Basic vocabulary — page 07 — Series B, pictures 01-05: A/C, remote, cold, bedroom, bed/pillow/blanket, to switch on/off


1
นี้คืออี่หยัง นี้คือแอ
แอมีไว้เฮ็ดหญัง แอมีไว้ถ้าเฮ็ดให้อากาดเย็น
แอเอาไว้ใส แอเอาไว้ในห้อง แอเอาไว้ในห้องนอนหลือเอาไว้ในบ้านกะได้
แอมีลาคาแพงบ่ แพงอยู่ แอมีลาคาแพง แต่กะบ่แพงคัก
แอมันเฮ็ดให้เปียงไฟบ่ เปียงอยู่ แอมันเฮ็ดให้เปียงไฟหลาย

2
นี้คืออี่หยัง นี้คือลีโหมดแอ
ลีโหมดแอมีไว้เฮ็ดหญัง ลีโหมดแอมีไว้ถ้าเปิดหลือปิดแอ
ลีโหมดแอสำคันบ่ สำคันอยู่ ลีโหมดแอสำคันหลาย ขั้นบ่มีลีโหมดแอกะเปิดปิดแอบ่ได้
ลีโหมดแอใซ้งานได้หลายอย่างบ่ ใซ้ได้อยู่ ลีโหมดแอสามาดใซ้งานกับแอได้หลายอย่าง สิตั้งเวลาปิดแอ หลือตั้งเวลาเปิดแอ หลือเพิ้มความเย็น หลือลดความเย็นกะได้
ลีโหมดแออันใหญ่บ่ บ่ ลีโหมดแออันบ่ใหญ่ ลีโหมดแออันพอดี บ่น้อยหลาย บ่ใหญ่หลาย

3
นี้คืออี่หยัง นี้คือห้องนอน
ห้องนอนมีไว้เฮ็ดหญัง ห้องนอนมีไว้ถ้านอน
ห้องนอนมีหญังแน่ ห้องนอนมีแอ ห้องนอนมีเตียงนอน ห้องนอนมีผ้าห่ม ห้องนอนมีหมอน ห้องนอนมีอีกหลายอย่างที่ห้องสามาดเอาไว้ได้นั้นได้

4
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังเปิดแอ
เขาเปิดแอจั่งใด เขาใซ้มือของเขากดลีโหมดแล้วกะเปิดแอ
เป็นหญังเขาคือเปิดแอ เขาอาดสิฮ้อน เขาอยากสิให้อากาดในห้องของเขาเย็น เขากะเลยเปิดแอ
ขั้นเขาเปิดแอแล้ว มันสิเย็นบ่ เย็นอยู่ มันสิเย็นหลาย ขั้นเปิดแอแล้วมันสิเย็น

5
เขากำลังเฮ็ดหญัง เขากำลังปิดแอ
เขาปิดแอจั่งใด เขาใซ้มือของเขากดลีโหมดแล้วกะปิดแอ
เป็นหญังเขาคือปิดแอ เขาอาดสิหนาว เขาอาดสิบ่ใซ้งาน หลือเขาสิอาดไปข้างนอกกะได้ เขาเลยปิดแอ
ขั้นเขาปิดแอแล้ว แอมันสิใซ้งานอีกบ่ บ่ ขั้นแอปิดแล้ว เคี่ยงแอมันกะสิปิด เคี่ยงแอมันกะสิดับ แอกะสิบ่ได้ทำงานอีก

Link to overview page
Link to dictionary

IsaanPronunciationTonesThaiEnglish/Notes
นี้ ni: HF นี้ 1. this
2. here
คือ khʉ: HR คือ 1. to be, to resemble, like, as
2. why {บักหล้าคือบ่เก็บโต่ะแน่ = [addressing a young boy] Why haven't you cleared the table?}
อี่หยัง i:-yaŋ H-M อะไร 1. what {นี้คืออี่หยัง = What is this?} {มื้อนี้เจ้าเฮ็ดอี่หยัง = What are you doing today?} {กินเข้างายกับอี่หยัง = What did you have for breakfast?}
2. something, anything, (in negations) nothing {บ่ต้องเฮ็ดอี่หยังอีกเลยนอกจากใส่ปุย = [we] don't need to do anything besides adding fertilizer}
แอ ɛ: M แอร์ A/C
มี mi: HR มี 1. to have
2. there is
ไว้ wai HF ไว้ 1. to keep, to put, to place, to retain, to save, to reserve {เขาเอาหัวของเขาไว้ใส = Where does she put her head?} {หมาสิเลี้ยงไว้บ้าน = dogs are kept/raised in the house} {ไก่เลี้ยงไว้ในคอก = chicken are kept/raised in a coop} {หน้ามันบังไว้ = the face is covered/not visible} {เขาเอาโทละสับวางไว้หู = he holds the phone to his ear}
2. for {นาลิกาปุกมีไว้เฮ็ดหญัง = What is an alarm clock for?} {หม้อเอาไว้เฮ็ดแนวกิน = a pot is used to make food} {ก่องเอาไว้เฮ็ดหญัง ก่องเอาไว้ใส่ของ = What is the box for? It's for putting in stuff.}
Notes: see also ไว้ถ้า
เฮ็ด het H ทำ to do, to make
หญัง ɲaŋ M อะไร, เป็นหญัง = ทำไม 1. what {เขากำลังเฮ็ดหญัง = What is he doing?} {ธูปเอาไว้เฮ็ดหญัง = What are incense sticks for?}
2. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why {เป็นหญังเขาคือใส่บักพิกลงไปในกวยเตียว = Why is he putting chili in [his] noodle soup?} {เป็นหญังหน้าต่างมันคือเปิด = Why is the window open?} {เป็นหญังมันคือมีควนไฟ = Why is there smoke?}
ไว้ถ้า wai-tha: HF-LF usually in a positive statement or answer: is for, is used for, has the purpose of {กะทะมีไว้ถ้าทอด = a pan is for frying} {น้ำบักนาวมีไว้ถ้าปุงอาหาน = lime juice is used to season food} {ปากกามีไว้ถ้าเขียน = a pen is for writing} {กะเทียมเอาไว้ถ้าเฮ็ดแนวกิน = garlic is used to make food} {ขาเอาไว้ถ้าญ่าง = legs are for walking} {เกิบเอาไว้ถ้าใส่ = shoes are for wearing}
Notes: see also ไว้
ให้ hai LF ให้ 1. to give {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving the patient medicine}
2. for
อากาด a:-ga:t M-LF อากาศ 1. weather, climate
2. air
เย็น yen M เย็น cold, cool (air, objects)
เอา ao M เอา to take, to give {เขากำลังเอาก่องไปซั่ง = he's taking the boxes to weigh them} {หมอกำลังเอายาให้คนป่วยกิน = the doctor is giving medicine to the patient} {เอาไว้ถ้า = is for, is used for, has the purpose of}
ใส sai M (ที่)ไหน 1. where? {สิไปใส = Where are [you] going?} {มาแต่ใส = Where are [you] coming from?} {กะทะอยู่ใส = Where's the pan?}
2. somewhere, anywhere {ใสกะได้ = anywhere, wherever you like}
ใน nai HR ใน in, within
ห้อง hɔŋ LF ห้อง room
ห้องนอน hɔŋ-nɔ:n LF-HR ห้องนอน bedroom
หลือ lʉ: M หรือ or
บ้าน ba:n HF บ้าน 1. house, home
2. village (also used as a prefix before the name of a village)
3. home country, home region {บ้านเฮาเฮ็ดเข้าจั่งใด = How do we plant rice in Isaan/Thailand?}
กะ ga M ก็ 1. then, consequently
2. also
ได้ dai HF ได้ 1. can
2. to get, to obtain
3. before verb: indicating past tense
4. บ่ได้ + verb: not
ลาคา la:-kha: HR-HR ราคา price
แพง phɛ:ŋ HR แพง 1. expensive
2. dear
บ่ bɔ: H ไม่ 1. no, not
2. question particle, transforming a statement into a question
Notes: spelling exception in line with common usage on social media
อยู่ yu: H อยู่ 1. to be (located) at
2. yet, still
3. auxiliary indicating continuous or progressive action {ทอดปาอยู่ในกะทะ = (in the process of) frying a fish in the pan} {แม่กำลังเมี้ยนเฮียนอยู่ = mother is cleaning/tidying up the house}
แต่ tɛ: H แต่ 1. but {แต่บ่ต่างกันหลาย = but not very different} {แต่บ่ลู้ว่าเขาญ่างมาแต่ใส = but [I] don't know where he's coming from, see also: แต่ว่า}
2. only {ตอนนี้มีแต่ขี้ฝ้า = now there are only clouds}
คัก khak H intensifier: very, very much
มัน man HR มัน it (also used to refer to people)
เปียง pi:aŋ M เปลือง to waste
ไฟ fai HR ไฟ 1. fire, flame
2. electricity, power
3. light
หลาย la:i M เยอะ, มาก many, much, very
ลีโหมด li:-mo:t HR-LF รีโมท remote control (of A/C, TV etc.)
เปิด pə:t M เปิด 1. to open {เปิดหน้าต่าง = to open the window} {เปิดปะตู = to open the door}
2. to start, to switch on {เปิดไฟ = to switch on the light} {เปิดแอ = to switch on the A/C}
ปิด pit M ปิด 1. to close {ปิดปะตู = to close the door} {ปิดก่อกน้ำ = to close the tap}
2. to finish, to switch off {ปิดไฟ = to switch off the light} {ปิดวิทะยุ = to switch off the radio}
สำคัน sam-khan M-HR สำคัญ important
ขั้น khan LF เมื่อ when, if
ใซ้งาน sai-ŋa:n HF-HR ใช้งาน to use, to put to use
อย่าง ya:ŋ H อย่าง type, kind, sort, category
ใซ้ sai HF ใช้ to use
สามาด sa:-ma:t M-HF สามารถ can, to be able
กับ gap M กับ 1. and {ลุงกับป้า = uncle and aunt} {กวยเตียวหมูกับกวยเตียวไก่ = noodle soup with pork and noodle soup with chicken}
2. with, to {ค้ายๆ กับคำว่า ... = similar to the word ...}
3. prefix in front of foods {กับเข้า = side dishes eaten with rice} {เขากินกับกวยเตียว = he's eating noodle soup}
สิ si M จะ future tense auxiliary {เขากำลังสิตื่น = he's about to wake up} {สิไปตะหลาด = [I'm] going to the market}
ตั้ง taŋ HF ตั้ง 1. to set/put up, to install, to establish {เขาตั้งนาลิกาปุกตอนสองโมงเซ้า = he sets the alarm clock to eight o'clock in the morning} {พัดลมตั้งโต่ะ = table fan} {ทะนาคานมันสิไปตั้งไว้อยู่ซู่หม้องเอาโลด = banks are [established/can be found] everywhere!}
2. up to, as much as {เขากินตั้งสามขวด = he's drunk as much as three bottles}
เวลา we:-la: HR-HR เวลา time, period
เพิ้ม phə:m HF เพิ่ม 1. to add, to increase
2. plus
ความเย็น khwa:m-yen HR-M ความเย็น coldness, coolness
ลด lot H ลด to reduce, to lower, to decrease
อัน an M อัน 1. thing, object
2. general clf. for objects
ใหญ่ ɲai H ใหญ่ large, big
พอดี phɔ:-di: HR-M พอดี 1. to fit well
2. appropriate, just enough, just right {กะจกบานบ่ใหญ่ กะจกบานพอดี = not a large window, just right} {พอดีมือของเฮา = just right for his hand}
3. just in time, at the right moment, just this moment {แล้วพุซายคนนี้กะญ่างมาพอดี = and the man has come just now}
น้อย nɔ:i HF น้อย 1. few, little
2. small
นอน nɔ:n HR นอน 1. to lie down
2. to sleep
แน่ nɛ: H แน่, บ้าง 1. some, somewhat
2. final particle: used to ask for examples (similar to Thai บ้าง at the end of a question) {หม้อใซ้เฮ็ดอี่หยังได้แน่ = What (different things) can a pot be used for?} {น้ำอัดลมซื้อได้อยู่ใสแน่ = Where/in which places can one buy soft drinks?}
3. final particle: when giving examples {มีเทิงส้งแน่ มีเสี้ยแน่ มีเกิบแน่ = there are trousers, shirts, shoes etc.}
4. final particle: used to give a command [to be verified] {ไปปิดหน้าต่างให้แน่ = Close the window!}
5. final particle {ญ้องเฮาคัก ญ้องเฮาแน่ = [he's] praising me a lot}
เตียง ti:aŋ M เตียง bed
ผ้าห่ม pha:-hom LF-H ผ้าห่ม blanket
หมอน mɔ:n M หมอน pillow
อีก i:k LF อีก 1. more, again
2. other, another
ที่ thi: H ที่ 1. that, which {คนที่ยืนอยู่ฝั่งขวา = the person which is standing on the right = the person standing on the right} {เว้าคำที่บ่สุภาพ = to speak words which are impolite = to speak impolitely}
2. for ordinal numbers {ที่สาม = third}
นั้น nan HF นั้น that, there
เขา khao M เขา personal pronoun: he, she
กำลัง gam-laŋ M-HR กำลัง auxiliary indicating continuous or progressive action
จั่งใด jaŋ-dai H-M ยังไง, แบบไหน how, in what manner {บักนาวมันมีลดซาดจั่งใด = Lime fruits have what kind of taste?} {เขาปิดแอจั่งใด = How is he switching off the A/C?} {เทียนใซ้จั่งใด = How's a candle used?} {สิใซ้จั่งใด = how is [it] used?}
มือ mʉ: HR มือ 1. hand
2. front leg/paw (e.g., of a cat)
ของ khɔ:ŋ M ของ of, belonging to
กด got M กด 1. to push, to press (down) {กดปุ่ม = to push a button}
2. to withdraw [money] {กดเงิน = to withdraw money}
แล้ว lɛ:o HF แล้ว 1. finished
2. already
3. and then, and next (especially แล้วกะ)
4. auxiliary for past tense
เป็น pen M เป็น 1. to be, to exist, to be able to
2. to suffer, sth. happens to
3. เป็นหญัง[...]คือ in initial position: why? {เป็นหญังเขากะคือแปงฟัน = Why is he brushing his teeth?} {เป็นหญังเคี่ยงบินมันคือสิตก = Why is the airplane falling down?}
อาด a:t LF อาจ 1. might, may, will
2. likely
ฮ้อน hɔ:n HF ร้อน hot
อยาก ya:k LF อยาก to want, to wish
เลย lə:i HR เลย 1. futher on, beyond, past {เข็มน้อยเลยเลขสิบสองไป = the minute hand has passed number twelve}
2. too much
3. at all
4. definitively
5. completely, utterly
หนาว na:o M หนาว cold, chilly (personal sensation)
ไป pai M ไป 1. to go
2. auxiliary indicating action extending into the future
ข้างนอก kha:ŋ-nɔ:k LF-HF ข้างนอก outside
เคี่ยง khi:aŋ H เครื่อง 1. machine, engine
2. clf. for machines, electronic devices etc.
Notes: pronunciation: also realized as เคื่อง
ดับ dap M ดับ 1. inactive, out (light, electronic device)
2. to extinguish (e.g., a fire) {ดับไฟ = to extinguish a fire} {ลดดับเพิง = fire truck}
ทำงาน tham-ŋa:n HR-HR ทำงาน to work