกว่า ก่องใบน้อยกะสิบ่หนัก
เพาะว่าก่องใบน้อยมันกะต้องเบาอยู่แล้ว ก่องใบใหญ่มันกะต้องหนักอยู่แล้ว
เพาะสะนั้นแล้ว ก่องอันไหนหนักกว่ากัน ก่องสีเหลียงหนักกว่าก่องสีฟ้า

10
เด็กน้อยพุซายกำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังยืนอยู่ เขากำลังยืนแนมก้อนหินอยู่
จักเขาสิเฮ็ดหญัง เขาอาดสิญกก้อนหินนี้ขึ้นกะได้
ก้อนหินนี้เป็นตาหนักบ่ กะสิหนักอยู่ เพาะว่ามันเป็นก้อนหิน ก้อนหินมันหนักบักคักหนึ่ง หนักหลายกะด้อกะเดี้ย

11
เด็กน้อยพุซายเขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังญกก้อนหินขึ้น
จักเขาญกก้อนหินขึ้นเฮ็ดหญัง เขาอาดสิเอาไปใซ้งานกะได้
ก้อนหินอันนี้หนักบ่ กะสิหนักอยู่ เบิ่งจากสีหน้าของเขาแล้ว เป็นตาหนักหลาย
เขาญกก้อนหินขึ้น เหงี่ยเขากะไหลออกพ้อม เทิงหน้าเขากะเค่งเคียดขึ้นพ้อม มันเป็นตาหนักหลาย เป็นตาหนักบักคักหนึ่ง
แล้วก้อนหินมันกะก้อนใหญ่พ้อม มันบ่ได้ก้อนน้อยขั้นก้อนน้อยมันกะสิบ่หนัก แต่อันนี้มันก้อนบักใหญ่ มันหน้าสิหนักบักคักหนึ่ง มันเป็นตาหนักกะด้อกะเดี้ย

Basic vocabulary — page 10 — Series B, pictures 12-15: box, ball, flip flops, pot


12
นี้คืออี่หยัง นี้คือก่อง
ก่องใบสี่เหลี่ยม ก่องใบสีเหลียง ก่องใบบักใหญ่หนึ่ง
มันเป็นก่องอี่หยัง ก่องกะดาดแข็ง
แล้วก่องมันมีอี่หยังอยู่ในนั้นบ่ บ่
ก่องมันเปิดอยู่ ก่องมันบ่ได้ปิด
ก่องเอาไว้เฮ็ดหญัง ก่องเอาไว้ใส่ของ เอาไว้ใส่อี่หยังกะได้ สิใส่อี่หยังลงไปในก่องกะได้
มีอี่หยังอยู่ในก่องบ่ บ่ บ่มีอี่หยังอยู่ในก่อง มันเป็นก่องเป่า บ่มีอี่หยังอยู่ในก่องเลย

13
มีอี่หยังอยู่ในก่อง มีลูกบอนอยู่ในก่อง ลูกบอนลูกสีแดง มีลูกบอนลูกเดียวอยู่ในก่อง
ลูกบอนเอาไว้เฮ็ดหญัง ลูกบอนเอาไว้เหล้นกะได้ เอาไว้เตะกะได้ เอาไว้ให้เด็กน้อยเหล้นกะได้
ลูกบอนลูกวงกม มีขีดหลายขีดอยู่นำลูกบอนพ้อม

14
มีอี่หยังอยู่ในก่อง มีเกิบวางอยู่ในก่อง มีเกิบแตะคู่หนึ่ง หลือเกิบคีบ
เกิบคู่หนึ่งมีสองกิ่ง
เกิบคู่สีฟ้า คู่บ่ใหญ่หลาย
เกิบอยู่ในก่องหลือนอกก่อง เกิบวางอยู่ในก่อง เกิบบ่ได้วางอยู่นอกก่อง
จักพุใดมาลืมไว้ จักพุใดลืมใส่ไป
เกิบเอาไว้เฮ็ดหญัง เกิบเอาไว้ถ้าใส่
คนทุกคนต้องใส่เกิบ ญามสิออกไปข้างนอกกะต้องใส่เกิบ เพื่อที่สิบ่ได้เหยียบอี่หยัง หลือเหยียบสิ่งสกกะปก

15
หม้อวางอยู่ใส หม้อวางอยู่ในก่อง
หม้อใบบักใหญ่หนึ่ง แต่กะบ่ใหญ่หลาย วางอยู่ในก่องอันนี้
มีหม้อใบเดียว หม้อมีฝาพ้อม หม้อมีหูจับพ้อม
หม้อวางอยู่ในก่อง มีหม้อใบเดียว
หม้อเฮ็ดมาจากเหล็ก หม้อเฮ็ดมาจากพะสะติกบ่ได้ เพื่อที่เฮ็ดมาทนความฮ้อน สามาดเฮ็ดแนวกินกะได้ เฮ็ดกับเข้ากะได้ เฮ็ดได้หลายอย่าง

Basic vocabulary — page 07 — Series B, pictures 12-17: box, TV, to plug in


12
นี้คืออี่หยัง นี้คือก่อง
ก่องอี่หยัง บ่ลู้คือกันว่ามันเป็นอี่หยัง เพาะว่าบ่ได้เห็นของอยู่ในก่องนั้น
ก่องมันใหญ่บ่ ใหญ่อยู่ ก่องมันใหญ่หลาย
ก่องมันเป็นลูบจั่งใด ก่องมันเป็นลูบสี่เหลี่ยม ของที่อยู่ในนั้นอาดสิซิ้นใหญ่กะได้

13
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังแกะก่อง
เป็นหญังเขาคือแกะก่อง เขาอาดสิเอาของที่อยู่ในก่องนั้นออกมากะได้
เขาใซ้อี่หยังแกะก่อง เขาใซ้มือของเขาแกะก่อง แล้วกะเปิดก่องออกมา

14
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังจกเอาของมาจากในก่อง
เขาจกอี่หยังออกมา เขาเอาโทละทัดออกมาจากในก่อง
โทละทัดเคี่ยงใหญ่บ่ เคี่ยงใหญ่อยู่ โทละทัดเคี่ยงใหญ่บักคัก
เขาใซ้มือจักข้างจับโทละทัด เขาใซ้มือสองข้างของเขาจับโทละทัด
เขาเอาโทละทัดออกมาแล้ว เขาสิเอาโทละทัดไปใส บ่ลู้คือกันว่าเขาสิเอาโทละทัดไปใส เขาอาดสิเอาโทละทัดนี้ไปใซ้งานกะได้

15
เขาเฮ็ดหญัง เขากำลังญกโทละทัดขึ้นไปตั้งเทิงโต่ะ
เป็นหญังเขาคือญกโทละทัดขึ้นไปตั้งเทิงโต่ะ บ่ลู้คือกัน เขาอาดสิใซ้งานโทละทัดนี้กะได้

16
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังเอาปั่กโทละทัดไปเสียบใส่ปั่กไฟ
ปั่กโทละทัดอันใหญ่บ่ บ่ ปั่กโทละทัดอันบ่ใหญ่ ปั่กโทละทัดอันน้อย
แล้วปั่กไฟอันใหญ่บ่ บ่ ปั่กไฟอันบ่ใหญ่ ปั่กไฟกะอันน้อยคือกัน
ปั่กไฟสีอี่หยัง ปั่กไฟสีฟ้า
เขาใซ้อี่หยังจับปั่กโทละทัด เขาใซ้มือของเขาจับปั่กโทละทัดไปเสียบใส่ปั่กไฟ

17
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังเอาปั่กโทละทัดไปเสียบใส่ปั่กไฟ
เขาเอาปั่กโทละทัดไปเสียบใส่ปั่กไฟแล้วไป่ เขาเสียบแล้ว
ขั้นเขาเสียบแล้วเขาสิเฮ็ดอี่หยัง เขากะอาดสิเปิดโทละทัดหลือใซ้งานโทละทัดนั้นกะได้
ปั่กไฟอยู่ไกจากโทละทัดหลายบ่ บ่ ปั่กไฟอยู่บ่ไกหลาย อยู่ใก้
เขาตั้งโทละทัดไว้ใส เขาตั้งโทละทัดไว้เทิงโต่ะ
โต่ะอันใหญ่บ่ อันใหญ่อยู่ แต่บ่ใหญ่หลาย กะพอดีกับโทละทัด

Basic vocabulary — Page 25 — Series B, pictures 16-20: to push, box, car, flat tyre, wheelchair


16
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังใซ้มือของเขานั้นหละ ใซ้มือของเขาสองข้าง กำลังซูด
ซูดอี่หยังหละบัดหนิ กำลังซูดก่อง ก่องสี่เหลี่ยมดอก ก่องบักใหญ่ ใหญ่พอสมควนหนิหละ ใหญ่พอเท่าหนิหละ บ่ใหญ่หลาย เขากำลังใซ้มือสองข้างของเขาซูดก่องนั้นไปทางหน้า
แล้วเขาซูดก่องอันนี้เป็นหญัง กะอาดสิญ้ายหม้องหลือว่าเปี่ยนหม้องกะได้ วางก่องอยู่หม้องนี้อาดสิบ่สะดวก หลือว่ามันเกะกะ เขากะเลยสิได้ซูดก่องไปไว้หม้องใหม่ หลือว่าไว้มุมใหม่

17
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายพุหนึ่ง เขากำลังญู้ลดของเขา ญู้ไปทางหน้าพุ้นหละ ใซ้มือของเขาญู้ลดเก็งของเขา
เป็นหญังเขาคือญู้ลดเก็งของเขา อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน กะเดาว่าอาดสิเป็นแบบว่าลดเก็งของเขายางฮั่ว หลือว่าลดพัง หลือว่าลดเสียเนาะ เขากะเลยสิญู้ลดไปทางหน้า เพื่อที่ว่าสิเอาลดคันนี้ไปส้อม หลือว่าไปล้านส้อมเนาะ เขากะเลยใซ้มือของเขาญู้ลดไปเลี้ยยๆ ไปเลี้ยยๆ ไปเลี้ยยๆ พุ้นแหล้ว

18
ลดคันนี้เป็นอี่หยัง ลดคันนี้ยางฮั่ว
อันนี้เบิ่งดีแล้วอาดสิเป็นลดมอเตอไซเนาะ เป็นลดมอเตอไซคันน้อยคันบ่ใหญ่ปานใด ยางมันกำลังฮั่ว ยางแบ็นนั้นหละเนาะความหมาย
เป็นหญังยางลดคือฮั่ว เป็นหญังยางลดคือแบ็น อันนี้กะจักคือกัน ลดคันนี้อาดสิขับไป ลดคันนี้อาดสิไปเหยียบตะปู หลือว่าเหยียบน้ำ เหยียบเหล็กอี่หยังกะได้ ที่เฮ็ดให้ยางมันฮั่ว หลือว่าเฮ็ดให้ลด ล้อลดมันแฟบลงเนาะ

19
เขากำลังเฮ็ดหญัง พุซายพุนี้ หลือว่าเด็กน้อยพุนี้ เขากำลังญู้ลดมอเตอไซของเขาอยู่
อาดสิญู้ไปทางหน้า หลือว่าญู้ไปเลี้ยยๆ กะได้
เป็นหญังเขาคือญู้ลดมอเตอไซของเขา ลดมอเตอไซของเขาฮั่ว เขากะเลยญู้ เพาะว่าลดมอเตอไซฮั่วหนะ มันขี่บ่ได้ ขั้นขี่ไปล้อลดมันกะสิเพ ล้อลดมันกะสิพัง
เพาะสะนั้นแล้วเขาต้องญู้เอา เพื่อที่ว่าเขาสิเอาไปส้อม เอาลดคันนี้ไปส้อม หลือว่าเอาล้อเอาลดของเขาเนี้ยไปปะให้มันเซาฮั่ว เพื่อที่ว่าสิสูบลมเข้าไป ให้มันสามาดขี่ได้คือเก่า

20
เขากำลังเฮ็ดหญัง กะมีพุซายพุหนึ่งเนาะ อาดสิเป็นวัยทอง บ่ทันได้เถ้าปานใด เขากำลังญู้ลดเข็นอยู่
อาดสิเป็นลดเข็นคนป่วย หลือว่าลดเข็นพ่อของเขา หลือว่าลดเข็นพุเถ้าเนาะ
เขากำลังญู้ไปทางหน้า อาดสิญู้เหล้น ญู้ซ้ายญู้ขวาญู้พาพุเถ้าไปเพิดเพิน หลือว่าไปเหล้นหม้องนั้นหม้องนี้เนาะ เพาะว่าพุเถ้าคนนี้อาดสิญ่างบ่ได้ อาดสิเถ้าคัก อาดสิเถ้าหลาย บ่มีกำลังหลือว่าบ่มีแฮงญ่างเนาะ

Basic vocabulary — page 17 — Series B, pictures 16-20: doctor, patient, medicine


16
นี้คืออี่หยัง นี้คือหมอ อันนี้เป็นหมอ เป็นหมอลักสาคนป่วย หลือเป็นหมอลักสาทุกอย่าง
หมอกะมีหลายหน้าที่ สามาดเฮ็ดได้หลายอย่าง เฮ็ดได้หลายแบบ แล้วแต่หมอแต่ละคน
หมอบางคนกะลักสาตับ หมอบางคนกะลักสาไต แล้วแต่คน แล้วแต่หน้าที่ของหมอแต่ละคนออกไป
หมอบางคนกะเฮ็ดงานอยู่โลงพะยาบาน หมอบางคนกะเฮ็ดงานอยู่คิหนิก แล้วแต่คน แล้วแต่หมอ
หมอมีหน้าที่เฮ็ดหญังแน่ กะแล้วแต่หมอ แล้วแต่คนอีกหละ แล้วแต่หน้าที่ของหมอ หมอบางคนกะลักสาพุป่วย หลือหมอบางคนกะเฮ็ดสันยะกัมกะได้

17
หมอกำลังเฮ็ดหญังอยู่ เขากำลังเว้ากับพุป่วยอยู่ เขากำลังอะทิบายบางสิ่งบางอย่าง หลือเว้าบางสิ่งบางอย่างกับคนป่วยคนนี้
ตอนนี้คนป่วยกำลังนั่งอยู่แม่นบ่ แม่น ตอนนี้คนป่วยกำลังนั่งอยู่ กำลังนั่งอยู่กับหมอ กำลังนั่งเว้ากับหมออยู่ ตอนนี้หมอกำลังยืน หลืออะทิบาย หลือเว้าอี่หยังบางสิ่งบางอย่างให้คนป่วยนี้ฟัง
พุซายคนที่นั่งอยู่นี้บ่สะบายแม่นบ่ หลือบ่ซำบายแม่นบ่ แม่น พุซายคนนี้บ่ซำบาย เขากะเลยมาหาหมอ เพื่อที่สิให้หมอลักสาให้ เพื่อที่สิให้เขาซำบายขึ้น หลือมีอากานดีขึ้น
พุซายคนนี้เขาป่วยหลายบ่ บ่ซำบายคักบ่ กะบ่ฮู้คือกัน จักว่าเจ็บน้อยเจ็บหลาย อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน ฮู้แต่ว่าเขากำลังเว้ากับหมอ หลือมาปึกสาหมออยู่ เขาอาดสิเป็นหลาย หลือบ่ซำบายคักกะได้

18
เขากำลังเฮ็ดหญังอยู่ คนป่วยคนนี้เขากำลังเว้ากับหมออยู่ เขากำลังเว้าให้หมอฟังว่าเขาเป็นอี่หยัง ว่าเขาเกิดอี่หยังขึ้นกับล้างกายของเขา
พุซายคนนี้ เขาเว้าอี่หยังกับหมอแน่ อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน ฮู้แต่ว่าเขากำลังเว้ากับหมออยู่ อะทิบายโลกที่เขาเป็นให้หมอฟัง
เขาใซ้มือของเขาจับอยู่ท้องเขา เบิ่งแล้วเขาคือสิ[เจ็บ]ท้อง หลือเจ็บท้องคักกะด้อกะเดี้ยนี้หละ
พอหมอได้ญินแล้ว หมอสิเฮ็ดจั่งใด อันนี้กะบ่ฮู้คือกัน กะแล้วแต่หมอ จักหมอสิลักสาแบบใด อันนี้กะบ่ฮู้กับหมอคือกันเนาะ

19
นี้คืออี่หยัง นี้คือยา เป็นยาลักสาโลก จักยาลักสาโลกอี่หยัง
เห็นแต่เคี้ยงหมายของโลงพะยาบานอยู่ในก่องยาอันนี้ แล้วยาอันนี้กะเป็นเม็ดสีเหลียงเม็ดเป็นวงกม เม็ดบ่ใหญ่หลาย เม็ดน้อยหนึ่ง
ยาอันนี้ใซ้เฮ็ดจั่งใด ยาอันนี้กะเอาไว้กิน บางยากะเอาไว้ทา บางยากะเอาไว้เฮ็ดแบบอื่น แต่ยาอันนี้เป็นเม็ด เอาไว้ถ้ากิน กินเข้าไปในท้อง เอาใส่ปากของเฮา แล้วกะกินน้ำตามลงไป

20
หมอกำลังเฮ็ดหญัง หมอกำลังแนะนำยาให้คนป่วยคนนี้ กำลังสิเอายาให้เขากิน
เป็นหญังหมอคือเอายาให้เขากิน ยาอันนี้อาดสิเป็นยาที่ลักสาโลกที่เขาเป็นกะได้ อาดสิบันเทาลง หลือเฮ็ดให้อากานดีขึ้นกะได้